Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAUNA Özgür Nalbant. Sauna Sauna içerisinde sıcak ve kuru havanın bulundu ğ u insanların rahatça yatıp oturabilecekleri kadar büyüklü ğ ü olan ah ş aptan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAUNA Özgür Nalbant. Sauna Sauna içerisinde sıcak ve kuru havanın bulundu ğ u insanların rahatça yatıp oturabilecekleri kadar büyüklü ğ ü olan ah ş aptan."— Sunum transkripti:

1 SAUNA Özgür Nalbant

2 Sauna Sauna içerisinde sıcak ve kuru havanın bulundu ğ u insanların rahatça yatıp oturabilecekleri kadar büyüklü ğ ü olan ah ş aptan yapılmı ş bir çe ş it sıcak hava banyosudur. Genel olarak saunada sıcaklık 40 ile 90 C derece arasındadır. Isı tavan yüksekli ğ inde 100 C dereceyi bulur.

3 “Sauna”nın Tarihi İlk sauna kullanımı Orta Asya steplerinde başlamıştır. Orta Asya´dan Rusya´ ya, Rusya kanalı ile de İskandinav ülkelerine ulaşmış FİNLANDİYA´ da gelişimini tamamlamıştır Sauna günümüze gelene kadar çeşitli evrelerden geçmiştir. Roma buhar banyoları Orta Avrupa halkına ancak orta çağda tanıtılmıştır. Uzun seneler boyunca köylerde toplantı mekanı olarak kullanılmış fakat daha sonraları günlük hayattan çıkmıştır.

4 Finliler, göl kenarlarında in ş a ettikleri ah ş ap kulübelere sıra sıra düz ta ş lar yerle ş tirirler, bunları alttan odunla ısıtırlardı. Ta ş lar ısınınca üstüne su dökerek buhar elde ederler, buhar banyosu yaparken bir yandan da kendilerini özel a ğ aç dalları ile kamçılatır, sonra da so ğ uk suya girerlerdi. Halka açık ilk sauna 1936 yılında Berlin'deki Olimpiyat köyünde Finli sporcuların iste ğ i üzerine kurulmu ş tur. “Sauna”nın Tarihi

5 Moleküler düzeyde organizma ele alındı ğ ında; insan vücudunda bulunan çok sayıdaki kimyasal bile ş ik 5 temel gruba ayrılabilir. lipid, su, protein, karbonhidrat minerallerdir. Sauna, Sıcaklık ve Vücut Sıvısı….

6 İ nsanın beden kitlesinin %40-60’ı sudan olu ş ur. (Bu de ğ er, beden kas a ğ ırlı ğ ının %65-75’ini, ya ğ a ğ ırlı ğ ının yakla ş ık %50’sini olu ş turur.) Bireyler arası toplam vücut su miktarındaki farklılı ğ ın nedeni; bireylerin vücutlarındaki ya ğ ve kas kitlesi da ğ ılımının de ğ i ş ken olmasından kaynaklanır. Vücudumuz, idrar, normal terleme ve soluma gibi yollarla sıvı/su kaybeder. Toplam vücut suyunun % 62’si hücre içinde ve % 38’i hücre dı ş ında bulunur. Deri altında bulunan ter bezleri tarafından üretilen ter vücutta sıvı kaybına neden olur ve terleme vücudun bütün bölümlerinde meydana gelir. Bu sırada meydana gelen en büyük sorun dehidratasyondur (vücut suyu kaybı). Terleme ile olu ş an su kaybı, vücutta hem hücre içi hem de hücre dı ş ı sıvıların bile ş imlerinde dehidratasyona neden olmaktadır

7 Sauna/hamam, sıvılarda, elektrolit ve asit-baz dengesini etkileyebilir. Yüksek sıcaklık birçok fizyolojik de ğ i ş ikliklere neden olmaktadır. Bunlara ek olarak terleme, susuzluk ve kan dola ş ımının da ğ ılımını ve sıvı bile ş enleri arasındaki dengeyi koruyan mekanizmayı etkileyebilir. Derinin ısısı 40 derecenin üzerinde bir-kaç dakikada çıkar. Fakat terleme ba ş ladıktan sonra (ki genellikle 3–5 dakika içinde terleme ba ş lar), bu ısı dü ş er ve tekrar yava ş ça artmaya ba ş lar. 20 dakikalık banyo sonrasında deri ısısı yakla ş ık 40 derece olmakla birlikte vücudun daha iç kısımlarındaki ısı daha azdır.

8 Peki niçin saunaya gireriz? Sauna hepimiz için iyi bir dinlenme ve rahatlama ortamıdır. Bunun yanında sauna, insanların zinde bir bünye kazanmalarında büyük rol sa ğ lar. İ yi bir beslenme ile beraber düzenli sauna banyoları, enerjik ve sa ğ lıklı kalmak için mükemmel bir yoldur. Ayrıca vücut direncine ve vücut sa ğ lı ğ ına önemli ölçüde katkı verirler.

9 Stresi hafifletir, gev ş etir ve dinlendirir Kas gerginliklerini ve a ğ rılarını giderir, kısıtlı eklemleri acar İ mmün sistemi destekler Lenf sistemi temizli ğ ini artırır. Kan dola ş ımını arttırır. Bedenin metabolik aktivitesini arttırır. Sıcak Uygulamaların Fizyolojik Faydaları (Hamam- Sauna)

10 Soğuk, astım ya da alerjik durumlardan dolayı oluşan sinus tıkanıklarını azaltır. Cildin genç ve taze kalmasını sağlar. Buhar sıcağı son zamanlarda kanser ve enfeksiyon hastalıklarına karşı kullanılan terapilerden biri olarak literatürde yeralmaktadır. Bedeni zararlı toksinlerden arındırmak için çok etkilidir. Terleme sırasında buhar etkili bir biçimde toksinleri derinin yüzeyinden temizler. Vasküler akımı iyileştirir, hücresel seviyede oksijenlenmeyi arttırır. Sıcak Uygulamaların Fizyolojik Faydaları (Hamam- Sauna)

11 Sauna atmosferi: Tekni ğ ine uygun havalandırma yapılmı ş bir saunada % 5 ile % 10 arasında nem bulunması insanın bu sıcaklı ğ a dayanmasını sa ğ lar. Kızarmı ş soba ta ş larının harareti tahminen 200 C derecedir. Daha önceden seçilmi ş ferahlatıcı sauna esansları ile kovada karı ş tırılan suyu sauna kabinindeki nem oranını kontrol ederek kızgın soba ta ş larına dökmek gerekmektedir.

12 En ba ş ta aktif terlemede olu ş an yorgunlu ğ un tam tersine saunada terleme ile yorgunluk giderilir. Toksik metabolizma artıklarının deri gözeneklerinden ter yoluyla uzakla ş tırılması genel rahatlama ve gev ş emeyi sa ğ lar. Vücudun ısı de ğ i ş imleriyle kalp atım sayısı arasında do ğ rusal bir ili ş ki vardır. Saunadaki sıcak havanın artmasıyla vücut ısısı artar ve buna ba ğ lı olarak da nabız artı ş ı da olur. Saunada nabız istirahat haline göre %50 - 60 artar.(dakikada 100 atıma kadar çıkabilir.) Sauna içerisinde:

13 Sauna’ nın ne gibi yararları vardır? Kalp, dola ş ım ve sinir sistemini düzenler. Isı artımıyla vücuttaki hastalıklara kar ş ı koyan madde olan antikor üretimi artar. Kan damarları geni ş ledi ğ i için kan akı ş ı hızlanır. Organizmamız vücut sıcaklı ğ ını deriyi so ğ utarak sabit tutmaya çalı ş ır ve yo ğ un bir terleme ile reaksiyon verir. Deri, ölü hücrelerden temizlenerek canlanır. Yumu ş ak ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olur. Kardiyo-vasküler sistemi ve kan basıncını olumlu yönde etkiler. Toplam kan proteinlerinde artı ş a neden olur. Bu artı ş da dokulara daha fazla oksijenin ula ş masını sa ğ lar. Vücudun dı ş etkilere kar ş ı direncini artırır. Ki ş inin günlük ya ş amın bütün stresinden ve yorgunlu ğ undan kurtulmasına yardımcı olur.

14 Sauna Kullanma Yöntemleri:  Yeterli Vakit Ayırın, acele etmeyin ve keyfini çıkartın.(Ortalama 1- 1,5 saat vakit yeterlidir.)  Hafif Du ş Alın, ilk adım iyi bir du ş (özellikle sıcak günlerde) ve genel hijyen için…  Saunaya Girin (80-100 derece sıcaklık, gerekirse sobaya su dökün..)  Bir Havlu Serin (Oturma grubuna yumu ş ak bir havlu serin)  Terleyin (Terleyinceye kadar bekleyin,genelde 8- 12 dak. yeterlidir ancak ki ş iden ki ş iye de de ğ i ş ebilir, Maksimum 100 derece olmalıdır.)  Mola Verin(Dinlenmek için so ğ uyun veya so ğ uk bir du ş alın, bu terleme-so ğ uma i ş lemini kaç defa yapınız, genelde üç seans yeterlidir.)  Tamamen Kuruyun(Giyinmek için acele etmeyin, terlemeniz tamamen durmadan üzerinize bornoz bile almayın-bu da terleme kadar önemli bir faktördür, vücudunuzun dengesini kurması için ona zaman tanıyın.)  Serin İ çecekler İ çin(Banyonuzdan sonra alkollü veya gazlı içecekler içmeyin, daha çok taze meyve sularını tercih edin.) Rahatlayıncaya kadar dinlenin……………….

15 Teknik özellikleri ve kullanılan malzemeler Ah ş ap: - Lambri - Ranza tahtaları - İ zolasyonlu ah ş ap kapı- Ah ş ap zemin ızgaraları - Sırt dayama bandı - ah ş ap aplik - havalandırma kapakları - Ah ş ap ba ş yastıkları Aksesuarlar:- Kum saati- Ah ş ap kova ve kepçe- Hygrometre (nem ölçer)- Termometre İ zolasyon Malzemeleri: - Ta ş yünü - Alüminyum folyo Elektrik Malzemeleri: - Isıtıcı- Kumanda sistemi- Muhtelif kablo

16 Sauna ve Spor Finli sporcular haftada iki kez sauna kullanırlar (Rehunen, 1988) – ”temizlenme, keyif alma ve rahatlama – Finli atletlerin mukavemet sporlarındaki başarısının saunadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Günümüzde düzenli sauna banyoları başarılı atletlerin çalışma programlarında yer almaktadır. Sporcular egzersize gösterdikleri uyum sonucu terlediklerinde fazla tuz kaybetmezler; sulu terlerler. Bu yüzden sulu terleme ile aktif terlemede oluşan yorgunluğun tam tersine saunada terleme ile yorgunluk giderilir. Düzenli sauna banyoları solunum yollarının daha düzenli çalışmasına da yardımcı olmaktadır.

17 Sporcular Niçin Sauna kullanırlar? Temizlenme, keyif alma ve rahatlama Pasif Isınma Sıcağa uyum Toparlanma üzerindeki faydaları Vücut ağırlığını hızlı şekilde azaltmak Yaralanmalardan sonra sıcak terapi Takım ruhu artırmak ve başarıları kutlamak

18 Sauna ve Toparlanma Hormonal Etkiler: – Growth hormonu artar. – Testestoron sabit kalır. (yada çok az artar) – Cortisol de ğ i ş ken sonuçlar vermi ş tir. Di ğ er Fizyolojik Etkiler: –Cardiak çıktı artar ~50% – KAS artar, 100-150 vurum/dk – Derideki kan akımı artar (fakat kaslarda de ğ il) (Hannuksela & Ellahham 2001) Kaslarda Rahatlama Mental Yönden: Müsabakalardan sonra rahatlama ve memnuniyet

19 Olası zararları… Yanlış kullanımla sıcak ortam, dehidratasyona ve sodyum kaybına yol açar. Bu da kas krampları ve ısı bitkinliğine neden olabilir.

20 Sauna ve Hızlı Vücut Ağırlığı Kaybı Siklet Sporlarında (Güreş,boks…) Yarışmalardan önce vücut ağırlığının 10% u azaltılabilir. Yöntemler : Sıvı ve yiyecek kısıtlaması Aktif terleme(spor) Pasif terleme(sauna) Saunada 2-3 saat içersinde 2-3 kg vücut ağırlığı kaybı/terleme oluşabilir. Yarışmadan önceki dönemde tartıdan sonra 2-12 saat toparlanma sıvı ve katı yiyecek alımına bağlıdır.

21 Dehidratasyon ve Sauna Caldwell et al. 1984 –24 saatte 3.5 kg vücut a ğ ırlı ğ ı kaybı ile dü ş ük kalorili dü ş ük sıvı diyeti ve sauna kombinasyonu uygulanmı ş. - Plazma yo ğ unlu ğ u %10.3 azalmı ş. Maks VO2 ve egzersiz kapasitesi azalmı ş. –Toparlanma dönemi için(2-4saat), fiziksel aktivite ile gerçekle ş tirilmi ş vücut a ğ ırlı ğ ı kaybı sauna ile kar ş ıla ş tırılınca daha az zararlıdır.

22 Dehidratasyon ve Sauna Shoffstall et al. 2001 –2 saatlik sauna banyosu ve (vücut a ğ ırlı ğ ı kaybı %1.5) takibinde 2 saatlik sıvı takviyesi uygulanmı ş.. –Ortalama Gö ğ üs pres sonuçları: Kontrol: 118+ 8 kg Saunadan sonra: 111+ 7 kg Toparlanmadan sonra: 117+ 7 kg –Saunanın kötü etkilerinden 2 saatlik toparlanma döneminden sonra kurtulmaya ba ş lanır.

23 Sauna ve Sıcak Terapisi Sauna sıcak terapisi için uygun olabilir. Ş ok etkisi ş iddetli de ğ ildir. Yaralanmalardan sonra kullanılabilir(3.ve sonraki günlerde) Belki streching ile kombine edilebilir.

24 Sauna ve Takım Ruhu Sauna Finlandiya da sporun önemli bir parçası olarak kullanılmaktadır. Takım elemanlarının birlikte keyif aldı ğ ı bir ortamdır.

25 Yeni Görü ş ler.. Metabolik hız az miktarda artar. Sporcularda haftada iki kez sauna önerilebilir.

26 TE Ş EKKÜR EDER İ M……


"SAUNA Özgür Nalbant. Sauna Sauna içerisinde sıcak ve kuru havanın bulundu ğ u insanların rahatça yatıp oturabilecekleri kadar büyüklü ğ ü olan ah ş aptan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları