Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAŞAR KOCAMAN MAHMUT ASLANBAY İSA GÜNDÜZ YASİN DEMİRKOPARAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAŞAR KOCAMAN MAHMUT ASLANBAY İSA GÜNDÜZ YASİN DEMİRKOPARAN"— Sunum transkripti:

1 YAŞAR KOCAMAN MAHMUT ASLANBAY İSA GÜNDÜZ YASİN DEMİRKOPARAN
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İşyerlerinde Acil Durumlar  Hakkında Yönetmelik YAŞAR KOCAMAN MAHMUT ASLANBAY İSA GÜNDÜZ YASİN DEMİRKOPARAN İSG 503

2 AMAÇ : Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. ** Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. İSG 503

3 KAPSAM : Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 6331 sayılı Kanunun uygulanmayacağı işler ve kişiler;   a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri,   b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri,   c) Ev hizmetleri,   ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar,   d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri olarak görülmektedir. İSG 503

4 DAYANAK : Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci, 12 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. İSG 503

5 TANIMLAR : Bu Yönetmelikte geçen; a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları, b) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı, c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri, ifade eder. İSG 503

6 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek veçalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler. b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar. ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar. d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar. İSG 503

7 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar. g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir. İSG 503

8 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI
a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak. b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek. c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak. ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak. İSG 503

9 ACİL DURUM PLANI Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır İSG 503

10 ACİL DURUMLARIN BELİRLENMESİ
İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir: a) Risk değerlendirmesi sonuçları. b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali. c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar. ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali. d) Sabotaj ihtimali. İSG 503

11 Yorumsuz  İSG 503

12 ACİL DURUM PLANLAMASINDA DÖRT ADIM
2.Adım 3.Adım 4.Adım 1.Adım Planın Geliştirilmesi Planlama Tehlikelerin ve Olasılıkların Analizi Planın Uygulanması İSG 503

13 ACİL DURUM HAZIRLIK AŞAMASI
ACİL DURUM RİSK ANALİZ RAPORU ; Tesis’de veya bina ile bunların bulunduğu çevre ve bölgede etkili olabilecek olası, Yangın temel olmak üzere, Deprem, Patlama, Tehlikeli Kimyasallar, Biyolojik Olaylar, Su, Hava, İklim ve Diğer Toprak Bazlı Olaylar, Terör, Savaş, Kasıt ve Kazalara karşı hazırlanmış olmalıdır. İSG 503

14 ACİL DURUM HAZIRLIK AŞAMASI
Bu raporla birlikte, mevcut risklere standart ve yönetmeliklere uygun çözüm önerileri, bütçe planlaması ve tüm bu çalışmaların takibi yapılmalıdır. Eğer tesis proje veya inşaat aşamasında ise, inşaatta görev alan tüm taşeron ve görevlilerin bilinçlendirme eğitimleri, bina yada tesis işletme aşamasında ise, “TEMEL ACİL DURUM EĞİTİM VE TATBİKATLARI” yapılmalıdır. Özellikle işletme aşamasında acil durumlara karşı “OLAY ÖNCESİ, OLAY ESNASI VE OLAY SONRASI” bir mücadelenin yapılması planlı ve programlı olmalıdır. İSG 503

15 ACİL DURUM HAZIRLIK AŞAMASI
Bu amaçla olayların çıkmaması, büyümemesi veya büyüdüğü taktirde, yapılacak olan tüm çalışmaların tesiste görev yapan personelin “GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARINI” belirleyen bir “ACİL DURUM PLAN ve EYLEM PLANI” hazırlanması gerekir. İSG 503

16 Acil Durum Planı Hazırlanması
Kapsam belirleme. Düzenleme. İSG 503

17 Acil Durum Planı Hazırlanması
KAPSAM BELİRLEME Acil durum yönetim konuları. Acil durum yönetim elemanları. Acil durum müdahale prosedürleri. Dökümantasyon. İSG 503

18 Acil Durum Planı Hazırlanması
DÜZENLEME Aktiviteleri öncelik sırasına koymak, zorlukları tanımlamak. Planı yazmak. Eğitim ihtiyacını tanımlamak ve takvimlemek. Dış kurumlarla koordinasyon. Raporlama ve geliştirme koşulları. Onay ve planı yürürlüğe koyma. Planı ilgili yerlere dağıtmak İSG 503

19 ACİL DURUM PLANI NASIL GELİŞTİRİLİR ?
Eğitim Tatbikat Faaliyet Sonu Değerlendirme ve Geliştirme ile İSG 503

20 ACİL DURUM EĞİTİMİ ALMASI GEREKEN EKİPLER
Acil durum müdahale ekipleri Kriz masası yönetim kadrosu Pasif kadrolardır. İSG 503

21 ALINMASI GEREKEN EĞİTİMLER
Tehlikeli kimyasallar, depolama, kullanma, korunma ve taşıma eğitimi. Kimyasal kaza acil durum eğitimi. Ofis çalışanları yangın ve deprem eğitimi. Endüstriyel tesisler yangın, deprem eğitimi. Bina ve tesis çalışanları için depremden korunma ve davranış eğitimi Başta deprem ve yangın bazlı olmak üzere, genel acil durum arama ve kurtarma eğitimi. Acil ilk yardım eğitimi. İSG 503

22 Planın Hazırlanması, Masabaşı tatbikatları, Denetlemeler.
TATBİKAT AŞAMASI Senaryolu olarak hazırlanan haberli ve habersiz tatbikatların yapılması, yapılan önlem ve mücadele çalışmalarına sağlıklı bir süreklilik kazandırması açısından büyük önem taşır. Gerçek Olay Gerçeğe Uygunluk İŞLEVSEL TAM BOYUTLU Zorluk Planın Hazırlanması, Masabaşı tatbikatları, Denetlemeler. Tatbikat Sayısı İSG 503

23 Teşekkürler İSG 503


"YAŞAR KOCAMAN MAHMUT ASLANBAY İSA GÜNDÜZ YASİN DEMİRKOPARAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları