Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HIRSIZLIK SİGORTASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HIRSIZLIK SİGORTASI."— Sunum transkripti:

1 HIRSIZLIK SİGORTASI

2 Hırsızlık sigortası; zorlama yada herhangi bir araç kullanılması suretiyle bir binaya ya da bir binanın herhangi bir bölmesine girilerek oradan çalınan eşya, para, mücevher, kıymetli kağıt vs. birimleri ve zorlama ile meydana gelen hasarları sigorta teminatı altına alan sigorta çeşididir. Hırsızlık sigortası 1 Ağustos 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir

3 Hırsızlık sigortası çeşitleri

4 Ticarethane ve İşyeri Hırsızlık Sigortaları;
Poliçede belirtilen sigortalı işyerinde hırsızlık  olması ve hırsızlığa teşebbüs edilmesi halinde  sigortalı kıymetlerde (Emtia, demirbaş, makine  ve diğer muhteviyatlarda) doğrudan meydana  gelen maddi kayıp ve zararları temin eder.  Hırsızlık eylemini gerçekleştirmek amacıyla  sigortalı kıymetlerin bulunduğu yerlere girilmesi  veya bu yerlerin açılması esnasında verilecek  tahribat da sigorta kapsamına dahildir.

5 Konutlarda Bulunan Eşyanın Hırsızlık Sigortaları;
Poliçede belirtilen sigortalı konutta hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüsün yapılması halinde sigortalı ev eşyası ve zati eşyalarda doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararları temin eder. Hırsızlık eylemini gerçekleştirmek amacıyla sigortalı kıymetlerin bulunduğu yerlere girilmesi veya bu yerlerin açılması esnasında verilecek tahribat da sigorta kapsamına dahildir.

6 Taşınan Para Sigortaları;
Banka veya şirketlerin para veya kıymetli evrak nakli ile görevlendirdiği personelin taşıdığı kıymetlerin nakliyle ilgili olarak aşağıdaki olaylar sonucu oluşacak kayıpları temin eder: Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak gasp ve hırsızlık, Herhangi bir araç ile nakil sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması sonucu meydana gelebilecek ziya ve hırsızlık, Nakil esnasında bilinmeyen nedenler sonucu oluşacak kayıplardır. Ancak parayı taşıyan şahsın suiistimali, ayrı bir sigorta konusu olmakta ve bu sigortanın dışında kalmaktadır.

7 Kasa Hırsızlık Sigortaları;
Bankalara, ticarethane ve diğer işletme ve müesseseler ile konutlardaki kasalarda bulunan para ve benzeri kıymetlerin çalınma rizikolarına karşı yapılır. Emniyeti Suistimal Sigortaları; Sigortacı; sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı adı, soyadı, görevi poliçede yazılı kişi veya kişilerin, sigortalıya ait para ve kıymetli evrakı veya para ile ölçülebilen malları çalmak, zimmetine geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri sonucunda sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı tutarı geçmemek üzere temin eder.

8 Bagaj Sigortaları; Sigortacı, bu poliçede sigorta ettirenin beyanına dayanarak, bagaj ve zati eşyayı, seyahat süresince, otel, motel, pansiyon ve benzeri yerler ile özel bir evde kalma hali de dahil olmak üzere yangın, hırsızlık ve kaza sonucu uğrayabileceği zarar ve ziyanı temin eder. Sigorta teminatı, poliçede yazılı coğrafi sınırlar içerisinde geçerli olup, yine poliçede yazılı, yolculuğa çıkış ve dönüş tarihleri arasında hüküm ifade eder.

9 Hırsızlıkta Hasar Ödemesi Ne
Şekilde Yapılır?

10 Çalınan sigortalı değerlerin bulunması için ilgili makamların yapacağı araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamın, sigortalı değerlerin bulunamadığına dair yazılı beyanı vermesini takiben ödeme yapılır. Ancak kıymetli evrakta sigortacı bu işlemleri en kısa zamanda tamamlamak isteyecektir.

11 Hırsızlık Tazminatı Ödendikten Sonra,
Çalınan Mallar Kısmen Veya Tamamen Bulunursa, Ne Olur?

12 Sigortalı bu durumu sigortacıya bildirmek zorundadır.
Sigortalı, bulunan şeyin değerini ödeyerek ya geri alır, ya da bulunan şeylerin mülkiyetini sigortacıya devreder. Geri alınma durumunda, bulunan şeylerde çalınma dolayısıyla bir kıymet eksilmesi meydana gelmişse, sigortacı bu zararı ödemek zorundadır.

13 Ticari ve Sınai Tesislerde Bulunan 3.
Şahıs Mallarının Hırsızlık Teminatı Altına Alınması Mümkün müdür ?

14 Mal ve eşyaya ait sigorta bedellerinin poliçede ayrıca gösterilmesi şarttır. Terzi ve boyahane dükkanındaki mallar için fiyatta bir değişiklik yapılmamakta, bunun haricindeki 3. şahıs malları ise, daha yüksek prim alınmasını gerektirmektedir.

15 Değişiklik Olursa, Hırsızlık Sigortası Devam Eder mi?
Sigortalı Emtianın Mülkiyetinde Bir Değişiklik Olursa, Hırsızlık Sigortası Devam Eder mi?

16 Sigorta bu durumda, ( ölüm hali hariç ) devam etmez
Sigorta bu durumda, ( ölüm hali hariç ) devam etmez. Poliçe emtianın sahibi değiştiği tarih itibariyle iptal edilir ve bakiye prim sigortalıya, gün esasınca iade edilir. Ölüm durumunda ise yeni hak sahibi sigortanın varlığını öğrendikten itibaren 15 gün içinde durumu sigortacıya bildirdiği takdirde poliçe devam edebilir.

17 Sigortanın Konusu

18 Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün;
1. Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek, 2. Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek, 3. Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek, 4. Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak, 5. Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar, teminat altına alınmıştır. Teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için de verilebilir.

19 Sigorta Bedelinin Kapsamı

20 Sigortalıya ve kendisiyle birlikte sürekli oturanlara ve çalışanlarına ait sigortalanabilir kıymetler sigorta kapsamı içindedir. Sigortalı yerlerde bulunan sigorta konusu kıymetler; a) Nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplardan herhangi birinin içine giren, b) Tek bir sigorta bedelinde belirtilmiş ise bu bedele ilişkin tanımın içine giren, her şey poliçede ayrıca belirtilmiş olsun olmasın sonradan edinilmiş olsa dahi sigorta teminatı kapsamı içindedir. Hırsızlık eylemini gerçekleştirmek amacıyla sigortalı kıymetlerin bulunduğu yerlere girilmesi veya bu yerlerin açılması esnasında verilecek tahribat da sigorta teminatı kapsamındadır. Sigorta sözleşmesine, teminat altına alınacak kıymetlerin muhafazası için özel hükümler konabilir. Bu takdirde sigortacı, söz konusu kıymetlerin sigorta sözleşmesinde öngörülen şekillerde saklanmadığını ispat etmedikçe tazminat ödemekten kaçınamaz.

21 Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Kıymetler

22 Aşağıda sayılanlar teminat kapsamı dışındadır
Aşağıda sayılanlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak sigorta bedellerinin poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilirler: 1. Kürk ve ipek halı ile sanat veya antika değeri olan tablo, kolleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerleri, 2. Model, kalıp, plan ve kroki, ihtira beratı, ticari defter ve benzerleri, 3. Sigorta sözleşmesine konu olan yerler dahilin de bulunan kara, deniz ve hava araçları ile bunların yükleri, 4. İşyeri ile bağlantısı olmayan vitrinlerde sergilenen mallar, 5. Nakit, hisse senedi, tahvil ve kıymetli kâğıt ile altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerleri, 6. Sigortalıya, kendisiyle birlikte oturanlara ve çalışanlarına ait olmayıp da sigorta sözleşmesinde gösterilen yerde bulunan mallar,

23 7. Konutlarda bulunan ve sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin aşağıda belirtilen oranları aşan kısımları, a) Sanat veya antika değeri olan tablo, koleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerlerinin sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin %5'ini aşan kısmı, b) Altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerlerinin sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin %5'ini aşan kısmı, c) Aksam ve teferruatları da dahil olmak üzere bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz, televizyon, radyo, pikap, teyp, müzik seti, fotoğraf makinesi, film makinesi (gösterme veya çekme), dürbün ve mikroskopların sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 10'unu aşan kısmı, d) Kürk ve ipek halıların sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 10'unu aşan kısmı. Sigorta sözleşmesine, yukarıdaki fıkraya göre teminat altına alınacak eşyaların muhafazası için özel hükümler konabilir. Bu takdirde sigortacı, söz konusu eşyaların sigorta sözleşmesinde öngörülen şekillerde saklanmadığını ispat etmedikçe tazminat ödemekten kaçınamaz.

24 Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller

25 Aşağıdaki hallerden herhangi birinin varlığını fırsat bilerek yapılan hırsızlık, yağma ve suçlara teşebbüsten kaynaklanan zararlar sigorta teminatının dışında olup ancak ek söz1eşme yapılarak teminat kapsamı içine alınabilirler: Sigorta söz1eşmesinde gösterilen yerlerin içinde ara1ıksız 30 günden fazla kimse bulunmaması, Poliçede gösterilen yerlerde bulunan kıymetlerin, bu yerlerden taşınması ve bu yerlerin dışındaki adreslerde tutulması, Grev, lokavt, kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler, Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, seylap, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, Sigortalının hizmetinde bulunan kimselerce yapılan hırsızlık ve tahribat, Kıyafet değiştirerek veya selahiyetli olmaksızın sıfat takınarak yapılan hırsızlık1ar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar

26 Teminat Dışında Kalan Haller

27 Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:
1. Savaş, istila, düşman hareketleri, iç savaş, ihtilal, ayaklanma ve askeri hareketlerden yararlanılarak yapılan hırsızlık, yağma ve bu suçlara teşebbüsten kaynaklanan zararlar, 2. Nükleer rizikolar 3. Kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflardan yararlanılarak yapılan hırsızlık, yağma veya bu suçlara teşebbüsten kaynaklanan zararlar, 4. Sigortalıyla birlikte yaşayan veya birlikte oturan kimseler tarafından yapılan hırsızlık ve tahribat, 5. Hırsızların neden olacağı yangın, infilak ve dahili su zararları, 6. Envanter açıkları


"HIRSIZLIK SİGORTASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları