Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Isının maddeler üzerindeki en belirgin etkisi ısınma ve so ğ umadır. Isınan maddelerin sıcaklı ğ ı artar, so ğ uyan maddelerin sıcaklı ğ ı azalır. Yazın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Isının maddeler üzerindeki en belirgin etkisi ısınma ve so ğ umadır. Isınan maddelerin sıcaklı ğ ı artar, so ğ uyan maddelerin sıcaklı ğ ı azalır. Yazın."— Sunum transkripti:

1

2  Isının maddeler üzerindeki en belirgin etkisi ısınma ve so ğ umadır. Isınan maddelerin sıcaklı ğ ı artar, so ğ uyan maddelerin sıcaklı ğ ı azalır. Yazın elektrik ve telefon telleri sarkar, kı ş ın ise gerginle ş ir. Bunun nedeni tellerin ısınması ve so ğ umasıdır.

3  Maddeler ısıtıldıkça genle ş ir, hacmi büyür. Bu duruma genle ş me denir. Katılar, ısıtıldıklarında az genle ş ir.Sıvılar, ısıtıldıklarında katılardan fazla genle ş ir. Gazlar, ısıtıldıklarında katılardan ve sıvılardan daha fazla genle ş ir.

4 ısınma ———> BÜZÜLME GENLE Ş ME < ——— so ğ uma

5  Maddeler so ğ utuldu ğ unda hacmi küçülür. Maddelerin hacimce küçülmesine büzülme denir. Katılar, sıvılara göre daha az büzülür. Gazlar ise hem katılardan hem de sıvılardan daha fazla büzülür.

6  Genle ş me ve büzülme birbirinin tersidir. Her maddenin genle ş me oranı farklıdır. Bazı maddeler az, bazı maddeler çok genle ş ir. Çok genle ş en madde çok büzülür, az genle ş en madde az büzülür.

7  Katı cisimler ısıtılır ve aniden so ğ utulursa çatlayıp kırılabilir. Metal ve metalden yapılmı ş cisimler, ısı aldıklarında genle ş ir. Böyle cisimler, genle ş mek için uygun yer bulamazsa e ğ ilip bükülür, kırılır.

8  Genle ş me oranı dikkate alınmadan çekilmi ş elektrik ve telefon tellerinden kı ş ın kopmalar,yazın sarkmalar görülür. Demir yolu rayları, ısının etkisi dü ş ünülmeden dö ş enirse e ğ ilip bükülür ve kazalara neden olur.

9  Sıcaklı ğ ı ölçmek için kullandı ğ ımız termometreler, sıvıların genle ş mesinden yararlanılarak yapılmı ş tır. Genle ş me oranı farklı iki metalin kullanıldı ğ ı metal çiftlerinden yararlanarak termostat yapılır. Termostat, buzdolabının istenilen sıcaklıkta kalmasını sa ğ lar.

10  Elektrikli fırınlarda, ütülerde sıcaklı ğ ı; kalorifer kazanlarında suyun sıcaklı ğ ını istenilen düzeyde tutmak için de termostat kullanılır. Kapa ğ ı sıkı ş mı ş ş i ş e ve kavanozlar, maddelerin genle ş mesinden yararlanılarak kolayca açılabilir.

11  Sıvılar, ısıtıldı ğ ında ya da bulundukları ortamdan ısı aldı ğ ında buharla ş arak gaz hâline geçer. Sıvı, buharla ş ırken ortamdan ısı alır. Bulundu ğ u ortamı so ğ utur. Bu olaya buharla ş ma denir. Gaz hâlindeki su buharı so ğ utuldu ğ unda, sıvı hâle gelmesine yo ğ unla ş ma denir. Gaz yo ğ unla ş ırken ısı verir. Ortamı ısıtır.  Buharla ş ma ile yo ğ unla ş ma birbirinin tersidir.

12  Yıkanıp dı ş arıya asılan çama ş ırlar, yaz mevsiminde daha çabuk kurur. Kı ş mevsiminde ise daha yava ş kurur.Yaz mevsiminde ya ğ murların olu ş turdu ğ u su birikintileri kısa sürede buharla ş arak kurur, di ğ er mevsimlerde ise bu süreç daha uzundur.Bu durumlar bize, sıcaklıkla buharla ş ma arasında ili ş ki oldu ğ unu gösterir.


" Isının maddeler üzerindeki en belirgin etkisi ısınma ve so ğ umadır. Isınan maddelerin sıcaklı ğ ı artar, so ğ uyan maddelerin sıcaklı ğ ı azalır. Yazın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları