Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RİSK YÖNETİMİ 1. HAFTA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RİSK YÖNETİMİ 1. HAFTA."— Sunum transkripti:

1 RİSK YÖNETİMİ 1. HAFTA

2 Risk Nedir? RİSK KAVRAMI Belirsizlik Olumsuzluk Tehlike
Zarara Uğrama Tehlikesi

3 Risk, gerçekleşebilecek ya da gerçekleşmeyebilecek istenmeyen bir olaydır.
Risk, gerçekleşebilecek ya da gerçekleşmeyebilecek istenmeyen bir olayın nedenidir. Risk, gerçekleşebilecek ya da gerçekleşmeyebilecek istenmeyen bir olayın olasılığıdır. Risk, gerçekleşebilecek ya da gerçekleşmeyebilecek istenmeyen bir olayın istatistiksek beklenen değeridir. Risk, bir kararın bilinen olasılıklar altında alınması durumudur. Risk, gerçekleşebilecek –ama gerçekleşmesi ya da ne zaman gerçekleşeceği kesin olamayan- bazı istenmeyen olayları ifade eder.

4

5 Riziko Sigortacılıkta risk yerine genellikle riziko kullanılır.
Zarar verici olayların gerçekleşme ihtimali Ortaya çıkması muhtemel bir tehlike

6 Risk, Belirsizlik, Sigorta
Risk, bilinebilir olasılıklar kapsamında rastlantısallık Belirsizlik, bilinemeyen olasılıklar kapsamında rastlantısallık Risk, bir sonucun olasılığı belirlenebildiğinden sigortalanabilir. Belirsizlik, bir sonucun olasılığı belirlenemediğinden sigortalanamaz.

7 Risk, Muhatara ve Tehlike
Muhatara, kayba neden olabilecek durumlar Tehlike, bir muhataradan dolayı meydana gelen kaybın olasılığını veya şiddetini artıran durum Bir evde yangın çıkması ve evin mutfağında bulunan tüpün ateş alması sonucu evin tamamen yanmış olması. Muhatara: Yangın Tehlike: Evde bulunan tüp Risk: Evin yanma olasılığı

8

9 RİSK TÜRLERİ Finansal ve finansal olmayan riskler Statik ve dinamik riskler Temel ve özel riskler Saf ve spekülatif riskler Kişiye yönelik riskler Mala yönelik riskler Sorumluluğa yönelik riskler

10 RİSK YÖNETİMİ Risk yönetimi, karşılaşılan risklerin tespit edilmesi, bunların olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesi, bu çerçevede risklerle nasıl baş edileceğinin tespit edilmesi, belirlenen bu yöntemlerin uygulanması ve son olarak da elde edilen sonuçların incelenmesi.

11 RİSK YÖNETİM TEKNİĞİNİN SEÇİLMESİ
1. Riskten Kaçınmak 2. Riski Tutmak 3. Riski Azaltmak 4. Riski Transfer Etmek

12

13 Birbirine benzeyen veya birbirinin
SİGORTA KAVRAMI Birbirine benzeyen veya birbirinin aynı olan muhtelif rizikolara uğrayacak olan kişilerin bu işi meslek edinen ve ticari bir faaliyet olarak üstlenen oluşum ve organizasyonlara (sigorta şirketleri) belirli bir karşılık (prim) ödemek suretiyle taraflar arasında kararlaştırılan süre zarfında (vade içerisinde) teminat altına alınan risklerin (rizikonun) gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan zararın giderilmesi için bir talep hakkına sahip olunması.

14 SİGORTANIN ÖNEMİ VE İŞLEVLERİ
Fertlere ve kurumlara ekonomik ve sosyal hayatta öngörülebilirlik ve emniyet sağlar. Kredi teminine yardım eder. Tasarrufu geliştirir, sermaye oluşumuna katkı sağlar. Toplumda huzur ve güven tesis eder, dayanışma sağlar. Uluslar arası ilişkileri geliştirir. Finansal istikrarı artırır. Girişimcileri ve ticareti destekler, iş sürekliliği sağlar. Sosyal güvenlik programlarının üzerindeki baskıyı hafifletir. Risklerin daha etkin yönetilmesini sağlar. Finansal sistemin etkinliğini artırır.

15

16 SİGORTACILIĞIN TARİHÇESİ
A- DÜNYADA SİGORTACILIK B- TÜRKİYE’DE SİGORTACILIK

17

18 SİGORTA SÖZLEŞMESİ Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatine zarar verecek bir rizikonun meydana gelmesi halinde tazminat ödemeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli bir takım olaylar dolayısıyla para ödemeyi veya başka edalarda bulunmayı üstlendiği bir sözleşmedir.

19 Sigorta Poliçesinin Üzerinde Bulunması Gereken Bilgiler
sigortacının, sigorta ettirenin ve varsa sigortadan faydalanacak kimsenin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile ikametgâhlarının, • sigortanın konusunun, • sigorta kapsamındaki rizikolar ile teminatın başlayacağı ve sona ereceği anın, • sigorta bedelinin, • sigorta priminin tutarı ile ödeme zamanı ve yerinin, • sigorta teminatı kapsamındaki rizikoların gerçek niteliklerini tamamen tayin eden tüm hallerin, • poliçenin düzenlenme tarihinin.

20 Mutabakatlı Poliçe Tam zıya halinde sigorta şirketi tarafından ödenecek olan bedel konusunda sigorta sözleşmesinin taraflarının anlaşmış (mutabık) olduğu sigorta sözleşmesi. Sigorta Bedeli Teminat kapsamındaki bir riskin gerçekleşmesi durumunda, sigorta şirketinin ödemekle yükümlü olduğu, sigorta sözleşmesinde belirtilen ve tazminata esas oluşturan azami bedel.

21 Sigorta Süresi Sigorta sözleşmesinin geçerli olduğu zaman dilimini işaret eder. Hayat dışı sigortalarda genellikle bir yıla kadarken, hayat sigortalarında genellikle çok daha uzundur. Sigorta Başlangıç Tarihi Sigorta sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihi gösterir. Genellikle, sigortanın başlayabilmesi için sigorta priminin belirli bir kısmının ödenmesi gerekir.

22 Sigortanın Sona Ermesi
Sözleşmenin sigorta şirketi, sigorta ettiren ve dolayısıyla ilgili üçüncü şahıslar bakımından geçerli olmamasıdır. Sigorta Konusu Sahibi olan kişi için mali kayba konu olabilecek menfaatlerdir. Teminat Sigorta sözleşme ile güvence altına alınan riskin gerçekleşmesi durumunda, sigorta şirketinin genel şartlar ve poliçe şartları çerçevesinde ödemeyi taahhüt ettiği meblağ.

23 Prim Sigorta şirketinin vermiş olduğu teminata karşılık olarak, sigorta ettiren tarafından ödenen parasal değer. Genel Şartlar Sigorta sözleşmesinde açıkça yer alan ve teminat kapsamı, istisna edilen haller, hasar süreci, sigortalı ile sigorta şirketinin görev ve yükümlülükleri, anlaşmazlık halinde uygulanabilecek hükümler gibi sigorta ürünün içinde yer aldığı sigorta branşının esaslarını içeren koşullar.

24

25 Özel Şartlar Genel şartlara aykırı olmamak kaydıyla, teminatın genişletilmesi, daraltılması gibi konuları düzenleyen koşullar. Kloz Sigorta sözleşmesine ekli olan özel şart olup, sözleşme sınırlarını düzenler. Paket Poliçe Birden çok teminatı bir arada sunan sigorta sözleşmesidir.

26 Tenzili Muafiyet Tenzili muafiyet içeren sigorta sözleşmesine göre, eğer sözleşme ile teminat kapsamına alınmış bir hasar gerçekleşir ise söz konusu hasarın belli bir miktarı sigortalı tarafından karşılanır. Entegral Muafiyet Tıpkı tenzili muafiyet gibi hasarın belli bir miktarının sigortalı tarafından yüklenilmesini ifade eder.

27


"RİSK YÖNETİMİ 1. HAFTA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları