Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YANGIN BRANŞI SİGORTA ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YANGIN BRANŞI SİGORTA ÜRÜN ÇEŞİTLERİ"— Sunum transkripti:

1 YANGIN BRANŞI SİGORTA ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
03/06/11 YANGIN BRANŞI SİGORTA ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

2 Ortak Yerler Paket Sigorta Poliçesi
03/06/11 Ortak Yerler Paket Sigorta Poliçesi

3 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 1.ORTAK ALANLAR SİGORTA KONUSU Bu sigorta ile sigorta konusu tam kagir yapı tarzındaki apartman veya site ortak alanlarında, aşağıda belirtilen teminat kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucu bina ve muhteviyatta meydana gelen maddi zararlar ile apartman ve/veya site yönetiminin ortak kullanım alanlarında meydana gelebilecek bir kaza neticesinde üçüncü şahısların ölmeleri, yaralanmaları veya sağlıklarının bozulması, üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan meydana gelmesi sebebiyle, sigortalıya düşecek yasal sorumluluk ile yöneticinin çalıştırdığı SSK’ya tabi işçilere karşı İşveren Sorumluluğu teminat altına alınır.

4 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 2.TEMİNAT KAPSAMI 2.1.Otomatik Teminatlar Yangın, Yıldırım, İnfilak Ek teminatlar Dahili Su Fırtına Duman Kara Taşıtları Hava Taşıtları Yer Kayması Kar Ağırlığı Dolu Yakıt Sızması Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler,Terör

5 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 Enkaz Kaldırma Masrafları Komşuluk Mali Sorumluluk Geçici Barınma Giderleri Yeni Yatırımlar Teminatı Enflasyon Koruma Klozu Eksik Sigorta Klozu İzolasyon Hasarları Cam Kırılması Hukuksal Koruma Generali Yardım Makine Kırılması Sigortası Elektronik Cihaz Sigortası Ferdi Kaza Sigortası İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

6 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 2.2. Otomatik Ek Teminat Limitleri ve Muafiyetler Dahili Su Teminatı: Herbir dahili su hasarında 350 TL muafiyet uygulanacaktır. Dolu Teminatı: Fırtına ile birlikte olsun olmasın dolu neticesinde bina ve muhteviyata gelebilecek zararlar,toplam sigorta bedelinin % 10'u azami TL ile sınırlı olmak üzere teminata dahil edilmiştir. Yakıt Sızması: Sigortalı ortak alanlarda bulunan bina kısımlarındaki yakıt tanklarının herhangi bir kaza neticesinde delinmesi,yırtılması,veya benzeri nedenlerle cidarlarının zarar görmesi sonucunda sigortalı ortak yerlerde meydana gelecek zararlar teminat kapsamındadır. Ayrıca zarar gören sıvı yakıt için ödenecek bedel azami TL ile sınırlıdır. Yakıt tankının bakımsızlığı ve çürümesi,delinmesi neticesindeki hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

7 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 Enkaz Kaldırma Masrafları: Poliçe kapsamındaki, yangın ve Yangın Sigortası Genel Şartlarında belirtilen yangınla birlikte sigortalanabilen ilave rizikoların gerçekleşmesi sonucu, bina ve/veya muhteviyatının zarar görmesi nedeniyle oluşacak enkaz kaldırma masrafları bina ve/veya muhteviyat sigorta bedelinin % 4’ü ile sınırlı olmak üzere teminat kapsamındadır. Komşuluk Mali Sorumluluk: Yangın Sigortası Genel Şartlarının diğer hükümleri saklı kalmak koşuluyla, bir apartman ve site sınırları dahilinde ortak kullanım alanlarında ortaya çıkabilecek yangın,infilak,dahili su ,duman, grev,lokavt,kargaşalık,halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör rizikolarının gerçekleşmesi sonucu apartman ve/veya site yönetiminin komşu bina ve/veya kat maliki,intifa hakkı sahibi,kiracı ve üçüncü şahıslara verebilecekleri maddi zararlar nedeniyle karşı karşıya kalabilecekleri maddi tazminat taleplerini teminat altına alır.Yangın, infilak mali sorumluluğu teminatında sigortacının sorumluluğu, toplam sigorta bedelinin %15’i ile sınırlı olarak teminata dahil edilmiştir.

8 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 Geçici Barınma Giderleri: Yangın Sigortası Genel Şartlarının diğer hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Yangın ve yangınla birlikte poliçe kapsamı altına alınmış ek teminatların gerçekleşmesi sonucu, site veya apartman görevlisinin barınma sorunu olması durumunda olay başına ve yıllık toplam azami TL'ye kadar Geçici Barınma Giderleri sigorta kapsamına dahil edilmiştir. Yeni Yatırımlar Teminatı: Sigortalının sigorta poliçesi kapsamındaki ortak alanlarına ilave edilecek yeni yatırımlar sigorta bedelinin % 10'u ile sınırlı olarak sigorta şirketine bildirim yapılmaksızın, poliçede belirtilen limitler çerçevesinde otomatik olarak kuver tür altındadır. Otomatik kuvertür 30 gün süreyle geçerlidir,Sigortalı bu süre içinde Sigortacıyı detaylı olarak yeni yatırımlar hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Sigortacı sözkonusu yeni yatırımlarla ilgili zeyilname düzenleyerek gerekli prim tahakkuklarını yapar.

9 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 Enflasyon Klozu : Yangın Sigortası Genel Şartları çerçevesinde poliçede yazılı bina ve/veya muhteviyat sigorta bedelleri, poliçenin düzenlenme tarihinde gerçek sigorta değerlerine uygun olmak koşuluyla, sigorta süresi içinde enflasyon nedeni ile meydana gelecek fiyat artışlarını karşılamak üzere otomatik olarak TUİK oranında artırılacaktır. Bir hasar vukuunda enflasyon bedelinin hesabında, poliçe başlangıç tarihiyle hasar tarihi arasındaki süreye tekabül eden oran esas alınır. Eksik Sigorta Klozu: Yangın Sigortası Genel Şartları A-5 maddesi dahilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat, muafiyet ve koasürans hükümleri saklı kalmak kaydıyla,poliçede yazılı sigorta bedelleriyle sınırlı olacaktır.Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark %20 veya daha az ise eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır.

10 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 İzolasyon Hasarları: Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak yağmur yada kar sonucu, sigortalı binanın dış cephe duvarlarından, çatısından yada pencere ve /veya kapı aralarından giren / sızan kar veya yağmur suyunun sigorta konusu ortak alanlarda meydana gelen boya, badana, kirlenme veya onarım masrafları poliçe vadesi içinde bir olayla sınırlı olmak kaydı ile azami toplam TL kadar teminat kapsamına dahil edilmiştir. İzolasyon hasarları teminatı dışında kalan haller: 1) Poliçe vadesinden önce meydana gelmiş olan hasarlar, 2) Isı farklılıkları sonucu oluşan terleme/rutubetlenme/küflenme hasarları, 3) Dış cephe ve çatıda oluşan hasarlar, 4) İzolasyon masrafları teminat kapsamı dışındadır.

11 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 Cam Kırılması: Ortak yerler kapsamında bulunan kapı ve pencere camlarının kırılması sonucu meydana gelecek zararlar Cam Kırılması Genel Şartları çerçevesinde teminat altına alınmıştır. Aksine sözleşme yoksa bu teminat toplam yangın sigorta bedelinin % 1’i ile sınırlıdır. Her bir cam kırılması hasarında 500 TL muafiyet uygulanacaktır Bitki ve Çevre Düzenlemeleri: Apartman veya site ortak alanlarındaki ağaçlar ve süs bitkileri poliçe kapsamı altına alınmış ek teminatlara karşı (Fırtına, Sel/Su Baskını, Dolu hariç) olay başına ve yıllık azami toplam yangın sigorta bedelleri toplamının %1’ile teminata dahil edilmiştir.

12 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 Hukuksal Koruma Teminatı : Teminat Kapsamı: Sigorta konusu ortak alanlarla ilgili olarak ilişik Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarının A maddesinde belirtilen Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma teminatı poliçede yer alan koşul, limit ve muafiyetler ile Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları çerçevesinde poliçe kapsamına dahil edilmiştir. Muafiyet : Hukuksal Koruma teminatında her bir olayda ödenecek tazminat tutarının %10’u Sigortalının üzerinde kalır. Generali Yardım Hizmetleri : Generali Yardım, sigorta süresi sigortalısına gereksinim duyduğu aşağıda yazılı konularda acil yardım hizmetlerini verecektir. Su Tesisatı Hizmeti Elektrik Tesisatı Hizmeti Cam İşleri Hizmeti Çilingir Hizmeti Konutta Tıbbi Yardım Hizmetleri

13 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 Makina Kırılması Sigortası : Site veya apartmana ait jeneratör ,kalorifer kazanı, hidrofor ve asansör gibi makineler Makine Kırılması Genel Şartları çerçevesinde teminat kapsamına dahildir. Bu teminat kapsamında sigortacının azami sorumluluğu poliçede yazılı limitlerle sınırlıdır. Aksine sözleşme yoksa, herbir Makine Kırılması Sigortası hasarında EUR karşılığı TL.’ den az olmamak üzere hasar bedelinin % 10’u oranında tenzili muafiyet uygulanır. (Sözkonusu makine ve tesisatın teknik bilgilerine ve sigorta bedeline göre muafiyet maddesi değiştirilebilecektir.) Makinelerın listesi poliçeye eklenecektir. İmal tarihleri itibariyle 10 yaşından büyük makinalar teminat haricidir.(Asansörler için yaş sınırı yoktur).

14 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 Elektronik Cihaz Sigortası : Sigorta konusu ortak alanlarda bulunan elektronik cihazlarla, ayrıntıları ve nitelikleri poliçede belirtilmek koşuluyla, Elektronik Cihaz sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat kapsamına dahildir. Bu teminat kapsamında sigortacının azami sorumluluğu poliçede yazılı limitlerle sınırlıdır. Taşınabilir cihazlar ve 5 yaşından büyük cihazlar sigortası kapsamına dahil değildir. Aksine sözleşme yoksa, herbir elektronik cihaz sigortası hasarında, EUR karşılığı TL.’ den az olmamak üzere hasar bedelinin % 10’u oranında tenzili muafiyet uygulanır. (Söz konusu elektronik cihazların teknik özelliklerine ve sigorta bedellerine göre muafiyet maddesi değiştirilebilecektir.) Elektronik Cihazların listesi poliçeye eklenecektir.

15 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 Ferdi Kaza Sigortası: Site veya apartmanda görevli olan kişilerin bir kaza sonucu ölmeleri veya kaza sonucu sürekli sakat kalmaları halinde ve bunlara ait tedavi masrafları Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde temin edilmektedir. Kaza Sonucu Vefat:Sigortalının uğrayacağı bir kaza neticesinde derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde ölmesi sonucu sigorta bedeli, poliçede gösterilen menfaattarlara yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir. Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık:Bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde sakat kalmasına sebep olursa, sigorta bedeli, genel şartlarda yazılı oranlar dahilinde kendisine ödenir. Kaza Sonucu Tedavi Masrafları:Sigortalının bir kaza sebebi ile 1 yıl içinde yaptığı tedavi masrafları poliçede yazılı sigorta bedeline kadar ödenir.

16 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 İhtarlar: 1- Ölüm hali, ancak sürekli sakatlık haliyle birlikte sigorta edilebilir. 2- Ölüm hali ve tedavi masrafları, yalnız başına sigorta edilemez. 3- Ölüm ve sürekli sakatlık halleri birlikte temin olunduğu takdirde, ölüm teminatı sürekli sakatlık teminatından fazla olmayacağı gibi, sürekli sakatlık teminatı da ölüm teminatının iki mislini geçemez.

17 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 Yaş Sınırı: Bu tarif, 15 yaşını doldurmamış olan küçüklere aşağıdaki bölümlerde gösterilen esaslar dahilinde uygulanır. 6 yaşına basan ve 15 yaşını doldurmamış olan küçüklerin ferdi kaza sigortalarına; Cenaze masraflarını karşılamak üzere ölüm teminatı azami TL. verilmektedir. Sürekli sakatlık teminatının ise, sigortalının sürekli sakatlığı halinde, hayatta kaldığı sürece on yılda eşit miktarlarda tazminat ödenmek suretiyle yıllık gelire çevrilmek ( on yıllık süreyi tamamlamadan 15 yaşlarını doldurmaları halinde bakiye tazminat miktarının tamamı ödenir.) kaydıyla tazminat ödemesi yapılır.

18 Teminat limiti Net prim
03/06/11 FERDİ KAZA Teminat limiti Net prim seçenek 1 - ölüm/s.sakatlık (%10'u tedavi masrf.) yıllık limit 50,000 TL 40 TL seçenek 2 - ölüm/s.sakatlık 100,000 TL 70 TL seçenek 3 - ölüm/s.sakatlık 200,000 TL 140 TL seçenek 4 - ölüm/s.sakatlık 300,000 TL 210 TL seçenek 5 - ölüm/s.sakatlık 500,000 TL 350 TL

19 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 İşveren Mali Sorumluluk Sigortası : Apartman veya site ortak alanlarında meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda Site/Apartman Yönetimine terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını İşveren Mali Sorumluluk Sigortası genel şartları çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder Genel Şartların 2.maddesi A-2 bölümünde istisna olarak yer alan İşçilerin, İşveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelebilecek kazalar sonucu İşverene terettüp edecek sorumluluklar ile Genel Şartların 2.maddesi (D) bölümünde istisna olarak yer alan manevi tazminat talepleri teminat kapsamına dahil edilmiştir.

20 Teminat limiti Net prim
03/06/11 İŞVEREN MALİ SORUMLULUK Teminat limiti Net prim seçenek 1 - olay başına ve yıllık azami toplam 50,000 TL 44 TL seçenek 2 - olay başına ve yıllık azami toplam 100,000 TL 70 TL seçenek 3 - olay başına ve yıllık azami toplam 250,000 TL 132 TL seçenek 4 - olay başına ve yıllık azami toplam 500,000 TL 211 TL seçenek 5 - olay başına ve yıllık azami toplam 1,000,000 TL 317 TL

21 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası : Site / Apartman Yönetimi Sorumluluk" teminatı ile Sitenin/apartmanın ortak yerlerdeki sigorta süresi içinde meydana gelebilecek kazalar neticesinde; a) Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin muhtel olması, b) Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) husule gelmesi sebebile, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, Türkiye Cumhuriyetinin hukuki sorumlulukları dairesinde Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

22 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 Bu poliçe kapsamında kat malikleri, kiracılar ve misafirler de 3.şahıs sayılacaktır. 3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası teminat kapsamındaki zararlar nedeniyle sigorta süresi içinde ödenecek azami kombine toplam tazminat tutarı, hiçbir şekilde belirtilen 3.Şahıs Mali Sorumluluk sigorta bedelini aşamaz.

23 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Klozları : Genişletilmiş 3.Şahıs Mali Sorumluluk Klozu / Teminat Limitinin %25’i 3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel şartların 3-A.7 maddesi hilafına meydana gelecek yangın, infilak, duman, buhar ve dahili su hasarları neticesinde 3.Şahısların uğrayacağı zararlar teminat kapsamına dahil edilmiştir. Herbir dahili su hasarında, 50 USD’dan az olmamak üzere, hasar bedelinin %10’u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır. Bahçede bulunan ağaçların devrilmesi neticesinde meydana gelebilecek zararlar da teminat kapsamına dahil edilmiştir. Herbir ağaç devrilme hasarında, 50 USD’dan az olmamak üzere, hasar bedelinin %10’u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.

24 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 Apartman / sitede bulunan antenlerin devrilmesi neticesinde meydana gelebilecek zararlar da teminat kapsamına dahil edilmiştir. Herbir anten devrilme hasarında, 50 USD’dan az olmamak üzere, hasar bedelinin %10’u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.  Site / Apartman yönetiminde çalışan SSK’lı personelin temizlik ve çevre düzenlenmesi yaparken oluşacak kazalar neticesinde Sigortalıya atfedilecek sorumluluklar da teminat kapsamına dahil edilmiştir.

25 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 Asansör Mali Sorumluluk Teminat Klozu /Teminat Limitinin %25’i Asansör Mali Sorumluluk Teminatı, sözleşme ile bakıma tabi olan asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerini kapsar. Sportif Aktiviteler Teminat Klozu / Teminat Limitinin %25’i Site / Apartman yönetimi spor salonunda, havuzda ve site/apartmanın sorumluluğu olduğu spor aktivitelerinde bulunduğu süre içerisinde uğrayabilecekleri kazalar sonucunda Sigortalıya yöneltilebilecek hukuki sorumluluklar teminata dahildir. Scuba diving, paraseling, yamaç paraşütü, bangee jumping ve diğer tehlikeli sporlar teminat kapsamı dışındadır.

26 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 Arızi İnşaat İşleri Teminatı / Teminat Limitinin %15’i Sigortalının sorumluluğunda gerçekleşen tamirat, tadilat ve arızi inşaat işlerinin ortak yerler içindeki mahalde yapılması esnasında meydana gelebilecek kazalar neticesinde 3.şahısların uğrayacağı zararlar teminata dahil edilmiştir. Muafiyet: Beher hasarda 50 USD muafiyet uygulanacaktır. Taşeron Sorumluluk Teminat Klozu / Teminat Limitinin %15’i Site/ apartman yönetiminin sözleşmeli taşeronu olarak ortak yerlerdeki çalışmaları neticesinde meydana gelebilecek kazalar neticesinde 3.şahısların uğrayacağı zararlar teminata dahil edilmiştir.

27 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 Oyun Parkı Teminatı Klozu / Teminat Limitinin %10’u Sitede konaklayan ve misafir çocukların oyun parkındaki oyun oynamaları esnasında meydana gelebilecek kazalar neticesinde Sigortalıya terettüp edebilecek tazminat talepleri, işbu poliçe kapsamına dahil edilmiştir. Tabela Sorumluluk Klozu / Teminat Limitinin %25’i Sigortalının ortak yerlerdeki pano ve/veya tabelalar nedeniyle meydana gelecek bir kaza neticesinde 3.Şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin muhtel olması, 3.Şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) meydana gelmesi sebebiyle, Sigortalının hukuki sorumluluğundan dolayı, kendisine karşı, 3.Şahıslar tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri poliçede yer alan limitler dahilinde teminat kapsamına dahil edilmiştir. Bu teminat kapsamındaki herbir hasarda, 25 USD'den az olmamak üzere, hasar bedelinin %10'u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.

28 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 Çevre Kirliliği Klozu / Teminat Limitinin %25’i 3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sigorta süresi içinde sigortalının riziko adresindeki faaliyetleri esnasında meydana gelebilecek ani, beklenmedik, tanımlanabilen ve sigortalının iradesi dışındaki kazaları takiben yakıtın dağılması ve yayılması sonucundaki kirlenme nedeniyle meydana gelecek temizleme masrafları dolayısıyla Sigortalıya düşecek hukuki sorumluluk, poliçede belirtilen bedel ile sınırlı kalmak kaydıyla teminat kapsamına dahil edilmiştir. Bu teminat kapsamındaki herbir hasarda, 200 USD’dan az olmamak üzere, hasar bedelinin %10’u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır. Ani ve beklenmedik bir kaza olmaksızın, tedrici olarak belirli bir zaman süresi içinde oluşan her türlü kirlenmeden kaynaklanan sorumluluklar teminat haricidir. Her türlü para cezaları ve diğer cezalar sigorta kapsamı dışındadır.

29 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 3.Şahıs Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında yer alan istisnalara ilave olarak, deniz araçlarının işletilmesi nedeniyle oluşacak her türlü sorumluluk da teminat kapsamı dışındadır. Sigortalının yönetmelik ve kanun hükümlerine uymaması ya da ağır ihmali veya kasdi davranışları neticesinde oluşacak olaylardan kaynaklanan sorumluluklar teminat kapsamı dışındadır.

30 seçenek 1 - olay başına ve yıllık azami toplam 50,000 TL 55 TL
03/06/11 3.ŞAHIS MALİ SORUMLULUK Teminat limiti Net prim seçenek 1 - olay başına ve yıllık azami toplam 50,000 TL 55 TL seçenek 2 - olay başına ve yıllık azami toplam 100,000 TL 88 TL seçenek 3 - olay başına ve yıllık azami toplam 250,000 TL 165 TL seçenek 4 - olay başına ve yıllık azami toplam 500,000 TL 264 TL seçenek 5 - olay başına ve yıllık azami toplam 1,000,000 TL 396 TL

31 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 İsteğe Bağlı Teminatlar :  Aşağıda yer alan teminatların sigorta kapsamında olduğu poliçe üzerinde açıkça belirtilmemiş ve gerekli prim tahakkukları yapılmamış ise sigorta teminatı kapsamı dışındadırlar. Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Sel ve Su Baskını Teminatı

32 ORTAK YERLER PAKET SİGORTASI
03/06/11 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"YANGIN BRANŞI SİGORTA ÜRÜN ÇEŞİTLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları