Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ. Tanım CD5+ “B” lenfosit özelliklerini taşıyan, morfolojik olarak olgun lenfositlere benzer lösemik hücrelerin oluşturduğu lenfositoz,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ. Tanım CD5+ “B” lenfosit özelliklerini taşıyan, morfolojik olarak olgun lenfositlere benzer lösemik hücrelerin oluşturduğu lenfositoz,"— Sunum transkripti:

1 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ

2 Tanım CD5+ “B” lenfosit özelliklerini taşıyan, morfolojik olarak olgun lenfositlere benzer lösemik hücrelerin oluşturduğu lenfositoz, kemik iliği tutulumu ve sıklıkla lenfadenomegali, splenomegali, hepatomegali ile seyreden Kronik, klonal bir lenfoproliferatif hastalık.”

3 JAFFE et al BLOOD, 2008

4 Epidemiyoloji En sık görülen erişkin lösemi tipidir. –Tüm lösemilerin yaklaşık % 30’u –> 65 yaş lösemilerinin % 40’ı Medyan yaş: 62-63 CTF olgularının –% 23.7 (47/198)’si < 55 yaş Erkek/Kadın oranı = 2/1

5 KLL Etyolojisi RadyasyonRadyasyon –Radon?, elektromanyetik alan ?, iyonize edici radyasyon ? KimyasallarKimyasallar –Çiftçiler ? Petrol ve lastik sanayii çalışanları ? Tıbbi durumlarTıbbi durumlar –Otoimmün vd hastalıklar ? Yaşam tarzı ile ilgili faktörlerYaşam tarzı ile ilgili faktörler Genetik faktörlerGenetik faktörler –Aile öyküsü %5-10, aile içi risk 2-7 kat IrkIrk YaşYaş MBLMBL

6 Monoklonal B Lenfositoz –Yaşla birlikte ortaya çıkış olasılığı artan –Düşük yoğunluklu klonal “B” hücre populasyonu KLL fenotipli “B” hücre populasyonu:KLL fenotipli “B” hücre populasyonu: –Erişkinlerin %3’ünde + –Kriterler Periferik kanda başka bir sebebe bağlı olmayan monoklonal B hücre populasyonuPeriferik kanda başka bir sebebe bağlı olmayan monoklonal B hücre populasyonu “B” lenf < 5000/mm3“B” lenf < 5000/mm3 >3 ay süreli >3 ay süreli Asemptomatik,Asemptomatik,

7 Risk Faktörleri Çevresel,genetik MBL Regresyon Kalıcı MBL LPH KLL/SLL Diğer Sekonder zarar ? Mikroçevre etkisi, olası bir antijen veya antijen benzeri

8 KLL- Klinik Semptomlar(1) Asemptomatik : % 10- 40 Lenfadenomegali +/- bası semptomları Splenomegali ve hepatomegali semptomları Halsizlik Ateş,kilo kaybı –Lenfomalara göre daha az İnfeksiyonlar

9 KLL - Klinik Semptomlar(2) Diğer –OİHA, organ tutulumu, ikincil malignite belirtileri Deri belirtileri: –Böcek sokmalarından sonra abartılı deri reaksiyonları –Paraneoplastik pemfigus –Trombositopeni ile ilgili kanama belirtileri, –Diğer

10 KLL- Klinik Bulgular Tanı sırasında; Lenfadenomegali Splenomegali Hepatomegali İnfeksiyon Sternum hassasiyeti Kanama sıklık

11 Richter sendromu: KLL’den “büyük hücreli lenfoma” ya dönüşüm. %10-15 sıklıkla oluşur. Ateş, genel durum bozukluğu, lenfadenomegali ve organomegalilerde hızlı artış gözlenir.

12 KLL Tanı Kriterleri “B” Lenfosit sayısı >5000/mm 3 “B” lenfosit >3 ay süreli Hallek M et al,IWCLL-NCI, Blood 2008

13 Kİ tutulumuna bağlı sitopeni varsa lenfosit sayısı > 5000/mm3 olması şartı yoktur. Tanı için Kİ tetkiki şart değildir (NCI KLL 2008)

14 Tipik KLL Morfolojik Özellikleri (olguların %80’i) –Küçük –Olgun görünümlü –Dar sitoplazmalı –Nukleol görülmez –Çekirdek yoğundur –Gumprecht / smudge / basket h. Görülür Atipik hücre oranı (ör: prolenfosit) < % 55 KLL Tanı Kriterleri Hallek M et al,IWCLL-NCI, Blood 2008

15 KLL: Tanı Kriterleri Tipik KLL İmmünfenotipleme bulgusu CD5, CD19, CD23 + SIg soluk, CD22, FMC7 ve CD79b düşük+ veya - Kappa veya lambda klonalitesi + CD38, ZAP70 prognoz açısından önemlidir CD 43: KLL’de +,foliküler lenfomada –

16 KLL- LAB Bulguları-1 Lenfositoz : > 5000/mm 3 “B” lenfosit Başlangıçta genellikle 10.000 - 20.0000 / mm 3 arasında, bazı olgularda çok yüksek değerlerde. Anemi : Olguların % 15 - 20’sinde başlangıçta Hb < 11g/dl Normokrom-normositik Trombositopeni : Başlangıçta olguların % 10’ unda < 100.000/ mm3

17 Anemi Nedenleri: Otoimmün hemolitik anemi Kemik iliği infiltrasyonu Splenomegali,hipersplenizm Myelosupresif tedaviler Saf eritroid dizi aplazisi Diğer nedenler : kanama kr hastalık beslenme bozukluğu vd

18 LAB Bulguları Otoimmün hemolitik anemi ; Haptoglobin azalır, LDH, indirekt bilirübin, retikülosit, ürobilinojen artışı ve Coombs +’liği Hipogamaglobulinemi veya nadiren monoklonal paraproteinemi

19 LAB Bulguları-3 Kemik iliği: Tüm çekirdekli hücrelerin > % 30’ u olgun görünümlü lenfositlerden oluşur. –Tanı için şart değildir!!! –Tedavi öncesinde yapılmalıdır (sonraki yanıt kontrolünde karşılaştırma amacıyla) –Sitopenilerin nedenini açıklamada faydalıdır. Lenf bezi biyopsisi : Küçük lenfositik lenfomadan ayrılamaz, tanı için gerekli değildir.

20 AYIRICI TANI Monoklonal B Lenfositoz Lenfositoz nedeni olan infeksiyonlar ( İnf. Mononükleoz, boğmaca, İnf lenfositoz, toksoplazmoz vd : KLL yaş grubu için uygun değil) Prolenfositik lösemi Hairy cell lösemi, Lenfomalar ( özellikle lösemik tipleri ) –Mantle cell lenfoma: CD5+ CD23-,t(11:14)+,cyclinD1+ –SMZL Sezary sendromu Makroglobulinemi Akut lenfoblastik lösemi

21 Ayırıcı Tanı Selim poliklonal “B” lenfositoz –Orta yaşlı kadın –Sigara+ –Lenfositoz Çift çekirdekli lenfositler (%10-30) Poliklonal “B” lenfositoz –Poliklonal IgM artışı –HLA-DR7 –İso3q, multi bcl2/IGH rearanjmanı

22 Lösemik Tablo Yapabilen B Hücreli Lenfoproliferatif Hastalıklar B hücreli Primer Lösemiler –KLL –KLL/PL –Atipik KLL –B-PLL –HCL –HCL-V B hücreli Lenfoma / Lösemi –SMZL –FL –MCL –Lenfoplazmositik lenfoma –Büyük hücreli lenfoma

23 T hücreli –Primer lösemi T-PLL LGL-lösemi –Lenfoma/Lösemi Sezary sendromu ATLL Büyük hücreli lenfoma Pleomorfik T hücreli lenfoma Lösemik Tablo Yapabilen T Hücreli Lenfoproliferatif Hastalıklar

24 KLL’de Prognoz KLL 1/3 Agresif ve başlangıçta tedavi gereksinimi olanlar Başlangıçta yavaş seyirli, giderek tedavi gereksinimi olan olgular Yavaş seyirli ve hiç tedavi gerekmeyen olgular

25 EVRELEME

26

27 Parametreİyi Kötü Binet EvresiA B ve C Rai EvresiO,I II,III,IV Kemik iliği tutulumuNon-diffuz Diffuz Kemik İliği Lenfosit% 80 Periferik k. Prolenfosit% 10 Lökosit sayısı 50x 10 9 / L Lenfosit 2x katlanma süresi>12 ay < 12 ay LDH / β2 M / sCD44 Timidin kinaz ve sCD23Normal Yüksek CD38Düşük Yüksek IgVH geniMutant non-mutant ZAP 70 -+ Sitogenetik del 13 del 11,17, Prognoz Normal,tri 12

28 Komplikasyonlar İnfeksiyonlar Otoimmün sitopeniler Saf eritroid dizi aplazisi İkincil maligniteler Dönüşümler

29 Dönüşümler : Prolenfositik dönüşüm Prolenfositik lösemide prolenfosit oranı : > % 55 Akut lenfoblastik lösemi Richter sendromu M. Myeloma Hodgkin hastalığı

30 KLL Endikasyon olmadan başlanılan tedavinin yaşam süresi üzerinde olumlu etkisi olmaz!! Tedavi İleri evre (III,IV) semptomatik, progresif olgular tedavi edilirler.

31 KLL- Tedavi Spesifik tedavi-1: 1.Tek ajanlı (alkilleyici) tedavi : 1.Chlorambucil (Chl) (Klorambusil), 2.Cyclophosphamide( C ) (siklofosfamid) 2.Çok ajanlı tedavi : CHOP COP Chl + P C= Cyclophosphamide H = Adriamycine O = Vincristin P = Prednisolone Bu tedavi yöntemleri arasında 1-Yanıt oranları açısından anlamlı fark yoktur 2-Hepsinde tam yanıt elde etme şansı oldukça düşüktür. C= Cyclophosphamide O = Vincristin P = Prednisolone Chl=Chlorambucil P: Prednisolone

32 KLL- Tedavi Spesifik tedavi-2: Purin analogları : Fludarabine ( % 70 yanıt,% 30 tam yanıt) Cladribine ( > % 50 yanıt, % 10 -15 tam yanıt ) Monoklonal antikorlar: –Anti CD52, –Anti CD20 vd

33 KLL- Tedavi Spesifik tedavi-2: Kombinasyonlar Purin analoğu + alkilleyiciler (ör:FLD+siklofosfamid) Kemo-immünoterapi: en yüksek yanıt ve yanıt süresi ör: Purin analoğu + alkilleyici+ monoklonal antikor (antiCD20) Kök hücre nakli : – genç /yüksek riskli/refrakter/nüks olgularda)

34 KLL- Tedavi Destekleyici ve diğer tedaviler : Otoimmün hemoliz varlığında : Kortikosteroid vd İnfeksiyonlarla mücadele İntravenöz Ig Transfüzyon desteği

35 Saçaklı (tüylü) Hücreli Lösemi Medyan yaş: 55 Pansitopeni : % 50 Splenomegali > LAP Myelofibroz Fırsatçı infeksiyonlar Otoimmün olaylar CD 25,CD11c, CD103+, CD 5 – TRAP + Tedavi Splenektomi IFN Purin analogları (>% 70 TR) 2CDA Pentostatin

36 Prolenfositik Lösemi İleri yaş (% 50 >70 yaş) Çok yüksek lökosit sayısı (>100.000/mm 3 ) Belirgin splenomegali Hızlı seyir / tedaviye yanıt kötü TEDAVİ: Purin analogları ve MoAb (anti-CD52/anti-CD20)


"KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ. Tanım CD5+ “B” lenfosit özelliklerini taşıyan, morfolojik olarak olgun lenfositlere benzer lösemik hücrelerin oluşturduğu lenfositoz," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları