Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T REASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU February, 2011 Assignment: Evaluation Methods for Performance Management in Turkey.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T REASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU February, 2011 Assignment: Evaluation Methods for Performance Management in Turkey."— Sunum transkripti:

1 T REASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU February, 2011 Assignment: Evaluation Methods for Performance Management in Turkey

2 Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation “Kamu idarelerinin belirledikleri stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izledikleri yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesidir.” Stratejik Amaç ve Hedefler Strategic Goals & Objectives Performans Hedefleri Performance Objectives Misyon – Vizyon (Mission – Vision) Faaliyetler ve Projeler (Actions and Projects) “Evaluating the process and methods to reach the pre-set “strategic goals & objectives”, “performance objectives”, and “actions & projects” by the public administrations and finally evaluating the “output” and “outcome”.

3 5018 Kapsamında Türkiye’de Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation in 5018 (PFMCL) ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir. shall be prepared so as to include, along with the general information on the related administration, the resources used, and the reasons of the deviation arising regarding the budget targets and realizations, financial information comprising the information regarding the activities of associations, institutions and organizations aided through assets and liabilities; and information on activities and performance information performed as per strategic plans and performance program. İdare faaliyet raporu, The accountability report of the administration,

4 5018 Kapsamında Türkiye’de Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation in 5018 (PFMCL) Bu tasarı, idarenin bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte sunulur The Draft Law together with the statement of reasons including the comparative assessments on yearly implementations. Kesin hesap kanunu tasarısı, Final Account Law

5 Türkiye’de Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation in Turkey Ancak kamu sektörünün nihai etkilerini yani sonuçlarını ölçmek bir yana çıktıları ölçmek bile çok güç olduğundan genellikle bu amaçla performans göstergeleri kullanılmaktadır. Belirli bir malı veya hizmeti üretmek için gerekli olan kaynaklara ilişkin bilgileri gösteren ve karar vericilerin girdilere ilişkin olarak değerlendirme yapmalarında kullanılan araçlardır. Tıbbi müdahale için ihtiyaç duyulan doktor sayısı Faaliyette tam zamanlı çalışanların sayısı Okuma - yazma projesine tahsis edilen derslik sayısı Kullanılan araç / gereç sayısı Çıktı (Output) Girdi (Input) Sonuç (Outcome) Etki Effect Verimlilik (Efficiency) Etkililik (Effectiveness ) Kalite (Quality) Girdi göstergeleri (Input Indicators)

6 Türkiye’de Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation in Turkey Üretilen ürünlerin ve sunulan hizmetlerin niceliğine ilişkin bilgileri gösteren araçlardır. İnşa edilen yol uzunluğu Taşınan yolcu sayısı İncelenen mükellef sayısı Çıktı (Output) Girdi (Input) Sonuç (Outcome) Etki Effect Verimlilik (Efficiency) Etkililik (Effectiveness ) Kalite (Quality) Çıktı göstergeleri (Output Indicators)

7 Türkiye’de Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation in Turkey Kamu idarelerinin ürettiği ürün ve hizmetlerin, ürünleri kullanan ve hizmetten yararlananlar veya toplum üzerindeki etkilerini gösteren araçlardır. Kızamık vakalarındaki azalma yüzdesi Ülkeye gelen turist sayısındaki artış yüzde Okuryazarlık oranındaki artış yüzdesi İşsizlik oranında meydana gelen azalma Çıktı (Output) Girdi (Input) Sonuç (Outcome) Etki Effect Verimlilik (Efficiency) Etkililik (Effectiveness ) Kalite (Quality) Sonuç göstergeleri (Outcome Indicators)

8 Türkiye’de Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation in Turkey Verimlilik göstergeleri, belirlenen girdilerle mümkün olan en yüksek çıktı düzeyine ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendiren araçlardır. Bir günde personel başına düşen işleme konulmuş sikayet sayısı Verilen ruhsatların birim maliyeti Birim zamanda (saat, gün, ay) tamamlanan işlem miktarı Çıktı (Output) Girdi (Input) Sonuç (Outcome) Etki Effect Verimlilik (Efficiency) Etkililik (Effectiveness ) Kalite (Quality) Sonuç göstergeleri (Efficiency Indicators)

9 Türkiye’de Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation in Turkey Etkililik göstergeleri, çıktı ile sonuçlar arasındaki ilişkileri yani, çıktıların beklenen sonuçlara yol açıp açmadığını inceleyen araçlardır. Cezaevinden tahliye olduktan sonra tekrar suç işlemeyenlerin oranı Üniversiteyi bitiren öğrencilerden bir yıl içinde iş bulabilenlerin oranı Çıktı (Output) Girdi (Input) Sonuç (Outcome) Etki Effect Verimlilik (Efficiency) Etkililik (Effectiveness ) Kalite (Quality) Etkililik göstergeleri (Effectiveness Indicators)

10 Türkiye’de Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation in Turkey Kalite göstergeleri, kamu idaresinin sunduğu ürün ve hizmetlerin, kullanıcı istekleri ve gereksinimlerini karşılama düzeyini, ürünlerin standartlara uygunluğunu ve hatasız olma derecesini ölçen araçlardır. Karayollarında hatalı işaretleme sayısı Yemek hizmetine ilişkin şikâyet oranı Belediye otobüslerinin duraklardan zamanında geçme oranı Çıktı (Output) Girdi (Input) Sonuç (Outcome) Etki Effect Verimlilik (Efficiency) Etkililik (Effectiveness ) Kalite (Quality) Kalite göstergeleri (Quality Indicators)

11 Türkiye’de Üniversitelerin Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation of Universities in Turkey Çıktı (Output) Girdi (Input) Sonuç (Outcome) Etki Effect Verimlilik (Efficiency) Etkililik (Effectiveness ) Kalite (Quality) Öğretim görevlisi sayısı, Asistan sayısı, Laboratuar sayısı Uluslararası kabul görmüş dergilerde yapılan yayın sayısı Öğretim görevlisi başına yayın sayısı Üniversite akademik araştırma kapasitesinin arttırılması Üniversite akademik personelinin yayınlarına uluslararası atıf endekslerindeki ortalama atıf sayısı

12 Türkiye’de Performans Değerlendirmesinin Zor Olduğu Alanlar Difficulties concerning Performance Evaluation in Turkey Kamu sektöründe mal ve hizmetler piyasada satılmadığından karlılık ölçütü kamu için uygun bir ölçüt olmamaktadır. Kamu sektöründeki sonuçlar bir hayli soyut olabilmektedir. Bazı kamu hizmetlerinin yararları yıllar boyu devam edebilmekte (örneğin eğitim), bu durum kaçınılmaz olarak faaliyet ile etki arasında bir zaman farkı yaratmaktadır. eğitim, güvenlik, sosyal hizmetler Bu durum çıktıları veya sonuçları karışık olan eğitim, güvenlik, sosyal hizmetler gibi alanlar için geçerlidir.

13 Thank You... 5108 Sayılı KMYK Kanunu / PFMCL Law Hatice Celep SGB Uzmanı Hazine Müsteşarlığı Faaliyet Raporları / Treasury accountability reports Kaynaklar / Sources


"T REASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU February, 2011 Assignment: Evaluation Methods for Performance Management in Turkey." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları