Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kazanımlar: 1.Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihi mekanları, nesneleri ve yapıtları tanır. 2.Ülkemizin çeşitli yerlerindeki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kazanımlar: 1.Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihi mekanları, nesneleri ve yapıtları tanır. 2.Ülkemizin çeşitli yerlerindeki."— Sunum transkripti:

1

2 Kazanımlar: 1.Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihi mekanları, nesneleri ve yapıtları tanır. 2.Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir. 3.Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlik ve farklılıklar açısından karşılaştırır. 4.Kültürel öğelerin insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar.

3 Konular Güzel ÜlkemGüzel Ülkem Zengin KültürümüzZengin Kültürümüz Atatürk’ü AnlamakAtatürk’ü Anlamak

4 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Atatürk’ü Anlamak: Atatürk’ü Anlamak: Atatürk 1905 yılında Harp Akademisi’ni bitirerek askerlik görevine ba ş ladı.Atatürk 1905 yılında Harp Akademisi’ni bitirerek askerlik görevine ba ş ladı. İ lk görev yeri Ş am’dır. İ lk görev yeri Ş am’dır.

5 Atatürk, ö ğ rencilik yıllarından itibaren ülkenin içinde bulundu ğ u kötü duruma çözümler dü ş ünmü ş tür. Atatürk, ö ğ rencilik yıllarından itibaren ülkenin içinde bulundu ğ u kötü duruma çözümler dü ş ünmü ş tür. Atatürk, her zaman çevresindeki siyasi, sosyal, kültürel ve bilimsel geli ş meleri yakından takip etmi ş tir. Atatürk, her zaman çevresindeki siyasi, sosyal, kültürel ve bilimsel geli ş meleri yakından takip etmi ş tir. Atatürk, kitap okumayı çok sever ve kitapları altını çizerek ele ş tirel biçimde okurdu. Atatürk, kitap okumayı çok sever ve kitapları altını çizerek ele ş tirel biçimde okurdu.

6 Atatürk, Türk milletini ekonomide, bilimde, sanatta, siyasi ve sosyal alanda dünyadaki en ileri milletlerden biri haline getirmek istiyordu.Atatürk, Türk milletini ekonomide, bilimde, sanatta, siyasi ve sosyal alanda dünyadaki en ileri milletlerden biri haline getirmek istiyordu. Atatürk’ün bu alanlardaki hedefleri «Atatürkçü Dü ş ünce Sistemini» olu ş turdu.Atatürk’ün bu alanlardaki hedefleri «Atatürkçü Dü ş ünce Sistemini» olu ş turdu. Atatürkçü Dü ş ünce Sisteminin di ğ er adı; Atatürkçülüktür.Atatürkçü Dü ş ünce Sisteminin di ğ er adı; Atatürkçülüktür.

7 Atatürkçülük(Atatürkçü Dü ş ünce Sistemi) Atatürkçülük(Atatürkçü Dü ş ünce Sistemi) Amacı; Türk milletinin bugün ve gelecekte, her alanda gelece ğ e güvenle bakmasıdır. Amacı; Türk milletinin bugün ve gelecekte, her alanda gelece ğ e güvenle bakmasıdır. Gerçekçi fikirlere dayanır. Gerçekçi fikirlere dayanır. Milletin ihtiyaç ve gerçeklerinde do ğ mu ş tur. Milletin ihtiyaç ve gerçeklerinde do ğ mu ş tur. Türk milletine ve ça ğ ın ihtiyaçlarına uygun sosyal ve siyasal kurumları hedefler. Türk milletine ve ça ğ ın ihtiyaçlarına uygun sosyal ve siyasal kurumları hedefler. İ lerlemenin temelinde e ğ itim ve bilim oldu ğ unu savunur.İ lerlemenin temelinde e ğ itim ve bilim oldu ğ unu savunur.

8 Atatürkçülü ğ ün temelini altı ilke olu ş turur. Bunlar; Atatürkçülü ğ ün temelini altı ilke olu ş turur. Bunlar; > Cumhuriyetçilik > Milliyetçilik > Halkçılık > Cumhuriyetçilik > Milliyetçilik > Halkçılık > Devletçilik > Laiklik > İ nkılapçılık > Devletçilik > Laiklik > İ nkılapçılık İ lkelerin hepsinin ortak amacı, Türk milletini en kısa zamanda ça ğ da ş uygarlık düzeyine ula ş tırmaktır.İ lkelerin hepsinin ortak amacı, Türk milletini en kısa zamanda ça ğ da ş uygarlık düzeyine ula ş tırmaktır.

9 Atatürk İlkeleri Cumhuriyetçilik: Cumhuriyetçilik:  Cumhuriyet; millet egemenli ğ ine dayanan ve yöneticilerin belirli süreler için halk tarafından seçildi ğ i yönetim ş eklidir.  Ki ş inin hak ve özgürlükleri cumhuriyet yönetimi ile güvence altına alınmı ş tır.  Ülke, halkın seçti ğ i vekiller tarafından yönetilir.  Devlet i ş leyi ş i anayasa ve yasalara göre yapılır.  Bu ilke ile ilgili kavramlar; yönetim, siyaset, seçim, halk egemenli ğ i…

10 TBMM’nin açılı ş ı (23 Nisan 1920) TBMM’nin açılı ş ı (23 Nisan 1920)

11 Saltanatın(padi ş ahlık sistemi) kaldırılması (1 Kasım 1922) Saltanatın(padi ş ahlık sistemi) kaldırılması (1 Kasım 1922)

12 Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923) Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)

13 Milliyetçilik: Milliyetçilik:  Milliyetçilik ilkesi; milletini çok sevmek, milletini yüceltmek ve bu yolda çalı ş mak anlamına gelir.  Milliyetçilik ilkesinin birle ş tirici, bütünle ş tirici bir özelli ğ i vardır.  Amacı; milletimizi iç ve dı ş tehditlere kar ş ı birlik içinde tutmaktır.  Kendisini Türk olarak gören herkesi Türk kabul eder.  Irkçılık esasına dayanmaz.  Milli birlik ve beraberlik dü ş üncesini kendine esas alır.  Bu ilke ile ilgili kavramlar: birlik, beraberlik, birle ş tiricilik, bütünle ş tiricilik ….

14 Türk Tarih Kurumu’nun kurulması ( 15 Nisan 1931 ) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması ( 15 Nisan 1931 ) Türk Dil Kurumu’nun kurulması Türk Dil Kurumu’nun kurulması ( 12 Temmuz 1932 ) ( 12 Temmuz 1932 )

15 Harf İ nkılabı Harf İ nkılabı ( 1 Kasım 1928 ) ( 1 Kasım 1928 ) Tevhid – i Tedrisat Kanunu Tevhid – i Tedrisat Kanunu ( E ğ itimin Birle ş tirilmesi) ( E ğ itimin Birle ş tirilmesi) (3 Mart 1924) (3 Mart 1924)

16 Milli kültürün geli ş mesi için çalı ş malar Milli kültürün geli ş mesi için çalı ş malar Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması ( 1 Temmuz 1926 ) Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması ( 1 Temmuz 1926 )

17 Halkçılık: Halkçılık:  Bir ülkede oturan, o ülkeyi vatan bilen, ülkenin gelece ğ ini kendi gelece ğ i sayan insan toplulu ğ una halk denir.  Halkçılık ilkesinin amacı; halkın e ş itli ğ ini, refah ve mutlulu ğ unu sa ğ lamaktır.  Hiçbir ki ş iye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınmaz.  Kanun önünde herkes e ş ittir.  Toplumda sınıfla ş ma yoktur.  Herkes devletin hizmetlerinden e ş it ölçüde yararlanma hakkına sahiptir.  Halk devlet yönetimine do ğ rudan katılır.  Bu ilke ile ilgili kavramlar; e ş itlik, hak, adalet …

18 Medeni Kanunun çıkarılarak kadın-erkek e ş itli ğ inin sa ğ lanması(1926) Medeni Kanunun çıkarılarak kadın-erkek e ş itli ğ inin sa ğ lanması(1926) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi(1934) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi(1934)

19 Soyadı Kanunun çıkarılması Soyadı Kanunun çıkarılması Ş apka Kanunu(1925) Ş apka Kanunu(1925)

20 Devletçilik: Devletçilik:  Devletçilik; devletin ekonomik hayatın içinde yer almasıdır. Yani gerekti ğ inde fabrika ve ş irket kurup i ş letmesi, gerekti ğ inde ise özel giri ş imleri desteklemesidir.  Bu ilkenin amacı; güçlü bir ekonomi olu ş turmaktır.  Bu ilkeye göre; devlet gerekli gördü ğ ü alanlarda fabrika açar ve i ş letir. Vatanda ş ların özel i ş yerleri kurmalarını destekler ve örnek olur.  Bu ilke ile ilgili kavramlar; ekonomi ile ilgili her ş ey

21 Karabük demir-çelik fabrikasının kurulması Karabük demir-çelik fabrikasının kurulması İ zmir İ ktisat(ekonomi) Kongresi’nin yapılması İ zmir İ ktisat(ekonomi) Kongresi’nin yapılması

22 Sümerbank ve Etibank’ın kurulması Sümerbank ve Etibank’ın kurulması Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün açılması Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün açılması

23 Tarımda modern yöntemlerin uygulanması Tarımda modern yöntemlerin uygulanması Demir yollarının devletle ş tirilmesi Demir yollarının devletle ş tirilmesi

24 Laiklik: Laiklik:  Laiklik; din ve devlet i ş lerinin birbirinden ayrılmasına denir. Bu ilkeye göre; Bu ilkeye göre;  Devlet, vatanda ş lar asında dini inançlarından dolayı kanun önünde ayrım yapmaz.  Herkesin, birbirinin inancına saygı ve ho ş görü göstermesini öngörür.  Kimse inancı yüzünden suçlanamaz ve cezalandırılamaz.  Herkes inancını istedi ğ i gibi ya ş ama hakkına sahiptir.(din ve vicdan özgürlü ğ ü)  Bu ilke ile ilgili kavramlar; din, mezhep, vicdan özgürlü ğ ü….

25 Halifeli ğ in kaldırılması Halifeli ğ in kaldırılması Medreselerin kapatılması Medreselerin kapatılması

26 Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

27 İ nkılapçılık: İ nkılapçılık:  İ nkılapçılık; eski anlayı ş ları kaldırıp yeniyi, iyi ve güzeli koymaktır.  Amacı; her yönü ile ça ğ da ş bir toplum meydana getirmektir.  Atatürk ilkeleri ve inkılaplarının tümünü kapsar.

28 Atatürk İnkılapları  Osmanlı Devleti’nden sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni geli ş tirmek, ça ğ da ş medeniyetler seciyesine çıkarmak için Atatürk’ün önderli ğ inde; > devlet yönetimi > hukuk > e ğ itim > adalet > devlet yönetimi > hukuk > e ğ itim > adalet > toplumsal ya ş am gibi birçok alanda inkılaplar yapıldı. > toplumsal ya ş am gibi birçok alanda inkılaplar yapıldı. Kısa sürede hayata geçirilen bu inkılaplar, toplum hayatının çe ş itli alanlarını da etkiledi ve yenilikler getirdi. Kısa sürede hayata geçirilen bu inkılaplar, toplum hayatının çe ş itli alanlarını da etkiledi ve yenilikler getirdi.

29 Ekonomi Alanındaki İnkılaplar İ zmir İ ktisat Kongresi yapıldı. İ zmir İ ktisat Kongresi yapıldı. A ş ar Vergisi kaldırıldı. A ş ar Vergisi kaldırıldı. Tarımda makine kullanılmaya ba ş landı. Tarımda makine kullanılmaya ba ş landı. Örnek çiftlikler kuruldu. Örnek çiftlikler kuruldu. Ziraat okulları açıldı. Ziraat okulları açıldı. Sümerbank, Etibank kuruldu. Sümerbank, Etibank kuruldu. Fabrikalar açıldı. Fabrikalar açıldı. Saniyiyi Te ş vik Kanunu çıkartıldı. Saniyiyi Te ş vik Kanunu çıkartıldı. 5 yıllık kalkınma planları hazırlandı. 5 yıllık kalkınma planları hazırlandı. Hukuk(Adalet) Alanındaki İnkılaplar Yeni bir anayasa yapıldı. Yeni bir anayasa yapıldı. Türk Medeni Kanunu kabul edildi. Türk Medeni Kanunu kabul edildi. Kadınlara seçme ve seçilme, miras gibi haklar verildi. Kadınlara seçme ve seçilme, miras gibi haklar verildi.

30 Yönetim Alanındaki İnkılaplar Saltanat(padi ş ahlık) kaldırıldı. Saltanat(padi ş ahlık) kaldırıldı. Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet ilan edildi. Halifelik kaldırıldı. Halifelik kaldırıldı. TBMM açıldı. TBMM açıldı. Halk, seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Halk, seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Farklı siyasi partiler kuruldu. Farklı siyasi partiler kuruldu. Eğitim Alanındaki İnkılaplar Tevhid – i Tedrisat (E ğ itimin Birle ş tirilmesi) Kanunu ile bütün e ğ itim kurumları MEB’e ba ğ landı. Tevhid – i Tedrisat (E ğ itimin Birle ş tirilmesi) Kanunu ile bütün e ğ itim kurumları MEB’e ba ğ landı. Okullarda kız – erkek ayrımı kalktı, karma sınıflara geçildi. Okullarda kız – erkek ayrımı kalktı, karma sınıflara geçildi. Medreseler, mahalle mektepleri kapatıldı. Medreseler, mahalle mektepleri kapatıldı. Harf inkılabı ile Arapça ve Osmanlıca harfler yerine Türk Alfabesi kabul edildi. Harf inkılabı ile Arapça ve Osmanlıca harfler yerine Türk Alfabesi kabul edildi.

31 Toplumsal Alanındaki İnkılaplar Soyadı Kanunu ile her aile kendi soyadı ile tanınmaya ba ş ladı. Soyadı Kanunu ile her aile kendi soyadı ile tanınmaya ba ş ladı. Ş apka Giyilmesi Hakkında Kanun (1925) çıkarıldı. Ş apka Giyilmesi Hakkında Kanun (1925) çıkarıldı. Fes ve sarık yasaklandı. Fes ve sarık yasaklandı. Hicri ve rumi takvim yerine miladi takvim kullanılmaya ba ş landı. Hicri ve rumi takvim yerine miladi takvim kullanılmaya ba ş landı. Alaturka saat yerine milletler arası saat kabul edildi. Alaturka saat yerine milletler arası saat kabul edildi. A ğ ırlık ölçüsü olarak okka, batman gibi birimler yerine gram kullanılmaya ba ş landı. A ğ ırlık ölçüsü olarak okka, batman gibi birimler yerine gram kullanılmaya ba ş landı. Uzunluk ölçüsü olarak endaze, ar ş ın gibi birimler yerine metre kullanılmaya ba ş landı. Uzunluk ölçüsü olarak endaze, ar ş ın gibi birimler yerine metre kullanılmaya ba ş landı. NOT: Toplumsal alandaki yenilikler, özellikle batı ülkeleri ile uyum sa ğ lanması için yapılmı ş tır. NOT: Toplumsal alandaki yenilikler, özellikle batı ülkeleri ile uyum sa ğ lanması için yapılmı ş tır.

32

33 Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli Atatürk’ün ilkelerine dayanır. Bu nedenle Atatürk ilkelerine sahip çıkmak ve onları gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Atatürk ilke ve inkılaplarının devamlılı ğ ın sa ğ lamak için kendimizi iyi yeti ş tirmeli, birlik ve beraberlik içinde Atatürk’ün koydu ğ u hedeflere ula ş maya çalı ş malıyız. Atatürk 1937 yılından itibaren kötüle ş meye ba ş ladı. 8 Kasım günü komaya girdi. 10 Kasım 1938 saat 9.05’te hayata gözlerini yumdu. Naa ş ı önce Ankara Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine kondu. 1953 yılında Anıtkabir’e nakledildi.

34 İNKILAPLAR SİYASAL(YÖNETİM) ALANDA TBMM NİN AÇILMASI SALTANATIN KALDIRILMASI CUMHURİYET’İN İLAN EDİLMESİHALİFELİĞİN KALDIRILMASISİYASİ PARTİLERİN KURULMASI HUKUK(ADALET) ALANINDA ANAYASALARIN YAPILMASITÜRK MEDENİ KANUNUN KABUL EDİLMESİ KADINLARA SİYASAL HAKLARIN VERİLMESİ EĞİTİM ALANINDA TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU HARF İNKILABI TÜRK DİL VE TARİH KURUMUNUN KURULMASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE SANAT ANLAYIŞININ GELİŞTİRİLMESİ TOPLUMSAL ALANDA KILIK KIYAFET DÜZENLEMESİDİN KURUMLARININ DÜZENLENMESİTAKVİM, SAAT-ÖLÇÜ VE TARTIDA DEĞİŞİMSOYADI KANUNUN ÇIKARILASIKADIN ERKEK EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI EKONOMİ ALANINDA MİLLİ EKONOMİ POLİTİKASININ BENİMSENMESİ TARIM ALANINDA YAPILAN YENİLİKLERSANAYİ ALANINDA YAPILAN YENİLİKLERKABOTAJ KANUNUBAYINDIRLIK FAALİYETLERİ

35 18.12.2014

36 CUMHURİYETÇİLİK MİLLİYETÇİLİK HALKÇILIK DEVLETÇİLİK LAİKLİK İNKILAPÇILIKBütün İnkılaplar Din ve Devlet İşlerinin Ayrılması Ekonomik Alanda Yapılan İnk. Türk Medeni Kanunun Kabulü Eğitim Birliğinin Sağlanması Saltanatın Kaldırılması


"Kazanımlar: 1.Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihi mekanları, nesneleri ve yapıtları tanır. 2.Ülkemizin çeşitli yerlerindeki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları