Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4/7/2017 AFET EĞİTİMLERİNDE KURUM VE KURULUŞLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ İLE EĞİTİM STANDARDİZASYONU Mustafa AYDIN İzmir Vali Yardımcısı 24.12.2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4/7/2017 AFET EĞİTİMLERİNDE KURUM VE KURULUŞLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ İLE EĞİTİM STANDARDİZASYONU Mustafa AYDIN İzmir Vali Yardımcısı 24.12.2011."— Sunum transkripti:

1 4/7/2017 AFET EĞİTİMLERİNDE KURUM VE KURULUŞLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ İLE EĞİTİM STANDARDİZASYONU Mustafa AYDIN İzmir Vali Yardımcısı

2 SUNU PLANI Giriş 1. Sivil Savunma Teşkilleri ve Halk Eğitimi Yönergesi (1990) 2. Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılma Esasları Yönergesi 3. Afete Hazırlık Eğitim Projesi (2002) 4. Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün Eğitimlerle İlgili Kararı (2006) Sayılı Kanun (2009) 6. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı ( ) 7. Afet Eğitiminde Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Çalıştayı 8. STK Olarak Afet Yönetiminde Nasıl Daha İyi Çalışırız? Çalıştayı 9. İzmir Valiliği Çalışmaları 10. Eğitimde Yaşanan Sorunlar 11. Geliştirilmesi Gereken Yönler 12. Görüş ve Öneriler Sonuç

3 GİRİŞ Günümüzde “Temel Afet Bilinci Eğitimleri” kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve hatta özel kişiler tarafından verilebilmektedir. Her eğitimde farklı şekilde anlatım/sunumlar yapılabilmekte, eğitim süresi, içeriği konusunda da farklılıklar görülebilmektedir. Esasen eğitim konusunda eğitimin içeriği, şekli, eğiticinin özelikleri, eğitim programı, vb. konularda bir standart ve bütünlüğe ihtiyaç duyulmaktadır. Öncelikle eğitim konusunda çaba gösteren, emek veren herkese (kamu-özel-STK) teşekkür etmemiz gerekmektedir.

4 GİRİŞ Geçmişten günümüze kadar eğitim konusunu düzenleyen bir takım yasal düzenlemeler bulunmaktadır. İlk zamanlar savaş ve afetleri beraber ele alarak düzenlemeler yapılmış, son yıllarda afet konusu öne çıkarılmıştır.

5 1. SİVİL SAVUNMA TEŞKİLLERİ VE HALK EĞİTİMİ YÖNERGESİ (1990)
Bu yönerge, savaş ve afetlerde vatandaşların görev ve sorumlulukları, gerek kendisinin, gerekse ailesinin ve komşularının hayatta kalmasını sağlamak yönünde halk eğitimi vermeyi hedeflemiştir. Eğitimlerin, genel konular itibarı ile sivil savunma kolejinde kurs görmüş personelce, teknik konularda ise kurumca uygun görülen personel tarafından verileceği belirtilmiştir.

6 2. GÖNÜLLÜLERİN SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNE KATILMA ESASLARI YÖNERGESİ (1990)
Bu yönerge, Sivil Savunma Teşkilatında gönüllü olarak görev alacak, sivil toplum örgütleri ile gerçek kişilerin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerinde koordinasyonu, işbirliği ve yardımlaşma esaslarını kapsamaktadır. Gönüllü olarak sivil savunma hizmetlerine katılmak isteyen gönüllü kuruluşlar teşkilat durumuna göre, (mülga Sivil Savunma Genel Müdürlüğü) AFAD/İl/İlçe yetkilileri ile protokol yapmak durumundadır.

7 3. AFETE HAZIRLIK EĞİTİM PROJESİ (2002)
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü “Afete Hazırlık Eğitim Projesi” hazırlayarak bu projede uygulanan eğitim modellerinin yaygınlaştırılmasını İçişleri Bakanlığından istemiştir. Bakanlık bu projenin uygulanabileceğine karar vermiş, ardından Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile KRDAEM ortaklaşa standart eğitim programı ve ders notları hazırlamıştır. Halen büyük ölçüde bu dokümanlar kullanılmaktadır.

8 4. SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN EĞİTİMLERLE İLGİLİ KARARI (2006)
“İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim, Kurs ve Seminerler ile Benzeri Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karar” (R.G: )

9 4. SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN EĞİTİMLERLE İLGİLİ KARARI (2006)
Öğretmen ve Eğitim Görevlilerinde Aranacak Nitelikler (Md.5); Sivil Savunma Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında hizmetiçi eğitim, kurs, seminer, tatbikatlar ile sergi ve benzeri eğitim etkinliklerinde görev alacaklarda; a) Öğretmenlerin; Sivil Savunma teşkilatında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında kadrolu öğretmen olarak görev yapıyor olması, b) Eğitim görevlilerinin; Sivil Savunma Kolejinde ve sivil savunma eğitim merkezlerinde açılan kurslarda öğretmenlik yapabilir sertifikası almış olması veya vereceği konu ile ilgili eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip uzman kişiler olması, c) Eğitim görevlisi yardımcılarının; eğitim programlarında yer alan konularda tecrübeye dayalı bilgi, beceri ve deneyime sahip olması şartları aranır.

10 SAYILI KANUN (2009) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı (Md. 8); d) Afet ve acil durumlar hakkında halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak. ğ/6) Hizmet standartlarını ve akreditasyon esaslarını belirlemek ve denetlemek. Deprem Dairesi Başkanlığı (Md. 12); ç) Depremler hakkında halkın bilgilendirilmesi konularında uygulanacak politikaları belirlemek.

11 SAYILI KANUN (2009) İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri (Md. 18); d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak. e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek.

12 Sivil Toplum Kuruluşları
6. ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ( ) STRATEJİ C.1.4. Afet Gönüllülük Sistemi kurulacaktır. Eylem C Mevcut yasalar taranarak afet gönüllülüğü kavramı ve iş tanımları konusundaki tekrar ve/veya eksiklikler giderilecektir. Bireylerin afetlere hazırlıklı olması ve afet zararlarını azaltmak üzere hazırlık yapmaları gerekli ve ancak yeterli değildir. Dirençli toplum ve kurumlar için her düzeyde halkın katılımını gerçekleştirebilmesi ve örgütlenebilmesi için paydaşlar, kaynak kişiler/kurumlar ve gönüllüler bulunup katılımlarının sürekliliği sağlanmalıdır. Afet Gönüllülük Sistemi’nin ülke genelinde kurulması gereklidir. SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ AFAD Sivil Toplum Kuruluşları Türk Kızılayı Üniversiteler 2012–2013 İK MD

13 İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları
6. ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ( ) STRATEJİ C.1.4. Afet Gönüllülük Sistemi kurulacaktır. Eylem C Kamu kurum ve kuruluşlarında afet gönüllülüğünü teşvik için gerekli yönetmelik ve genelgeler hazırlanacaktır. Kamuda çalışan önemli sayıda insan gücünden yararlanabilmek amacıyla, zarar azaltma-odaklı hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik ilgili kurumların da görüş ve değerlendirmeleri alınarak sürdürülebilir bir “Afet Gönüllülük Sistemi”nin oluşturulması amacıyla düzenlemeler yapılmasında yarar vardır. SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ AFAD İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları Üniversiteler Sivil Toplum Kuruluşları 2012–2017 KG İK MD

14 Sivil Toplum Kuruluşları
6. ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ( ) STRATEJİ C.1.4. Afet Gönüllülük Sistemi kurulacaktır. Eylem C Gönüllü kurum ve kuruluşların işleyiş süreçleri tanımlanarak karar verici ve uygulayıcılar için el kitapları hazırlanacaktır. Afet gönüllülük sisteminin kurulmasından sonra gönüllü kurum ve kuruluşların afet süreçleri içinde oynayacakları rollerin tanımlanıp afet yöneticilerine yol gösterici el kitapları hazırlanmalıdır. Bu el kitaplarının ayrıntılı şekilde afet yönetimindeki görev ve sorumlulukları içermesi gereklidir. SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR GERÇEKLEŞME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ AFAD Üniversiteler Sivil Toplum Kuruluşları 2012–2017 KG

15 7. AFET EĞİTİMİNDE AKREDİTASYON ESASLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI
AFAD tarafından 30 Mart 2010 tarihinde düzenlenen Çalıştay Sonuçları: Afet eğitiminde gönüllülük sistemi geliştirilmelidir. Eğitimde sertifikasyon sağlanmalı ve sertifikalar güncellenmelidir. Afet eğitim materyallerinde bir standart geliştirilmeli ve hedef kitleye göre tasarlanmalıdır. Afet eğitimi verecek kurum/kuruluşların minimum hizmet standartlarının göstergeleri tanımlanmalıdır. Afet eğitimleri okullarda MEB tarafından, diğer eğitimler Türk Kızılayı, üniversiteler, STK’lar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tarafından verilmeli, Başkanlık eğitimlerin koordinasyonunu yapmalıdır. Esaslar, standartlar, Başkanlık tarafından koordineli bir şekilde yapılmalıdır.

16 8. STK OLARAK AFET YÖNETİMİNDE NASIL DAHA İYİ ÇALIŞIRIZ
8. STK OLARAK AFET YÖNETİMİNDE NASIL DAHA İYİ ÇALIŞIRIZ? ÇALIŞTAYI (2009) 24 Ekim 2009 tarihinde İstanbul’da Aydın Üniversitesinde yapılan Çalıştay Raporuna Göre; STK’lara Düşen Görevler: STK’lar olarak bizler üzerimize düşenleri yapmalı, daha sonra devletten gönüllülerin korunması için talepte bulunmalıyız. Yeni yapılanmada STK’ların yeri, konumu, güvencesi ne olacak, bunları tartışmalıyız. Türkiye’de “insanlar duyarlı ama eğitilmeleri gerekiyor” diyoruz. Bu bilinçlendirme çalışmalarını yaparken STK’lar olarak bizlerin tavrı halka tepeden bakan ve halkı ötekileştirici olmamalı. Birlikte çalışabilmek için kurumsal egolardan ve kimliklerimizden sıyrılabilmeliyiz. STK’ların kendi içinde sinerji yaratması gerekir.

17 8. STK OLARAK AFET YÖNETİMİNDE NASIL DAHA İYİ ÇALIŞIRIZ
8. STK OLARAK AFET YÖNETİMİNDE NASIL DAHA İYİ ÇALIŞIRIZ? ÇALIŞTAYI (2009) STK’lara Düşen Görevler: Afet alanında çalışan STK’ların olarak ortak ilgili alanlarımızı, ihtiyaçları ve sorunları belirlemeli ve bunlar üzerinden birlikler oluşturmalıyız. Sivil toplum kuruluşları afet yönetiminde yapacağı tavsiyeler, yönlendirmeler ve vereceği destekler ve çalışmalarla devletle birlikte çalışmalar yürütebilmeliler. STK’lar gönüllü teşkilatlanma yapılarına rağmen deneyimleri ve uzmanlıkları ile profesyonelleşmiş kuruluşlardır. STK’ların kapasitelerinin farkına varıp afet alanında devletle işbirliği içinde etkili çalışmalar yürütmeleri gerekir. …… Gönüllülüğün tanımını, statüsünü ve nasıl olması gerektiğini tartışalım. …. Eğitimlerin kalitesi, standardizasyon, nereden nasıl akredite olacağımız, yeni sistemde kimin nelerden sorumlu olacağı da konuşulması gereken önemli konulardan bazıları.

18 9. İZMİR VALİLİĞİ ÇALIŞMALARI
4/7/2017 9. İZMİR VALİLİĞİ ÇALIŞMALARI İlimizde Eğitim Faaliyetleri; Temel Afet Bilinci Eğitimi (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, Kızılay İzmir Şubesi, Akut) Toplum Afet Gönüllülüğü Eğitimi (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) İlkyardım Eğitimi (İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay İzmir Şubesi, Özel Kuruluşlar) Arama-Kurtarma Ekiplerinin Eğitimi (Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı)

19 9. İZMİR VALİLİĞİ ÇALIŞMALARI
4/7/2017 9. İZMİR VALİLİĞİ ÇALIŞMALARI TANITIM TOPLANTILARI “Temel Afet Bilinci Eğitimi” alınmasını ve “Toplum Afet Gönüllüsü” olunmasını teşvik etmek amacıyla Tanıtım Toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılara, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, muhtarlar, ilçelerdeki kamu kurum müdürleri, din görevlileri, öğretmenler ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katılmaktadır. 2011 Nisan ve Mayıs aylarında 30 ilçede 2 etap halinde yapılan bu toplantılara toplam 4122 kişi katılmıştır. yıllarında da 12 ilçede aynı toplantılar farklı formatta yapılmış ve 2287 kişi katılmıştır.

20 TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİMLERİ
4/7/2017 9. İZMİR VALİLİĞİ ÇALIŞMALARI TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİMLERİ Üçlü Eğitim Ekibi; Sivil Savunma Uzmanı, Jeoloji/Jeofizik Mühendisi, İnşaat Mühendisi Afetler hakkında genel bilgiler Deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenler İlin jeolojik yapısı ve depremselliği Binalar ve yapım teknikleri

21 TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİMLERİ
4/7/2017 9. İZMİR VALİLİĞİ ÇALIŞMALARI TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİMLERİ Mahalleler ile Kurum ve Kuruluşlarda Eğitim Mahallelerde oluşturulan gruplar ile kurum ve kuruluşlarda çalışan personele bu üçlü ekip tarafından eğitimler verilmektedir. Okullarda Eğitim Okullarda çalışan personel ile öğretmen ve öğrencilere; - M.E.M. sivil savunma uzmanları veya kol öğretmenleri - Üçlü TAB Eğitim Ekibi, - İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, - Kızılay - AKUT tarafından bu eğitimler verilmektedir.

22 TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİMLERİ
4/7/2017 9. İZMİR VALİLİĞİ ÇALIŞMALARI TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİMLERİ Broşür ve Kitaplar 2006 Yılı (broşür) : Deprem-Hazır mıyız? Deprem-Ne Yapacağımızı Biliyor muyuz? Toplum Afet Gönüllüleri 2008 Ocak (broşür) : Afet Bilgi Rehberi – 2008 2008 Haziran (kitap) : Doğal Afetler ve İzmir 2009 Eylül (broşür) : Afet: Belki Şimdi... Peki Siz Hazır mısınız? 2011 Ocak (broşür) : Konu: DEPREM Gönüllü Olmak İster misiniz? 2011 (broşür) : Afet Bilgi Rehberi – 2011 tOPLAM 3 MİLYON ADET BASILMIŞTIR.

23 9. İZMİR VALİLİĞİ ÇALIŞMALARI
4/7/2017 9. İZMİR VALİLİĞİ ÇALIŞMALARI ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ MERKEZLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI Afetlerde; mevcut risklerin azaltılması herhangi bir acil durum/afet halinde yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve destek kaynakların düzenlenmesi eğitim ve öğretim kurumları için de ayrı bir önem taşımaktadır. Eğitim kurumları içinde Endüstri Meslek, Anadolu Meslek ve Teknik Liseler meslek okulları olmalarından dolayı, araç ve teçhizat kullanımı, organize olma konularında diğer okullara göre daha yatkın durumdadırlar.

24 9. İZMİR VALİLİĞİ ÇALIŞMALARI
4/7/2017 9. İZMİR VALİLİĞİ ÇALIŞMALARI ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ MERKEZLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI Bu okullarda eğitimler 3 etapta planlanmıştır. 1. Temel Afet Bilinci Eğitimleri 2. Toplum Afet Gönüllüsü Eğitimleri 3. Arama-Kurtarma Ekipleri Oluşturulması

25 9. İZMİR VALİLİĞİ ÇALIŞMALARI
4/7/2017 9. İZMİR VALİLİĞİ ÇALIŞMALARI ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ MERKEZLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI Eğitim Öğretim Yılında; 895 öğretmen ile öğrenciye Temel Afet Bilinci 81 öğretmen ve okul idarecisine Toplum Afet Gönüllüsü 48 öğretmen ve okul idarecisine Arama-Kurtarma Ekibi eğitimleri verilmiştir. Eğitimler hazırlanan program çerçevesinde devam etmektedir.

26 9. İZMİR VALİLİĞİ ÇALIŞMALARI
Eğitim Komisyonu Çalışma Raporu ile; İlimizde verilecek Temel Afet Bilinci eğitimlerinin, İzmir Valiliği (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği ile hazırlanan sunumla yapılmasına, Eğitim veren kuruluşlarca bu konuda eğitim planı yapılıp, planların İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce onaylanması ve eğitim sonucunda düzenlenecek sonuç raporunun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilip, sonuçların eğitim veren kuruluşlarca paylaşılmasına, Okullarda verilecek Temel Afet Bilinci eğitimlerinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün işbirliği içinde yürütülmesine karar verilmiştir.

27 10. EĞİTİMDE YAŞANAN SORUNLAR
4/7/2017 10. EĞİTİMDE YAŞANAN SORUNLAR Temel sorun; Hizmet standartları ve akreditasyon esasları henüz belirlenmemiştir. Afet ve afet eğitimi vatandaşın yaşamında öncelikli konu değil. Daha çok başkasının bir şeyler yapması bekleniyor. Toplum olarak “organize olma” anlayışımızdaki sorunlar. Genellikle vatandaştan talep gelmemekte, bu çalışmalar kurumların baskısı ile oluşmakta. Bu durum sürdürülebilirliği engellemekte.

28 11. GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER
4/7/2017 11. GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER Öncelikle hizmet standartları ve akreditasyon esasları belirlenmeli. STK’lar ile ilişkiler geliştirilmeli, eğitim çalışmalarında onların etkinlikleri arttırılmalı. Afet yönetimi ve eğitimleri konusunda rol almak isteyen STK’lar öncelikli olarak akredite olup, belgesini almalı. Daha sonra bulunduğu il veya ilçedeki yetkililerle işbirliği içine girerek çalışmalarda yer almalıdırlar.

29 11. GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER
4/7/2017 11. GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER Halka yakın olmaları, yerel kaynakları ellerinde bulundurmaları ve yerel personele sahip olmalarından dolayı yerel yönetimlerin daha aktif olmaları sağlanmalı. Vatandaşların programlara katılımının sağlanması için ayrıca çaba harcanmalı. Kaynak-bütçe desteği sağlanmalı. İlgili kamu kuruluşları belli bir program dahilinde afet eğitimlerini yaygınlaştırmalı ve bu eğitimleri sürekli kılmalı.

30 12. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Vatandaş Ne Yapmalı?
4/7/2017 12. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Vatandaş Ne Yapmalı? Öncelikle kendisi, ailesi ve yakın çevresi, sonra içinde yaşadığı toplum için birşeyler yapması gerektiğine inanmalı. Yaşadığı yeri-mekanı afetler yönünden sorgulamalı, yapısal olmayan hasar konusunda tedbirlerini almalı. Gönüllü olarak Temel Afet Bilinci ve Toplum Afet Gönüllülüğü eğitimleri almalı. Toplum Afet Gönüllüsü, STK üyesi, Arama-Kurtarma elemanı olma gibi örgütlenme modelleri içerisinde yer almalı. İlkyardım eğitimi almalı (ücretlidir).

31 12. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Kamu Yöneticisi Ne Yapmalı?
4/7/2017 12. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Kamu Yöneticisi Ne Yapmalı? Eğitim konusuna önem vermeli, imkan ve kaynak sağlamalı. STK’ların önemi, gücü, hareket kabiliyeti ve katkısını iyi anlamalı ve ona göre politikalar geliştirilmesini sağlamalı. Vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının vb. yapılanmaların afet yönetiminin belli süreçlerinde yer almasını sağlamalı. Vatandaşı sadece bir afetzede olarak görmemeli, onun yardımcı olacağı, katkı koyacağı alanları belirlemeli.

32 4/7/2017 SONUÇ Afet riskini azaltmada eğitimin önemi algılandığı ölçüde başarı artacaktır. AFAD akreditasyon esaslarını bir an önce belirlemelidir. Kamu kurumları genel planlamaya bağlı olarak görev almak isteyen STK’ların önünü açmalı ve gerekli çalışma imkanı yaratmalıdır. STK’lar güçleri ve imkanları ölçüsünde bu çalışmalarda yer almalıdır. Eğitimler belirlenen usül ve esaslara göre verilmeli, herkesin kendine özgü bir doğru yöntemi olduğu kabul edilmemelidir. Kamu-STK ilişkilerindeki kopukluk, uyumsuzluk/gerginlik/adı konulmayan tepki vb. gerçek/yapay sorunlar giderilmelidir.

33 felaket sırasında bir sığınaktır.
4/7/2017 Eğitim; refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır. Aristotales

34 4/7/2017 TEŞEKKÜRLER …


"4/7/2017 AFET EĞİTİMLERİNDE KURUM VE KURULUŞLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ İLE EĞİTİM STANDARDİZASYONU Mustafa AYDIN İzmir Vali Yardımcısı 24.12.2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları