Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVLERİ 1.Değerlendirme öğrenciye davranışını nasıl değiştireceği ve nasıl geliştireceği hakkında bilgi verir. 2.Değerlendirme başarılı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVLERİ 1.Değerlendirme öğrenciye davranışını nasıl değiştireceği ve nasıl geliştireceği hakkında bilgi verir. 2.Değerlendirme başarılı."— Sunum transkripti:

1 1 DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVLERİ 1.Değerlendirme öğrenciye davranışını nasıl değiştireceği ve nasıl geliştireceği hakkında bilgi verir. 2.Değerlendirme başarılı olan öğrenciyi motive eder ve daha çok başarılı olmasını sağlar. 3.Değerlendirme Öğrenci hakkında verilecek kararlara dayanak olur. 4.Değerlendirme Öğretimin etkinliği konusunda Öğretmene ip ucu verir. 5.Değerlendirme yöneticilere ve diğer ilgililere bilgi verir 5.Değerlendirme yöneticilere ve diğer ilgililere bilgi verir.

2 2 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN YARARLARI EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN YARARLARI: 1.Hedef davranışların ne kadar gerçekleştiği ve ne kadar gerçekleşmediği hakkında bize bilgi verir. 2.Hangi konuların yeterince öğrenildiği,hangi konuların yeterince öğrenilmediğini ortaya koyar. 3.Yanlış Öğrenmelerin neler olduğu hakkında öğretmene dönüt verir. 4.Hedeflerin yeniden gözden geçirilmesine imkân tanır. 5.Öğrencilerin yeteneklerini tanımada öğretmene yardımcı olur. 6.Eski konuların ve amaçların hatırlanmasında öğrenciye yardım eder. 7.Eğitim sorunlarının çözümünde ilgililere yardımcı olur. 8. Program Geliştirme çabalarında yardımcı olur.

3 3 BİR ÖLÇME ARACINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER Bir ölçme aracında şu üç niteliğin bulunması gerekir. 1)Güvenirlilik 2)Geçerlilik 3)Kullanışlılık 1-GÜVENİRLİLİK: 1-GÜVENİRLİLİK: Güvenirlik ölçme aracının ölçme hatalarından arınık olma derecesi olarak tanımlanabilir. Ölçme aracının duyarlı ve tutarlı olmasıdır. Duyarlı ölçme aracı, ölçülen niteliği en ince ayrıntısına kadar ölçen araçtır.

4 4 GÜVENİRLİLİK-1 Güvenirlilik,herhangi bir ölçme aracının ölçtüğü nesneyi veya bireyi hassas bir şekilde Ölçmesidir. Bir başka ifadeyle güvenirlilik, ölçme aracının yaptığı ölçmeyi mümkün olduğu kadar hatalardan arınık bir şekilde ölçmesidir. Bir ölçme aracının güvenirliliği ile, hata miktarı arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Hata miktarı arttıkça ölçme aracının güvenirliliği de o oranda düşer.

5 5 GÜVENİRLİLİK-2 GÜVENİRLİLİĞİ ARTIRMA YOLLARI: 1.. 1. Bir sınavda oldukça çok soru sorulmalıdır. Sınavda sorulan soru sayısı arttıkça, o sınavdan elde edilen puanların güvenirliği de artacaktır. ÖRNEK: Güvenirlilik katsayısı 0.60 olan 50 soruluk bir test,genişletilerek 75 soruluk bir test haline getirilmiştir. Yeni oluşturulan soruları artırılmış testin güvenirlilik katsayısını hesaplayınız.? FORMÜLRn =( N. r )/ ((1 + (N-1). r) FORMÜL : Rn =( N. r )/ ((1 + (N-1). r)

6 6 GÜVENİRLİLİK-3 FORMÜLRn =( N. r )/ (1 + (N-1). r) FORMÜL : Rn =( N. r )/ (1 + (N-1). r) Rn: Yeni testin güvenirlilik katsayısı. r= Eski testin güvenirlilik katsayısı Yeni Testin Soru Sayısı N = ---------------------------------- Eski Testin Soru Sayısı ÇÖZÜM: 1- 1-Önce (N) değeri bulunur. => N= 75 / 50 = 1,5 2- 2- Değerler formüle yerleştirilir. => Rn 1,5 x 0,60 / 1 + (1,5 -1) x (0,60) 3- SONUÇ 0,69 3- SONUÇ => Rn = 0,9 / 1 + 0,30 => Rn = 0,69

7 7 GÜVENİRLİLİK-4 GÜVENİRLİLİK İLE İLGİLİ SORULAR 1.Test2.Test3.Test4.Test5.Test SORU SAYISI 10050100150120 ÖĞRENCİ SAYISI 50 1002030 BAŞARILI ÖĞRENCİ SAYISI 25 75325 BAŞARISIZ ÖĞRENCİ SAYISI 25 175

8 8 GÜVENİRLİLİK-5 GÜVENİRLİLİK İLE İLGİLİ SORULAR SORU:l-) SORU:l-)Yukarıdaki tabloya göre hangi testin güvenirlilik derecesi EN YÜKSEKTİR. D-)4.Test A-)l.Test B-)2.Test C-)3.Test D-)4.Test E-)5.Test SORU:2-) SORU:2-)Yukarıdaki tabloya göre hangi testlerin güvenirlilik katsayıları birbirine eşittir. A-) l-3Test B-)2-5.Test C-) l-4.Test D-) 2-3.Test E-) 4- 5.Test SORU:3-) SORU:3-) Yukarıdaki tabloya göre testleri güvenirliliği en yüksek olan testten, güvenirliliği en düşük olan testlere doğru sıraladığımızda aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur. E- )4-5-l-3-2 A-) 4-3-l-5-2 B-) 4-5-2-3-l C-) 4-2-l-3-5 D-) 4-5-3-2-l E- )4-5-l-3-2 SORU:4-) Yukarıdaki tabloya göre hangi testin güvenirlilik derecesi en düşüktür. B-) 2.Test A-) l-Test B-) 2.Test C-) 3.Test D-) 4.Test E-) 5.Test

9 9 GÜVENİRLİLİK-6 GÜVENİRLİLİĞİ ARTIRMA YOLLARI 2. 2. Sorular öğrencilerin öğrenim düzeylerine ve hazır bulunuşluk düzeylerine uygun olarak sorulmalıdır. 3. 3.Bir sınavda sorulacak sorular acık,net ve kesinlikle cevaplanılabilir olması gerekir. 4. 4.Bir sınavda öğrencilerin hepsi her soruyu dikkatlice ve özenle cevaplamaya teşvik edilmelidir. 5. 5.Sınav süresi öğrencilerin hemen hemen hepsinin bütün soruları cevaplandırmalarına yetecek uzunlukta olmalıdır. Sınav süresi gereğinden uzun olursa öğrenciler kopya çekebilirler. Kısa olursa da öğrenciler heyecanlanabilirler.

10 10 GÜVENİRLİLİK-7 GÜVENİRLİLİĞİ ARTIRMA YOLLARI 6 Öğrencilerin sınav öncesinde sınav ile ilgili kaygıları güvenirliliği etkiler. Sınavları kendilerini değerlendirmeleri için bir araç olarak gören öğrencilerin motivasyonları yüksek olacaktır. 7. Bir sınavda sorulacak olan sorular sınava giren öğrencilerin en az yarısı tarafından cevaplandırılabilecek güçlükte olmalıdır. 8 Objektif puanlanabilen ölçme araçları kullanılmalıdır. Mesela çoktan seçmeli testlerin puanlanması yazılı yoklamaların puanlanmasından daha objektiftir. 9 Öğrenciler sınavdan önce;sınav sorularının nasıl cevaplandırılması gerektiği konusunda,sınav süresi, soru sayısı, cevaplarının puanlandırılması konusunda bilgi sahibi yapılmalıdır.

11 11 GÜVENİRLİLİK-8 DUYARLILIK VE TUTARLILIK DUYARLILIK: hatalardan arınık bir şekilde veya az bir hata DUYARLILIK: Bir ölçme aracının duyarlılığı demek o ölçme aracının ölçtüğü nesneyi,değişkeni ve özellikleri hatalardan arınık bir şekilde veya az bir hata ile ölçmesidir. TUTARLILIK: birbirine benzer sonuçların elde edilmesidir. TUTARLILIK: Bir testin belirli bir aralık bırakıldıktan sonra birkaç haftayla aynı öğrenci grubuna uygulanması sonucunda iki ayrı uygulamanın veya hem asıl testin hem de paralel testin aynı anda kullanılması sonucunda birbirine benzer sonuçların elde edilmesidir.

12 12 GÜVENİRLİLİK-9 BİR ÖLÇME ARACININ GÜVENİRLİLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Bir ölçme aracının güvenirliliği aşağıda anlatacağımız yaklaşımlar ile test edilir. 1-Test Tekrar Test Yöntemi: 1-Test Tekrar Test Yöntemi:Test-tekrar test güvenirliği: testin ölçmedeki kararlığını gösterir. Testte yansız hata bir durumdan diğerine değişme gösterir, bu yüzden bir testin iki kez uygulanması ile yansız hatalar ikincisinde görülmeyebilir. Öğrencilere önce hazırlanan test uygulanır.Uygulama bittikten sonra bir unutma süresi verilir.(tahminen (40)gün) Unutma süresi geçtikten sonra aynı test tekrar aynı öğrenci grubuna tekrar uygulanır. İki uygulama arasındaki ilişki katsayısı, yani korelasyon bulunur. Bulunan korelasyon katsayısı (+0,50 veya -0,50) den büyük ise,test güvenirlidir.

13 13 GÜVENİRLİLİK-10 Korelasyon katsayısı, (+1) ile (-1) arasında değişen bir katsayıdır. Korelasyon katsayısı (+1) veya (-1)’e doğru yaklaştıkça ilişki veya testin güvenirliliği artar.Korelasyon katsayısı sıfıra yaklaştıkça ilişki azalır. +1 0 İlişki veya Güvenirlilik Artar İlişki veya Güvenirlilik Azalır. İlişki veya Güvenirlilik Azalır. Güvenirli Güvenirli

14 14 GÜVENİRLİLİK-11 Test tekrar Test Yönteminin Temel varsayımı Şudur: Random ölçme hataları zamanla ve bir sorudan diğerine değişme gösterir, Ayrıca da testteki soruların tümünün aynı temel özelliği ölçtüğü varsayımı vardır. Böylece sorular- maddeler arası korelasyonun yokluğu ya da düşüklüğü yansız hatanın etkisinin varlığını gösterir. Eğer yansız hata etkisi varsa testin bazı soruları üzerinde çok, bazıları üzerinde de az olabilir. Bu durumda da maddeler arası korelasyonlar azalır.

15 15 GÜVENİRLİLİK-12 2-Bir Testi İki Yarıya Bölme Yöntemi: (+0,50 veya -0,50) 2-Bir Testi İki Yarıya Bölme Yöntemi: Öğretmen 100 soruluk bir test uygular ve hazırladığı testi (50) soruluk (A) ve (50) soruluk (B) testi olmak üzere testi iki yarıya böler.(A) Testini uyguladıktan hemen sonra (B) Testini öğrencilere uygular ve iki test arasındaki korelasyon katsayısını tespit eder. Bulunan korelasyon katsayısı (+0,50 veya -0,50) den büyük ise,test güvenirlidir.

16 16 GÜVENİRLİLİK-13 3-)Eşdeğer İki Form Yöntemi veya Asıl Test-Parelel Test Yöntemi (+0,50 veya -0,50) eşdeğerlik katsayısı eşdeğerlik-kararlılık katsayısı Öğretmen,konuları aynı soruları farklı olan birisi asıl test,diğeri paralel test olmak üzere iki ayrı test geliştirir.Bu testleri aynı anda veya farklı zamanlarda sınıfa uygular.İki test arasındaki korelasyon katsayısını tespit eder. Bulunan korelasyon katsayısı (+0,50 veya -0,50) den büyük ise,test güvenirlidir. Şayet belirli bir ara verilmeden testler hem asıl,hem paralel test,aynı anda öğrencilere uygulanıyorsa, eşdeğerlik katsayısı tespit edilir.Farklı zamanlarda uygulanıyorsa,yani asıl testin uygulanmasından sonra belirli bir süre verildikten sonra paralel test uygulanıyorsa bu durumda da, eşdeğerlik-kararlılık katsayısı bulunur.

17 17 GÜVENİRLİLİK-14 NEREDE KUDER RİCHARDSON (KR-20) KULLANILIR 1-) 1-)Madde Güçlüğü Birbirinden Uzak İse,Yani Öğrencilerin Aldıkları Puanlar Birbirine Yakın HOMOJEN Puanlar Değil de Heterojen İse. ÖRNEK: 0,700,150,890,02 0,100,900,050,98 0,350,770,120,79 0,700,230,880,11 2-) 2-)Doğru Cevaplara (1) Puan Yanlış Cevaplara da (0) Puan Veriliyorsa

18 18 GÜVENİRLİLİK-15 NEREDE KUDER RİCHARDSON (KR-21) KULLANILIR 1-) 1-)Madde Güçlüğü Birbirine İse,Yani Öğrencilerin Aldıkları Puanlar Birbirine Yakın HOMOJEN Puanlar İse; ÖRNEK: 0,700,150,890,92 0,710,170,850,98 0,730,170,820,99 0,700,180,880,91 2-) 2-)Doğru Cevaplara (1) Puan Yanlış Cevaplara Puan Verilmez İse.

19 19 GÜVENİRLİLİK-16

20 20 GÜVENİRLİLİK-17 KUDER RİCHARDSON (KR-20) HESAPLANMASI 1-) 1-)Doğru Cevaplara (1) Puan Yanlış Cevaplara (0) Sıfır Puan Verilerek Bir Tablo Oluşturulur. 2-) 2-)Toplam Doğru Cevap Sayıları Saptanır. 3-) 3-)Test Maddesinin Güçlük İndeksi (P) Aşağıdaki Formüle Göre Bulunur. Doğru Cevap Sayısı P= ---------------------------------------------------------- Toplam Sınava Giren Öğrenci Sayısı P=8/20= 0,40 P=8/20= 0,40 Birinci Sorunun Güçlük Derecesi. 4-) 4-)Test Maddesinin Kolaylık İndeksi (q) Aşağıdaki Formüle Göre Bulunur. Q=1-P(Test Maddesinin Güçlük Derecesi) Q=1-0,40=0,60 Q=1-0,40=0,60 Birinci Sorunun Kolaylık Derecesi.

21 21 GÜVENİRLİLİK-18 KUDER RİCHARDSON (KR-20) HESAPLANMASI 5-) Σ(P*q ) 5-) Σ(P*q ) Hesaplanır 6-) 6-)Aritmetik Ortalama Hesaplanır. µ=Σx/N µ=122/20 µ=6,1 7-) 7-)Her Bir Puandan Aritmetik Ortalama Çıkartılarak,Her Bir Puanın Aritmetik Ortalamadan Olan Farkları Bulunur. Bu Farkların Toplamı Toplam Öğrenci Sayısının Bir Eksiğine Bölünerek (Sx²) Yani Varyans Bulunur. Σ (X- µ) Sx²=-------------------------------- n-1 8-)Değerler Formüle Yerleştirilir.

22 22 GÜVENİRLİLİK-19 KUDER RİCHARDSON (KR-20) HESAPLANMASI K KR-20=--------- * { 1-ΣP*Q} K-1 Sx² K= Soru Sayısı P=Test Maddesinin Güçlük Derecesi P=(Doğru Cevap Sayısı)/(Toplam Öğrenci Sayısı) Q=Test Maddesinin Kolaylık Derecesi. Q=1-Testin Güçlük Derecesi) Q=1-P

23 23 GÜVENİRLİLİK-20 KUDER RİCHARDSON (KR-20) HESAPLANMASI (Dağılım Homojen İse) K KR-20=--------- * { 1-ΣP*Q} K-1 Sx² 10 10 KR-20=-------- * { 1-2,08} =--------- { 1-0,36} 10-1 5,64 9 0,71 KR-20= 1,11*0,64= KR-20= 0,71

24 24 GÜVENİRLİLİK-21 KUDER RİCHARDSON (KR-21) HESAPLANMASI (Dağılım Heterojen İse) K (K*µ)-(µ²) KR-21= ------ *{1- _________ } K-1 K*Sx² (10*6,1)-(6,1)² KR-21= (10/9)* {1- ___________} 10*5,64 (61)-(37,2) KR-21= (1,11)* {1- ___________} 56,4 K= Soru Sayısı P=Test Maddesinin Güçlük Derecesi P=(Doğru Cevap Sayısı)/(Toplam Öğrenci Sayısı) Q=Test Maddesinin Kolaylık Derecesi. Q=1-Testin Güçlük Derecesi) Q=1-P µ=Aritmetik Ortalama Sx²=Varyansın Karesi

25 25 GÜVENİRLİLİK-22 KUDER RİCHARDSON (KR-21) HESAPLANMASI (23,8) KR-21= (1,11)* {1- ___________} 56,4 KR-21= 0,64 KR-21= 1.11*0,58 KR-21= 0,64

26 26 ÖĞRENME DÜZEYİ Dersler (Z) PUANI Tarih-3 Türkçe+3 Coğrafya+1 Kimya-0,83 Öğrenme Düzeyi:Öğrenme Düzeyi: Ölçüm sonucunda elde edilen puanların (0) sıfır noktasına olan yakınlığı ve uzaklığı ile ilgili bir kavramdır. Elde edilen (z) Puanı sıfıra yaklaştıkça derslerin öğrenme düzeyi birbirine yaklaşır.

27 27 Tarih ve Türkçe Derslerinin (Z) Puanları (0) Sıfırdan Uzak Olduğu İçin,Bu Derslerin Öğrenme Düzeyleri de Birbirinden Uzaktır. +1+3 TÜRKÇE 0 KİMYACOĞRAFYA Kimya ve Coğrafya Derslerinin (Z) Puanları Sıfıra Yakın Olduğu İçin Öğrenme Düzeyleri de Birbirine Yakındır -3 TARİH

28 28 MUTLAK BAŞARI TESTSoru Sayısı µ (Art.Or) Biyoloji104,2 Matem4539,3 Fizik1911,4 Kimya127,2 Tarih1411,8 Bir testin mutlak başarı düzeyini hesaplamak için o testin aritmetik ortalamasını bulmak veya bulunmuş ise aritmetik ortalamasına bakmak gerekir.Aritmetik ortalama hangi testin yüksek ise o testin mutlak başarısı yüksek demektir.


"1 DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVLERİ 1.Değerlendirme öğrenciye davranışını nasıl değiştireceği ve nasıl geliştireceği hakkında bilgi verir. 2.Değerlendirme başarılı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları