Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Assignment: Evaluation Methods for Performance Management in Turkey

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Assignment: Evaluation Methods for Performance Management in Turkey"— Sunum transkripti:

1 Assignment: Evaluation Methods for Performance Management in Turkey
TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU February, 2011

2 Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation
“Kamu idarelerinin belirledikleri stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izledikleri yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesidir.” Misyon – Vizyon (Mission – Vision) Stratejik Amaç ve Hedefler Strategic Goals & Objectives “Evaluating the process and methods to reach the pre-set “strategic goals & objectives”, “performance objectives”, and “actions & projects” by the public administrations and finally evaluating the “output” and “outcome”. Performans Hedefleri Performance Objectives Faaliyetler ve Projeler (Actions and Projects)

3 5018 Kapsamında Türkiye’de Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation in 5018 (PFMCL)
İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir. The accountability report of the administration, shall be prepared so as to include, along with the general information on the related administration, the resources used, and the reasons of the deviation arising regarding the budget targets and realizations, financial information comprising the information regarding the activities of associations, institutions and organizations aided through assets and liabilities; and information on activities and performance information performed as per strategic plans and performance program.

4 Kesin hesap kanunu tasarısı,
5018 Kapsamında Türkiye’de Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation in 5018 (PFMCL) Kesin hesap kanunu tasarısı, Bu tasarı, idarenin bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte sunulur Final Account Law The Draft Law together with the statement of reasons including the comparative assessments on yearly implementations.

5 Türkiye’de Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation in Turkey
Ancak kamu sektörünün nihai etkilerini yani sonuçlarını ölçmek bir yana çıktıları ölçmek bile çok güç olduğundan genellikle bu amaçla performans göstergeleri kullanılmaktadır. Etki Effect Girdi (Input) Girdi göstergeleri (Input Indicators) Çıktı (Output) Sonuç (Outcome) Belirli bir malı veya hizmeti üretmek için gerekli olan kaynaklara ilişkin bilgileri gösteren ve karar vericilerin girdilere ilişkin olarak değerlendirme yapmalarında kullanılan araçlardır. Verimlilik (Efficiency) Etkililik (Effectiveness ) Kalite (Quality) Tıbbi müdahale için ihtiyaç duyulan doktor sayısı Faaliyette tam zamanlı çalışanların sayısı Okuma - yazma projesine tahsis edilen derslik sayısı Kullanılan araç / gereç sayısı

6 Türkiye’de Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation in Turkey
Etki Effect Girdi (Input) Çıktı göstergeleri (Output Indicators) Çıktı (Output) Sonuç (Outcome) Üretilen ürünlerin ve sunulan hizmetlerin niceliğine ilişkin bilgileri gösteren araçlardır. Verimlilik (Efficiency) Etkililik (Effectiveness ) Kalite (Quality) İnşa edilen yol uzunluğu Taşınan yolcu sayısı İncelenen mükellef sayısı

7 Türkiye’de Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation in Turkey
Etki Effect Girdi (Input) Sonuç göstergeleri (Outcome Indicators) Çıktı (Output) Sonuç (Outcome) Kamu idarelerinin ürettiği ürün ve hizmetlerin, ürünleri kullanan ve hizmetten yararlananlar veya toplum üzerindeki etkilerini gösteren araçlardır. Verimlilik (Efficiency) Etkililik (Effectiveness ) Kalite (Quality) Kızamık vakalarındaki azalma yüzdesi Ülkeye gelen turist sayısındaki artış yüzde Okuryazarlık oranındaki artış yüzdesi İşsizlik oranında meydana gelen azalma

8 (Efficiency Indicators)
Türkiye’de Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation in Turkey Etki Effect Girdi (Input) Sonuç göstergeleri (Efficiency Indicators) Çıktı (Output) Sonuç (Outcome) Verimlilik göstergeleri, belirlenen girdilerle mümkün olan en yüksek çıktı düzeyine ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendiren araçlardır. Verimlilik (Efficiency) Etkililik (Effectiveness ) Kalite (Quality) Bir günde personel başına düşen işleme konulmuş sikayet sayısı Verilen ruhsatların birim maliyeti Birim zamanda (saat, gün, ay) tamamlanan işlem miktarı

9 Etkililik göstergeleri (Effectiveness Indicators)
Türkiye’de Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation in Turkey Etki Effect Girdi (Input) Etkililik göstergeleri (Effectiveness Indicators) Çıktı (Output) Sonuç (Outcome) Etkililik göstergeleri, çıktı ile sonuçlar arasındaki ilişkileri yani, çıktıların beklenen sonuçlara yol açıp açmadığını inceleyen araçlardır. Verimlilik (Efficiency) Etkililik (Effectiveness ) Kalite (Quality) Cezaevinden tahliye olduktan sonra tekrar suç işlemeyenlerin oranı Üniversiteyi bitiren öğrencilerden bir yıl içinde iş bulabilenlerin oranı

10 Türkiye’de Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation in Turkey
Etki Effect Girdi (Input) Kalite göstergeleri (Quality Indicators) Çıktı (Output) Sonuç (Outcome) Kalite göstergeleri, kamu idaresinin sunduğu ürün ve hizmetlerin, kullanıcı istekleri ve gereksinimlerini karşılama düzeyini, ürünlerin standartlara uygunluğunu ve hatasız olma derecesini ölçen araçlardır. Verimlilik (Efficiency) Etkililik (Effectiveness ) Kalite (Quality) Karayollarında hatalı işaretleme sayısı Yemek hizmetine ilişkin şikâyet oranı Belediye otobüslerinin duraklardan zamanında geçme oranı

11 Türkiye’de Üniversitelerin Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation of Universities in Turkey Etki Effect Girdi (Input) Sonuç (Outcome) Çıktı (Output) Öğretim görevlisi sayısı, Asistan sayısı, Laboratuar sayısı Uluslararası kabul görmüş dergilerde yapılan yayın sayısı Üniversite akademik araştırma kapasitesinin arttırılması Verimlilik (Efficiency) Etkililik (Effectiveness ) Öğretim görevlisi başına yayın sayısı Kalite (Quality) Üniversite akademik personelinin yayınlarına uluslararası atıf endekslerindeki ortalama atıf sayısı

12 Türkiye’de Performans Değerlendirmesinin Zor Olduğu Alanlar Difficulties concerning Performance Evaluation in Turkey Bu durum çıktıları veya sonuçları karışık olan eğitim, güvenlik, sosyal hizmetler gibi alanlar için geçerlidir. Kamu sektöründe mal ve hizmetler piyasada satılmadığından karlılık ölçütü kamu için uygun bir ölçüt olmamaktadır. Kamu sektöründeki sonuçlar bir hayli soyut olabilmektedir. Bazı kamu hizmetlerinin yararları yıllar boyu devam edebilmekte (örneğin eğitim), bu durum kaçınılmaz olarak faaliyet ile etki arasında bir zaman farkı yaratmaktadır.

13 Thank You... Kaynaklar / Sources 5108 Sayılı KMYK Kanunu / PFMCL Law
Hatice Celep SGB Uzmanı Hazine Müsteşarlığı Faaliyet Raporları / Treasury accountability reports


"Assignment: Evaluation Methods for Performance Management in Turkey" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları