Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ENDÜSTRİYEL VE KİMYASAL KAZALAR Kemal DAĞ Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar Şube Müdürü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ENDÜSTRİYEL VE KİMYASAL KAZALAR Kemal DAĞ Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar Şube Müdürü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar."— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ENDÜSTRİYEL VE KİMYASAL KAZALAR Kemal DAĞ Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar Şube Müdürü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı

2 İçerik Mevcut Mevzuat ve Mevzuat Çalışmaları  Genelge  Yönetmelik  Amaç ve kapsam  Bildirim  Güvenlik Raporu  Acil durum Planları

3 Tarihçe Seveso, 1976 Enschede, 2000 Toulouse, 2001 Buncefield, 2005

4 Mevzuat 11 Temmuz 1996 tarih ve 4906 sayılı “Büyük Endüstriyel Kazalar için Yerel Acil Durum Planı Genelgesi” Amaç Çevre ve toplumu etkileyebilecek düzeyde büyük kaza riski taşıyan sabit tesislerde meydana gelebilecek acil durumlarda, kazaya hazırlıklı olmak ve zamanında müdahale etmek amacıyla, illerde yerel acil durum planı hazırlanması

5 Mevzuat  Genelge Kapsamında; Harici acil durum planı  28.10.1997 tarih ve 4086 -7129 sayılı yazı ile; Tesisler için Dahili acil durum planı hazırlanması talimatı verildi.

6 Genelgenin Kapsamı  EK I’de verilen işyerlerinde, Ek-2, 3 ve 4’te verilen isim, miktar ve özellikteki maddelerden bir veya daha fazlasını kullanan, depolayan, işleyen, üreten veya atık olarak bertaraf eden tesisler ile, bu maddelerin tesis içinde taşınması durumlarında geçerlidir.

7 Kapsam Dışı  Nükleer kazalar,  Askeri tesislerdeki kazalar,  Genetik olarak değişikliğe uğramış organizmaların kaza ile ortaya çıkması,  Deniz araştırmaları dahil, denizdeki faaliyetlerden kaynaklanan kazalar,  Deniz araçlarından denize petrol ya da başka kimyasal maddelerin dökülmesi plan kapsamı dışındadır.

8 İdari Sorumluluk  Planın uygulanmasından valiler sorumludur.  Vali, Acil durum planının hazırlanmasını Planın uygulanmasını temin için “Acil Durumlara Hazırlık Komisyonu”nu kurar. Komisyon, planın uygulanmasında görev alacak müdahaleden sorumlu kurum/kuruluşları belirler ve “Acil Durumlara Müdahale Komisyonunu” kurar.

9 Acil Durumlara Hazırlık Komisyonunun Görevleri  Plan hazırlık, test, güncelleme  Acil Durumlara Müdahale Komisyonunu kurma, müdahaleden sorumlu kurum/kuruluşları sorumlu kişi/kişileri ile belirleme, koordinasyon  İnsan gücü, finans ve diğer imkanların hazırlanmasını sağlama  Ulusal ve uluslararası yardım için olayı ilgililere bildirme  Uyarı sistemleri  Teknoloji seçimi  Toplum bilincini artırma  Acil durumlara müdahalede gerekli personel, ekipman ve diğer imkanların gerektiğinde diğer illerden temini amacıyla bölge sorumlusu vali ile işbirliği yapma

10 Acil Durumlara Müdahalede Bölgeler ve Bölgesel İşbirliğinden Sorumlu Valiler

11 Tehlike ve Risk Değerlendirmesi  Tehlikeli madde bulunduran tesislerin yeri, Yangın ya da patlama şeklinde tehlikenin niteliğinin tanımlanması ve Dökülme, sızma ya da yayılmadan önemli ölçüde etkilenebilecek alanın büyüklüğü ve etkilenmeyi artıracak koşullar gibi kriterler çerçevesinde Önceliklerin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için tehlike ve risk değerlendirmesi yapılır. 

12 Acil duruma müdahale için gerekli malzemeler  Müdahalede görevli personel için en az aşağıdaki malzemeler bulundurulur: Kişisel koruyucu malzeme İlk yardım ve diğer acil tıbbi malzeme Su, hava, toprak gibi örnekleme malzemeleri ve ölçme cihazları temin edilir. Örnek analizi için gerekli analitik malzeme ya da imkanlar sağlanır. Yangınla mücadele/diğer malzemeler (buldozer, bot, helikopter, vakumlu kamyonlar, tankerler, kimyasal retandanlar, köpük) temin edilir.

13 Acil Durum Sonrası Yapılacak İşlemler  Acil durumun bittiğini saptayan ve girişe izin vermekten sorumlu kişi unvanı ile belirlenir.  İzinsiz girişin olmamasından emin olmak için kullanılacak yöntemler belirlenir.  Acil durumun sona erdiğini açıklamada kullanılacak yöntemler belirlenir.  Temizlik işleminde yöntemler ve sorumluluk tanımlanır.  Zarar görmüş bölgenin izlenmesi ile ilgili yöntemler belirlenir.  Acil durumu incelemek ve kayıt için yöntem belirlenir.

14 Mevzuat Çalışmaları Bakanlığımızca LIFE Programından desteklenen “ Türkiye’de Seveso II Direktifi’nin Uyumlaştırılması Projesi” gerçekleştirildi.

15 Mevzuat Çalışmaları Projenin çıktısı “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ” ile birlikte;  Güvenlik Raporu ve Acil Durum Planları Rehberi,  Bildirim Rehberi,  Kamunun Bilgilendirilmesi Rehberi,  Denetim Tebliği hazırlanmıştır.

16 Amaç  Tehlikeli maddeler içeren büyük kazaları önlemek  Gerekli tedbirleri almak  Büyük kaza riski taşıyan tesislerde acil durumlara karşı hazırlıklı olmak  Zamanında müdahale etmek  Kazaların insan ve çevre üzerine etkilerini sınırlandırmak Büyük Endüstriyel Kaza Tehlikelerinin Kontrolü Hakkında Yönetmelik

17 Yönetmelik Kapsam Yönetmelik eklerinde belirlenmiş sınır değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli maddeleri bulunduran alt ve üst seviyeli kuruluşları kapsamaktadır.

18 Yönetmelik Kapsam dışı faaliyetler  Askeri kuruluşlar  İyonlaştırıcı radyasyondan kaynaklanan tehlikeler  Kimyasalların Kara hava deniz yolu taşımacılığı  Boru hatları  Depolama dışı madencilik faaliyetleri  Denizdeki petrol ve madencilik aramaları  Atık depo alanları

19 Yönetmelik Temel Maddeler  Yetkili ve Sorumlu Otoriteler  Üst ve Alt Seviyeli Kuruluşlar  Bildirimler  Büyük kaza önleme politikası  Güvenlik Raporu  Dahili ve Harici Acil Durum Planı  Kamunun Bilgilendirilmesi  Denetimler

20 Yönetmeliğin Ekleri  Ek-I : Bu Yönetmeliğin Uygulandığı Tehlikeli Maddeler  Ek-II : Güvenlik Raporu’nda Bulunması Gereken Asgarî Bilgiler  Ek-III : Güvenlik Yönetim Sistemi ve İlgili Hususlar  Ek-IV : Acil Durum Planlarında Bulunması Gereken Hususlar  Ek-V : Madde 15 Uyarınca Kamuya Verilecek Bilginin İçeriği

21 Yetki ve Sorumluluklar Merkezi Düzeyde;  Çevre ve Orman Bakanlığı  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yerel Düzeyde;  Valilikler (İl Özel İdareleri, İl Çevre ve Orman Müdürlükleri)  Belediyeler  Kuruluşlar (Seveso Tesisleri)

22 Yetki ve Sorumluluklar Çevre ve Orman Bakanlığı  Bildirim ve kayıt sistemi  BKÖP  Acil Durum Planları  Domino etkisi  Bilgi sağlama  Büyük kazaların araştırılması  Halka açık olacak bilgi  Denetim  Raporlama

23 Yetki ve Sorumluluklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  Kazaların incelenmesi  Domino etkisi  Güvenlik raporları  Bilgi sağlama  Denetim

24 Yetki ve Sorumluluklar Yerel Yönetimler Harici acil durum planlarını hazırlamak, Risk arz eden kuruluşlar ya da kuruluş gruplarının belirleme Bilgi sağlama Halka açık olacak bilgi

25 Yetki ve Sorumluluklar Sanayi Kuruluşları  Bildirim  Bilgi sağlama  Halka açık olacak bilgi  BKÖP  Dahili Acil Durum Planları  Güvenlik raporu

26 Bildirim İlk Adım  Kim?  Ne Zaman?  Nasıl?

27 Bildirim Bildirimi Kim Yapacak? Kolon 2 ≤ alt seviyeli kuruluş < Kolon 3 ≤ üst seviyeli kuruluş Alt seviyeli kuruluş bildirim ÇOB Bildirim Rehberini dikkate alarak Üst seviyeli kuruluş

28 Bildirim Ne zaman? SÜRE Mevcut Kuruluşlar için3 ay Madde miktarındaki artışla kapsama girdiyse3 ay Transfer, kira satış yolu ile isim yada el değişikliği 3 ay Diğer Durumlarda hemen

29 Bildirim Nasıl? e- bildirim Sistemi www.kimyasallar.cevreorman.gov.tr www.seveso.cevreorman.gov.tr

30 Bilgi Sistemi Yapısı

31

32

33 Kapsama Giren İşletmelerin Belirlenmesi  Yönetmelik, iki-seviyeli bir yöntem izlemektedir.  EK I’de belirtilmiş her madde için, alt seviye ve üst seviye olmak üzere iki farklı eşik değer mevcuttur.  Buna bağlı olarak, Yönetmelik Üst Seviyeli kuruluşlara, Alt Seviyeli kuruluşlardan daha çok sorumluluk yüklemektedir.

34  Adlandırılmış Maddelerin Listesi Adlandırılmış Maddelerin Listesi  Adlandırılmamış Maddeler Listesi Adlandırılmamış Maddeler Listesi Ayrıca; alt eşik değerleri (alt seviyede sorumlu) üst eşik değerleri (üst seviyede sorumlu) EK–I

35

36 http://seveso.cevreorman.gov.tr

37

38

39

40

41

42 Bildirimin yapılmasının ardından KURULUŞLA R KAPSAM DIŞI ALT SEVİYELİ KURULUŞLA R ÜST SEVİYELİ KURULUŞLA R Madde miktarına bağlı olarak;

43 Büyük Kazaları Önleme Politikası(BKÖP) alt seviyeli kuruluş BKÖP 6 ay içinde BKÖP Yönetmelik Ek III’e uygun olarak hazırlanır.

44 Üst Seviyeli Kuruluşlar  Güvenlik Yönetim Sistemi’ni kurar  Güvenlik Raporu hazırlar  Tesis içinde alınacak önlemlere dair dahili acil durum planı hazırlar  Harici acil durum planı Belediye veya Valilik tarafından hazırlanır.

45 Güvenlik Raporu Mevcut faaliyetler için 2 yıl Madde miktarındaki artışla kapsama girdiyse 1 yıl Diğer durumlarda, kuruluş çalışmaya başlamadan önce ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderir Üst seviyeli kuruluş

46 Güvenlik Raporu Raporda; tehlikeli maddeleri bulunduran tesislerin faaliyette bulunduğu süreç boyunca güvenli ve çevreci bir yaklaşımın kısa tasviri bulunmaktadır. Güvenlik raporu için toplanan bilgi, büyük kazaları tanımlamalı, bu gibi kazaları önlemek ve bu gibi kazalar gerçekleştiğinde etkilerini azaltmak için alınan önlemleri açıklamalıdır

47 Güvenlik Raporu  Kuruluşun adı / adresi  İşletme sistemi üzerine bilgi  Kuruluşun çevresi  Kuruluşun tanımı  Kaza risklerinin tanımlanması, analizi ve önleme yöntemleri  Bir kazanın etkilerinin sınırlandırılması için gereken koruma önlemleri ve müdahaleler

48 Güvenlik Raporu  İşletmeci ile yetkililer arasında iletişimi sağlamak amacıyla gerekli temel bilgiler  Kuruluşta bulunan veya bulunması muhtemel tehlikeli kimyasallarla ilgili bilgiler  Yakın çevre ile ilgili dikkate alınması gereken unsurlar Gibi bir kaza durumunda kazaya doğru müdahalenin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgileri içerecektir.

49 Acil durum Planı  Acil durumun her safhasında gerekli olacak acil durum müdahale düzenlemelerini ihtiyaç duyulacak acil gereksinimler, uzun dönemli iyileştirmeler……. Kapsar.  Muhtemel bir dizi olay ve bunlara karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili planlarda belirtilecek detaylı anlayış acil bir durum karşısında görev alacaklar için faydalı olacaktır.

50 Dahili Acil Durum Planları Mevcut faaliyetler için 2 yıl Madde miktarındaki artışla kapsama girdiyse 1 yıl Diğer durumlarda, kuruluş çalışmaya başlamadan önce ÇOB,ÇSGB, TADYGM, Belediye/Valilik

51 Dahili Acil Durum Planları  Kuruluşun karmaşıklığı ve büyüklüğü,  Sürmekte olan proseslerin doğası ve kullanılan malzemeler,  İşletmede çalışan personel sayısı,  Kaynakların uygunluğu ve kuruluşun yeri dikkate alınarak yapılmalıdır

52 Acil durum planlarının bazı bileşenleri  Acil servis hizmetleri ile ne zaman ve nasıl temasa geçileceği,  Görevi kimlerin üstleneceği ve nelerden sorumlu olacakları,  Acil durum müdahalesi ile ilgili prosedürler,  Belirli durumlar ile ilgili özel prosedürler;  İhtiyaç duyulacak özel ekipmanları da içeren kaynakların mevcudiyeti ve ulaşılabilirliği,  Bilginin nasıl ve nereden alınacağı,  Acil durum müdahalesinde bulunacak kişilerin, kolayca nasıl tanınacağı ve birbirlerini nasıl tanıyacakları,  Acil durum müdahalesinde bulunacak kişilerin buluşma noktaları ve bu kişilerin nasıl haberleşecekleri olarak sayılabilir.

53 Harici Acil Durum Planları ÇOB Yazılı talimat Belediye/Valilik Taslak Plan 30 Gün için Kamuya açılır 6 ay içinde hazırlar TADYGM Belediye/Valilik planın son halini Üst seviyeli kuruluş için

54 Harici Acil Durum Planları  Saha dışı etki azaltıcı faaliyetler için yapılan düzenlemeler.  Halka kazayla ve uygulaması gereken davranışlarla ilgili olarak belirli bilgi sağlamak için yapılan düzenlemeler.  Büyük bir kazanın olası sınıraşan sonuçlar meydana getirmesi durumunda diğer Üye Ülkelerin acil durum servislerine bilgi sağlamak için yapılan düzenlemeler.

55 Gözden Geçirme ve Tatbik Etme Dahili Acil Durum Planları (İşletmeci ) Harici Acil Durum Planlar (Belediye/Valilik) BKÖP Belgesi Güvenlik Raporu (ÇSGB’nin gerek görmesi Halinde, İşletmeci) 3 yılı aşmayan aralıklarla En az 5 yılda bir

56 Kamunun Bilgilendirilmesi Etki Alanı Üst seviyeli kuruluş Olası Kazaları, alınan tedbirleri ve kaza anında yapılması gereken davranışları  Kamu ve özel sektör  Uygun yöntemler

57 Belediye/Valilik:  Aşağıdaki hususları dikkate alarak kuruluşları veya kuruluş gruplarını tayin eder. Kuruluşların konumu Bulundurduğu tehlikeli maddeler Büyük kaza ihtimalinin veya sonuçlarının artabilecek olması durumunu  Aynı grup içindeki kuruluşlar arasındaki iletişimi ve işbirliğini sağlar  Çevre ve Orman Bakanlığına bilgi verir Domino Etkisi

58 Denetim  ÇOB ve ÇSGB (koordineli)  Denetim Aşamaları  Denetim programı  Üst seviyeli kuruluşlar (yılda 1 kez)  Denetim raporu  Büyük bir kazadan haberdar olması durumunda;  Acil durum planları  Kaza analizi  İyileştirici tedbirleri  Diğer tedbirler ve tavsiyeler

59 İdari Tedbirler ve Yaptırımlar  İşletmeci tarafından Güvenlik raporunun ve dahili acil durum planının süresinde hazırlanmadığı,  Büyük kazaların önlenmesi ve etkilerinin sınırlandırılması için alınan önlemlerin yetersiz olduğunun tespiti durumlarında  Diğer durumlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve/veya Çevre ve Orman Bakanlığı, kuruluşu veya tesisi kapatır veya ilgili bölümlerin işletilmesini durdurur. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

60 İlginize teşekkür ederiz!!! www.seveso.cevreorman.gov.tr


"ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ENDÜSTRİYEL VE KİMYASAL KAZALAR Kemal DAĞ Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar Şube Müdürü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları