Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA"— Sunum transkripti:

1 YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA
SORU 1: Karayolları Trafik Kanununa göre, sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır? A. 10 gün B. 12 gün C. 15 gün D. 30 gün SORU 2: “Zorunlu karayolu taşımacılık malî sorumluluk sigortasını yaptırmakla yükümlü olan taşımacı; kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya hak sahibinin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse………………………”. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz. A. Sorumluluktan kurtulur.                                               B. Sorumluluktan kurtulamaz. C. Tazminattan indirim yapılabilir.                                   D. Tazminattan indirim yapılamaz. SORU 3: Karayolu Taşıma Kanunu'na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?   A. 5 iş günü içinde B. 8 iş günü içinde C. 10 iş günü içinde D. 30 iş günü içinde

2 YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA
SORU 4: Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz? A. Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması B. Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması C. Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması D. Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması SORU 5: Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir? A. 15              B. 30               C. 45               D. 60 SORU 6: Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer? A. Sabah da başlar, akşam da biter B. Sabah 08.30da başlar, akşam da biter. C. Öğlen da başlar, öğlen de biter D. Sabah da başlar, akşam da biter.

3 YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA
SORU 7: Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda taşımacıya rücu edebilir. B. Hak sahipleri, sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabilirler. C. Sigorta ettiren; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri sigorta şirketine vermekle yükümlü değildir. D. Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller hak sahiplerine karşı ileri sürülemez. SORU 8: Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?   A. Bir yılda B. İki yılda C. Beş yılda D. On yılda SORU 9: Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zaman aşımına uğrar? A B C D. 4

4 YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA
SORU 10: “Karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tarafından karşılanamayan zararlar bakımından öncelikle, …………………………………… .” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir A. Taşımacının malvarlığına başvurulur. B. Herhangi bir kişi ve kuruma başvurulamaz. C. Karayolları Trafik Kanunu gereği yapılması gereken zorunlu sorumluluk sigortasına başvurulur. D. Sürücüye başvurulur.  SORU 11:  Sigorta sözleşmelerinde sözleşmeye konu risk oluştuğunda meydana gelen hasarı onarmak üzere ödenen tazminat hangisidir? A.  Maktu tazminat B.  Hasar tazminatı C.  Taşıma tazminatı D.  Hiçbiri SORU 12: Sigorta sözleşmesinde (poliçede) bahsi geçen risk gerçekleştiğinde ödenecek tazminatın miktarı sabit bir miktar olarak belirlendiği durumlarda ödenen tazminat hangisidir? A. Maktu tazminat B. Hasar tazminatı C. Taşıma tazminatı D. Hiçbiri

5 YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA
SORU 13: Sigortada mali sorumluluk kavramı neyi ifade eder? A.  Para ödeme yükümlülüğüdür   B.  Bir kazaya yol açarak, üçüncü kişilerin zarara uğramasından kanunen sorumlu olma ve tazminat ödemekle yükümlü tutulma halidir.   C.  Mal varlığından sorumlu tutulmaktır.   D.  Mal ve gelir bildirimi yapmakla yükümlü olmaktır. SORU 14: Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin sigorta genel şartları aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır? A. Maliye Bakanlığı                                    B. Ulaştırma Bakanlığı C. Hazine Müsteşarlığı                              D. Gelirler Genel Müdürlüğü SORU 15: Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın teminat kapsamı dışındadır? A. Aracın işletilmesi sırasında başka bir araca zarar vermek B. Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak maddi zarara yol açmak C. Aracın işletilmesi sırasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak D. Aracın işletilmesi sırasında kaza sonucu aracın içindeki yolcuların yaralanmasına sebep olmak

6 YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA
SORU 16: CMR sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi nakliyeciyi sorumluluklarından kurtaran istisnalardan biri değildir? A. Haksız fiil ya da hak talep edenin (davacının) ihmali. B. Nakliyecinin kendi haksız fiili ya da ihmalinin sonucu olmadan davacının verdiği talimatlar. C. İstiflemeden kaynaklanan sorunlar. D. İhracatçının eksik veya yanlış bilgi vermesi. SORU 17: Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalır?   A. Aracın çalınması. B. Araçta taşıma sınırından fazla yük ve yolcu taşınması yüzünden meydana gelen zararlar. C. Aracın yanması. D. Aracın devrilmesi. SORU 18: Sigorta sözleşmesindeki taraflardan her birinin diğerine, sözleşmeyi kabul edip etmemesinde etkili olabilecek bütün bilgileri, talep edilmemiş olsalar bile, vermesini gerektiren sürece ne ad verilir? A. Azami İyi Niyet Prensibi B. Sigorta Edilebilir Menfaat Prensibi C. Taşıyıcının Malı Teslim Alma Kuralı D. Tazminat Prensibi

7 YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA
SORU 19: Mal varlığının kullanılmasından doğan ve mal sahibi veya kullananın işletimi altındayken, başkalarının maddi veya bedeni kayba uğramalarına yol açılması durumunda devreye giren sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Can sigortaları       B. Mal sigortaları C. Sorumluluk sigortaları        D. Sağlık sigortaları SORU 20: Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz? A. Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel zararları B. Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini C. Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları D. Çalınan veya gasp edilen aracın kazaya karışması ve işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulamaması durumunda kişiye gelen zararları SORU 21: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir kazaya karışmaları halinde; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri kaç gün içinde sigorta şirketine vermekle yükümlüdürler?   A B C D. 60

8 YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA
SORU 22: Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir? A. Koltuk Ferdi Kaza Sigortası                              B. Nakliyat Emtia Sigortası C. Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası         D. Tüp gaz Sorumluluk Sigortası SORU 23: CMR’ ye göre aşağıdakilerden hangisi ihracatçının sorumluluklarından birisi değildir? A. Gümrük belgelerini tam ve eksiksiz olarak taşımacıya teslim edilmesi B. Uygun ambalajlama yapılması C. Bilgilerin taşımacıya eksiksiz verilmesi D. Malların araçlara uygun bir biçimde istiflenmesi SORU 24: Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır? A. Kasko sigortasından B. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası C. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası D. Garanti fonundan

9 YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA
SORU 25: Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyat sigortasının teminat kapsamı dışında kalır? A. Yangın, infilak B. Yetersiz ve uygunsuz ambalaj C. Nakil aracının devrilmesi D. Nakil aracının yanması SORU 26: CMR sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi nakliyeciyi sorumluluklarından kurtaran istisnalardan biri değildir? A. Haksız fiil ya da hak talep edenin (davacının) ihmali. B. Nakliyecinin kendi haksız fiili ya da ihmalinin sonucu olmadan davacının verdiği talimatlar. C. İstiflemeden kaynaklanan sorunlar. D. İhracatçının eksik veya yanlış bilgi vermesi. SORU 27: Aşağıdaki hususlardan hangisi, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındadır? A. İşletenin, eşinin, usul ve fürunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler.  B. İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler.  C. Manevi tazminata ilişkin talepler.  D. Bir hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları.

10 YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA
SORU 28: Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz? A. Trafik kazalarında, kazaya neden olan aracın belirlenmemesi halinde bedeni zararları. B. Trafik kazalarında kazaya karışan aracın trafik sigortasının hiç yaptırılmamış veya eksik yaptırılmış olması halinde bedeni zararlar. C. Trafik kazalarında kazaya karışan motorlu aracın çalındığını ya da gasp edildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları, D. Trafik kazalarında kazaya karışan aracın çalınmış veya gasp edilmiş olması halinde bedeni zararlar. SORU 29: CMR’ ye göre aşağıdakilerden hangisi nakliyecinin sorumlu olacağı durumlardan biri değildir? A. Malların kararlaştırılan süre içerisinde teslim edilmemesi B. Eğer kararlaştırılan bir süre yok ise, kullanılan sürenin, müsaade edilebilecek süreyi aşması C. Nakliyecinin geçiş belgesi edinememesinden dolayı teslimatın gecikmesi D. Ticari faturanın eksikliğinden dolayı aracın çıkış veya varış gümrüğünde beklemesi

11 YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA
SORU 30: Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır? A. Kasko Sigortasından B. Mali Sorumluluk Sigortasından C. Kaza Sigortasından D. Karayolları Trafik Garanti Fonu'ndan SORU 31: Aşağıdakilerden hangisi nakliyat emtia sigortasında teminat kapsamı dışında kalan hallerden değildir? A. Sigortalının kasıtlı zararı B. Nükleer ve atomik rizikolar C. Gecikme hasarları D. Deprem ve volkanik rizikolar


"YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları