Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDE 77  İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDE 77  İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki."— Sunum transkripti:

1

2 MADDE 77  İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar SAYILI İŞ KANUNU

3 MADDE 81  İşverenler, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıfı derecesine göre sanayiden sayılan işlerde İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmekle yükümlüdürler SAYILI İŞ KANUNU

4 İş yerleri yapılan işlerin niteliğine ve tehlikelerine göre Kasım 2009 tarihinde 3 farklı risk grubuna ayrılmıştır. Az Tehlikeli •Bankacılık •Finans Kuruluşları Tehlikeli •Tekstil •Üretim Çok Tehlikeli •Tersane •Maden •İnşaat Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği

5 Bu kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6 MADDE 4- (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. İşverenin genel yükümlülüğü

7 b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. İşverenin genel yükümlülüğü

8 MADDE 6- (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; a) İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir. İşverenin genel yükümlülüğü

9 MADDE 10- İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. İşverenin genel yükümlülüğü

10 MADDE 11- İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar. c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar. ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

11 MADDE 12- (1) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren; a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir. İşverenin genel yükümlülüğü

12 MADDE 14- (1) İşveren; a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. (2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur. İşverenin genel yükümlülüğü

13 MADDE 16- (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir: a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar. c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler. Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

14 MADDE 17- (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. İşverenin genel yükümlülüğü

15 İŞ KAZASI OLMAMASI İÇİN İŞVERENİNYÜKÜMLÜLÜKLERİ İŞÇİNİNYÜKÜMLÜLÜKLERİ

16 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ KAZA OLUŞMAMASINA İLİŞKİN SORUMLULUĞU İSG Birimi kurma sorumluluğu, İşçiyi uyarma ve kurallara uymaya zorlamak için sürekli denetim sorumluluğu, Eğitim sorumluluğu Cezai sorumluluğu (İdari para cezası, işi durdurma veya işyerini kapatma cezası) KAZA OLUŞTUKTAN SONRAKİ SORUMLULUĞU Kazayı müteakip ilk yardım yapma sorumluluğu, Kazayı ilgili makamlara bildirme sorumluluğu Cezai sorumluluğu (Hapis cezası) (SGK rücudavası sonucu tazminat ödeme), İşçiye maddi manevi Tazminat ödeme sorumluluğu

17 Teftiş ve İdari Yaptırımlar 6331 Sayılı Kanun, 4.Bölüm

18 · Mesleki risklerin önlenmemesi TL · Eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınmaması TL · Organizasyonun yapılmaması TL · Gerekli araç ve gereçlerin sağlanmaması TL · Sağlık güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmemesi TL · Mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmaması TL · Işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetlememek TL · Uygunsuzlukların giderilmesini sağlamamak TL · Iş güvenliği uzmanı bulundurmamak TL. Bulundurmadığı her ay için aynı miktar ceza tekrarlanır. · Işyeri hekimi bulundurmamak TL. Bulundurmadığı her ay için aynı miktar ceza tekrarlanır. İDARİ YAPTIRIMLAR

19 · Risk değerlendirmesi yaptırmamak TL. Aykırılığın devam ettiği her ay için TL ceza uygulanır. · Acil durumları belirlememek TL. Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar ceza tekrarlanır · Acil Durum Planları hazırlamamak TL. Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar ceza tekrarlanır. · Yangınla Mücadele için gerekli çalışmalar yapmamak TL. Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar ceza tekrarlanır. · Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporlar düzenlememek TL · Işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporlar düzenlememek TL İDARİ YAPTIRIMLAR

20 · Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmamak TL · İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulamamak TL · çalışanları İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler konusunda bilgilendirmemek; her çalışan için TL · Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirmemek her çalışan için TL · Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamamak her çalışan için TL İDARİ YAPTIRIMLAR

21 TARİHLER

22


"MADDE 77  İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları