Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kafir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergahımız, Ümitsizlik dergahı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kafir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergahımız, Ümitsizlik dergahı."— Sunum transkripti:

1 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kafir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergahımız, Ümitsizlik dergahı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da, Yine gel… NEŞİDE YILDIRIM

2 • Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. • 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında değişim uygulanacaktır. • Devlet üniversiteleri yanı sıra Vakıf üniversiteleri ve meslek yüksekokulları da öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapabilirler. Mevlana Değişim Programı Nedir?

3 • Yükseköğretim Kurumlarının uluslararasılaşması sürecine katkıda bulunmak, • Türkiye’yi yükseköğretim alanında cazibe merkezi haline getirmek, akademik kapasiteyi artırmak, • Türkiye’nin zengin tarihi ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak, • Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır. Programın Amacı

4 Diğer Programlardan Farkı • Yükseköğretim Kurumlarının uluslararasılaşması ve markalaşması, • Coğrafi bölge ayrımı olmaksızın dünyadaki Diploma Denkliği olan yükseköğretim kurumlarını kapsaması, • Karşılıksız burs imkânı, • Katılımcıların önce/sonra diğer değişim programlarından da faydalanabilmesi, • Erasmus Programı’na dâhil ülkelerdeki (33 ülke) yükseköğretim kurumlarıyla2013-2014 akademik yılı için protokol yapılamaması.

5 Mevlana Değişim Programı Koordinatörü Program kapsamındaki bütün organizasyon ve çalışmalar, Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon ofisleri ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen koordinatörler üzerinden yürütülür. Kurum Koordinatörlüğü, değişim sürecini ‘Tanınma Talep Dilekçesi’ doldurarak başlatır.

6 • Başvuru yapan yükseköğretim kurumuna dilekçe sonucunun iletilmesi Program Protokolü

7 Program Protokolü Program Protokolü Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü • Sonuç olumlu ise, başvuru sahibi kurum; • Protokol yapabilir, • Öğrenci/öğretim elemanı değişim sürecini başlatabilir. • Sonuç olumsuz ise, başvuru sahibi kurum; • Değişim Protokolü yapamaz, • Öğrenci/öğretim elemanı değişimi gerçekleştirilemez.

8 Program Protokolü • Diploma denklikleri tanınan yükseköğretim kurumları ile Protokol imzalanmadan değişim yapılamaz. • Protokollerin geçerlik süresi 5 yıldır. • Aslı, imzacı kurumda kalır, nüshası YÖK’e gönderilir. • Ek Protokol yapılabilir.

9 Başvuru Süreci • Yükseköğretim kurumları, yapmış oldukları Protokolleri kendi internet sayfalarında en az 15 gün süreyle ilan eder. • Kontenjanları belirler. • Programa başvuru şartları ve süreci hakkında bilgilere yer verilir.

10 Değişim Programı Takvimi Programa Başvuru Tarihi15-30 Nisan Üniversiteler Tarafından Başvuruların Değerlendirilmesi ve YÖK’e İletilmesi 15 Mayıs Nihai Rapor15 Eylül 2013-2014 akademik yılı öğrenci değişimi

11 Hangi Öğrenciler Katılabilir? Hangi Öğrenciler Katılabilir? • Protokol imzalamış Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler. • Ön lisans (2. sınıflar), • Lisans (2, 3, 4. sınıflar), • Yüksek Lisans ve Doktora ( Hazırlık, Bilimsel Hazırlık ve İlk Yarıyıl Eğitimini Tamamlayanlar)

12 Hangi Öğrenciler Katılamaz? • Açık, dışarıdan, yaygın, uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler, • Ön lisans (1. sınıflar), • Lisans (1 sınıflar), • Yüksek Lisans ve Doktora ( Hazırlık, Bilimsel Hazırlık ve İlk Yarıyıl Eğitimini Tamamlamayanlar).

13 Öğrenci Değişim Şartları • Ön lisans/ lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2.5/4.00, • Yüksek lisans/ doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 3/4.00, • Gidilen kurumun eğitim-öğretim dil seviyesini gösteren dil puanı, • Mevlana Değişim Notu= % 50 dil puanı + % 50 Not Ortalaması.

14 Hangi Öğretim Elemanları Katılabilir? • Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları; • Öğretim Üyeleri, • Öğretim Görevlileri, • Okutmanlar katılabilir. • Araştırma görevlileri; • Programdan öğretim elemanı olarak değil, • Öğrenci olarak faydalanabilirler

15 Öğretim Elemanı Değişim Şartları • Dil düzeyi • Programa daha önceden katılmamış olmak

16 Değişim Süreleri Öğrenci En az 1, En fazla 2 yarıyıl 1 E ğ itim-ö ğ retim yılını a ş amaz Öğretim Elemanı En az 1 hafta En fazla 3 ay

17 • Değişim dönemi başlamadan önce dersler ve krediler belirtilir. • Protokol, üç nüsha halinde düzenlenir. • Öğrenci dersleri uygun bulduğunu imza ile beyan eder. • Protokol, ilgili bölüm başkanı ile kurum koordinatörü tarafından imzalanır. • Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. • Değişiklikler, dönemin başlamasını takiben 30 gün içinde yapılır. • Öğrenci, protokolde belirtilen ve başarılı olduğu dersten tekrar sınava giremez, yeniden bu dersi alamaz. • Kredi tamamlanmasında, gidilen kurumun alt ve üst sınıflarından ders seçilebilir. Öğrenim Protokolü

18 Ders tekrarı, şartlı geçme, bütünleme sınavı • Başarısız olma durumu: ilgili dersin tekrarı, kayıtlı olunan kurumda yapılır. • Şartlı geçme: geçerli değildir. • Bütünleme sınavı: gidilen kurumda girebilirler. • Tek ders sınavı: asıl kayıtlı oldukları kurumda girerler. • Bitirme tezi vb. uygulamalar: asıl kayıtlı oldukları kurumlara teslim ederler. • Staj, laboratuvar vb. uygulamalar: asıl kayıtlı oldukları kurumlarının kurallarına tabidirler.

19 Akademik Tanınma ve Derslerin Denkliği • Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim faaliyetlerine tam tanınırlık sağlar. • Yükseköğretim kurumları değişim programı sonunda başarılı olunan derslerin kredileri ile denkliklerini kabul etmek ve başarılı saymak zorundadır. Bu dersler diploma ekinde belirtilir. • Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. • Öğrenciler, ders denkliklerinin belirlenmiş olması sebebiyle, dönünce dönem kaybı yaşamazlar.

20 Öğrenim Giderleri • Öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca; • Kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. • Gideceği yükseköğretim kurumuna eğitim öğretim ücreti ödemezler, • Kayıt donduramazlar, • Gideceği kuruma ayrıca eğitim öğretim ücreti ödemezler.

21 Değişim İçin Gerekli Belgeler Öğrenciler • Aday Öğrenci Başvuru Formu • Üniversite Başvuru Formu • Öğrenim Protokolü • Kabul Belgesi • Yükümlülük Sözleşmesi • Öğrenci Beyannamesi • Öğrenci Bilgi Formu • Katılım Belgesi • Nihai Rapor Öğretim Elemanları • Hareketlilik Programı • Katılım Belgesi • Nihai Rapor Koordinatörlük • Protokol • Kurum/Alan Kodları • Öğrenci/Öğretim Elemanı Bilgi Formu • Uygunluk

22 Programdan Faydalanma • Öğrenciler; • Eğitim hayatları boyunca burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak yalnız 1 defa faydalanabilirler. • Eğitim hayatlarının farklı kademelerinde burssuz olarak programa katılabilirler • Öğretim elemanları bir eğitim-öğretim yılı içinde yalnız 1 defa faydalanabilirler.

23 Burslar Öğrenciler ile ilgili hususlar diğer burslar ve krediler devam eder. • Öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. • Öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, • 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir.

24 • Dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda burs ödenir. • Burs miktarının; • %70'i aylıklar halinde, • Geri kalanı, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarısı esas alınarak yapılır. • Yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar yoluyla değişimin geçekleştirilmesine imkân sağlanabilir. Burslar

25 Öğretim Elemanları Öğretim elemanları ile ilgili hususlar: • Yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, • Yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Kanunun 10. maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir.

26 Öğretim Elemanlarına Yapılacak Ödemeler Öğretim Elemanlarına Yapılacak Ödemeler 1- 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılacak ödemeler, Yapılacak ek ders ücretinin ülkeler ve unvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.” 2- Ek ders ücreti ödemeleri; “Yapılacak ek ders ücretinin ülkeler ve unvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.”. • Nakit yetersizliği durumunda, öğretim elemanının talebi halinde, daha düşük miktarlarda veya hiç ödeme yapılmaksızın öğretim elemanı hareketliliği gerçekleştirilebilir.

27 Öğrencilerin Sağlık Güvencesi Öğrencilerin Sağlık Güvencesi • Programa katılan öğrencilerin sağlık giderleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Genel sağlık sigortalısı sayılanlar kenar başlıklı 60. maddesi “(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/34 md.) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olarak birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52. maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın, 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden kendilerince genel sağlık sigortası primi ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olurlar. • Ancak bunlardan kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalısı sayılmaz ve bunların sağlık giderleri 2547 sayılı Kanunun 46. ve 47. maddeleri çerçevesinde üniversitelerin bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır. (1) “ hükmü kapsamında karşılanır

28 YÖK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü 06539 Bilkent, Ankara, TÜRKİYE Tel: 0312 298 79 74 Fax: 0312 298 72 13 •mevlana@yok.gov.tr • https://mevlana.yok.gov.tr https://mevlana.yok.gov.tr


"MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kafir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergahımız, Ümitsizlik dergahı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları