Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgi Toplumu ve TÜRKİYE Prof. Dr. Ziya AKTAŞ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Çankaya Üniversitesi Konferans ATILIM ÜNİVERSİTESİ 20 Aralık 2006, Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgi Toplumu ve TÜRKİYE Prof. Dr. Ziya AKTAŞ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Çankaya Üniversitesi Konferans ATILIM ÜNİVERSİTESİ 20 Aralık 2006, Ankara."— Sunum transkripti:

1 Bilgi Toplumu ve TÜRKİYE Prof. Dr. Ziya AKTAŞ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Çankaya Üniversitesi Konferans ATILIM ÜNİVERSİTESİ 20 Aralık 2006, Ankara

2 2 1. BİLGİ / BİLGİNİN ÖNEMİ Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

3 3 İngiliz filozofu F.Bacon, dört yüz yıl kadar önce, bilginin bir güç, bir kuvvet olduğunu söylemişti. Bugün kısaca bilgi dediğimiz şeyin aslında kişiye, zamana ve koşullara bağlı olarak veri-haber-bilgi ( data-information-knowledge ) olabildiğini; tarım ve sanayi toplumlarının ardından gelmekte olan yeni toplumun daha şimdiden Bilgi Toplumu ( information Society / Knowledge Society ) olarak adlandırıldığını görüyor, izliyoruz. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

4 4 Bilginin Yayılma Oranı Yıl 18001900 2000 Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

5 5 2. BİLGİ TOPLUMU Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

6 6 Bilgi toplumu bilgi etrafındaki dört temel bileşenden oluşur : a)Yeni bilginin üretimi (bilimsel araştırmalar); b)Bilginin eğitim ve öğretim ile aktarılması ; c)Bilginin iletişim ve bilgi teknolojisi araçları ile yayılması ; d)Bilginin sanayi ve hizmet alanlarında teknolojik yenilikler (inovasyon) için kullanımı. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

7 7 Bütün bu bileşenler nedeniyle gelişmiş ülkelerdeki üniversiteler, içinde bulundukları toplumlar ve ülke ekonomileri için her zamankinden daha çok önem taşımaktadırlar. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

8 8 Bilgi Toplumunu kısaca, bilgiye dayalı olan bir toplum, olarak tanımlayabiliriz. Eğitim sistemi buna uygun olarak değiştirilmelidir. Bilgi toplumunda ekonomik rekabet giderek artan bir mertebede bilgiye ve teknolojiye dayanmaktadır. Gerekli eğitim ve mesleki teknik öğretim de bilgi toplumu için bir önkoşuldur. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

9 9 Yeni çağda, Bilgi Çağında, devletin rolü önem kazanmaktadır. Böyle bir çağın toplumu olan Bilgi Toplumunda devletin tüm Vatandaşlara fırsat eşitliği, dayanışma ve kişi haklarının korunması yönünde güvenceler sağlaması beklenmektedir. Devletin rolü, toplumdaki ve ekonomideki değişimi izlemek,uyarlamak, insan kaynağına yatırım yapmak ve vatandaşın haklarını gözetmek ve korumak olarak özetlenebilir. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

10 10 Bilgi Toplumunda özel sektör de yeni teknolojiler alanındaki yatırımlarda, yeni ürünlerin elde edilmesinde ve yeni iş alanlarının yaratılmasında en önemli yere ve söze sahiptir, öyle olmalıdır. Vatandaşlar da Bilgi Toplumunun yaratılmasında aktif olarak katılıp katkıda bulunmalıdır. Bu katkı bireysel olabildiği gibi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) yoluyla da olabilir. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

11 11 Kısaca, Bilgi Toplumuna giden yol devletin özel sektörle işbirliğinden ve vatandaşın aktif katılımından geçer. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

12 12 Bilgi altyapısı, herhangi bir kurum veya kuruluşun özellikle karar alıcılarına ihtiyaç duydukları nitelik ve miktardaki kullanılabilir bilgiyi gerekli zamanda ve gerekli ortamda ve gereken doğrulukta ucuz ve kolay yoldan sağlayabilecek hizmetler ve teknolojiler kümesi veya sistemi olarak tanımlanabilir. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

13 13 Ülkelerin bilgi toplumu düzeylerini gösteren katsayılar dahi hesaplanabilmektedir.Bu katsayının hesaplanmasında her bir ülkenin sadece bilgisayar altyapısı değil, aynı zamanda sosyal altyapısı ve bilgi altyapısı da göz önünde tutulmaktadır. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

14 14 Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006 C.J.Dahlman et al,2006

15 15 Bilgi Toplumu ile birlikte gündeme gelen ve Bilgi Toplumunu oluşturan yeni kavramlar arasında en başta Yeni Ekonomi, eDevlet, eYönetişim, eEğitim gelmektedir. Sıra ile kısaca bu terimler özetlenecektir. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

16 16 Yeni Ekonomi Yeni Ekonomi, ''Eski ekonominin 'bilgi', 'insan' ve 'bilgi-iletişim teknolojileri' öğelerinin her zamankinden daha çok önem ve değer kazandığı yenilenmiş halidir.'' olarak tanımlanabilir. Bu nedenle “Yenilenen Ekonomi” daha uygun bir terimdir. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

17 17 eDevlet Günlük konuşmalarımızda zaman zaman eDevlet ile Bilgi Toplumu terimlerini eş anlamlı gibi kullanıyoruz. Halbuki anlam ve içerik olarak bu iki terim birbirlerinden farklıdırlar. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

18 18 Günümüzde eDevlet terimi kamu yönetimindeki yenilikler ve modernleşme çabaları için yapılan çeşitli çalışmalar ve teşebbüsler için genel bir terim olarak kullanılmaktadır. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

19 19 eDevlet için çeşitli tanımlar kullanılabilir. Ama kanımca en iyi tanım şudur: eDevlet, kamu yönetiminin ve hizmetinin daha verimli ve daha etkin çalışabilmesi için bilginin ve bilgi-iletişim teknolojilerinin kullanımıdır. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

20 20 Çeşitli ülkelerdeki e-Devlet uygulamalarından aldığımız en önemli ders şudur : ''Herşeye ve her kuruluşa uyan bir e-Devlet uygulaması yoktur.'' Her ülkenin, hatta aynı ülkedeki farklı kamu kurum ve kuruluşlarının içinde bulundukları koşullar, öncelikler ve kaynaklar farklı olabilir, bunun da göz önünde tutulması gerekir. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

21 21 eDevlet ile, kamu hizmetlerine erişimin kolayca sağlanması, halkın bilgiye ucuz ve kolay yoldan erişebilmesi; devletin vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmesi ve ona karşı olan sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmesi amaçlanmaktadır. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

22 22 Bir diğer tanıma göre de, eDevlet, kamu yönetiminin daha çok vatandaş-merkezli bir yapıya kavuşturulmasıdır. Teknoloji, bu çabada kullanılan bir araçtır. Burada şu uyarı yapılmalıdır: Bilgisayarlar ≠ Reform. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

23 23 E.Nilsson,2005

24 24 eYönetişim Açıklık ve saydamlığa önem veren, savurganlığı engelleyen, rüşveti ve yolsuzluğu önleyen iyi yönetişim (good governance), gelişmiş ülkelerin devlet yönetiminde yeni ve temel bir ilke olarak tanımlanır olmuştur. İyi yönetişim olmadan piyasa ekonomisine geçen ülkelerin başarı şanslarının bulunmadığı son on yıllarda acı ile tekrar ve tekrar görüldü, görülüyor. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

25 25 Bilgi Toplumu ve Eğitim veya eEğitim Daha önce de değinildiği gibi eski ekonomi, bilgi-iletişim teknolojisi araçları ile birlikte insanın ve bilginin katkısı ile yenilenmektedir. İnsanın bilgiyi en etkin ve yararlı olarak kullanabilmesi için insan eğitiminin her zamankinden daha çok önem kazanması da bundandır. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

26 26 Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

27 27 Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006 OECD, Oct.2006

28 28 Dünya Bankasının KAM ( Knowledge Assessment) Metodolojisi Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006 Bu metodolojide ülkeler KI ( Knowledge Index ) ve KEI ( Knowledge Economy Index ) adlı iki indeks ile bilgi düzeylerine göre karşılaştırılabilmektedirler. Bu indekslerde, Ekonomik Teşvik Rejimi Eğitim ve İnsan Kaynağı Yenilik ( İnovasyon ) Sistemi Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) göz önünde tutulmaktadır. 2006 yılında Türkiye 132 ülke arasında (56.) sıradadır. ( 2005 yılında sıramız 55. idi. )

29 29 3. BİLGİ TOPLUMU ve AB Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

30 30 Doksanlı yıllarda ABD’ deki Bilgi Toplumu gelişmeleri, 1999 yılının Aralık ayında Japonya ' da Milenyum / Yeni Binyıl Projesine ve AB ' de de eAvrupa Girişimine ve daha sonra da 2000 yılı Mart ayında Lizbon’da başlatılan eAvrupa projesine yolaçtı. Amaç aynı idi : beş-on yıllık dönemde Japonya'da veya AB'de Bilgi Toplumu oluşturmak... Bu projelerin en temel, olmazsa olmaz, adımları arasında yeni bir toplumsal yapılanmanın gerektirdiği insana gerekli bilgiyi ve onu etkin olarak kullanabilme becerisini verecek eğitim olanaklarını sağlamak sayılmıştır. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

31 31 Avrupa Konseyi’nin 2000 yılında Lizbon’ da kendisine koyduğu hedef, “Önümüzdeki on yıl içinde AB’ nin dünyadaki en rekabetçi ve en dinamik, bilgiye-dayalı ekonomiye sahip olması; daha çok ve daha iyi iş olanakları yaratarak ve toplumsal bütünleşmeyi sağlayarak sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek “ olarak tanımlandı. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

32 32 AB ‘ nin eAvrupa Projesi, eAvrupa+ adı ile Türkiye de dahil tüm aday ülkeleri de içerecek şekilde yeniden tanımlandı. Türkiye bu projeye katılma kararını 2001 yılında aldı. Projenin temel amacı, AB ülkelerinde gerekli eğitim olanaklarını sağlayarak insan altyapısını ve bilgisayar, iletişim ve bilgi içeriği ile bilgi altyapısını oluşturup her düzeydeki insana gerek duyduğu bilgiye ucuz ve kolay yoldan erişim olanağı vermek, kısaca, ’herkese bilgi sağlamak’ olarak tanımlanabilir. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

33 33 eAvrupa+ Projesinin temel başlıkları şunlardır : 0.Bilgi toplumunun temel yapı taşlarını oluşturma çalışmalarının hızlandırılması 1.Daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli internet 2.İnsan kaynağına yatırım 3.Internet kullanımının teşvik edilmesi Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

34 34 AB’ nin “ Bilgi Avrupası” da denilen Lizbon hedefleri için üye ülkelerin üniversiteleri arasında yapılması öngörülen ortak çalışmalar Bologna Bildirgesi ile 1999 yılında başlatıldı. Kısaca “ Bologna Süreci ” denilen bu sürece 2002 yılında Türkiye de katıldı. İki yılda bir yapılan toplantıların sonuç bildirgeleri yayınlanmaktadır: 2001 Prague Bildirgesi 2003 Berlin Bildirgesi 2005 Bergen Bildirgesi 2007 toplantısı Londra’ da yapılacaktır. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006 Bologna Süreci

35 35 AB tarafından 2005 yılında yapılan on yılın orta nokta değerlendirmesi Lizbon hedeflerine varılmasında sorunlar olduğunu ortaya koydu: yavaşlayan ekonomik gelişme, yükselen işsizlik oranları. İstenen sonuçlara varmayı engelleyen nedenler: Yoğun gündem Yetersiz koordinasyon Birbiriyle çelişen öncelikler. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006 World Economic Forum (WEF) - The Lisbon Review 2006

36 36 1.Herkes için Bilgi Toplumu 2. Yenilik ve Ar-Ge için Avrupa Alanı 3. Piyasa Ekonomisi 4. İletişim ve Ağ Altyapısı 5. Finansal Hizmetler 6. Girişimciliğin Teşviki 7. Toplumsal Bütünleşme 8. Sürdürülebilir Gelişme Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006 WEF kriterleri

37 37 Maks. Değer : 5.76 ( Danimarka ) EU25 Ort. Değeri: 4.84 Min. Değer :3.76 ( Polonya ) Doğu Asya* Ort.:5.28 ABD :5.45 TÜRKİYE :3.92 (*) Doğu Asya ülkeleri : Japonya, Hong Kong, Kore, Taiwan,Singapur Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006 WEF Lisbon Scores 2006

38 38 Bu rapordaki Human Development Index in hesabında, bireyin ortalama ömrü, okuma yazma oranı, temel,orta ve üniversite eğitiminde katılım oranı, kişi başına düşen yıllık gelir, gibi veriler göz önünde tutulmaktadır. 177 ülke arasında Türkiye 92. sıradadır. Türkiye, ilginç bir şekilde, Eğitime devlet desteği, Okuryazarlık ve okullaşma oranı, ve Teknoloji kullanımı, yayılması ve üretimi gibi üç ayrı değerlendirmenin üçünde de yine tam 92. sırada gelmiştir. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006 UNDP Human Development Report 2006

39 39 4. BİLGİ TOPLUMU ve TÜRKİYE Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

40 40 BİLGİ TOPLUMU BAKANLIĞI AB Komisyonu 2000 yılında Lizbon hedefleri ile 2010 yılına kadar Bilgi Toplumuna erişmeyi amaçlarken, TBMM ‘ de 1996 yılında kurulan ve seksenin üstünde üyeye ulaşan Bilgi ve Bilgi Teknolojileri Grubu ( kısaca Bilgi Grubu ) başta Sayın Ecevit olmak üzere koalisyon liderlerinin bilgi ve onayı ile 2000y. başında Türkiye’ de Bilgi Toplumu Bakanlığı kurulması için çalışmalar başlattı ve o yıl içinde KanunTaslağını hazırladı. Bu arada 2001 yılında Başbakanlık bünyesinde eTürkiye çalışmaları başlatıldı. Ancak, Liderler, kurulacak bakanlığın hangi partide olacağında uzlaşamadılar.2002 Seçimleri sonrası da Bilgi Grubu kalmadı. eTürkiye çalışmaları eDönüşüm Türkiye (eDTr) olarak sürüyor. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

41 41 Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006 TÜİK- Hanehalkı BT Kullanımı /16.11.2005

42 42 Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006 TÜİK- Hanehalkı BT Kullanımı /16.11.2005

43 43 TÜİK Haber Bülteni Sayı: 93, 7 Haziran 2006 Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

44 44 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 16 Mayıs 2006 tarih ve 26170 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimi Hakkında Yönetmelik” uyarınca yapılması öngörülen “Bilgi sistemleri denetimi” 17172007 tarihinden İtibaren başlayacaktır.Bu denetim hizmetini vermesi beklenen kuruluşlar ile ilgili yönetmelik” Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” adı ile 1Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

45 45 22.12.2005 tarihinde kabul edilen 5436 sayılı “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karanamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Kamu Kuruluşlarında daha önce var olan “Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı” yerine “Strateji Geliştirme Başkanlığı” kurulmuştur.... Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

46 46 Başkanlık tarafından Haziran 2006 tarihinde yayınlanan “e-Dönüşüm Türkiye Projesi Çerçevesinde yürütülen Faaliyetler” Raporuna göre: eDTr Projesinin eylem planlarında eylemler önceliklendirilmemiş ve projelere ilişkin ara hedefler belirlenmemiştir. Hedeflerin eyleme dönüştürülmesinde, ara hedeflerin gerçekleştirilmelerini takip açısından ayrıntılı, net, ölçümlemeye uygun bir yapı oluşturulmamıştır. eDtr projesinin mevcut organizasyon yapısı amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi, eylemlerin zamanında yerine getirilmesi ve koordineli bir şekilde yürütülmesinde bu güne kadar yetersiz kalmıştır. Yatırım programlarında yer alan BT projeleri ve bunlara ilişkin maliyet verileri, DPT yönetim bilgi sisteminin yetersizliği ve tüm BT projelerine belirleyici etiketlerin konulmasının sağlanamaması sonucu, tam ve doğru olarak tespit edilememektedir. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006 T.C.Sayıştay Başkanlığı İnceleme Raporu

47 47 Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006 1.07. 2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “9. Kalkınma Planı ( 2007-2013 )”

48 48 704. Kamu hizmetleri; iş süreçleri, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlanarak ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üstdüzeyde faydalanılarak,etkin, şeffaf, sürekli, güvenilir, tek kapıdan ve farklı platformlardan bütünleşik şekilde sunulacaktır. 705. e-Devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılacak,... 706. Kamu hizmet sunumunda temel bilgi altyapılarının oluşturulması sağlanacak;... 707. Kullanımı yoğun ve getirisi yüksek hizmetlere ilişkin e-devlet yatırımlarına öncelik verilecektir... 708. Bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılacak, güvenli kamu ağı oluşturulacak ve olağanüstü durum merkezi kurulacaktır. 709. Kamuda e-imza kullanımı yaygınlaştırılacaktır. 710. Yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek,... 711. AB’nin elektronik kamu hizmetleri sunumunun geliştirilmesine ilişkin program ve girişimleri yakından izlenecek, belirlenen hedeflere uyum için gerekli tedbirler alınacaktır. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006 7.5.4. e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi

49 49 Yüksek Planlama Kurulu Kararı ( 112.7.006 tarih ve 2006/38 sayı ) ile Bilgi Toplumu Stratejisi ( 2006-2010 ) Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ( 2006 – 2010 ) kabul edilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

50 50 Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006 Strateji Belgesine göre 2005 yılı itibarı ile Türkiye’ de internet kullanan bireylerin toplam nüfusa oranı % 13.9, genişbant abone sayısının toplam nüfusa oranı ise % 2 dir. Bu oranlar 2004 yılı için AB25 ortalaması olarak sırası ile % 47 ve % 6.5 dir. 2005 yılında sabit telefon aboneliği % 26 düzeyinde doygunluğa ulaşmıştır. Mobil telefon aboneliği ise şimdiden % 60 düzeyine ulaşmıştır.

51 51 Strateji Belgesine göre, Türkiye’nin Bilgi Toplumuna dönüşüm süreci, aşağıda yer alan 7 temel stratejik öncelik ekseninde yürütülecektir: 1)Sosyal Dönüşüm; “Herkes için bilgi ve iletişim teknolojileri fırsatı” 2)Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu; “İşletmelere bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla rekabet avantajı” 3)Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü; “Yüksek standartlarda kamu hizmeti sunumu” 4)Kamu Yönetiminde Modernizasyon; “Bilgi ve iletişim teknolojileriyle desteklenen kamu yönetimi reformu” 5)Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü; “Uluslararası oyuncu bilgi teknolojileri sektörü” 6)Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri; “Toplumun her kesimine yüksek kalitede ve ucuz genişbant erişim imkanı” 7)Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi; “Küresel pazarın taleplerine uygun yeni ürün ve hizmetler” Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

52 52 Öngörülen projelerle ilgili “Program Tanımlama Dokümanı” DPT Müsteşarlığı tarafından Temmuz 2006 ayı içinde hazırlanmıştır. Yukarıda 7 başlık altında öngörülen çalışmalarda yer alması öngörülen projeler, 1) Proje Sahibi Kuruluş 2) Zamanlama 3) Proje ile ilgili Kuruluşlar 4) Projenin Amacı ve Tanımı 5) Projeden Beklenen Faydalar 6) Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi 7) Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8) Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve Çalışmalarla İlgisi 9) Uluslararası İşbirliği İhtiyacı 10) Projenin Tahmini Maliyeti 11) Projenin Üst seviye Uygulama Adımları 12) Değerlendirme başlıklarına göre tanımlanmışlardır. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

53 53 Sayıştay tarafından yapılan bir çalışmaya göre, ankete katılan kurumların %68 inde üst yönetimleri tarafından onaylanmış bir eDevlete uyum projesi, stratejisi ve hedeflerinin bulunmadığı belirtilmiştir. Sorgulanan bir diğer husus da eylem planındaki görevinin verilmesinden önce ilgili kurumun görüşünün alınıp alınmadığıdır. Anket kapsamında yer alan ve projede görevleri olan 23 kurumun 11 tanesi (% 46) bu görev verilirken görüşlerinin alınmadığını belirtmişlerdir.Proje sahibi kuruluş yöneticilerinin Proje hakkında görüşü alınmamış (!) bilgi verilmemiştir. ”Sonuç olarak uygulayıcı kurumlarda, bilgi teknolojilerinin kullanımı konusunda bir çaba ve istek bulunmakla birlikte eDönüşüm projesinin amaç ve hedeflerinin bir bütün olarak algılandığını ve benimsendiğini söylemek mümkün değildir....” TübiderBilişim Dünyası,16 Ekim 2006 Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

54 54 Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

55 55 Peppers&Rogers Group/2005

56 56 Peppers&Rogers Group

57 57 Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006 eDTr İcra Kurulu Bşb.Yd./Devlet Bakanı SanTek.Bak. Ul.Bak. DPT Müst. Bşb.Danışmanı DPT Müsteşarlığı ( Gen.Md. ve D.Bşk.) Çalışma Grupları (8) Danışmanlar eDTr Örgüt Yapısı (2006)

58 58 AB’ nin Türkiye 2006 İlerleme Raporunda da Bilgisayar Okuryazarlığı (Computer illiteracy) ve dijital yayıncılık konularında AB standartlarında olmadığı ifade edilmektedir. Inf Soc. Konusunda ise electronic ticaret ve ilgili hizmetlerde Avrupa Birliği standartlarına uymadığı yazılmaktadır. Siber suçlar ( Bilişim Suçları ) konusunda yasa çalışmaları yapılmadığı da yazılmıştır.” Genel olarak bu alandaki uyum kısıtlıdır.” denilmektedir. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

59 59 5. SON SÖZ Türkiye, insanının bilgi, deneyim, ve yeteneği ile Bilgi Toplumu alanında daha üstün bir konumda olabilecek ve bunu hak eden bir ülkedir. Prof.Dr.Ziya Aktaş, Aralık 2006

60 60


"Bilgi Toplumu ve TÜRKİYE Prof. Dr. Ziya AKTAŞ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Çankaya Üniversitesi Konferans ATILIM ÜNİVERSİTESİ 20 Aralık 2006, Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları