Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mevlana Değişim Programı Nedir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mevlana Değişim Programı Nedir?"— Sunum transkripti:

1 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI (MEVLANA EXCHANGE PROGRAM) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (26.03.2014)

2 Mevlana Değişim Programı Nedir?
Adını XIII. Yüzyılda yaşamış olan ünlü düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celâleddin-i Rumî’den alan program, Mevlana’nın ünlü dizelerinde ifade ettiği "Gel, ne olursan ol, gel" evrensel çağrısı ışığında akademik ve kültürel alış-verişi teşvik etmeyi ve kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Hayatı süresince değişik ülke ve şehirlerde bulunan eğitim kurumlarında öğrenci ve hoca olarak bulunan Mevlana’nın yaşamında ve felsefesinde ‘değişim’ ve ‘tekâmül’ fikirleri önemli bir yere sahiptir. Mevlana Değişim Programı yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumları arasında akademik hareketliliği teşvik ederek hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin hayatında önemli yer tutan değişim ve tekâmülün gerçekleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

3 Mevlana Değişim Programı Nedir?
Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Mevlana değişim programı dünyadaki bütün yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Sadece Erasmus programı ile çakışma yaşanmaması için, Erasmus programına dahil öğretim kurumları Mevlana Değişim Programının haricinde tutulmaktadır. Yasal dayanağı 23 Ağustos 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliktir. 2012 yılında pilot uygulaması yapılan program, resmi olarak yılında hayata geçirilmiştir.

4 Mevlana Değişim Programının Amacı
Yükseköğretiminde uluslararası değişim sürecine katkıda bulunmak, Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek, Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak, Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak, Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır.

5 Diğer Değişim Programlarından Farkı
YÖK’ün üzerinde durduğu yükseköğretimin uluslararasılaşması yaklaşımına uygundur. Mevlana Değişim Programı ile yükseköğretimin giderek küreselleşen akademik ruhuna uygun bir şekilde, öğrenciler ve öğretim elemanları dünyanın herhangi bir yerinde arzu ettiği üniversitede eğitim alma fırsatını yakalayacaktır. Herhangi bir bölge, alan, coğrafya sınırı yok. Karşılıksız burs imkânı. Öğrenciler Mevlana Değişim Programı’na katıldıktan önce/sonra diğer değişim programlarından da faydalanabilir.

6 Program nasıl işleyecek?
Mevlana Değişim Programı kapsamındaki çalışmalar Üniversitemiz Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü tarafından koordine edilecektir. Mevlana Değişim Anlaşmalarının bölümler seviyesinde hazırlanması programın sağlıklı işlemesi açısından önem arz etmektedir. Bu noktada bölümlerin Mevlana Değişim Programı Koordinatörleri önemli rol oynayacaktır. Mevlana Protokolü imzalanması planlanan yurtdışındaki üniversitenin YÖK tarafından tanınıyor olması (denklik) gerekir. Aksi halde Mevlana Protokolü imzalanamaz. Mevlana Protokolü imzalanmadan değişim için öğrenci ve öğretim elemanı seçimi yapılamaz.

7 Değişim İlanları ve Süreler
Protokol geçerlilik süresi beş (5) yıldır. Yükseköğretim kurumları, yapmış oldukları Protokolleri kendi internet sayfalarında en az 15 gün süreyle ilan eder . Kontenjanları belirtirler. Programa başvuru koşulları ve başvuru süreci hakkında bilgilere yer verilir.

8 Kimler Katılabilir? Protokol imzalamış Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir. Bütün eğitim düzeylerindeki (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) öğrencilere açık. X Açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler programdan faydalanamazlar. Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları Mevlana Değişim Programına katılabilirler. X Araştırma görevlileri programdan öğretim elemanı olarak faydalanamazlar.

9 Başvuru Şartları Nelerdir? (Öğrenciler için)
Başvuru yapabilmek için bölümünüze ait kontenjan olması gerekmektedir. Kontenjan tablosunu öğrenmek için Uluslararası Ofis ile iletişime geçilmelidir. Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması, Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2,5/4,00 olması, Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 3/4,00 olması, Değerlendirme yapılırken %50 Dil puanı + %50 Not ortalaması dikkate alınacaktır. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

10 Başvuru Şartları Nelerdir? (Öğretim Görevlileri için)
Başvuru yapabilmek için bölümünüze ait kontenjan olması gerekmektedir. Kontenjan tablosunu öğrenmek için Uluslararası Ofis ile iletişime geçilmelidir. Yönetmelikte bir özel şart yok. Programa daha önceden katılmamış olmak, Yeterli Dil düzeyi,

11 Değişim Süreleri Öğrenciler için En az 1 (bir)
En fazla 2 (iki) Yarıyıl Öğretim Görevlileri için En az 1 (bir) hafta En fazla 3 (üç) ay Öğrenciler, eğitim hayatları boyunca burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak yalnız 1 kez faydalanabilirler. Eğitim hayatlarının farklı kademelerinde burssuz olarak programa katılabilirler. Öğretim Elemanları, bir eğitim-öğretim yılı içinde yalnız 1 kez programdan faydalanabilirler.

12 Nasıl Başvuru Yapılır? https://mevlana.yok.gov.tr/ veya
İnternet adreslerinden ulaşılabilecek gerekli formlar eksiksiz bir şekilde doldurularak; Kayıtlı bulunulan yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisine başvuru yapılır.

13 Öğrenim Protokolü Değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış dersler, krediler belirtilir. Öğrenci dersleri uygun bulduğunu imza ile beyan eder. Gönderen yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder. Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Öğrenim Protokolü, üç nüsha halinde düzenlenir. Öğrenim Protokolü, ilgili bölüm başkanları ile Mevlana Değişim Programı kurum koordinatörü tarafından da imzalanır. Olası değişiklikler dönemin başlamasını takiben en geç 30 gün içinde yapılmalıdır. Mevlana Değişim Programı öğrencisi, öğrenim protokolünde belirtilen ve başarılı olduğu bir dersten tekrar sınava giremez veya yeniden bu dersi alamaz.

14 Akademik Tanınma Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim faaliyetlerine tam tanınırlık sağlar. Yükseköğretim kurumları değişim programı sonunda başarılı olunan tüm derslerin kredileri ile denkliklerini kabul etmek ve başarılı saymak zorundadır. Bu dersler diploma ekinde belirtilir. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Öğrenciler, Mevlana Değişim Programı Öğrenim Protokolü çerçevesinde ders denkliklerinin açıkça belirlenmiş olması sebebiyle ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

15 Burslar ve Öğrenim Giderleri (Öğrenciler İçin – 1)
Öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. Programdan faydalanan öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında gideceği yükseköğretim kurumuna eğitim öğretim ücreti ödemezler. Öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. Öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir. Bu miktar öğrencilerin gittikleri ülkenin gelişmişlik düzeyine göre belirlenmiştir.

16 Burslar ve Öğrenim Giderleri (Öğrenciler İçin – 2)
Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda burs ödenir. Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarısı esas alınarak yapılır. Değişim için yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, Programın diğer şartlarına uyulması kaydıyla öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar yoluyla değişimin geçekleştirilmesine imkân sağlanabilir.

17 Burslar ve Öğrenim Giderleri (Öğretim Görevlileri İçin )
Yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, Yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Kanunun 10. maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir.

18 MDP kapsamında Karşılanan Burslar ve Giderler

19 Protokol İmzalanan Üniversiteler
ÜLKE ÜNİVERSİTE İMZALANMA TARİHİ YEMEN University of Science And Technology (UST) Sana’a University

20 University of Science And Technology (UST)
Öğrenci Değişimi Bölüm Lisans Yüksek Lisans Kamu Yönetimi 2 Fizyoloji Öğretim Elemanı Değişimi 1 Temel Tıp Bilimleri

21 İletişim Bilgileri Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. M.Mert SUNAR Memur : İlknur Yıldız Koca Web : E-posta : Tel :

22 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü


"Mevlana Değişim Programı Nedir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları