Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ"— Sunum transkripti:

1 VE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ
KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI VE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROĞRAMI

2 Özel Eğitim Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile,özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel yeterliliklerine dayalı,gelişim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitim.

3 Özel Eğitim Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler sosyal ve fiziksel çevrelerinden ayırmadan, gerekli düzenlemeler ve uyarlamalar yapılarak, akranları ile birlikte eğitilmelerine öncelik verilir. Özel eğitim sürecinin her boyutuna ailenin aktif olarak katılımı sağlanır.

4 Özel Eğitimin İlkeleri
Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır. Özel eğitime erken başlamak ESASTIR. Özel eğitim gerektiren bireylerin , eğitsel performansları dikkate alınarak, amaç İçerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitimlerine öncelik verilir.

5 Özel Eğitimin İlkeleri
Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için her türlü Rehabilitasyon hizmeti sağlayacak kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.

6 Özel Eğitim Gerektiren Birey Kimdir?
Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyde anlamlı farklılık gösteren bireydir.

7 ÖZEL EĞİTİMDE TANILAMA
Farkına Varma (Öğretmenin bilgi toplaması, ilkdeğerlendirmeyi yapması) Okul Yönetimi, Rehber Öğretmen, öğretmen anne-baba ve bireyin sorunu değerlendirmeleri Uygulanmakta olan eğitim programına devam edilmesi Program uygulanırken düzenlemeler yapılarak bireyin kaydettiği ilerlemelerin izlenmesi ve incelenmesi Özel yardım ve destek sağlanması GÖNDERME GÖNDERME SÜRECİ TANILAMA

8 Psikolojik Sınıflandırma Hafif Düzey: Sınırlı sayıda destek eğitim hizmetine ihtiyaç Orta Düzey :Temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazandırılmasında yoğun özel eğitim ihtiyacı Ağır Düzey: Özbakım becerilerinin öğretiminde yoğun ihtiyaç Çok Ağır Düzey: Zihinselin yanısıra başka yetersizliklerin bulunmasından kaynaklı yaşam boyu yoğun bakım ihtiyacı

9 En Az Kısıtlayıcı Ortam
Özel gereksinimli bireylerin eğitim ortamlarıyla ilgili olarak “en az kısıtlayıcı eğitim ortamı” kavramı çok sık kullanılan bir kavramdır. En az kısıtlayıcı eğitim ortamı; bir öğrencinin ailesiyle ve akranlarıyla en fazla birlikte olabileceği ve aynı zamanda eğitim gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayabileceği eğitim ortamıdır.

10 En Az Kısıtlayıcı Tam Zamanlı Kaynaştırma (Destek Eğitim Odası)
Yarı Zamanlı Kaynaştırma (Özel Eğitim Sınıfı) Gündüzlü Özel Eğtitim Okulu Yatılı Özel Eğitim Okulu Ev/Hastane En Fazla Kısıtlayıcı

11 Kaynaştırma Kaynaştırma, özel eğitime ihtiyacı olan engelli ögrencilerle engelli olmayan öğrencilerin bir arada eğitim görmesi olarak açıklanabilir. Başka bir deyişle engelli öğrencilerin engeli olmayan öğrencilerle eğitsel ve sosyal olarak bütünleşmesini (entegrasyon) sağlamaktır.

12 Tam Zamanlı Kaynaştırma
Özel eğitim gerektiren öğrencilerin, akranları ile birlikte okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın egitim kurumlarında aynı sınıfta eğitim görmesi ve sosyal açıdan bütünleştirilmesi için; özel eğitim destek hizmetleri (destek eğitim odası), özel araç-gereç ve eğitim materyalleri sağlanır. Eğitim programının bireyselleştirilerek uygulanması ve gerekli fiziksel düzenlemelerin yapılmasıdır.

13 Tam Zamanlı Kaynaştırma
Kaynaştırma uygulaması yapılan sınıf mevcudu; okul öncesinde özel eğitime ihtiyacı olan 2 öğrencinin bulunduğu sınıfda 10, 1 öğrencinin bulunduğu sınıfta 20 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir. , Diğer kademelerdeki eğitim kurumlarında ise sınıf mevcutları; özel eğitime ihtiyacı olan 2 öğrencinin bulunduğu sinıflarda 25, 1 öğrencinin bulunduğu sınıfta 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir. Okullarda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin bir sınıfta en fazla iki öğrenci olacak şekilde eşit olarak dağılımı sağlanır.

14 Destek Eğitim Odası Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin ( tarih ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan) 28.Maddesinde Destek eğitim odalarının nasıl açılacağı ve işleyişi ile ilgili iş ve işlemler açıklanmaktadır. Buna göre: Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla destek eğitim odası açılır. Destek eğitim odaları, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır.

15 Destek Eğitim Odası Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler, BEP geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonunca belirlenir. Her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda ve azami ölçüde bu eğitimden yararlanması sağlanır. Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40'ını aşmayacak şekilde planlanır.

16 Destek Eğitim Odası Destek eğitim odasında, öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçları, yetersizlik türüne uygun araç-gereç ve eğitim materyalleri bulunur. Destek eğitim odası açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir.

17 Destek Eğitim Odası Öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde, destek eğitim odasında yapılan değerlendirme sonuçları da dikkate alınır. Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri içinde yapılır. Destek eğitim odasının okul veya kurum içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak belirlenir. Destek egitimi alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla destek egitim odası açılabilir.

18 Destek Eğitim Odası

19 Destek Eğitim Odası Destek eğitim odasında yapılacak eğitim için yönetici ve öğretmenler, “Ek Ders Ücreti" konulu 2007/19 no'lu Genelge ekindeki çizelgede belirtilen azami süreleri geçmeyecek biçimde ek derse girebilirler. Ayrıca, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için, söz konusu Genelgenin 22’nci maddesinde ek ders ücretlerinin hangi görevler için %25 fazlasiyla ödeneceğine açıklık getirilmiş olup ,öğretmen ve yöneticilerin özel eğitim kapsaminda destek eğitim odasında okuttukları ders saatleri için ekders ücretlerinin % 25 fazlasiyla ödenmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır (İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı) .

20 Destek Eğitim Odası Ögrencinin destek egitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40'ini aşmayacak şekilde planlanır. Destek egitim odasında ögrencilerin egitim performansları dikkate alınarak bire bir egitim yapılır. Gerektiginde ise egitim performansı bakımından aynı seviyede olan ögrencilerle grup egitimi de yapılabilir.

21 Destek Eğitim Odası Destek egitim odasInda yurütülecek egitim hizmetlerinin planlaması okul yönetimince yapılır. Destek egitim odasında egitim alacak ögrenciler BEP gelistirme biriminin önerileri doğrultusunda, Okul Rehberlik ve Psikolojik Danısma Hizmetleri Yürütme Komisyonunca belirlenir.

22 Kaynaştırmanın Yararları
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin normal yaşıtlarıyla,normal okullarda mümkün olan en uzun sürede bir arada eğitime alınmaları tüm alanlarındaki gelişimleri açısından önemlidir. Kaynaştırma öğrencisinin okuldaki arkadaş grubuna katılması ve kabul görmesi çocuktaki bağımlılık duygusuna azalmasına güven duygusunun gelişmesine ve olumlu öğrenme modelleri edinmesine katkı sağlar.

23 Kaynaştırmanın Yararları
Kaynaştırma eğitiminin uygulanmaması durumunda ise özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler toplum dışına itilmekte ve onlara kendi yeterliliklerini geliştirme fırsatı verilmemektedir. Kaynaştırmada amaç: Çocuğu normal hale getirmek değil onun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak; toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırmaktır.

24 Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler
Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler. Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır. Devamlı izleme, teşvik ve değişiklik isterler. İlgileri kısa sürelidir. Yakın şeylere ilgi duyarlar ve uzak gelecek ile ilgilenmezler. Somut kavramları daha kolay ve iyi kavrarlar. Zaman kavramı çok geç ve güç gelişir. Genelleme yapamazlar.

25 Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler
Kazandıklrı bilgileri transfer etmekte çok güçlük çekerler. Parçadan bütüne doğru öğrenirler. Öğrenme hızları yavastır. Gördükleri ve duydukları şeyleri çabuk unuturlar, bellekleri zayıftır. Sözcük dağarcıkları zayıftır. Konuşmaları akıcı değildir. Okuduklarını anlatmakta güçlük çekerler. Duygu ve düşüncelerini ifade edemezler. Kendilerine güvenleri azdır. Bağımsız hareket etmekten çekinirler.

26 Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler
Yeni durumlara uymakta çok zorluk çekerler. Bir işi sonuna kadar sürdüremezler. Kolayca yorulurlar. Geç ve güç dostluk kurarlar. Sorumluluk almaktan kaçınırlar. Kendi kendilerine bir işe başlama ve devam etme arzusu duymazlar. Kendilerinden küçükler ile oynamayı tercih ederler. Sosyal faaliyetlere karşı ilgileri azdır. Sosyal ilişkilerde bencildirler. Kendilerini grupta kabul ettirecek becerileri azdır. Sosyal ilişkilerinde grupta daima baskalarına tabi olmak eğilimindedirler. Oyun ve toplum kurallarına uymakta güçlük çekerler.

27 Gerekli Durumlar İçin;
Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Örnek Mah. Adalı Halil Sk. No:12 Altındağ/ANKARA Telefon : ’ten Özel Eğitim Bölüm Başkanlığı (Dahili 120) Belgegeçer: e-Posta :


"VE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları