Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

16.12.2014 1 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP. MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU, Bir kurumun kuruluşu ve işleyişini belirlemek amacıyla çıkarılmış kanundur. Meslekî.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "16.12.2014 1 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP. MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU, Bir kurumun kuruluşu ve işleyişini belirlemek amacıyla çıkarılmış kanundur. Meslekî."— Sunum transkripti:

1 16.12.2014 1 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

2 MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU, Bir kurumun kuruluşu ve işleyişini belirlemek amacıyla çıkarılmış kanundur. Meslekî Yeterlilik Kurumu; Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslek standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kural ve faaliyetleri gerçekleştirir. Avrupa Birliği yeterlilik esaslarıyla uyumlu olarak Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK)'nun görevidir. 16.12.2014 2 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

3 MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5544 Kabul Tarihi : 21/9/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/10/2006 Sayı : 26312 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması, çalışma usûl ve esaslarının belirlenmesi ile ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlamaktır. (2) Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanun kapsamı dışındadır. 16.12.2014 3 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

4 Ulusal meslekî yeterlilik sistemi: Teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve bu standartları temel alan yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin yetkilendirme, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin kural ve faaliyetleri, belirleyerek ulusal meslekî yeterlilikleri belirler. Ulusal meslek standartları: Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için, kurum tarafından kabul edilen, gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normları belirler. 16.12.2014 4 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

5 Kurumun görev ve yetkileri MADDE 4- (1) Kurumun görev ve yetkileri şunlardır: b) Standartları belirlenecek meslekleri belirlemek ve bu standartları hazırlayacak kurum ve kuruluşları tespit etmek. ç) Ulusal meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek. d) Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarını ve programlarını akredite edecek kurumları belirlemek. 16.12.2014 5 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

6 Kurumun görev ve yetkileri MADDE 4- (1) Kurumun görev ve yetkileri şunlardır: e) Sınav ve belgelendirme sistemi kapsamında; yeterliliği belgelendirecek yetkilendirilmiş kurumları belirlemek ve sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak. g) Ulusal meslekî yeterlilik standartlarını dünyadaki ve teknolojideki gelişmelere uygun olarak geliştirmek, yeterlilik standartlarını yükseltmek ve uluslararası alanda tanınmalarını sağlamak. ğ) Meslekî alan ve sektörler arasındaki yatay ve dikey geçişler için gerekli yeterliliklerin belirlenmesini sağlamak. ı) Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek ve teşvik etmek. 16.12.2014 6 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

7 Genel Kurul MADDE 6- (1) (Değişik: 11/10/2011 - KHK - 665/32 md.) Genel Kurul, Kurumun en üst karar organı olup, aşağıda belirtilen üyelerden oluşur: ö) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan dört üye. Görülüyor ki (ö) fıkrası gereği genel kurula, Esnaf ve Sanatkarı temsilen dört üye katılmaktadır. 16.12.2014 7 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

8 Sektör komiteleri (2) Sektör komiteleri; Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, meslekle ilgili diğer bakanlıklar, işçi ve işveren kuruluşları, meslek kuruluşları ve Kurumun birer temsilcisinden oluşur. Ayrıca çalışmalara üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri de danışman olarak davet edilebilir. 16.12.2014 8 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

9 16.12.2014 9 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP BELGELENDİRMEİŞLEMİBELGELENDİRMEİŞLEMİ

10 16.12.2014 10 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 1. aşama, Meslek Standartlarının ve Yeterliliklerin belirlenmesi, 2. aşama Sınav ve Belgelendirme alt yapısının kurulması, TÜRKAK Akreditasyonunun alınması ve MYK'dan onay alınması.

11 16.12.2014 11 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP Sınav ve belgelendirme süreçleri Buradan şöyle bir sonuç da çıkarabiliriz: Yapımı devam eden Eğitim ve Teknoloji Merkezimizi sınav merkezi olarak da değerlendirebiliriz.

12 Sonuç olarak; Meslekî Yeterlilik Kurumu, belirlenmiş meslek standartlarını yerine getirecek kişilerin ister teknik ister meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerinin neler olduğunu kademeli (Seviye) olarak belirler. Meslek standartlarını ve Seviyeleri belirlerken oluşturduğu komiteler aracılığıyla ilgili sektörlerin görüşlerinden de faydalanır. Tabii ki yapılan bu çalışmalarda esas yol gösterici Uluslararası belirlenmiş standartlardır. Böyle yapılmaz ise verilen sertifikaların Uluslararası geçerliliği olmaz. Belirlenmiş Meslek Standartları ve Seviyeler. Belirlenmiş Mesleki Yeterlilikler. 16.12.2014 12 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

13 16.12.2014 13 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP Mevcut Durum İle Seviyeleri Karşılaştıracak Olursak

14 16.12.2014 14 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP Ayrıca halk arasında Torba Kanun olarak bilinen 6111 sayılı Kanun ile istihdama yönelik olarak yapılan çeşitli değişikliklerde MYK belgeli kişilere özel teşvikler sağlanmıştır. 25.02.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle beraber ilave istihdam teşvikini düzenleyen "Geçici 10. Madde" 01.03.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

15 16.12.2014 15 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP MYK Meslekî Yeterlilik Sertifikası Neden Önemli? Günümüzün iş hayatında bireylerin kendine bir kariyer sağlayabilmesi için bilgi, beceri ve deneyimlerini belgelemeleri istenmektedir. Sertifikasyonlar, tanımı belirlenmiş bir bilgi ve beceri düzeyi için gerekli tecrübe/birikimi ölçüp değerlendiren belgeleme standartlarıdır. Yeterli niteliğe sahip olmadığı halde, “ben yaparım” diyen ve ortaya koyduğu düşük ücret ya da maaş ile yeterli niteliği bertaraf etmeye çalışan kişilerle, nitelikli işgücünü ayırt etmek için bu gereklidir.

16 16.12.2014 16 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP İşveren açısından; -Uluslar arası çerçevede yeri olan Meslekî yeterlilik sertifikasına sahip nitelikli işgücü istihdamı, işyeri için bir prestijdir. -İşe alınacak kişinin sahip olduğu sertifika sayesinde taşıması gereken bilgi ve becerilerin önceden bilinmesi, işe uygun olmayan kişinin istihdam edilmesinden kaynaklanan para ve zaman kaybı riskini azaltmaktadır. -Meslekî yeterlilik sertifikasına sahip nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulması desteklenmektedir. -Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle beraber ilave istihdam teşvikini düzenleyen Geçici 10. Madde 01.03.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu madde gereğince Meslekî Yeterlilik Kurumu'na (MYK) ait yeterlilik sertifikasına sahip çalışanların sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı 12-48 ay arasında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır. Asgari ücret ile çalışan tek bir personel için bile 12 aylık bu rakam 1860 TL ve 48 ay için ise 7440 TL'dir.

17 16.12.2014 17 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP Birey açısından; -MYK meslekî yeterlilik sertifikası kanun ve protokollerle belirlenmiş, ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan bir sertifikadır. -Üniversite ya da herhangi bir meslek okulundan diploması olmayan kişiler için, meslekî yeterliliğini kanıtlayabileceği belgedir. -Aynı meslek diplomasına sahip meslektaşlar arasında, kişinin farkını ortaya koyabileceği belgedir. 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle, MYK'ya ait yeterlilik sertifikasına sahip çalışanların sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır. Bu açıdan işverenler için, meslekî yeterlilik belgesi olan bireyler diğer adaylara oranla öncelikli olacaklardır. BunlarBunlar

18 Relativity; Görecelik, gözlemcinin gördüğünün bulunduğu yer ve bakış açısına göre değişeceği anlamına gelmektedir. Escher bu resminde, genel bir görünüm oluşturmak için herhangi bir nesnenin farklı gözlem çerçevelerinden birkaç görünümünü birleştirmenin ne gibi çelişkilere neden olduğunu ortaya koymuş. 16.12.2014 18 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

19 16.12.2014 19 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP Neden böyle bir resim gösterdik? Çeşitli kurumlar özellikle de Üniversiteler ve Mimar, Mühendis Odaları MYK’dan şikâyetçiler ve hâlen devam eden mahkemeler var. Sistem Milli Eğitim Temel Kanunu ile çelişmektedir (Eğitim programları ile yeterlikler arasında eşgüdüm olmadığı gibi, 12 yıl zorunlu eğitim gibi). Meslekî Eğitim Kanunu’nu yok saymaktadır. Diplomaların bir önemi kalmayacaktır. Başka bir açıdan da bakarsak, okuma imkânı bulamamış ama yetenekli, kendini geliştirmiş bireylere uzman olma imkânı da sunmaktadır.

20 16.12.2014 20 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP TEŞEKKÜRLER


"16.12.2014 1 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP. MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU, Bir kurumun kuruluşu ve işleyişini belirlemek amacıyla çıkarılmış kanundur. Meslekî." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları