Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr Orhan CANBOLAT Böbrek Fonksiyon Testleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr Orhan CANBOLAT Böbrek Fonksiyon Testleri."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr Orhan CANBOLAT Böbrek Fonksiyon Testleri

2 Böbrekler Su Metabolizması Elektrolit – Asit Baz Dengesi Metabolik Ürünlerin Atılımı Endokrin Rol Böbrek fonksiyonlarının takibi diğer organ fonksiyonlarını takip açısından önemlidir Klinik olarak böbrek fonksiyonlarının bozukluğunun tespit edildiği durumda nefronlar fonksiyonlarını % 50 yakın oranda kaybetmiş olabilir.

3 Su Metabolizması İ drar = Ultrafiltratın % 1 400- 25.000 ml / gün Protein ve nükleik asitlerin son ürünü solüt yüklenmesine yol açar Böbre ğ in ilk bozulan özelli ğ i konsantre etme kabiliyetidir. Son ürünler ; Ürik asit, üre, kreatin solut yüklenmesine yol açar Laktat, Beta hidroksi bütirat’ın atılımı için suya ihtiyaç duyarız En fazla solüt yüklenmesine DM ( glukoz ) sebep olur

4 Su Metabolizması Uygun bir konsante etme yeteneği için, Glemerüler filtrasyon hızı Renal plazma akım hızı Böbrek hücrelerini normal olması gerekir Osmolarite artışına karşı ADH yoluyla su tutulumu yapılarak denge sağlanmaya çalışılır İdrar Osmolarite ; 50-1200 mosm ol / kg Plazmanın osmolalitesi 283 mosmol / kg Osmolalite artışı = Katı artışı İdrar dansitesi, 1.003 - 1.025 İdrarda çözünmüş olan katılara bağlıdır. Ölçümü kolaydır Genel bilgi verir

5 Elektrolit – Asit Baz Dengesi Proximal tübülüs ; Cl, Na ; K, HCO3, Ca, P geri emilimi Distal Tübülüs ; K+, H, sekresyonu, Na, HCO3 tutulumu Henle Kulpu ; Su tutulumu Aldosteron etkisiyle ; Sodyumun geri emilmesine kar ş ılık, (K+ ) ve hidrojen (H +) iyonları idrara verilir Asit ve baz dengesinin sa ğ lanmasında böbrekler, Akci ğ erlerle beraber merkezi role sahiptir

6 Metabolik Ürünlerin Atılımı Metabolizmanın son ürünleri “C “ ve “ N” bazlı ürünledir. Geri dönü ş ümü yok Suda çözünürler Toksik etkiye sahiptir Böbrek hastalarına özel diyet uygulanması son ürünlerin yapısal özelliklerine ba ğ lıdır.

7 Endokrin Rol Yapım Eritropoetin Renin Kallikrein P G D vitamininin aktivasyonu Kreatin Yıkım İ nsülin,Glukagon, Aldesteron

8 Böbrek Fonksiyonlarını takibi Glomerül filtrayon hızı Protein Üre Ürik asik asit Osmolarite Elektrolitler Kolay, Ucuz Patolojinin yerini ve Etyolojiyi tanımlamaz Böbrek hastalı ğ ını veya sistemik bir hastalı ğ ı haber verir Uyarır

9 Glomerül filtrasyon hızının ölçülmesi Klerens ; Birim zamanda bir maddeden temizlenen kan veya plazma miktarını belirler Kreatinin = Arg + glisin Böbre ğ in konsentre etme yetene ğ ini gösterir E. 0.9- 1.5 mg/dl ( serum ) K:0.7 – 1.3 mg /dl ( serum ) Maddenin % mg idrardaki miktarı Maddenin % mg kandaki miktarı İ drar hacmi = ml / dk Kreatini Klerens E : 20 -105 K.20-95 Böbrek yetmezli ğ ini hakkında bilgi verir Normalin ; % 20 -40 önemli böbrek yetmezli ğ i % 40 - 60 orta dereceli böbrek yetmezli ğ i % 60 – 80 hafif dereceli böbrek yetmezli ğ i

10 Üre Proteinlerin son yıkım ürünü 1.Pre - renal ; Üre yükselir, Kreatin de ğ i ş mez Dehidratasyon Yüksek proteinli diyet Protein yıkım artı ş ı Hemoraji Açlık Kortizol 2. Renal ; Üre dü ş er Akut ve kronik böbrek yetmezli ğ i Azalmı ş renal kan akımı 3. Post -renal ; üre ve kreatinin yükselir Üreter, Üretra, mesana tıkanması ( Ta ş, Tümör ) 35 mg /dl ( serum )

11 Üre Serum Üre / serum kreatinin = 12 - 20 Oranın azalması ; Üre azalır ATN Protein alımında dü ş ü ş Kc hastalıkları Oranın artı ş ı; Kreatini normal, genelde üre artar Yıkımın arttı ğ ı durumlar Üremik hastalarda yüksek protein alımı Kanama

12 Proteinüri Böbrek hastalıklarını tanımlamada en spesifik olanıdır. Glemerüler proteinüriler = Albüminürü En sık görülenidir 1.Diffüz böbrek hastalıkları = Diyabet 2. İ mmün kompleks hastalıkları = Nefrotik Sendrom,Pyelonefrit Günlük protein atımı 1 gr üstünde Tübüler Proteinüriler 1.Aminoasitüriler, Lizin, Argini, Sistein 2.Yanık, Pankreatit, nefrotoksik ilaçlar 3.Küçük protein yapıların geri emilim bozuklu ğ u A ş ırı Üretim Proteinürisi 1.Multipl Myeloma ; Ben Jones Proteinürüsi Postrenal Protenüriler 1. Mesane Hastalıkları ; Enflamasyon, ta ş, Tümör

13 Ürik asit Pürin metabolizması son ürünü, Non –spesifik Gut hastalı ğ ına yol açar 4.5-7.5 mg /dl / gün Hiperürisemi 1.Esansiyel ; a ş ırı üretim, salınım azalması 2.Nükleik asit turn- over artı ş ı 3.Enzimatik defektler ; Lesh – Nyhan Sendromu, PRPP sentetaz aktivite artı ş ı 4.BY 5.Kur ş un toksisitesi 6.Diüretikler Hipoürisemi 1.Xo enzim defekti 2.Hepatosellüler hastalılar 3.Radyo opak maddeler 4.Rebasorsiyon bozuklu ğ u 2 mg /dl / gün altına dü ş er

14 Böbrek Fonksiyonlarının Takibi BÖBREK FONKS İ YONUSERUM KREAT İ N İ N (mg / dl ) SERUM ÜRE ( mg / dl ) Böbrek fonksiyonu % 70 -75 Renal Fonksiyon azalmı ş 1.0 - 2.5 15 - 30 Böbrek fonksiyonu % 25 -50 Renal yetersizlik 2.5 - 6.0 25 - 60 Böbrek Fonksiyonu % 10-25 Renal yetmezlik 5.5 - 11 55 - 110 Böbrek fonksiyonu % 0 – 10 Üremik Sendrom 8 > 80 >


"Prof. Dr Orhan CANBOLAT Böbrek Fonksiyon Testleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları