Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği"— Sunum transkripti:

1 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Konu Başlıkları; AB Müktesabatı Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Uygulamada Reklam ve Tanıtım İl ve İlçeler arası uygulama farklılıkları Reklam Kurulu Başkanlığı Kararları Optisyenlik Müesseseleri dışında satılan optik ürünler ( Kontakt Lens, Optik Çerçeve vb. )

2 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Avrupa Birliği ve T.C. Sağlık Bakanlığı Uyum Çalışmaları T.C. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda; Avrupa Birliği’nde SAĞLIK konusu sosyal politikalar altında yer almakta ve konuya daha çok yaşam standartlarının geliştirilmesi kapsamında yaklaşılmaktadır. Birlik üyesi ülkeler, sosyal politikalarını değiştirme, tek tip veya ülkeler üstü bir sosyal politika uygulama yönünde bir düzenlemeye GİTMEMİŞTİR.

3 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Başka bir deyişle, Birliğin üye ülkelere tek tip bir sağlık politikası uygulatması veya uygulamaları birbirine benzetme yönünde bir zorlaması YOKTUR. Tam tersine üye ülkelerin kendi sağlık politikalarına sahip olmaları ilkesi benimsenmiştir. Kaynak: Sağlık Sektörü Temel Kavramlar, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Durum ve Türkiye’nin Birliğe Uyumu, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma Dizisi No:17, Ankara, s.51

4 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik ( tarih ve sayı) Amacı, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere; optisyen unvanının kullanılmasına, optisyenlik mesleğinin icra edilmesine, optisyenlik müesseselerinin açılışına, faaliyetlerine, sahip olmaları gereken şartlara, optisyenlik müessesesinin denetimine, tanıtım ve reklamlarına, tutulacak defterlere dair usul ve esasları düzenlemektir.

5 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Yönetmeliğimiz yayımlandıktan kısa bir süre sonra Kuruma tarafımızdan hazırlanan çalışma ile Sağlık İl Müdürlükleri arasında uygulama birliği ve standart sağlanması amacıyla Yönetmeliğin bazı maddelerine açıklık getiren bir genelge yayımlanma talebimiz bildirilmiştir. ( 17 Şubat 2014 tarih ve 14/108 sayılı yazı )

6 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Madde 7 ; ç)Müessese sahibi ile mesul müdür arasındaki sözleşme, bazı illerde noter huzurunda imzalanmış akitler iken bazı illerde taraflar arasında imzalanan bir sözleşmeden ibarettir. Tüm illerde uygulama birlikteliği için bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Ayrıca mevcut süresi dolmamış bir iş sözleşmesi mevcut iken gerek mesul müdür, gerekse işveren tarafından feshedilmekte, haksızlıklara meydan verilmekte, il sağlık müdürlüklerinde fazladan iş yükü olmaktadır. Bütün bunları azaltmak ve kontrol altına almak adına sözleşme tarihleri tarafları bağlayıcı olmalı ve kontrol il sağlık müdürlükleri tarafından yürütülmelidir.

7 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
e) Mesul müdür beyanı ve 65 yaş üresi olanların alacağı raporlarda " Optisyenlik Mesleğini Yapmasında Engel Yoktur" ibaresi yer almalıdır. Meslek icra edilirken fiziki bir eksiklik olmaması gerektiği hekim tarafından verilen rapor veya beyanda yer almalıdır. Rapor ASM de alınabilir mi ? Yoksa 65 yaş üstü olduğu için Sağlık Kurulu raporu mu olmalıdır? Ya da sadece EAH veya Üniversite hastanelerinden mi alınmalıdır? Açıklanmalıdır.

8 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
g) Müessesede bulundurulması zorunlu olan ve EK-1 de belirtilen asgari araç gereç listesinde FOKOMETRE yer almamaktadır. Ayrıca kurum tarafından hazırlanacak bir bilgi kitapçığı ile optisyenlik müesseseleri labaratuvarlarında kullanılan cihazlardan hangi cihazla hangi işlemlerin yapılabileceği örnekleri ile tanıtılmalıdır ki, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilecek denetim ekibine kolaylık sağlanmalıdır.

9 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Örneğin atölyede sadece el taşı var , nilor makinası yok ama gözlük nasıl ve nerede yapılıyor? Oysa yine aynı yönetmeliğin Yasaklar başlığı altında (I) “ Müessese dışındaki bir atölyede numaralı gözlük camı montajı yapılması “ yer almaktadır. Özellikle kendilerini zincir müessese olarak tarif edenler servis araçları marifeti ile 4-5 müessesenin işi bir müessesede yapılmakta, bunların önlenmesi ve mesleki faaliyet gösterenler arasında eşitliğe aykırı olan bu durum için örnek resimler ile hangi cihaz ile hangi işlemlerin yapılabilirliği hazırlanmalıdır.

10 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Madde 10 ; a) Kullanım alanının asgari 25 m2 olması ve bu alanın en az 4 m2'si atölye olarak kullanılabilecek şekilde düzenlenmesi, Kullanım alanı müessesenin giriş ve atölyenin toplam m2 ifade eder. Bodrum kat veya asma kat var ise yerleşim planında yer alır ancak faydalı alan olarak değerlendirilmemelidir. b) Atölyenin ön kısımla bağlantısının olması, ancak dış mekana açılan kapısının bulunmaması, Atölyenin müessese ile bağlantısı olması ayrı bir duvar yada perde ile kapatılmasına gerek yoktur. Atölyede yer alan araç ve gereçlerin hepsi birlikte ayrı bir bölümde olması yeterli olacaktır.

11 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
d) Personel çalışma belgesi, optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi ile optisyenlik diplomasının, gözlükçülük ruhsatnamesinin veya göz hastalıkları uzmanının uzmanlık belgesinin asıllarının, müessesede vatandaş tarafından görülebilecek bir yere asılması, gerekir. Mesul Müdür resmi 40*60 ebatında asılı olmalıdır.Müessesenin faaliyetini sürdürülmesi için mesul müdür olmak zorunda, hastalarımız müessesede kimin yetkili olduğunu görmesi için önemsiyoruz.

12 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Madde 11 ; (1) Göz hastalıkları uzmanı tabiplerin mesleğini icra ettiği özel muayenehane, sağlık kurumve kuruluşlarının bulunduğu bina, müştemilatı ve hizmet veren sağlık tesisine ait, sağlık imarlı alanı ile market ve süpermarket bünyesinde optisyenlik müessesesi açılamaz. Sağlık Kurum ve Kuruluşunda Göz Hastalıkları uzmanının bulunmadığı bina da açılabilmelidir. Örneğin Ağız Diş Sağlığı Merkezinin bulunduğu bina, Aile Sağlığı Merkezinin bulunduğu bina vb. yerlerde açılabilmelidir.

13 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Belirli aralıklarla il Sağlık Müdürlükleri yerel yönetimlerde sağlık tesisine ait sağlık imarlı alanların listesi alınarak müesseselerin müracaatında ekstra iş yükü ( evrak ) olmamalıdır. Bu uygulama yeni açılacak müesseselerin açılış ruhsatnamelerini geciktirmektedir. Yani İl Sağlık Müdürlüklerinin veya İlçe Sağlık Müdürlüklerinin belediyelerle yapacağı yazışma ve cevabi yazılar süreyi uzatmaktadır. Üniversite kampüsü içerisinde bulunan alanlar da da açılmamalıdır.

14 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Madde 12; (4) Optisyenlik müessesesinin dış tabelasında müessesenin unvanı, sahibinin ismi yer alır. Tabelanın azami büyüklüğü 8 m²'dir. Müessesenin birden fazla cephesi var ise en fazla iki cephesine bu tabeladan asılabilir. Tabela, ışıklandırabilir veya dışırıdan aydınlatılabilir. Müessese tabelasında sahibinin ismi yer alır yerine mesul müdürün ismi yer alır olmalıdır. Zira optisyenlik müessesenin açılabilmesi için firma sabininden ziyade optisyen veya gözlükçü ünvanına sahip mesul müdüre ihtiyaç vardır.

15 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Ya da müessese vitrinine mesul müdür isim ve ünvanı 60*40 ebatında yazılmalıdır. Halkımız o müessesede kimden hizmet alması gerektiğini ve kimin sorumlu, kimin optisyen/gözlükçü olduğunu bilmelidir. İki cephe tarif edilmelidir. Yan tarafı boş olan müessese orayada tabela asabilmeli midir? Yoksa sadece belediye tarafından belirtilen sokak, cadde, yol cephe olarak mı değerlendirilir?

16 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
(5) Alış veriş merkezlerinde faaliyet gösteren optisyenlik müesseseleri, alış veriş merkezinde faaliyet gösteren işyerlerinin isimlerinin yer aldığı panoda, müessesenin ve sahibinin ismi yer alır. AVM asılacak tabelanın ölçüsü belirlenmelidir. Ayrıca otopark, AVM çatısı, veya ayrı bir alana tabela haksız rekabete yol açacak levha asılmamalıdır.

17 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Madde 14; b) Mesul müdürün, hastalık ve sair zorlayıcı sebeplerden dolayı bir aydan fazla olmamak üzere müesseseden ayrılması durumunda, mazeret halinin ortaya çıkmasından itibaren kırk sekiz saat içerisinde bir dilekçe ile il müdürlüğüne bilgi verilir. Mesul müdürün mazeretinin ortaya çıkması halinde 48 saat içerisinde mazeretinin bir dilekçe ile bilgi vermesinde kriter nedir? Mazereti belgelenebilir olmalıdır. Üst üste iki denetimde de mazereti beyan edemeyen veya aynı mazereti alışkanlık haline getiren mesul müdürler için yaptırım nedir?

18 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Ayrıca büyükşehirlerde İl Sağlık Müdürlükleri mesul müdürün müessesede bulunmaması halinde 2 saat süre vermektedir. Bu madde var iken bu 2 saatin hükmü olmamalıdır. Bazı İlçe Sağlık Müdürlükleri denetimlere gitmekten ziyade müesseseye telefon açarak defterler ile ilçe sağlık müdürlüklerine gelmeleri istenmektedir, bu davranışı anlamak veya kabul etmek maalasef mümkün değildir.

19 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Madde 16; Mesul müdürün görevine son verilmesi, istifası, mesul müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde müessese sahibi tarafından, böyle bir durumun ortaya çıkmasından itibaren beş gün, vefatta ise on beş gün içerisinde il müdürlüğüne bildirimde bulunulması ve en geç bir ay içerisinde de yeni bir mesul müdür görevlendirilmesi gerekir.

20 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Mesul müdürün görevine son verilmesi, istifası ve mesul müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi halinde 5 gün içinde bildirilmesi uzun bir süredir. Bu beş gün içinde müessese gözlük reçetesi karşılamaya devam ederse nasıl kontrol edilecektir? Halk sağlığı için bunun takip eden iş günü olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan vefat halinde ise 15 gün olarak kalmalı ancak reçete kabul edilmemesi gerektiği genelgede örnekleri ile ifade edilmelidir.

21 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Madde 18; (1) Müessesede yazışma, kayıt ve benzeri işlemler bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilir. Ancak bilgisayarda kayıt tutulması, yazılı kayıt sisteminin bulundurulma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. (2) Bilgisayar kayıtlarının ve yazılı kayıt sisteminin düzenli tutulmasından ve birbiriyle tutarlı olmasından mesul müdür sorumludur. (3) Müessesenin faturalarında, optisyenlik müessesesi ruhsatnamesinin tarihinin ve sayısının belirtmesi zorunludur.

22 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Bilgisayarda kayıt tutulmasında anlatılmak istenilen nedir? Optik programlarında kayıt tutulursa kayıtların güvenliği nasıl sağlanacaktır? Yazılı kayıt devam etmelidir. Ya da Bilgisayar kayıtlarından çıktı alınarak sıra numarası takip eder şekilde reçete kayıt defterinin sayfalarına yapıştırılmalı mıdır? Ayrıca bilgisayar kayıtları ile yazılı kayıtların birbiri ile tutması ne demektir? İki kayıt birlikte mi tutulacaktır? Açıklanmalıdır.

23 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Madde 19; (2) Müesseselere gelen gözlük ve kontakt lens reçeteleri, hasta onayından sonra mesul müdür tarafından tarih konulup imzalanır ve reçete kayıt defterine aynı gün kaydedilir. Eski yönetmelikte reçete kabul edildikten sonra hemen deftere yazmak zorunda iken yeni düzenleme ile hasta onayı yani hasta malzemeyi teslim aldıktan sonra deftere kayıt etmemiz istenmektedir. İlçe sağlık müdürlüklerine de bu durum duyurulmalı veya genelge ile açıklanmalıdır.

24 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Madde 20; Optisyenlik müessesesinde, göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından yazılmayan ve tabibin adını, diploma veya sicil numarasını, görev adresini veya çalıştığı sağlık kurum ve kuruluşun ismini ihtiva etmeyen reçeteler kabul edilemez ve bu şekildeki reçetelerde yazılı olan numaralı gözlük camları ve her türlü lens satılamaz. Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastaneleri Göz Hastalıkları Anabilim dalında eğitim alan Asistan hekimler tarafından yazılan gözlük vb reçeteler hakkında da açıklık getirilmelidir. Zira bu asistanlar Medula Optik Provizyon Sisteminde hekim bilgileri yer almaktadır. Asistanların da yazdığı reçeteler kabul edilebilmelidir.

25 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Madde 24; (1) Optisyenlik müesseselerinin gerçeğe aykırı reklamı yapılamaz. Müessesenin gerçeğe aykırı reklamı yapılamaz olarak okunan bu madde de müessesenin gerçeğe uygun reklamı yapılabilir olarak değerlendirilmelidir. Eski yönetmelikte “ optisyenlik müessesesi “ olarak ifade edilirken yeni yönetmelikte “Optisyenlik Müesseselerinin “ denilmektedir. Müessesenin reklamı ise TL ve optik ürün üzerinden OLAMAZ tarihinde Kurumunuz tarafından yapılan bilimsel komisyon toplantısında alınan karar dayanak gösterilerek genelgede açıklanmalıdır.

26

27 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
(2) Optisyenlik müesseseleri tabelaları, vitrinleri ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde, ruhsatnamesinde kayıtlı optisyenlik müessesesi ismi dışında başka bir isim kullanamaz. Müessese vitrininde faaliyeti ile ilgili bilgileri, satışını yaptığı optik ürünler ile bu ürünlerin fiyatları ve anlaşma yapılan kurumların isimleri belirtilebilir. Müessese vitrininde faaliyeti ile bilgiler satışı yapılan optik ürünler (Kontakt Lens, Güneş Gözlüğü vb.) ve anlaşmalı kurumlar yer almalıdır.

28 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Optik ürünlerin fiyatları ise ürünlerin üzerinde bulunan etiket yönetmeliği ile sınırlı kalmalıdır. Zira vitrinlerimiz de yazan; Cam+Çerçeve 49 TL, Kontakt Lens 25 TL, Cam alana Çerçeve 1 TL, Çerçeve alana Cam 1 TL gibi akan yazılar, veya one visionlar hastalarımızın bilgi eksikliğinden faydanılarak ve meslektaşlar arasında haksız rekabete yol açacak ifadeler olmamalıdır. Kurumun da arzu ettiği optisyenlik müesseseler herhalde bunlar olmamalıdır!!!!

29 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği

30 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği

31

32

33

34 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Yapılan reklamlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun görmezlikten gelinerek bu Kanun işaret edilerek reklam yapılmamalıdır. İlgili Kurum tarafından muhtelif tarihlerde uygulanan ceza-i müeyyideler sırasıyla reklamın durdurulması, TL idari para ve tekrarında da en son TL ceza-i işlem uygulanmaktadır.

35 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Uygulanan idari cezalar ise daha önce olduğu gibi şirket merkezleri adres gösterilerek uygulanması da kabul edilemez. Zira şirket merkezi bir optisyenlik müessesesi değildir Eğer şirket merkezine uygulanması yönününde idare hareket ederse de , rutin denetimlerde şirket merkezine uygulanmalıdır. Kabul edilir uygulama olmayacağı gibi eşitlik ilkesine de aykırı olacaktır.

36 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Madde 26; (2) Denetimler, denetim işlemi için il müdürlüğü tarafından görevlendirilen biri sorumlu olmak kaydıyla, en az üç personel tarafından gerçekleştirilir. Denetimlerde Konfederasyona üye dernekler tarafından yıllık hazırlanan liste dahilinde görevlendirilecek optisyen veya gözlükçü ünvanına sahip bir kişinin de gözlemci olarak bulunması önerilir. Konfederasyona üye olmayan dernekler ile de ortak hazırlanan liste üzerinden yapılabilir.

37 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Madde 27; (3) Optisyen unvanını ve gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olmadığı halde, optisyenlik mesleğini icra edenler veya kendilerinin optisyenlik mesleğini icraya yetkili olduklarını ilan edenler hakkında, Kanunun 14 üncü maddesi hükmü uygulanır. Optisyenlik müesseseleri dışında alt geçitlerde, kahve köşelerinde vb. yerlerde satılan ve halk sağlığını tehdit eden hazır okuma gözlükleri satanlarda Kanun'un 14 üncü maddesi uygulanmak üzere İl Sağlık Müdürlükleri, Yerel Yönetimler ve Konfederasyonumuzun oluşturacağı ekipler ile denetlemeler yapılmalıdır. Halk sağlığı önceliğimiz olmalıdır.

38 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ( 15 Mayıs 2014 tarih ve sayı ) Amaç; piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

39 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne göre gözlük cam ve çerçeve tıbbi cihaz olarak tanımlanmakla birlikte tarihinde Kurum tarafından yayımlanan duyuruda da buna vurgu yapılarak öncelikle gözlük cam ve çerçeveler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt zorunluluğu getirmek suretiyle bu malzemelerin takip edilmesi sağlanmıştır.

40 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
TİTUBB kayıtları yapılırken; UNSPSC Kodu, ( Gözlük Camı: , Gözlük Çerçevesi : ) ve GMDN Kodu, ( Gözlük Camı : 35957, Gözlük Çerçevesi : ) olmak üzere cam ve çerçeveler ayrı ayrı kayıt altına alınmış ve alınmayada devam etmektedir. Diğer taraftan; 2012 Eylül döneminde Avrupa Birliği de düzeltici olmayan renkli lensler tıbbi cihaz sınıfına dahil edildi. Nitelikli Görmeye Yardımcı Tıbbi Cihazlar da ( Kontakt Lens, Teleskopik Gözlükler vb. ) 1 Mart 2013 tarihi itibarı ile TİTUBB kayıt altına alınmıştır.

41 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
15 Nisan 2013 tarihinde Kurum tarafından yayımlanan yazışma ile numaralı ve numarasız kontakt lensler göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen reçete ile optisyenlik müesseselerinden satılması istenmektedir. Bu yazı da il ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından müessese mesul müdürlüklerimize tebliğ edildi. Anılan hükümlere göre müesseselerimizde satışa sunulan ürünlerin tamamı TİTUBB kayıtlı Tıbbi Cihaz’dır.

42 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Madde 2; Yönetmelik 7/6/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 7/6/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ile 9/1/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamına giren cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile bu faaliyetleri yürüten gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

43 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
(2) Kamu sağlık kurum ve kuruluşları, 18/1/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren optisyenlik müesseseleri ve 24/9/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren ısmarlama protez ve ortez merkezleri ile işitme cihazı merkezleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Ancak bu yerlerde satışı yapılan tıbbi cihazların reklam ve tanıtım faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamındadır.

44 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Madde 15; (1) Münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazlar ile geri ödeme kapsamında olan cihazların, internet dâhil halka açık yayın yapılan her türlü medya ve iletişim ortamında program, film, dizi film, haber ve benzeri yollarla doğrudan veya dolaylı olarak topluma reklamı yapılamaz. Bakanlığın veya Kurumun izni ile yapılan ve sağlık meslek mensuplarına cihazın piyasaya arz edildiğini duyuran gazete/dergi ilanları ile satış merkezlerinin resmî internet sitelerinde yapmış oldukları cihaz bilgilendirmeleri bu hükmün kapsamı dışındadır.

45 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
(2) Münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazlar ile geri ödeme kapsamında olan cihazlar dışında kalan cihazların reklamı yapılabilir. (3) Yapılan reklamlar, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olmak zorundadır. (4) Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları veya aracıları bu Yönetmelikte belirtilen ilkelere uymakla yükümlüdür.

46 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Madde 16; (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen Yönetmeliklere uygun olmayan cihazların satışı ve reklamı yapılamaz. Ancak bu Yönetmeliklerin hükümlerine uygun olmayan cihazların, ilgili Yönetmelik hükümleri yerine getirilinceye kadar piyasaya arz edilemeyeceğini ve hizmete sunulamayacağını açık şekilde gösteren bir işaret taşımaları kaydıyla, ticarî fuarlar ve sergiler gibi yerlerde gösterimi engellenemez.

47 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
(2) Reklam faaliyetlerinde Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının adı, cihazın araştırmasına katılan sağlık kurum, kuruluş veya kişilerinin adları izinsiz kullanılamaz. (3) Hastaya, kullanıcıya ve çevre sağlığına zarar verebilecek ve güvenliğini tehdit edebilecek şekilde herhangi bir reklam faaliyeti yapılamaz. (4) Cihazların çekiliş, şans oyunları ve benzeri araçlarla reklamı yapılamaz. (5) Haksız rekabete yol açacak veya kullanıcının çıkarlarına zarar verecek nitelikte ya da cihazların gerçeğe aykırı, yanıltıcı, abartılmış ya da doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler vermek suretiyle reklamı yapılamaz.

48 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Denetim Formunda ise ; 9- Yapılan reklam ve tanıtım faaliyetleri Yönetmeliğe uygun mu? Hayır Uyarılır. Üst üstte iki denetimde uyulmadığında 15 gün süreyle geçici faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanır.

49 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Madde 26;  (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yetkilendirilmemiş olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından cihazların satışı yapılamaz. (2) Satış merkezleri Kurumun kayıt ve bilgi yönetim sistemine kayıtlı olmayan cihazların satışını yapamaz. (3) Sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ile klinik destek elemanı çalışma belgeleri başka bir satış merkezi için kullanılamaz. Ancak cihazın gerekli kıldığı hâllerde imalatçı veya ithalatçı bünyesinde çalışan klinik destek elemanı, başka bir satış merkezine destek verebilir.

50 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
(4) Ek-3’te yer alan cihazlar dışında kalan cihazların gazete, radyo, televizyon, telefon aracılığıyla ya da kapıdan veya internet üzerinden satışı yapılamaz. Ek-3 Satış Merkezleri Haricinde Satışı Yapılabilecek Cihaz Listesi 1. Diş macunu. 2. Diş protez bakım ürünleri. 3. Kondom. 4. Hasta altı bezi. 5. İnkontinans pedi. 6. Topikal uygulanan sıcak soğuk kompres. 7. Yara bandı, flaster. 8. Pamuk. 9. Ağız çalkalama suyu. 10. Nefes açıcı burun bantları

51 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Yürürlük MADDE 37 – (1) Bu Yönetmeliğin; a) 21 inci maddesi yayımı tarihinden bir yıl sonra, b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. ( 15 Mayıs 2014 )

52 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Uygulamada Reklam ve Tanıtım ; 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un 11 inci maddesi; Optisyenlik unvanı Madde 11- Optisyen unvanını haiz olarak müessese açmış olanlar, yalnız optisyen unvanını kullanabilirler. Başka bir unvan kullanmaları veya gerçeğe uymayan reklam yapmaları yasaktır.

53 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
16 ıncı Madde ise; Optisyenlik müesseselerinin açılışına ve sahip olmaları gereken şartlara dair usul ve esaslar ile optisyenlerin yapacağı ilan ve reklamlar, tutacakları defterler ve diğer husular Bakanlıkça bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir. Bu madde de görüldüğü gibi “Optisyen Kişilerin” yapacağı ilan ve reklamlara ilişkin husuların düzenleneceği belirtilmiş, optisyenlik müesseselerine ilişkin ilan ve reklamlardan bahsedilmemiştir.

54 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Diğer taraftan Ülkemizin de taraf olduğu Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesi ‘nin ‘Özel Ürünlerin Reklamları’ başlıklı 15. maddesinin 3. fıkrası şu şekildedir; “İleten taraf ülkesinde sadece reçete ile satışına izin verilen ilaç veya tedavilerin reklamı yapılmayacaktır. “ denilmektedir.

55 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un Amacı ; Fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere, optisyen unvanının kullanılması, optisyenlik mesleğinin icra edilmesi ve optisyenlik müessesesinin açılması ve işletilmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Reklam ve Tanıtım ile ilgili bir amaç YOKTUR.

56 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
28886 sayılı Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğin Amacı ; Fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere; optisyen unvanının kullanılmasına, optisyenlik mesleğinin icra edilmesine, optisyenlik müesseselerinin açılışına, faaliyetlerine, sahip olmaları gereken şartlara, optisyenlik müessesesinin denetimine, tanıtım ve reklamlarına, tutulacak defterlere dair usûl ve esasları düzenlemektir. Dolayısıyla Kanun2un 11 inci maddesi Reklam maddesi değildir.

57 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
İlgili maddenin başlığından da anlaşıldığı üzere unvan tanımı yapılmaktadır. İkinci fıkrası yani devamıda yine başka bir unvan kullanılamayacağını veya gerçeğe uymayan reklam yapmaları yasaktır demektir. Başlığı ve içeriği birlikte ele alındığında “optisyen unvanına haiz kişilerin” (uzman optisyen vb. gibi ) başkaca bir unvan kullanamayacaklarının düzenlendiği görülmektedir. Bu sebeple, söz konusu madde optisyenlik müesseseleri hakkında değil, optisyen kişiler hakkındadır. Oysa bu madde ile “ hem uzman hem ekonomik” sloganı ile yola çıkan müessese için bu madde adres gösterilerek 2013 yılı içerisinde ceza-i işlem tesis edilmiştir.

58 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Diğer taraftan yapılmaması gereken reklamalar hakkında şirket merkezleri İstanbul olması nedeniyle diğer illerde veya İstanbul’da ilçeler tarafından işlem yapılmak istenmemektedir. Oysa yapılan reklamlar şirket tarafından düzenlenebilir, ancak her müessesenin mesul müdürü ayrıdır, her müessese bireysel olarak denetlenir. Yapılan reklamalardan sonrada şubelerinin tamamında bu reklamalara göre satış yapılmaktadır, şubeler de demiyor ki şirket merkezinde geçerlidir veya şu şubemizde bu kampanya yürütülmektedir.

59 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
28886 sayılı Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik Yasaklar başlığı altında 25 inci Maddesi ; f) Optisyenlik müesseselerince cadde, sokak veya kaldırımlara seyyar veya sabit levha konulması. Otobüs durakları, bilbordlar, vb yerler aracılığı ile yapılan tanıtım ve reklamalar da bu madde uyarınca işlem yapılması gerekmektedir. Müesseseler hemen önlerinde bulunan kaldırım, sokak veya caddelere seyyar tabela konulmasını yasaklar iken bilboard veya otobüs duraklarının kullanılabileceğini söylemek veya bu uygulamayı legalleştirmenin mahiyeti anlaşılamamaktadır.

60 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
il ve ilçeler Arası Farklılıklar Aynı fiil veya fiiller için mevcut kanun ve yönetmelik hükümleri sabit iken A ilçesinde aynı eylem için uyarı da bulunulurken B ilçesinde ceza-i işlem uygulanmaktadır. Örneklendirmek gerekirse Pendik ilçesinde bulunan müessesenin tabelasının 8 m2 büyük olması ve iki farklı tabelası olması nedeniyle yapılan yazışmalarda önce uyarıldığı, sonra tabelanın kaldırıldığı, daha sonra kaldırılmadığını tesbit ettiğimizde müessese mesul müdürü kaldırmayacağını beyan ettiği tutanak tarafımızla paylaşıldığı ve en sonunda 1,5 yıl sonra tabelanın üzerindeki bilgiler kapatılarak mücadelemiz son buldu.

61 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği

62 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Oysa “GÖZLÜKÇÜLÜK” tabelaları veya yazılar hakkında ilçe sağlık müdürlüklerince hemen işlem yapıldı ve hepimiz bu kurala uymak zorunda kaldık. İki olay arasındaki fark müesseselerimiz arasında eşitsizliklere meydan vermektedir. Talep edilmesi halinde bu olay ile ilgili Kurumdan gelen yazılar paylaşılabilir.

63 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Reklam Kurulu Başkanlığı Kararları Kurumunuza doğrudan veya İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile yapılan yazışmalarda reklamlar hakkında cevap vermeden T.C. Gümrük Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı’nın görüşü talep edilmekte, ve ilgili kurum tarafından ulusal kanallarda, yerel kanallarda, basılı yayınlarda olmak üzere tamamı için ilgili mevzuatlar çerçevesinde ceza-i işlemler uygulanmaktadır. Bu kadar iş ve işlemlerden ve uygulanan cezalardan sonra da hala reklam serbesttir veya gerçek reklam yapılabilir cümleleri nasıl sarf edilebilir anlaşılamamaktadır.

64 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı tarafından 16 Ocak 2014 tarihli yazısı ile oluşturulan bilimsel komisyon tarafından da “ Reçete ile satılan ilaç ve tedaviler kapsamında değerlendirileceği “ RTÜK verdiği cevap ve tarafımıza da aynı yazının tebliği ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun 11 maddesinin 2 inci fıkrasında “Reçeteye tabi ilaçlar ve tedaviler hakkında ticari iletişim yapılamaz” ve yine aynı kanunu 4 üncü maddesinde ise “ilaç ve tıbbı tedaviler için tele alışverişe izin verilemez” hükümleri yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarda anlaşılacağı üzere görmeye yardımcı tıbbi malzemelerin (gözlük cam, çerçeve, kontakt lens) reklam ve kampanyaların yapılamayacağını ifade etmekteyiz.

65 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Optisyenlik Müesseseleri Dışında Satışa Sunulan Optik Ürünler 28886 sayılı Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik Madde 4 de; d) Kontakt lens: Kornea üzerine yerleştirilen refraktif, kozmetik, terapötik amaçla kullanılan tıbbi gereçleri, denilmektedir.

66 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Madde 6 da; Optisyenler, yalnız koruyucu gözlükleri, güneş gözlüklerini ve göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini ve gözlük çerçevelerini satabilirler. Yasalar çerçevesinde optik ürünlerin satışı sadece göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen reçete ve raporlar ile optisyenlik müessesesinden alınması zorunlu iken;

67 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
İnternette satılan kontakt lensler, Medikal firmalar tarafından satışı gerçekleştirilen terapötik lensler, numaralı lensler, Göz Hastalıkları Uzmanları tarafından satışı yapılan kontakt lensler, keratokonus lensler, teleskopik gözlükler, Özel hastaneler, dal merkezleri tarafından satılan kontakt lensler,

68 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Hakkında da iş ve işlemlerin tarafımızdan yapılması kadar doğal bir olgu yoktur. Oysa Şikayet etmek ve dilekçe vermek, Anayasa’nın 74 üncü maddesine göre en tabi hak olup bu şikayetlerden bir meslek örgütünün rahatsız olması manidardır. Tarafımızdan yapılan iş ve işlemler 5472 meslektaşımızın hak ve hukuklarının muhafaza edilebilmesini tesis etmektir.

69 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
UNUTMAMALIYIZ Kİ; Biz Bir Sağlık Mesleğinin İcracılarıyız…

70 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
UNUTMAMALIYIZ Kİ; Biz Göz Hastalıkları Uzmanı Tarafından Yazılan Reçete İle Hastalarımızın Tedavileri İçin Gerekli Görmeye Yardımcı Tıbbi Cihaz vermekteyiz…

71 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
UNUTMAMALIYIZ Kİ; Biz Bir Sağlık Hizmet Sunucusuyuz…

72 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
UNUTMAMALIYIZ Kİ; Bizler Belli bir Grubun Temsilcisi Değiliz…

73 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
UNUTMAMALIYIZ Kİ; Bizler Gözlükçülük Mesleğini yapan Meslektaşlarımızın Tamamının Temsilcileriyiz….

74 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
UNUTMAMALIYIZ Kİ; Gözlük cam ve çerçevenin birleşiminden oluşur ve tıbbi cihazdır…

75 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
UNUTMAMALIYIZ Kİ; Reçete ile satışı olan tıbbi cihazın optisyenlik müesseseleri dışında internette dahil her türlü mecra da reklamı ve satışı yapılamaz…

76 Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği
Sabırla Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim. Ramazan ÖZMUTLU T.O.O.M.D. Yönetim Kurulu Üyesi


"Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları