Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

06/03/11 06/03/11 BENİM SİGORTAM 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "06/03/11 06/03/11 BENİM SİGORTAM 1."— Sunum transkripti:

1 06/03/11 06/03/11 BENİM SİGORTAM 1

2 06/03/11 06/03/11 2

3 06/03/11 06/03/11 BENİM SİGORTAM TEMİNATLAR - KİŞİSEL SORUMLULUK - KİŞİSEL İHTİYARİ SORUMLULUK - FERDİ KAZA Kaza Sonucu Ölüm Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Kaza Sonucu Tedavi Masrafları - KAPKAÇ HIRSIZLIK - KİŞİ – AİLE HUKUKSAL KORUMA 3

4 06/03/11 06/03/11 KİŞİSEL SORUMLULUK TANIMI Sigorta süresi içinde meydana gelecek bir kaza sonucu üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması, üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan oluşması nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karsı Türkiye Cumhuriyetinin hukuki sorumluluğa ilişkin mevzuatı çerçevesinde sigorta ettirene atfedilen sorumluluktur. Ticari ve mesleki faaliyetten doğan sorumluluklar kişisel sorumluluk kapsamı dışındadır. 4

5 06/03/11 06/03/11 KİŞİSEL SORUMLULUK TEMİNATI Bu sigorta ile sigortacı ; Sigorta ettiren ve poliçede belirtilen ,birlikte yasadığı aile bireylerinin (Sigortalılar), özel yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ile sigortalının aile reisi sıfatı ile üçüncü şahıslara karsı sorumluluğunu (özel şartlar ) ve "Üçüncü Şahıslara Karsı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Sartları" dairesinde temin eder. 5

6 06/03/11 06/03/11 EK TEMİNATLAR Balkondan düsen saksı veya benzerlerinin vereceği zararlar sonucu oluşabilecek sorumluluklar, Çocukların oyun oynamaları sırasında başkalarına ait araç ve konut camlarına vereceği zararlar sonucunda oluşabilecek sorumluluklar, Çocukların mağaza ve dükkanlarda dolaşmaları sırasında rafların devrilmesine neticesinde meydana gelebilecek zararlar nedeniyle oluşabilecek sorumluluklar Sigortalının evcil kedi ve köpeklerin 3.şahıslara karsı vereceği zararlar nedeniyle Sigortalıya düşecek sorumluluk halleri, 6

7 06/03/11 06/03/11 Sigortalının ev hizmetlerinde çalışan kişilerin evde meydana gelebilecek kazalar sonucu uğrayacakları bedeni ve maddi zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek sorumluluk halleri Sigortalının evinde tamir, tadilat ve montaj amacıyla gelen kisilerin meydana gelebilecek kazalar sonucu uğrayacakları bedeni ve maddi zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek sorumluluk halleri Teminat altına alınır. 7

8 Teminat limiti Net prim
06/03/11 KİŞİSEL SORUMLULUK TEMİNATI Teminat limiti Net prim seçenek 1 - olay başına ve yıllık azami toplam 50,000 TL 20 TL seçenek 2 - olay başına ve yıllık azami toplam 100,000 TL 32 TL seçenek 3 - olay başına ve yıllık azami toplam 250,000 TL 60 TL seçenek 4 - olay başına ve yıllık azami toplam 500,000 TL 96 TL seçenek 5 - olay başına ve yıllık azami toplam 1,000,000 TL 144 TL

9 06/03/11 06/03/11 KİŞİSEL İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK Bu sigorta ; Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işleten sıfatına haiz olmayan Sigortalının 3.Şahıslara ait bir aracı veya kiralık bir aracı kullanmasından ya da işleten sıfatıyla poliçede gösterilen aracı kullanmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder. 9

10 06/03/11 06/03/11 Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Manevi tazminat talepleri, poliçede yer alan sigorta bedelinin %50’si ile sınırlıdır. Kullanılan araca gelebilecek zararlar teminat kapsamı dışındadır. 10

11 KİŞİSEL İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK TEMİNATI Teminat limiti Net prim
06/03/11 KİŞİSEL İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK TEMİNATI Teminat limiti Net prim seçenek 1 - olay başına ve yıllık azami toplam 50,000 TL 28 TL seçenek 2 - olay başına ve yıllık azami toplam 100,000 TL 45 TL seçenek 3 - olay başına ve yıllık azami toplam 250,000 TL 84 TL seçenek 4 - olay başına ve yıllık azami toplam 500,000 TL 134 TL seçenek 5 - olay başına ve yıllık azami toplam 1,000,000 TL 202 TL

12 FERDİ KAZA SİGORTASI Bu Sigorta, 18- 65 yas arasındaki kişiler için ;
06/03/11 06/03/11 FERDİ KAZA SİGORTASI Bu Sigorta, yas arasındaki kişiler için ; Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Kapsamında Kaza Sonucu Ölüm, Kaza,Sonucu Sürekli Sakatlık ve Kaza Sonucu Tedavi Masraflarını, poliçede yer alan limit ve koşullar dahilinde temin eder. Yer altında çalışanlar, taş ve mermer ocağında çalışanlar ve havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçus yapanlar teminat kapsamı dışındadır. 12

13 FERDİ KAZA Teminat limiti Net prim seçenek 1 - ölüm/s.sakatlık
06/03/11 FERDİ KAZA Teminat limiti Net prim seçenek 1 - ölüm/s.sakatlık (%10'u tedavi masrf.) 50,000 TL 30 TL seçenek 2 -ölüm/s.sakatlık 100,000 TL 60 TL seçenek 3 - ölüm/s.sakatlık 200,000 TL 120 TL seçenek 4 - ölüm/s.sakatlık 300,000 TL 180 TL seçenek 5 - ölüm/s.sakatlık 500,000 TL 300 TL

14 06/03/11 06/03/11 Kapkaç Hırsızlık Sigortası Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarının diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Ad ve soyadları Ferdi Kaza teminatında belirtilen üçüncü kişiler tarafından kapkaç, tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle para ve para ile ölçülebilir kişisel eşyalarının çalınması veya gasp edilmesi ya da söz konusu eşyaların aynı nedenlerle hasarlanması sonucunda sigortalının uğrayacağı doğrudan maddi zararlar, poliçede belirtilen tutara kadar teminat altına alınır 14

15 06/03/11 06/03/11 - Pasaport, ehliyet ve nüfus cüzdanının çalınması ve/veya hasarlanması neticesinde, belgelerin yeniden çıkartılabilmesi için yapılacak masraflar / Teminat limitinin %20’sine kadar - Seyahat biletlerinin çalınması ve/veya hasarlanması neticesinde,biletin yeniden çıkartılabilmesi için yapılacak masraflar / Teminat limitinin %10’nuna kadar - Kredi kartının yukarıdaki nedenlerle çalınması durumunda / Teminat limitinin %20’sine kadar - Mücevherat, saat, cep telefonu ve nakitlerin çalınması ve/veya hasarlanması / Teminat limitinin %50’sine kadar 15

16 06/03/11 06/03/11 Kredi kartının çalınması ; Kart Sahibi mümkün olan en kısa süre içinde Kredi Kartının çalındığını ilgili Banka veya Finans kurulusuna ihbar edecektir. Mücbir sebepler haricinde, bunun yapılmamış olması nedeniyle oluşacak zararlar teminat kapsamı dışındadır. Kredi Kartlarıyla ilgili tazminat taleplerinde, Generali Sigorta’nın sorumluluğu sigorta bedelini aşmamak koşuluyla, sigortalıya ait kredi kartıyla ilgili Banka ve/veya Finans şirketinin mevcut sigorta poliçesinin limitini asan kısmından sonra devreye girecektir. Kredi kartı çalınmasıyla ilgili tazminat taleplerinde sigortalı hasar miktarının belirlenmesine yarayacak tüm bilgi ve belgeleri toplayarak sigortacıya ibraz edecektir. 16

17 06/03/11 06/03/11 Hasar anında yapılması gerekenler: Bir olay vukuunda sigortalı durumu derhal yetkili makamlara bildirerek, gerekli tutanakların düzenlenmesini sağlayacaktır. Sigortalı söz konusu tutanaklar ile hasarın belirlenmesine yarayacak mümkün olan her türlü bilgileri ve diğer belgeleri sigortacıya temin edecektir 17

18 KİŞİSEL EŞYA KAPKAÇ HIRSIZLIK Teminat limiti Net prim
06/03/11 KİŞİSEL EŞYA KAPKAÇ HIRSIZLIK Teminat limiti Net prim seçenek 1 - olay başına ve yıllık azami toplam 500 TL 5 TL seçenek 2 - olay başına ve yıllık azami toplam 750 TL 8 TL seçenek 3 - olay başına ve yıllık azami toplam 1,000 TL 10 TL seçenek 4 - olay başına ve yıllık azami toplam 1,500 TL 15 TL seçenek 5 - olay başına ve yıllık azami toplam 2,500 TL 25 TL

19 06/03/11 06/03/11 Hukuksal Koruma Sigortası Bu sigorta ; Sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri poloiçedebelirtilen koşul, limit ve muafiyetler ile Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarının A/2.4 maddesinde belirtilen Kişi-Aile Hukuksal Koruma teminatı çerçevesinde temin eder. 19

20 06/03/11 06/03/11 Hukuksal Koruma Sigortasında Sigortanın başlangıcından önce mevcut her türlü uyuşmazlıklardan meydana gelen harcamalar teminat haricidir. Hukuksal Koruma teminatında her bir olayda ödenecek tazminat tutarının %10’u Sigortalının üzerinde kalacak şekilde muafiyet uygulanır 20

21 seçenek 1 - olay başına ve yıllık azami toplam 5,000 TL 10 TL
06/03/11 HUKUKSAL KORUMA Teminat limiti Net prim seçenek 1 - olay başına ve yıllık azami toplam 5,000 TL 10 TL seçenek 2 - olay başına ve yıllık azami toplam 10,000 TL 20 TL seçenek 3 - olay başına ve yıllık azami toplam 12,500 TL 25 TL seçenek 4 - olay başına ve yıllık azami toplam 15,000 TL 30 TL seçenek 5 - olay başına ve yıllık azami toplam 20,000 TL 40 TL

22 06/03/11 06/03/11 22


"06/03/11 06/03/11 BENİM SİGORTAM 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları