Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yerel Düzeyde AB İşleri ve AB Fonlarının Yönetimi için Kapasitenin Güçlendirilmesi Konulu Strateji Belgesi 1-2 Aralık 2014, ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yerel Düzeyde AB İşleri ve AB Fonlarının Yönetimi için Kapasitenin Güçlendirilmesi Konulu Strateji Belgesi 1-2 Aralık 2014, ANKARA."— Sunum transkripti:

1 Yerel Düzeyde AB İşleri ve AB Fonlarının Yönetimi için Kapasitenin Güçlendirilmesi Konulu Strateji Belgesi 1-2 Aralık 2014, ANKARA

2 Strateji Belgesi Süreci: Temel Hususlar, Metodoloji ve Yol Haritası

3 Kavramsal olarak Nasıl bir Strateji Belgesi?
Bir plan olarak strateji Bir faaliyet tarzı olarak strateji Bir duruş olarak strateji Bir bakış açısı olarak strateji

4 Ne tür bir Strateji Belgesi?
Strateji Belgesi - AB Bakanlığı’nın uzun dönemde izleyeceği yolu belirleyen, kaynak kullanımı ve sürdürülebilir sonuçlara yönelik kurumsal amaçları da dikkate alan kapsamlı bir yol haritası Bir Stratejik Niyet Belgesi – kurumsal yetenekleri birleştirici ve zorlayıcı türden hedeflere ulaşılmasını sağlayan bir belge.

5 Strateji Belgesinin içeriğinde aşağıdaki hususların yer alması öngörülmüştür:
AB Bakanlığı ve Valilikler arasındaki çalışma çerçevesininin tanımlanması İçişleri Bakanlığının süreçteki rolünün tanımlanması Kalkınma Bakanlığı ve Diğer Kurumların süreçteki rolünün tanımlanması Valilik AB Ofislerinin misyonunun ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması Valilik AB Ofisleri çalışanlarının karşılaştıkları sorunlar ve olası çözüm önerileri; örn: bütçesel /finansal sorunlar AB konularında yerelde Danışma Sürecinin kurumsallaştırılıp, etkinliğinin artırılması İçişleri Bakanlığı Genelgesinin yeniden değerlendirilerek Valilik AB Ofislerinin belirli standartlarda geleceğe yönelik görev tanımının yapılması için düzenleyici bir çerçeve hazırlamak (orta ve uzun vadede) Sürdürülebilinir bir izleme ve değerlendirme mekanizmasının oluşturulması ...

6 Strateji Belgesinin içeriğinde:
Mevcut Durum Analizi Kurumsal Kapasite Analizi Stratejinin Ana Bileşenlerinin Tanımlanması Uygulama Planı ve Araçları: kısa, orta ve uzun dönem uygulamalar ve her biri için gerekli araçların tanımlanması, Örnekler: Hukuki çerçeve analizi Eğitim İhtiyaç Analizi, E-Öğrenme Modülleri Etkin, çok taraflı iletişim stratejisi Etkin içsel ve dışsal sürdürülebilirlik çerçevesi İzleme ve Değerlendirme çerçevesinin tanımlanması

7 Yerel Yönetimler Doğu Programı (LOGO-EAST)
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen projeler  ve Yerel Yönetimler Doğu Programı (LOGO-EAST) Türk - İsveç Belediye Ortaklık Ağları Projesi (TUSENET)- (TUSENET)  http://projects.sklinternational.se/tuselog/tr/tusenet/ Türkiye ve İspanya’daki Belediyeler Arasında Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesi Projesi Yerel Yönetim Reformunun Devamına Destek Projesi (LAR LAR I projesi kapsamında hazırlanmış uzman raporları ve düzenli raporlar LAR II projesi kapsamında hazırlanmış raporlar

8 Yönetici Özeti I. Bölüm: Arka Plan ve Metodoloji
Arka Plan Çalışması: İlgili dokümanların taranması Methodoloji: Stratejik Yönetim Yaklaşımı Mevcut Durum Analizi ve Sonuçları Vizyon, Misyon ve Stratejik Hedefler, Faaliyetler II. Bölüm: Uygulama Planı ve Araçları (performans göstergeleri ile) III. Bölüm: İzleme ve Değerlendirme (Çerçeve ve Araçlar) İzleme Değerlendirme – ara dönem ve uygulama sonu bütüncül değerlendirme Ekler: Mevcut Durum Analiz Raporu Yerelde AB Çalışmalarının 2010/6 Sayılı Genelge Çerçevesinde Değerlendirilmesi Uygulama Planı (Detaylı) İletişim Stratejisi

9 Strateji Belgesi çalışması için iki komite kurulması öngörüldü:
Danışma Komitesi Teknik Çalışma Grubu

10 Danışma Komitesi Görev Tanımı
Strateji Belgesi ve ekleri kapsamında Teknik Çalışma Grubu ve Teknik Destek Ekibinin çalışmalarını yönlendirmek, önerilerini değerlendirmek Strateji Belgesi’nin ilgili alt bileşenleri kapsamında Danışma Komitesi’nde temsil edilen kurumlarla ilişkilerin koordinasyona destek vermek Strateji Belgesine ilişkin yapılacak toplantılara düzenli olarak katılmak Strateji Belgesinin son hali verilmeden önce ilgili konularda görüş vermek

11 Teknik Çalışma Grubu Görev Tanımı
Strateji Belgesine doğrudan katkı sağlamak: Yerelde Strateji Belgesi çalışmalarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde hazırlık toplantıları yaparak paydaşların görüşlerini almak AB Bakanlığı tarafından Strateji Belgesi kapsamında gönderilecek olan dokümanları zamanında ve verilen formatta işleme koymak Strateji Belgesi çerçevesinde saha çalışmalarına destek vermek, paydaşlarla mülakat yapmak veya mülakatları koordine etmek Strateji Belgesi hazırlık toplantılarına fiilen katılmak Strateji Belgesi kapsamında Danışma Komitesine sunmak üzere için öneriler geliştirmek ve sunmak

12 Yol Haritası Başlangıç: Hedef ve Metodolojinin Tanımlanması
Metodoloji: Stratejik Yönetim Yaklaşımı NEREDEYİZ? Bütün resmi dokümanların, stratejik planların, 2010/6 sayılı Genelge’nin vb gözden geçirilmesi– Nisan-Mayıs 2014 Teknik Çalışma Grubu ve Danışma Komitesi’nin Kurulması– 2014 Mart Sonu Mevcut Durum Analizi – Nisan-Mayıs 2014 Teknik Çalışma Grubu ve Danışma Komite Toplantıları – Mayıs 2014 Mevcut Durum Analizi Raporu – Haziran 2014 Stratejiler, Faaliyetler ve Uygulama Adımları Çerçeve Raporları – Haziran 2014 İzleme ve Değerlendirme Çerçeve Belgesi – Haziran 2014 Revize Stratejiler, Faaliyetler, Uygulama Planı, İzleme ve Değerlendirme – Ağustos 2014 (ve Eylül ilk hafta) Danışma Komitesi İkinci toplantısı – Eylül 2014

13 NEREDE OLMAK İSTİYORUZ?
Bölgesel Çalıştay: Strateji Belgesinin tüm illerle paylaşılıp görüş alınması – Ekim 2014 Strateji Belgesinin nihai halini alması - Kasım 2014 OLMAK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? Nihai Taslak Strateji Belgesi: Uygulama Planı ve İzleme Değerlendirme Çerçevesi – Eylül / Ekim 2014 BAŞARIYI NASIL TAKİP EDER; ÖLÇERİZ? AB Bakanlığı’na final Strateji Belgesinin sunumu – Kasım 2014 sonu Strateji Belgesinin basımı - 5 Aralık 2014 Strateji Belgesinin Uygulanma Süreci

14 Yerel Düzeyde AB İşleri ve AB Fonlarının Yönetimi için Kapasitenin Güçlendirilmesi Konulu Strateji Belgesi Sunumu

15 Sunum İçeriği Mevcut Durum Analizi Raporu sonrasında yürütülen çalışmalar Strateji Belgesi taslağı Vizyon ve misyon Amaçlar Hedefler Stratejiler Faaliyetler Uygulama adımları İzleme ve değerlendirme çerçevesi Strateji Belgesi’nin nihai hale getirilmesine ilişkin süreç Ön plana çıkan bazı faaliyetlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi

16 Mevcut Durum Analizi sonrası...
Mevcut Durum Analizi Raporu Haziran 2014 ortalarında onaylanmıştır. Haziran 2014 sonu itibarıyla vizyon, misyon, stratejik amaçlar, hedefler, stratejiler, faaliyetler ve uygulama adımlarına ilişkin belgelerin ilk taslakları Avrupa Birliği Bakanlığına sunulmuştur. Bakanlıkça ilk değerlendirmeler Temmuz 2014’te yapılmış, ardından Ağustos 2014 itibarıyla ikinci taslaklar oluşturulmuştur. Taslaklar 22 Eylül 2014 tarihinde yapılmış olan Danışma Kurulu toplantısında görüşülerek mevcut halini almıştır.

17 Vizyon Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecini merkezî ve yerel düzeyde yönlendiren, bütüncül politikalar ve projeler üreten bir kurum olmak. Misyon Yerel aktörlerin kurumsal ve beşerî kapasitelerinin güçlendirilmesiyle, AB’den sağlanan mali yardımların yerel düzeyde de en etkin ve etkili bir biçimde kullanımını teşvik ederek; Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine bu aktörlerin tam ve kesintisiz biçimde desteğini ve katılımını sağlamak.

18 Amaçlar STRATEJİK AMAÇ 1
Avrupa Birliği Bakanlığının, yerel düzeyde AB işleri ve AB fonlarının yönetimi için kapasite geliştirilmesine yönelik rolünü ve koordinasyon işlevini güçlendirmek. STRATEJİK AMAÇ 2 Yerel düzeyde AB işleri ve AB fonlarının yönetimi için valilik AB birimlerini düzenleyen çerçeveyi güçlendirmek.

19

20

21

22

23

24

25

26

27 İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi
Belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere, her faaliyet ve altındaki adımlar için performans göstergeleri geliştirilmiştir. yıllarına ilişkin İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi, Strateji Belgesi’nin uygulanması kapsamında gerçekleştirilmesi gereken kısa dönemli izleme ve değerlendirmeye esas oluşturacak performans göstergelerini kapsamaktadır.

28 Strateji Belgesi’nin nihai hale getirilmesi
Mevcut taslağa ilişkin katkıların alınması. Bölgesel çalıştay kapsamında paydaşlara sunulması. Strateji Belgesi’nin katkılar doğrultusunda gözden geçirilerek nihai halini alması. Avrupa Birliği Bakanlığınca Strateji Belgesi’nde öngörülen faaliyetlerin uygulanmasına başlanması.

29 Ön Plana Çıkan Faaliyetler

30 Faaliyet : Valilik AB birimlerini düzenleyen ikincil mevzuata ilişkin taslak geliştirilmesi (değişik ya da yeni mevzuat olarak). Valilik AB birimlerini düzenleyen ikincil mevzuata ilişkin taslak geliştirmek üzere bir komisyon veya çalışma grubu oluşturulması. Faaliyet : Çekirdek kadro olarak görev yapacak valilik AB birimi sürekli personelinin İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında bu amaçla açılacak yeni kadrolarda istihdam edilmesi seçeneğinin değerlendirilmesi. Faaliyet : Valilik AB birimlerine sürekli personel temini amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde kadro tesis edilmesi seçeneği ile birlikte, bu birimlerde sözleşmeli personel çalıştırılması seçeneğinin de uygunluğu ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi.

31 Faaliyet : Valilik AB birimlerinin ihtiyaç duyduğu eş finansman kaynağının il özel idareleri ve belediyeler aracılığı ile temin edilmesinin kolaylaştırılması. Yerel düzeye sunulacak mali kaynaklarda eş finansmanın, temel amaç olan sahiplenme ve hesap verebilirlik göz ardı edilmeden en etkili ve verimli biçimde nasıl kullandırılabileceğine ilişkin öneriler geliştirilmesi. Faaliyet : Valilik AB birimlerinin işleyişinde asgari standardın sağlanması amacıyla, tüm iller için geçerli olacak ortak faaliyetlerin belirlenmesi ve her ilin kapasitesine ve özelliklerine göre farklılık gösterebilecek esnek bir görev çerçevesinin tasarlanması. Valilik AB birimlerinin hâlihazırda yürüttükleri çalışmaların ve sundukları hizmetlerin ayrıntılı bir listesinin oluşturulması, ilgili çalışmaları ve hizmetleri yerine getirirken ihtiyaç duydukları personel, mali kaynak, araç, gereç vb. girdilerin bu liste ile ilişkili dökümünün hazırlanması. Faaliyet : Görev çerçevesine uygun olarak her ilin kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebileceği bir yıllık çalışma planı şablonu geliştirilmesi.

32 Faaliyet : AB UDYK’nın, “AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması amacıyla kurum ve kuruluşların proje faaliyetlerini teşvik etmek ve gerekli desteği sağlamak, yürütülmekte olan AB projelerinin koordinasyonunu, tanıtımını ve kamuoyu ile paylaşımını sağlamak ve ortaya çıkan tıkanıklıkları çözmek” konusundaki görevlerine işlerlik kazandırılması. Faaliyet : AB UDYK’nın, “Proje süreçleri için gerekli idari ve insan kaynakları kapasitesinin oluşturulmasına ve bu alanda sürekliliğin sağlanmasına yönelik tedbirleri geliştirmek” konusundaki görevlerine işlerlik kazandırılması. AB UDYK bünyesinde; ildeki proje süreçlerinin eş güdümü için tek tek projelerin takip edilmesi yerine, ilde uygulanan ya da uygulanacak projelerin söz konusu ildeki AB'ye uyuma ilişkin politika önceliklerine (kalkınma planları, bölge planları, il düzeyindeki planlar, sektörel planlar, stratejik planlar vb.) uygunluğunun değerlendirilmesi.

33 Faaliyet : Görevleri arasında yer alan “İhtiyaç duyulması halinde Kurulun görevleri ile ilgili çalışma grupları oluşturmak ve bu çalışma gruplarının hazırladığı raporları değerlendirmek” hükmünden hareketle; ildeki AB işleri ve AB fonlarının kullanımına ilişkin eğitim ve kapasite geliştirme ihtiyaçlarının tespit edilmesi amacıyla AB UDYK bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulması. Faaliyet : AB UDYK bünyesinde ayrıca bir “eğitim çalışma grubu” oluşturularak; gerek eğitim ihtiyaç analizi kapsamında tespit edilen eğitim açığının giderilmesine yönelik eğitim ve kapasite geliştirme programı geliştirilmesinde ve uygulanmasında ve gerekse Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından geliştirilen eğitim modüllerinin ilgili ilde uygulanmasına destek verilmesi.

34 Faaliyet : Bakanlıklarca illerde yürütülecek AB projesi çalışmaları hakkında valilik AB birimlerinin ayrıntılı bilgi sahibi olmasının sağlanması. Faaliyet : Yerel yönetimlerce doğrudan yürütülen veya yararlanıcısı oldukları AB projelerinin, valilik AB birimlerince koordine edilen AB işleri ile bağlantısının daha güçlü bir şekilde kurulması. Faaliyet : AB ile ilgili konularda geliştirilecek kapasite geliştirme faaliyetlerinin kalkınma ajanslarının teknik destek programları kapsamında desteklenebilmesi için valilik AB birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması. Faaliyet : Valilik AB birimlerinin, Türkiye’nin AB İletişim Stratejisi ile bağlantılı olarak, kendi iletişim stratejilerini oluşturmalarının sağlanması.

35 TEŞEKKÜRLER


"Yerel Düzeyde AB İşleri ve AB Fonlarının Yönetimi için Kapasitenin Güçlendirilmesi Konulu Strateji Belgesi 1-2 Aralık 2014, ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları