Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KPSS KONU ANLATIMI Web: Mail:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KPSS KONU ANLATIMI Web: Mail:"— Sunum transkripti:

1 KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.trhttp://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.comcivelek.murat@gmail.com

2 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE ÖZEL EĞİTİM

3 KPSS’de bu bölümden her yıl ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular genellikle bilgi veya örnek verilerek sorulan yarı bilgi sorusu şeklindedir. Not: 2013 KPSS’de 1 soru gelmiştir.

4 Normal gelişimden farklılık gösteren ve bu nedenle genel eğitimden yararlanamayan, kısmen yararlanan veya yararlandığı halde destek programları ile eğitimlerini devam ettirebilen bireyler için özel olarak geliştirilmiş program ve yetiştirilmiş personel ile özür ve özelliklerine uygun bir ortamında sürdürülen eğitimdir. Kısacası özel eğitim, herhangi bir engeli bulunan ya da üstün yetenekli bireylere verilen hizmetleri içerir. I. ÖZEL EĞİTİM

5 ÖZEL EĞİTİMİN AMAÇLARI 1)Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini, 2)Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerini, 3)Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçlar.

6 1)Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler; eğitim ihtiyaçları, ilgi, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır. 2)Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaşta başlanır. 3)Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür. 4)Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitim performansları dikkate alınarak, amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde ve değerlendirmede uyarlamalar yapılarak, akranları ile birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.

7 5)Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için, rehabilitasyon hizmetlerini sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır. 6)Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bireysel yeterlilikleri ve tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri dikkate alınarak, bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilir ve bu program uygulanır. 7)Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılımları ve eğitimleri sağlanır. 8)Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, üniversitelerin ilgili bölümleri ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik etkinlik gösteren sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde çalışılır. 9)Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır.

8  Hafif, orta, a ğ ır, çok a ğ ır düzeyde zihinsel yetersizlik  İş itme ve görme yetersizli ğ i  Ortopedik (fiziksel) yetersizlik  Dil ve konu ş ma güçlü ğ ü  Birden fazla yetersizlik  Özel ö ğ renme güçlü ğ ü  Duygusal ve davranı ş bozuklu ğ u  Otizm  Üstün zekâlılar veya özel yetenek  Dikkat eksikli ğ i ve hiperaktivite bozuklu ğ u  Süre ğ en hastalı ğ ı olan bireyler  Serebral palsili bireyler

9 E ğ itim-ö ğ retim kurumlarındaki özel e ğ itim hizmetlerini düzenleyen, bu hizmetlerin e ş güdümünü sa ğ layan, izleyen ve de ğ erlendiren kuruldur. Bu kurul il millî ve ilçe millî e ğ itim müdürlüklerinde kurulur. Müdür yardımcısı veya ş ube müdürünün ba ş kanlı ğ ında Özel e ğ itim de ğ erlendirme kurulu ba ş kanı ya da birden fazla kurul ba ş kanı olan illerde bir ba ş kan, Bir özel e ğ itim okul müdürü, özel e ğ itim okulu bulunmayan yerlerde ise kayna ş tırma uygulaması yapılan ilkö ğ retim ya da ortaö ğ retim kurumlarından bir müdür, Bir rehber ö ğ retmen, Görme, i ş itme ve zihinsel engelliler sınıf ö ğ retmenlerinden bir ö ğ retmen, Bulunması hâlinde gezerek özel e ğ itim görevi yapan bir ö ğ retmenden olu ş ur.

10 İş itme, görme ve ortopedik yetersizli ğ i olan bireyler, yetersizli ğ i olmayan akranlarıyla birlikte her tür ve kademede kayna ş tırma yoluyla e ğ itim alabilecekleri gibi bu bireyler için her tür ve kademede, resmî ve özel gündüzlü ve/veya yatılı özel e ğ itim okul ve kurumu açılabilir. Sınıf mevcutları en fazla;  Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul ve yaygın e ğ itimde 10,  Ortaö ğ retimde 15 ö ğ rencidir. a) İş itme, görme ve ortopedik yetersizli ğ i olan bireyler

11 Zihinsel yetersizli ğ i olan bireyler ile otizmi olan bireyler yetersizli ğ i olmayan akranlarıyla birlikte her tür ve kademede kayna ş tırma yoluyla e ğ itimlerini sürdürebilecekleri gibi bu bireyler için her tür kademede, resmî ve özel gündüzlü özel e ğ itim okul ve kurumları açılır. Hafif düzeyde zihinsel yetersizli ğ i olan bireyler için açılan okulların ilk dört yılı ilkokul; ikinci dört yılı ortaokul olarak adlandırılır. Sınıf mevcutları en fazla; okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda 10 ö ğ rencidir. b) Zihinsel yetersizli ğ i ile otizmi olan bireyler

12 Orta veya a ğ ır düzeyde zihinsel yetersizli ğ i olan bireyler ile otizmi olan bireyler için açılan özel e ğ itim uygulama merkezlerinde birinci 4 yıl (1, 2, 3 ve 4 üncü sınıflar) I. kademe; ikinci 4 yıl ise (5, 6, 7 ve 8 inci sınıflar) II. kademe olarak isimlendirilir. Birebir e ğ itim uygulaması vardır. Ders saati 40 dakikadır. Orta veya a ğ ır düzeyde zihinsel yetersizli ğ i olan bireyler için açılan sınıfların mevcudu en fazla; okul öncesinde 6, di ğ er sınıflarda ise 8 ö ğ rencidir. Otizmi olan bireyler için açılan sınıfların mevcudu ise en fazla 4 ö ğ renciden olu ş ur.

13 13 Yıllar önce otizmli çocuklar için ayrı okullar açılmasına karar verilmiş ve zihinsel engellilerle otizmli çocuklar ayrı okullarda eğitim almaya başlamıştı (Otistik Çocuklar Eğitim Programı 1999-2000). Ancak son düzenlemeyle (21.7.2012/28360 R.G.) otistik çocuklar eğitim merkezi adı değişti. Artık; Zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler için açılan okul ve kurumlar beraber anılmakta ve bu yeni okulun ismi de özel eğitim uygulama merkezi. Yani otistik çocuklar eğitim merkezi ve zihinsel engelliler eğitim uygulama okulu birleşti. Özel eğitim uygulama merkezi oldu diyebiliriz. Aynı okullarda eğitim alacaklar fakat farklı sınıflarda eğitim göreceklerdir.

14 Genel ve mesleki ortaö ğ retim e ğ itim programlarından yararlanamayacak durumda ve 23 ya ş ından gün almamı ş olan özel e ğ itime ihtiyacı olan bireylerin; temel ya ş am becerilerini geli ş tirmek, topluma uyumlarını sa ğ lamak ve i ş ve mesle ğ e yönelik beceriler kazandırmak amacıyla resmî ve özel, özel e ğ itim i ş uygulama merkezleri (okulları) açılır. Özel e ğ itim i ş uygulama merkezlerinde (okullarında) akademik bilgi ve becerilerin yanında i ş e ğ itimi uygulamalarının da yer aldı ğ ı e ğ itim programı uygulanır. İ mkânların uygun olması durumunda farklı yetersizlikleri olan bireyler için özel e ğ itim sınıfları açılır. Sınıf mevcutları en fazla 10 ki ş iden olu ş ur. Programın süresi dört yıldır. Dersler 40 dakikadır. c) Özel e ğ itim i ş uygulama merkezi

15 Sa ğ lık kurulu ş larında yatarak tedavi gören bireyler için hastaneler bünyesinde hastane sınıfları açılır.  Sınıf mevcudu en fazla; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede 10 ö ğ renciden olu ş ur.  Sınıfa gelemeyecek durumda olan ö ğ rencilere odalarında e ğ itim verilir. Bu okullarda birle ş tirilmi ş sınıf uygulaması yapılır.  Bireylerin haftalık ders saatleri 10 saatten az olmamak üzere planlanır. d) Sa ğ lık kurulu ş larında yatarak tedavi gören bireyler

16 İ lkö ğ retimlerini tamamlayan, genel ve mesleki ortaö ğ retim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 23 ya ş ından gün almamı ş özel e ğ itime ihtiyacı olan bireylerin temel ya ş am becerilerini geli ş tirmek, topluma uyumlarını sa ğ lamak, i ş ve mesle ğ e yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla resmî ve özel, özel e ğ itim mesleki e ğ itim merkezi (okulu) açılır. Özel e ğ itim mesleki e ğ itim merkezlerinde (okullarında) akademik bilgi ve becerilerin yanında i ş e ğ itimi uygulamalarının da yer aldı ğ ı e ğ itim programı uygulanır. İ mkânların uygun olması durumunda farklı yetersizlikleri olan bireyler için özel e ğ itim sınıfları açılır. Sınıf mevcutları en fazla 10 ki ş iden olu ş ur. Ders saati 40 dakikadır. Programın süresi dört yıldır. e) Özel E ğ itim Mesleki E ğ itim Merkezi (Okulu)

17 Rehberlik ve ara ş tırma merkezleri; özel e ğ itime ihtiyacı olan bireylerin e ğ itsel de ğ erlendirme, tanılama, izleme ve yönlendirme hizmetlerini yürüterek birey için en az sınırlandırılmı ş e ğ itim ortamını önerir, birey ve ailesine destek e ğ itim ile rehberlik ve psikolojik danı ş ma hizmetleri sunar. f) Rehberlik Ara ş tırma Merkezleri (RAM)

18 1)Ö ğ retmenler, kendilerine verilen sınıfın/ ş ubenin derslerini planlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dı ş ında okulun e ğ itim-ö ğ retim ve sosyal etkinliklerine katılmak. 2)BEP, geli ş im ölçekleri ile ölçme ve de ğ erlendirme araçlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında BEP geli ş tirme birimi ile i ş birli ğ i yapmak. 3)BEP’i uygulamak ve de ğ erlendirmek. 4)Ö ğ rencilerin e ğ itim performansları ve yetersizlik türünü dikkate alarak gerekli ö ğ retim materyallerini hazırlamak ve/veya temin etmek.

19 5)Okul ve kurumdaki aile e ğ itim çalı ş malarına katılmak, sınıfındaki ö ğ rencilerinin ailelerine yönelik aile e ğ itim çalı ş malarını planlamak ve yürütmek. 6)Ö ğ rencilere destek e ğ itim hizmeti sa ğ lanması ve e ğ itim performansları do ğ rultusunda ba ş ka bir okul veya kuruma yönlendirilmesinde, rehberlik ve psikolojik danı ş ma hizmetleri yürütme komisyonu ve BEP geli ş tirme birimiyle i ş birli ğ i yapmak. 7)Ö ğ rencilerin yetersizliklerinden dolayı kullandı ğ ı ki ş isel cihaz ve aletlerin bakımı ve kontrolüne ili ş kin tedbirler almak. 8)Ö ğ rencilerin e ğ itim performansları ve ihtiyaçları do ğ rultusunda bire bir e ğ itim yapmak. 9)Sınıf ö ğ retmenli ğ inin esas oldu ğ u okul ve kurumlarda alan ö ğ retmenleri ile birlikte ders okutmak.

20 Sınıfında özel eğitime muhtaç bir öğrencinin olduğunu bilen bir öğretmene öğrencinin sorunlarının tanımlanması ve öğrencinin sınıf içinde varlığını sürdürmesi için önemli görevler düşmektedir. Öğretmenin, özel eğitime muhtaç öğrencilerine yardım için aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? A)Özel eğitime muhtaç çocukların tanılanmasında, tedavisinde ve yöneltme boyutunda gerekli çalışmaları yürütmesi B)Çocukların kendilerini rahatça ifade etmelerine fırsat vererek onların duygularını yaşayabilmelerine yardımcı olması C)Engelli öğrencilerin yeteneklerini en üst düzeyde sergileyebilecekleri yarışmalar, projeler geliştirmesi D)Ana babanın çocuklarını kabullenmelerine ilişkin duygularının geliştirilmesine yardım etmesi E)Okuldaki diğer branş veya sınıf öğretmenleriyle bir araya gelerek daha etkin ve sürekli hizmet vermenin yollarını araması

21 Tanılama: Özel e ğ itime ihtiyacı olan bireylerin tüm geli ş im alanlarındaki özellikleri, yeterli-yetersiz yönlerinin, bireysel özelliklerinin ve ilgilerinin belirlenmesi amacıyla tıbbî, psiko- sosyal ve e ğ itim alanlarında yapılan de ğ erlendirme sürecidir. Bireyin e ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılaması RAM’da olu ş turulan özel e ğ itim de ğ erlendirme kurulu tarafından nesnel, standart testler ve bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılır.

22 Tanılamada;  bireyin özürlü sa ğ lık kurulu raporu  zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal geli ş im özellikleri  akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri  e ğ itim performansı, ihtiyacı  e ğ itim hizmetlerinden yararlanma süresi  bireysel geli ş im raporu dikkate alınır.

23 Yönlendirme: Özel e ğ itime ihtiyacı olan bireyin e ğ itsel tanılama sonucuna göre en az sınırlandırılmı ş e ğ itim ortamı ve özel e ğ itim hizmetine karar verilerek e ğ itim planı ve özel e ğ itim de ğ erlendirme kurul raporu hazırlanmasını içeren bir süreçtir. Yerle ş tirme: Özel e ğ itim hizmetleri kurulu, özel e ğ itim de ğ erlendirme kurul raporu do ğ rultusunda özel e ğ itime ihtiyacı olan bireyi uygun resmî okul veya kuruma yerle ş tirir.

24 Özel e ğ itime ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yetersizli ğ i olmayan akranlarının devam etti ğ i sınıf olmak üzere, özel e ğ itim sınıfı, gündüzlü özel e ğ itim okulu/kurumu, yatılı özel e ğ itim okulu/kurumu gibi en az sınırlandırılmı ş ortamdan en çok sınırlandırılmı ş ortamda e ğ itimlerini sürdürmelerini sa ğ layacak ş ekilde yerle ş tirilmelerine dikkat edilir. Yerle ş tirme kararında velinin yazılı görü ş ü dikkate alınır. Birey, ikamet adresine göre mümkün olan en yakın okul veya kuruma yerle ş tirilir.

25 Ülkemizde 573 Sayılı K.H.K’ye Dayalı Tanılama Süreci 25 FARKINA VARMA → HEKİME BAŞVURMA TIBBİ REHABİLİTASYON R.A.M ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KURULU EN AZ SINIRLANDIRILMIŞ EĞİTİM ORTAMINA YERLEŞTİRME BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME BİRİMİ → → →→

26 II. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (BEP) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır. BEP, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP geliştirme biriminin iş birliğiyle hazırlanır.

27 alanlarında en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümandır. Bu doküman aile, ö ğ retmen ve ilgili uzmanların i ş birli ğ i ile planlanır ve bireyin ailesinin onayı ile uygulanır.

28 Genel olarak BEP, ki ş inin ihtiyaçlarına göre yapması gereken eylemleri ve alt basamaklarını nasıl, kiminle, nerede, hangi sürede yapılaca ğ ını gösteren bir akı ş planı, yol haritası veya ünitelendirilmi ş yıllık ders plan olarak dü ş ünülebilir. Özel gereksinimli oldu ğ u belirlenen her ö ğ renci için yılda bir kez yasal olarak zorunlu BEP hazırlanır. BEP’in temel amacı ise, bu ö ğ rencilere en üst düzeyde yararlanabilecekleri e ğ itim fırsatları sunmaktır. Bireyin ve ailenin sürece katılması sa ğ lanmalıdır. Kullanımı kolay bir format geli ş tirilmelidir. BEP açık, anla ş ılır, kısa ve öz bir dille yazılmalıdır. Kullanılacak dil olumsuz ve belirsiz ifadeler içermemelidir.

29 Bireyselle ş tirilmi ş e ğ itim programı (BEP) ş unları içerir: 1)E ğ itim planında yer alan yıllık (uzun dönemli) amaçlar ve ö ğ rencinin takip etti ğ i e ğ itim programı/programlara göre belirlenen kısa dönemli amaçları 2)Davranı ş problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile uygulanacak yöntem ve teknikleri 3)Ö ğ rencinin alaca ğ ı destek e ğ itim hizmetinin türü, süresi, sıklı ğ ı ve bu hizmetin kimler tarafından nasıl sa ğ lanaca ğ ı 4)Ö ğ retim ve de ğ erlendirmede kullanılacak yöntem ve teknik, araç- gereç ve e ğ itim materyalleri 5)E ğ itim ortamına ili ş kin düzenlemeleri 6)Ö ğ rencinin ki ş isel bilgileri içerir.

30 1)573 sayılı “Özel E ğ itim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (Madde 12) (30.05.1997) 2)Özel E ğ itim Hizmetleri Yönetmeli ğ i (En son 21 Temmuz 2012 yılında güncellenmi ş tir) 3)Anayasa (Madde 42)

31 1)Bireyselle ş tirilmi ş e ğ itim programını hazırlayacak ekibin olu ş turulması (BEP Geli ş tirme Birimi) 2)Çocu ğ un e ğ itsel performans (i ş levde bulunma) düzeyinin belirlenmesi 3)Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi 4)Bireyselle ş tirilmi ş ö ğ retim programının hazırlanması 5)Uygun e ğ itim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi 6)Uygun ö ğ retim materyalleri ve ö ğ retim yöntemlerinin belirlenmesi 7)BEP’in uygulanması, izlenmesi ve de ğ erlendirilmesi için sorumluların belirlenerek, zaman çizelgesinin hazırlanması ve de ğ erlendirme biçimine karar verilmesi ve ailenin bilgilendirilmesi.

32 BEP geli ş tirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendirece ğ i bir müdür yardımcısının ba ş kanlı ğ ında; 1) Bir gezerek özel e ğ itim görevi yapan ö ğ retmen, 2) Bir rehber ö ğ retmen, 3) Bir e ğ itim programları hazırlamakla görevlendirilen ö ğ retmen, 4) Ö ğ rencinin sınıf ö ğ retmeni, 5) Ö ğ rencinin dersini okutan ilgili alan ö ğ retmenleri, 6) Ö ğ rencinin velisi, 7) Ö ğ renci’den olu ş ur.

33

34 III. KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Kaynaştırma eğitimi; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte örgün (resmi ve özel) ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. Kaynaştırma eğitimi; engelli öğrencilere en az kısıtlayıcı eğitim ortamını sunan bir eğitim ortamıdır. Başka deyişle kaynaştırma eğitimi; “engelli bireylerin engeli olmayan bireylerle eğitsel ve sosyal olarak bütünleşmesini sağlama işlemidir.”

35 Kayna ş tırma e ğ itimindeki temel amaç, bireyselle ş tirilmi ş e ğ itim programı (BEP) ile engelli ve normal çocukların e ğ itsel ve sosyal yönden bütünle ş melerini sa ğ lamaktır. 1)Normal e ğ itimden yararlanamayan özür ve özelliklerine uygun bir okula ya da sınıfa yerle ş tirilmemi ş özel e ğ itime muhtaç çocukların e ğ itim imkânına kavu ş turularak topluma kazandırılmaları 2)Özel e ğ itime muhtaç çocukların, normal çocuklarla sosyal bütünle ş melerinin sa ğ lanması 3)Engelli çocukların kendilerini kabul etmeleri ve çevrelerinden de kabul görmelerinin sa ğ lanması amaçlanmaktadır.

36 36 Kaynaştırmanın amacı; çocuğu normal hale getirmek değil, onun ilgi ve yeteneklerini, en iyi şekilde kullanmasını sağlamak ve toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırmaktır.

37 1)573 sayılı “Özel E ğ itim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (Madde 12) (30.05.1997) 2)Özel E ğ itim Hizmetleri Yönetmeli ğ i (En son 21 Temmuz 2012 yılında güncellenmi ş tir) 3)Anayasa (Madde 42)

38 Özel e ğ itime ihtiyacı olan bireyler, öncelikle yetersizli ğ i olmayan akranlarının devam etti ğ i normal sınıf olmak üzere, en az sınırlandırılmı ş ortamdan en çok sınırlandırılmı ş ortamda e ğ itimlerini sürdürmelerini yönelik yerle ş tirilir.  En Az Sınırlandırılmı ş E ğ itim Ortamı: Özel e ğ itime ihtiyacı olan bireyin; toplumla bütünle ş mesini sa ğ lamaya yönelik sosyal, öz bakım, dil ve ileti ş im alanlarındaki davranı ş lar ile düzeyine uygun akademik ve mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla destek e ğ itim hizmetlerinin de verildi ğ i ve mümkün oldu ğ unca yetersizli ğ i olmayan akranlarıyla bir arada olmasını sa ğ layan en uygun e ğ itim ortamını ifade eder. En az sınırlandırılmı ş ortamlar, ge­nel e ğ itim sınıflarına tam zamanlı ya da tam zamana yakın zamanlı katılımdır. En az sınırlandırılmı ş e ğ itim ortamı, günlük ya ş ama ba ğ lı olabilece ğ i, en çok amacın gerçekle ş ebilece ğ i, ö ğ rencinin en üst düzeyde ba ş arı gösterebilece ğ i ve ö ğ rencinin yetersizli ğ ine yönelik fiziksel düzenlemelerin var oldu ğ u e ğ itim ortamıdır.

39 En Çok Sınırlandırılmı ş E ğ itim Ortamı: Özel gereksinimi olan ö ğ renciler için olası e ğ itim ortamları en çok kısıtlayıcı (sınırlandırılmı ş ) olandan en az kısıtlayıcı (sınırlandırılmı ş ) olana do ğ ru sıralanmı ş tır. Ev veya hastanede özel e ğ itim, yatılı ve özel e ğ itim okulları (görme, i ş itme, ortopedik, engelliler için kurulmu ş okullar), en çok kısıtlayıcı e ğ itim ortamı iken genel e ğ itim sınıfı en az kısıtlayıcı ortamdır. En çok kısıtlayıcı (sınırlandırılmı ş ) ortamlar, en az amacın gerçekle ş tirilebilece ğ i, sosyal becerilerin en az kazanıldı ğ ı, e ğ itsel gereksinimlerin en az kar ş ılandı ğ ı ve ö ğ rencinin yetersizli ğ ine yönelik fiziksel düzenlemelerin olmadı ğ ı e ğ itim ortamıdır.

40 1)Fiziki Kayna ş tırma: Tüm fiziki engellerin kaldırılması ve özel e ğ itim gerektiren çocu ğ un akranlarının devam etti ğ i okulda e ğ itim görmesidir (Özel sınıflar bunun tipik uygulamalarıdır). 2) İş levsel Kayna ş tırma: Özel e ğ itim gerektiren çocu ğ un di ğ er çocuklarla beraber dershane, atölye, yemekhane, kitaplık, spor salonu gibi okulun imkânlarından ve kaynaklarından faydalanmasıdır (Önceden Planlanmı ş bazı derslerde veya etkinliklerde bir araya gelme). 3)Sosyal Kayna ş tırma: Özel e ğ itim gerektiren çocukların di ğ er çocuklarla düzenli ki ş isel ili ş kiler kurulması ve aralarında etkile ş imin sa ğ lanmasıdır (Aynı sınıf içinde birlikte e ğ itim) 4)Tam Sosyal Kayna ş tırma: Özel e ğ itim gerektiren çocukların üretici ve katılımcı bir birey olarak toplum içinde ya ş aması, çalı ş ması ve bo ş zaman faaliyetlerine katılabilmesidir (Nihai amaç).

41 1)Özel e ğ itime ihtiyacı olan bireylerin, e ğ itimlerini öncelikle yetersizli ğ i olmayan akranları ile birlikte aynı kurumda sürdürmeleri sa ğ lanır. 2)Özel e ğ itime ihtiyacı olan bireyler kayna ş tırma yoluyla e ğ itimlerini, yetersizli ğ i olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel e ğ itim sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdürebilirler. 3)E ğ itim hizmetleri, bireylerin e ğ itim performansına ve öncelikli ihtiyaçlarına göre planlanır. 4)Kayna ş tırma yoluyla e ğ itimlerine devam eden ö ğ renciler, yetersizli ğ i olmayan akranlarıyla aynı sınıfta e ğ itim görmeleri hâlinde kayıtlı bulundukları okulda uygulanan e ğ itim programını; özel e ğ itim sınıflarında ise sınıfın türüne göre e ğ itim programını takip ederler. Ö ğ rencilerin e ğ itim performansı ve ihtiyaçları do ğ rultusunda BEP hazırlanır. 5)Kayna ş tırma yoluyla e ğ itim uygulaması yapılan okul ve kurumlarda, “Özel e ğ itim hizmetleri yönetmeli ğ inin” 73. maddesinde yer alan hükümler do ğ rultusunda BEP geli ş tirme birimi olu ş turulur.

42 6)Kayna ş tırma yoluyla e ğ itim uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda ö ğ rencinin yetersizli ğ ine uygun fiziksel, sosyal, psikolojik ortam düzenlemeleri yapılır. Bu okul ve kurumlarda ö ğ renciye verilen e ğ itim hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla özel araç-gereç ile e ğ itim materyalleri sa ğ lanır ve destek e ğ itim odası açılır. 7)Kayna ş tırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlardaki personel, di ğ er ö ğ renciler ve onların aileleri özel e ğ itime ihtiyacı olan bireylerin özellikleri hakkında okul idaresince yapılan planlama do ğ rultusunda RAM, BEP geli ş tirme birimindeki ilgili ki ş ilerce bilgilendirilir. 8)Okul ve kurumlarda, kayna ş tırma yoluyla e ğ itim alacak bireylerin bir sınıfa en fazla iki birey olacak ş ekilde e ş it olarak da ğ ılımı sa ğ lanır. 9)Kayna ş tırma yoluyla e ğ itimlerine devam eden bireylerin bulundu ğ u sınıflarda sınıf mevcutları; okul öncesi e ğ itim kurumlarında özel e ğ itime ihtiyacı olan iki bireyin bulundu ğ u sınıflarda 10, bir bireyin bulundu ğ u sınıflarda 20 ö ğ renciyi geçmeyecek ş ekilde düzenlenir. Di ğ er kademelerdeki e ğ itim kurumlarında ise sınıf mevcutları; özel e ğ itime ihtiyacı olan iki bireyin bulundu ğ u sınıflarda 25, bir bireyin bulundu ğ u sınıflarda 35 ö ğ renciyi geçmeyecek ş ekilde düzenlenir.

43 10)Kayna ş tırma yoluyla e ğ itimlerine devam eden ö ğ rencilerin destek e ğ itim hizmeti almaları için gerekli düzenlemeler yapılır. Bu do ğ rultuda destek e ğ itim hizmetleri, sınıf içinde veya destek e ğ itim odalarında verilebilir. 11)Özel e ğ itim okul ve kurumlarına devam eden ö ğ rencilerin kayna ş tırma uygulamaları kapsamında, yetersizli ğ i olmayan akranlarının devam etti ğ i okul ve kurumlarda bazı derslere ve sosyal etkinliklere katılması için gerekli tedbirler alınır. 12)Kayna ş tırma yoluyla e ğ itimlerine devam eden ö ğ rencilerin yetersizlik türü, e ğ itim performansı ve ihtiyacına göre; araç-gereç, e ğ itim materyalleri, ö ğ retim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve de ğ erlendirmede gerekli tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır. 13)Kayna ş tırma uygulamaları ilkö ğ retim programlarını uygulayan özel e ğ itim okul ve kurumlarında; yetersizli ğ i olmayan ö ğ rencilerin, yetersizli ğ i olan ö ğ rencilerle aynı sınıfta e ğ itim görmeleri yoluyla ya da yetersizli ğ i olmayan ö ğ renciler için bu okul ve kurumların bünyesinde ayrı sınıf açılması ş eklinde de uygulanabilir. 14)Yetersizli ğ i olmayan ö ğ renciler, istekleri do ğ rultusunda, çevrelerindeki özel e ğ itim okullarında açılacak sınıflara kayıt yaptırabilirler. Bu sınıfların mevcutları 5’i özel e ğ itime ihtiyacı olan birey olmak üzere okul öncesi e ğ itimde en fazla 14, ilkokul, ortaokul ve lisede 20, yaygın e ğ itimde 10 ö ğ renciden olu ş ur.

44 1)E ğ itim her tür engelli insanın temel hakkıdır. Bütün bireyler, ö ğ renebilir ve ö ğ retilebilir. 2)Hizmetler okul merkezli olur ve kayna ş tırma e ğ itimi özel ve genel e ğ itimin ayrılmaz bir parçasıdır. 3)Kayna ş tırma e ğ itimi, bir program dâhilinde verilen bir özel e ğ itim uygulamasıdır. 4)Özür türü ve derecesine bakılmaksızın her birey, bu hizmetlerden yararlandırılmalıdır. 5)Özel e ğ itim gerektiren her bireyin akranları ile birlikte aynı kurumda e ğ itim görme hakkı vardır. Yani e ğ itim normal insanlarla ve do ğ al ortamlar da verilmelidir. 6)Hizmetler, bireylerin yetersizliklerine göre de ğ il, bireylerin e ğ itim gereksinimlerine göre planlanır.

45 7)Karar verme süreci aile-okul-e ğ itsel tanılama, izleme ve de ğ erlendirme ekibi dayanı ş masına dayalı olarak gerçekle ş ir. 8)Kayna ş tırma e ğ itimine erken ba ş lamak esastır. 9)Kayna ş tırma e ğ itiminde bireysel farklılıklar esas alınmalıdır. 10)Kayna ş tırma e ğ itimi gönüllülük, sevgi, sabır, gayret gerekmektedir. 11)Kayna ş tırma e ğ itimi, bireyi toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlar. 12)Kayna ş tırma e ğ itiminde duyu kalıntısından yararlanmak esastır.

46 Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma eğitiminin ilkelerinden değildir? A)Özel eğitim gerektiren her bireyin akranlarıyla birlikte aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır. B)Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrenciler, özel gereksinimlerine göre birkaç sınıfta toplanırlar. C)Bütün bireyler öğrenebilir ve öğretilebilir. D)Karar verme süreci; aile-okul-eğitsel tanımlama, izleme ve değerlendirme ekibi dayanışmasına dayalı olarak gerçekleşir. E)Hizmetler bireyin yetersizliğine göre değil, bireylerin eğitim gereksinimine göre planlanır.

47 1)Tam Zamanlı Kayna ş tırma: Özel e ğ itime ihtiyacı olan ö ğ rencinin kaydı normal sınıftadır; ö ğ renci tam gün boyunca normal sınıfta e ğ itim almaktadır. Özel e ğ itime ihtiyacı olan bireylerin, e ğ itimlerini öncelikle yetersizli ğ i olmayan akranlarıyla birlikte aynı kurumda sürdürmeleri sa ğ lanır. Ülkemizdeki kayna ş tırma yoluyla e ğ itim uygulamalarının büyük ço ğ unlu ğ u tam zamanlı kayna ş tırma uygulaması ş eklinde yapılmaktadır.

48  Tam zamanlı kayna ş tırma ö ğ rencileri, yetersizli ğ i olmayan akranlarıyla aynı sınıfta e ğ itim görürlerken kayıtlı bulundukları okulda uygulanan e ğ itim programlarını takip ederler.  Kayna ş tırma uygulamaları yapılan okullarda, sınıf mevcutlarının okul öncesi e ğ itim kurumlarında özel e ğ itime ihtiyacı olan 1 ö ğ rencinin bulundu ğ u sınıflarda 20, 2 ö ğ rencinin bulundu ğ u sınıflarda 10, di ğ er kademedeki e ğ itim kurumlarında özel e ğ itime ihtiyacı olan 1 ö ğ rencinin bulundu ğ u sınıflarda 35, 2 ö ğ rencinin bulundu ğ u sınıflarda 25 ö ğ renciyi a ş mamasına dikkat edilir.  Özel e ğ itim gerektiren ö ğ renciler her sınıfa e ş it olarak da ğ ıtılır, bir sınıfa yetersizli ğ i aynı olan en fazla 2 ö ğ renci uygulamaya katılır.

49 2) Yarı Zamanlı Kayna ş tırma: Yarı zamanlı kayna ş tırma uygulamalarında, ö ğ renciler bazı derslere veya ders dı ş ı etkinliklere yetersizli ğ i olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta katılır. Özel e ğ itime ihtiyacı olan ö ğ rencinin kaydı özel sınıftadır. Özel e ğ itim sınıfı ö ğ rencisi ba ş arılı olabilece ğ i derslerde ve sosyal etkinliklerde yetersizli ğ i olmayan akranlarıyla birlikte normal sınıfta e ğ itim almaktadır. Özel e ğ itim sınıfına devam eden ö ğ renciler kendilerine uygun BEP do ğ rultusunda e ğ itim alırlar. Özel e ğ itim sınıfları, özel e ğ itim hizmetleri kurulu tarafından açılır. Özel e ğ itim sınıflarının mevcudu en fazla; okul öncesi e ğ itim, ilkokul ve ortaokulda 10, lise ve yaygın e ğ itimde 15 ö ğ renciden olu ş ur. Ancak, Otistik çocuklar için her tür ve kademede açılan özel e ğ itim sınıflarında ise sınıf mevcudu en fazla 4 ö ğ renciden olu ş ur.

50 3) Tersine Kayna ş tırma: Yetersizlikleri olmayan bireyler istekleri do ğ rultusunda özellikle okul öncesi e ğ itimde, çevrelerindeki kayna ş tırma uygulaması yapan özel e ğ itim okullarında açılacak sınıflara kayıt yaptırabilirler. Bu sınıfların mevcutları; 5'i özel e ğ itime ihtiyacı olan ö ğ renci olmak üzere okul öncesi e ğ itimde en fazla 14, ilkokul, ortaokul ve lisede 20, yaygın e ğ itimde 10 ö ğ renciden olu ş ur. Kayna ş tırma uygulamaları ilkö ğ retim programlarını uygulayan özel e ğ itim okul ve kurumlarında; yetersizli ğ i olmayan ö ğ rencilerin, yetersizli ğ i olan ö ğ rencilerle aynı sınıfta e ğ itim görmeleri yoluyla ya da yetersizli ğ i olmayan ö ğ renciler için bu okul ve kurumların bünyesinde ayrı sınıf açılması ş eklinde de uygulanabilir.

51 Özel e ğ itim uygulama merkezleri (okullarında) ve özel e ğ itim mesleki e ğ itim merkezlerinde ö ğ renci ba ş arısının de ğ erlendirilmesi a ş a ğ ıdaki hususlara göre yapılır:  Ö ğ rencilerin ba ş arılarının de ğ erlendirilmesinde BEP’lerinde yer alan amaç ve davranı ş lar dikkate alınır. Bu kapsamda ö ğ rencinin bütün dersleri için ayrı ayrı olmak üzere her dönemde kazandırılması hedeflenen amaçların davranı ş larının yer aldı ğ ı çizelgeler hazırlanır. Bu çizelgede bir dönem için belirlenen davranı ş ların toplamı 100 puan olacak ş ekilde her bir davranı ş puanlanır.  Bu okullara devam eden ö ğ renciler ba ş arısız notla de ğ erlendirilmez. Ö ğ renci ba ş arıları 4 notla de ğ erlendirilir: Geçer (0-54), Orta (55-69), İ yi (70-84), Pekiyi (85-100).

52 Kayna ş tırma ve özel e ğ itim sınıflarında e ğ itimlerine devam eden ö ğ rencilere, ba ş arısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. UYARI: MEB, 21.05.2013 tarih ve 1041377 sayılı yazıları gere ğ i; Okula devamı sa ğ lanamayan sürekli devamsız ö ğ renciler ile derslerden yeteri kadar not almamı ş kayna ş tırma ve özel e ğ itim ö ğ rencileri de dâhil olmak üzere ilkö ğ retim kurumlarında benzer konumdaki tüm ö ğ renciler e-okul tarafından sınıf tekrarına bırakılacak. MADDE 79 – (De ğ i ş ik 21.7.2012/28360 R.G.) “(1) Özel e ğ itim uygulama merkezleri (okulları), özel e ğ itim i ş uygulama merkezleri (okulları) ve özel e ğ itim mesleki e ğ itim merkezlerine (okullarına) devam eden ö ğ renciler okul yönetiminin en az iki defa yazılı uyarısına ra ğ men mazeret göstermeksizin toplam 60 i ş günü devamsızlık yapmaları durumunda bu ö ğ rencilere devamsızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılır.”

53 Destek özel eğitim hizmetleri, kaynaştırılan özel gereksinimli öğrenciye ve/veya kaynaştırma sınıfı öğretmenine sağlanan özel eğitim hizmetleridir. 1)Kaynak (Destek) oda eğitimi 2)Sınıf içi yardım 3)Özel eğitim danışmanlığı IV. DESTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

54 Kaynaştırma eğitimlerine devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş eğitim ortamıdır. Kaynaştırma öğrencileri; önemli derecede eksiklik gösterdikleri derslerde ya da ek çalışmaya gereksinim duydukları alanlarda normal sınıfın dışında bu kaynak odaya alınırlar. Bu odada kaynak öğretmen öğrenciye bireysel ya da küçük grup eğitimi sağlar.  Kaynak oda eğitimi “özel eğitim öğretmeni” tarafından verilmelidir.  Kaynak oda da öğrenciye verilen destek eğitimi normal sınıfında verilenle paralel olmalıdır.  Kaynak odada verilen eğitim öğrencinin sınıftaki eksiğini kapatmaya yönelik olmalıdır.

55  Kaynak odada öğrencilerle, grup olarak çalışmak gerekiyorsa, gruptaki öğrenci sayısı en fazla 5 öğrenci ile sınırlı olmalıdır.  Her bir kaynak oda öğretmeninin en fazla 20 öğrenci yükü olmalıdır. Kaynak oda eğitimin olumsuz yönleri  Öğrencinin belli bir süre için de olsa normal sınıfından ayrılması.  Kaynak odada verilen eğitim ile normal sınıfta verilen eğitim arasında paralelliğin ortadan kalkması.  Sınıf öğretmeninin, kaynak odayı, sorun olan öğrenciyi sınıftan uzaklaştırma yeri olarak görmesi.

56 DESTEK EĞİTİM ODASINDA DİKKAT EDİLECEKLER 1)Destek eğitim odaları, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır. 2)Okulda veya kurumda birden fazla destek eğitim odası açılabilir. 3)Yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlaması okul yönetimince yapılır. 4)Eğitim alacak öğrenciler, BEP geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda RAM yürütme komisyonunca belirlenir. 5)Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır. 6)Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir eğitim yapılır. Ancak, gerektiğinde eğitim performansı bakımından aynı seviyede olan öğrencilerle grup eğitimi de yapılabilir.

57 7)Destek eğitim odasında, öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçları, yetersizlik türüne uygun araç-gereç ve eğitim materyalleri bulunur. 8)Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görev yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir. 9)Öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde, destek eğitim odasında yapılan değerlendirme sonuçları da dikkate alınır. 10)Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri içinde yapılır. 11)Destek eğitim odasının okul veya kurum içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak belirlenir.

58 Sınıf ö ğ retmeniyle destek hizmet uzmanının aynı sınıf içerisinde e ş güdümlü olarak birlikte e ğ itim vermesidir. Özel e ğ itim danı ş manlı ğ ı “Danı ş man, Danı ş an ve Hakkında Danı ş ılan” olmak üzere üç temel ö ğ eden olu ş maktadır. Özel e ğ itim danı ş manlı ğ ı, sınıfında kayna ş tırma ö ğ rencisi bulunan normal sınıf ö ğ retmeninin, kayna ş tırma ö ğ rencisine ili ş kin olarak aldı ğ ı danı ş ma hizmetidir. Özel e ğ itim danı ş manı, danı ş manlık konusunda bilgi ve beceri sahibi bir özel e ğ itim uzmanı ya da rehber ö ğ retmen olabilir. Temel amaç; danı ş an aracılı ğ ıyla hakkında danı ş ılan bireyin sorununa yönelik yardımın sunulmasıdır.


"KPSS KONU ANLATIMI Web: Mail:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları