Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AFETLERE HAZIRLIK Doç. Dr. Oya YAZICI ÇAKIN Kocaeli Üniversitesi 12 Mart 2008 TODAİE-YALOVA AYM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AFETLERE HAZIRLIK Doç. Dr. Oya YAZICI ÇAKIN Kocaeli Üniversitesi 12 Mart 2008 TODAİE-YALOVA AYM."— Sunum transkripti:

1 AFETLERE HAZIRLIK Doç. Dr. Oya YAZICI ÇAKIN Kocaeli Üniversitesi 12 Mart 2008 TODAİE-YALOVA AYM

2 AFET YÖNETİM SİSTEMİ MİSYONU TEMEL İLKELERİ Kaynak: Principles of Emergency Management, 11 Eylül 2007

3 Misyonu Doğal, insan kaynaklı ve teknolojik afetler ve tehditler karşısında – Zarar azaltma – Hazırlanma – Müdahale etme – Yeniden yapılanma kapasitelerini

4 – oluşturmak – sürdürmek – geliştirmek için gerekli tüm faaliyetleri – birleştirmek – koordine etmek yoluyla toplulukları korumaktır.

5 Temel İlkeleri 1. Kapsamlı (Comprehensive) 2. Gelişen (Progressive) 3. Risk-tabanlı (Risk-driven) 4. Bütünleşik (Integrated) 5. İşbirliği yapan (Collaborative) 6. Eşgüdüm sağlayan (Coordinated) 7. Esnek (Flexible) 8. Profesyonel (Professional)

6 1. Kapsamlı (Comprehensive) tüm tehlikeler tüm aşamalar – zarar azaltma – hazırlık – müdahale – yeniden yapılanma tüm paydaşlar – merkezi ve yerel yönetimler – özel sektör – halk tüm etkiler – insanlar – binalar – altyapı – ekonomi

7 2. Gelişen (Progressive) gelecekteki afetlere hazırlıklı afete dirençli ve dayanıklı toplumlar için gerekli hazırlıkları yapmış önlemleri tamamlamış

8 3. Risk-tabanlı (Risk-driven) Öncelikleri ve kaynakları belirlemede tehlike belirleme risk analizi etki analizi uyarı ve tahmin gibi risk yönetimi ilkelerini kullanan

9 4. Bütünleşik (Integrated) yönetim kademelerinin tümü – merkezi yönetim – yerel yönetim toplumsal birimlerin tümünü – özel sektör – STK’lar – bireyler biraraya getiren

10 5. İşbirliği yapan (Collaborative) Bireyler ve kurumlar arasında; güveni özendirerek bir takım atmosferini savunarak görüş birliği sağlayarak iletişimi kolaylaştırarak güçlü ve samimi bir ilişki kuran ve sürdüren

11 6. Eşgüdüm sağlayan (Coordinated) Ortak bir amacı başarmak için bir araya gelen tüm paydaşların faaliyetlerini senkronize eden

12 7. Esnek (Flexible) Afet sorunlarının çözümünde – yaratıcı – yenilikçi yaklaşımlara açık olan

13 8. Profesyonel (Professional) Bilimsel ve bilgiye dayalı yaklaşımlara değer veren

14 AFET YÖNETİM SİSTEMİ EVRELERİ

15 Zarar Azaltma & Hazırlık

16 HAZIRLIK

17 Geçmişteki afet denetimlerinden alınan dersler ışığında, Gelecekte meydana gelebilecek herhangi bir afet öncesinde, Afetin yaratacağı etkileri en aza indirgeyecek hazırlıkların yapılması evresidir.

18 HAZIRLIK Toplum için tehdit oluşturan olayları engellemek, müdahale etmek ve iyileştirmek için gerekli olan tüm operasyonel kapasiteyi kurmak, geliştirmek ve sürdürmek amacıyla yapılan kritik görev ve etkinlikler olarak tanımlanabilir.

19 Bu nedenle HAZIRLIK; yaşam kurtarmak müdahale ve yeniden yapılanma operasyonlarını kolaylaştırmak için gerekli olan tüm PLAN VE DÜZENLEMELERDİR

20 tehditleri zarar görebilirliği kaynak gereksinimlerini belirlemek için tüm yönetim kademeleri özel sektör sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların çaba ve katkılarını içeren ve sürekli olan bir süreçtir.

21 Bireyler, Aileler, Komşular Özel Sektör, STK’lar Özel Sektör, STK’lar Merkezi- Yerel Yönetimler Merkezi- Yerel Yönetimler Paydaşlar

22 FAALİYETLER 1. Acil Durum Eylem Planlarının(ADEP) Geliştirilmesi 2. Personel istihdamı, ataması ve eğitimi 3. Kaynak ve donanımın tanımlanması 4. Hizmetlerin belirlenmesi

23 1. Acil Durum Eylem Planlarının(ADEP) Geliştirilmesi tehlike ve risklerin tanımlandığı ve müdahale önlemlerini içeren

24 Acil Durum Eylem Planı Birim ve bireylerin görev ve sorumluluklarını tayin eder Eylemlerin eşgüdümünü sağlayacak olan organizasyon şemasını ve hiyerarşiyi tanımlar İnsanlar ve mülkün acil durum ve afetlerde nasıl korunacağını belirtir Müdahale ve sonrasında, personel, ekipman, araç, malzeme ve diğer kaynakların kullanıma hazır hale getirilmesinde yetkileri tanımlar Müdahale ve iyileştirme dönemlerinde zarar azaltma önlemleri için gerekli adımları tanımlar.

25 Merkezi ve Yerel Yönetimler Merkezi ve yerel yönetimler halkın acil ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdürler. Erken Uyarı ve İletişim Bilgilendirme Toplanma Alanları Sağlık ve Tıbbi Yardım Tahliye

26 Erken Uyarı ve İletişim Erken Uyarı Sistemleri – herhangi bir acil durumu önceden haber verebilecek uyarı sistemleri var mı? Acil Durum Haberleşme Sistemleri – olay sırası ve sonrasında haberleşme ve bilgilendirme nasıl sağlanacak?

27 Bilgilendirme Kritik durumlar ve gelişmelerden halk nasıl haberdar edilecek?

28 Toplanma Alanları Barınma ve beslenme gibi gereksinimler, nerelerde, nasıl ve ne kadar süre için karşılanacak? Mevcut olanaklar neler? Ne tür malzemeler stoklanacak? Malzemelerin dağıtımı nasıl yapılacak?

29 Sağlık ve Tıbbi Yardım Yaralılar nasıl, nerede ve kimler tarafından tedavi edilecek? Tehlikeli, kimyasal ve nükleer maddeler konusunda özel önlemler neler?

30 Tahliye Tahliye gerektiğinde hangi güzergahlar kullanılacak?

31 2. Personel İstihdamı, Ataması ve Eğitimi Müdahale operasyonlarında kilit alanlarda görev yapacak olan personelin belirlenmesi, eğitimi ve tatbikatlar. Profesyonel Gönüllü Arama Kurtarma İtfaiye İlk Yardım Güvenlik

32 Tatbikat- AMAÇ-HEDEF Afetlere müdahalede görevli personelin eğitilmesi, Afetlere ilişkin hazırlanmış planların denenmesi, eksikliklerinin tespiti, geliştirilmesi, Kriz yönetimi esasları ve uygulamalarının denenmesi, İl Kriz Merkezi, İlçeler Kriz Merkezi, Resmi ve Askeri Kriz Merkezleri ile görev bölgeleri arasında koordinasyon, emir, komuta işbirliği sağlanması, denenmesi, noksanlıklarının tespit edilmesi ve geliştirilmesi, Bilgi desteğinin sağlanması, Mesajlaşma usul ve esaslarının denenmesi, Kamuoyunun bilgilendirilmesi pratiğinin denenmesi, Muhabere sisteminin etkinliğinin denenmesi,

33 Tatbikat- AMAÇ-HEDEF(devam) Yüksek yoğunluklu bir kriz ortamında sivil, asker işbirliği eğitiminin yapılması, NBC konusundaki tedbirlere ilişkin ilimizin imkan ve kabiliyetinin denenmesi, Denizde meydana gelebilecek bir kazada müdahale birimlerinin imkan ve kabiliyetinin denenmesi, İl dışından gelecek Arama ve Kurtarma Birliklerinin hazırlanan planlarda belirlenmiş görev bölgelerine intikali ve afet şartlarında il içindeki birimler ile görev koordinasyonun denenmesi, idame ettirilmesi ve geliştirilmesidir. Böylece görevli kurum ve kuruluşların afete müdahale ve kriz yönetimi kabiliyetleri test edilecek, eksiklik ve ihtiyaçlar tespit edilmiş ve personelin bilgileri arttırılmış olacaktır. Kaynak: İstanbul İl Sivil Savunma Müdürlüğü www.issm.gov.tr

34 3. Kaynak ve Donanımın Tanımlanması Acil durumda ihtiyaç duyulacak kaynak, donanım ve malzemelerin belirlenmesi, hazırlık aşamasının en yaşamsal konularındandır. Her birimdeki personel ve ekipman envanterinin çıkarılarak eksiklerin giderilmesi gerekir.

35 Bu süreçte uygulanabilecek yöntemler; Karşılıklı yardım anlaşmaları – komşu şehirlerle kaynak paylaşımı Standby sözleşmeleri – kritik ekipman ve malzeme tedarikçileriyle Kaynak kayıtları – dış kaynakların dokümantasyonu

36 4. Hizmetlerin Belirlenmesi Acil durumda kullanılacak hizmetlerin belirlenmesi etkin ve verimli bir müdahale sürecini garanti altına alacaktır. Bunlar: Afet Koordinasyon Merkezi Geçici Barınma Dağıtım Depolama Diğer…

37 Afet Koordinasyon Merkezi Tüm faaliyetlerin koordine edileceği, Atamış ve seçilmiş en yetkili mülki amirlerin yer aldığı, Operasyon, planlama, lojistik, finans ve yönetim alanında kritik personeli bünyesine alan

38 Geçici Barınma Afetzedeler ve müdahale ekipleri için barınma alanları, afetten önce belirlenmeli ve halk gerek evleri gerek işyerleri civarındaki geçici barınma alanları ve buralara nasıl ulaşacakları konusunda bilgilendirilmelidir. Kızılay

39 Dağıtım Merkezleri Bu merkezlerin konumları ve ne tür yiyecek ve malzeme dağıtımı yapacakları belirlenmelidir. Kızılay ve yerel gönüllü kuruluşlar

40 Depolama Alanları Planlama sürecinde ekipman tedarikinin yapılacağı depolar ve diğer hizmet alanları belirlenmelidir

41 Text Telephone (TTY) Alert: Lee County Division of Public Safety, Fort Myers, Florida – Florida’da işitme engelli ve ağır işiten kişileri için kurulmuş bir mesaj sistemi

42 Local Emergency Management/Industry Partnership: St. Charles Parish, Louisiana – yönetim-sanayi işbirliği örneği bir telefon yardım hattı Kaynak:Partnerships in Preparedness: A Compendium of Exemplary Practices in Emergency Management, FEMA

43 LONDRA BOMBALAMALARI

44 20 Kasım 2003 Bombalı Saldırı İngiltere Konsolosluğu, İSTANBUL

45

46 7 Temmuz 2005 Bombalı Saldırı Londra Metrosu, İNGİLTERE

47 Olay sonrası ilk görüntüler

48 Güvenlik Kordonu Otobüsün Çevresi King’s Cross İstasyonunun Çevresi

49 Müdahale Acil Durum Hizmet Birimi personelinin Aldgate İstasyonu’ndaki çalışmaları

50 Müdahale King’s Cross İstasyonu Triaj Alanı Kaynak: İlkışık ve Özeyranlı, İBB, AKOM

51

52

53 SİVİL RİSKLER SEKRETERLİĞİ (CİVİL CONTINGENCIES SECRETARIAT) – Birleşik Krallık’taki sivil savunma sistemini 21. yüzyılın meydan okumalarıyla başedebilecek tek bir çatı altında toplayacaktır. LONDRA ACİL DURUM SERVİSLERİ İRTİBAT HEYETİ (LONDON EMERGENCY SERVICES LIAISON PANEL - LESLP) – bir geniş çaplı olayda prosedür için koordinasyon ve işbirliğini hedefler. DİRENÇLİ LONDRA İÇİN STRATEJİK ACİL DURUM PLANI (LONDON RESILIENCE STRATEGIC EMERGENCY PLAN)

54 TOPLUMSAL HAZIRLIK

55 Toplumsal Hazırlık Bireyler de basit önlemlerle afetlere hazırlanmalıdır ve hazırlanabilirler Sadece kendimizi ve ailemizi korumaya değil, müdahale sürecinde YÜK olmak yerine KATKI sağlamak anlamına da gelir.

56 Bireysel riskleri belirlemek Kişisel Afet Çantası hazırlamak Aile Afete Hazırlık Planı yapmak Tatbikat yapmak

57 İLK MÜDAHALE MALZEMELERİ VE KİŞİSEL AFET ÇANTASI her 6 ayda kontrol

58

59

60 Afet Zararlarının Azaltılmasında Dört Engel

61 Time Urban Risk Mitigation Deficit Risk Kaynak: EMI

62 1.Kamu politikalarındaki eylemsizlik Nedenler: Paydaşlar arasındaki iletişim eksikliği eylemsizliğe neden oluyor. Kamu politikalarıyla paydaşlar arasında ortak amaç ve gündem belirlenmesi gerekir. Afet Yönetimi soyso-politik bir konudur ve geniş katılımlı olmalıdır (sadece teknik değil) Bilgi, politikalar içine entegre olabilecek hale gelmemiştir.

63 2. Afet yönetimi alanının karmaşıklığı Nedenler: Afet Yönetimi yeni gelişen, karmaşık ve çok-disiplinli bir alandır, evrensel standartları ve uygulamaları yoktur Kentsel yönetimlerdeki hiçbir standart uygulamaya ait değildir En iyi uygulamalar konusunda bir model yoktur Konuyla ilgili uzman sayısı çok azdır Bunların sonucunda yerel yönetimler müdahale yeteneklerini geliştirmeye yönelmekteler

64 3.Kaynakların yetersizliği Nedenler: Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda insan ve malzeme kapasitesi yetersizdir Günlük gereksinimlerin baskısı ve etkin programların yetersizliği nedeniyle politikacıların ilgisini çekmemektedir Kurumsal yapılanmalar değişik disiplinleri bir araya getiren projeleri üretmek ve yönetmekte yetersiz kalmaktadır

65 4.Uzun dönemli sürdürülebilirlik Nedenler: Uzun dönemli vaatleri karşılayamayan zayıf kurumlar Finansal kaynakların yetersizliği Yönetici ve personelin hızlı değişimi Dış destek gruplarından gelen desteğin yetersizliği

66 TEŞEKKÜRLER cakin@kocaeli.edu.tr


"AFETLERE HAZIRLIK Doç. Dr. Oya YAZICI ÇAKIN Kocaeli Üniversitesi 12 Mart 2008 TODAİE-YALOVA AYM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları