Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamu Mali Yönetim Süreci Melek ERCAN DEDE-Maliye Uzmanı 19.11.2013 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamu Mali Yönetim Süreci Melek ERCAN DEDE-Maliye Uzmanı 19.11.2013 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 Kamu Mali Yönetim Süreci Melek ERCAN DEDE-Maliye Uzmanı 19.11.2013 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

2 Sunum Planı Türkiye’nin İdari Yapısı Merkez-Taşra Teşkilatı Maliye Bakanlığı Teşkilat Yapısı ve Görevleri Kamu Mali Yönetim Reformu ve 5018 Sayılı Kanun Kamu Mali Yönetim Süreci ve Aktörleri Bütçe Süreci 2

3 Devlet Teşkilatı 3

4 ANAYASA CUMHURBAŞKANI YÜRÜTME YARGI YASAMA TBMM SEÇMEN ANAYASA MAHKEMESİ HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DANIŞTAY Askeri Yüksek İdare Mahkemesi UYUŞMAZLIK MAEHKEMESİ YÜKSEK SEÇİM KURULU ASKERİ YARGITAY SAYIŞTAY YARGITAY BAKANLAR KURULU BAŞBAKAN BAKANLAR MİLLİ GÜVENLİK KURULU DEVLET DENETLEME KURULU MERKEZİ YÖNETİM KURULUŞLARI İL, İLÇE, BUCAK, BÖLGE YEREL YÖNETİMLER BELEDİYELER İL ÖZEL İDARELERİ KÖYLER 4

5 T.C İDARİ YAPISI MERKEZİ YÖNETİM YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI MERKEZ TEŞKİLATI Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu Bakanlıklar Yardımcı Kuruluşlar -Danıştay -Sayıştay -Milli Güvenlik Kurulu TAŞRA TEŞKİLATI İller İlçeler Bucaklar Bölge Kuruluşları MAHALLİ İDARELER İl Özel İdareler Belediyeler Köyler HİZMET KURULUŞLARI Üniversiteler Kamu İktisadi Teşekkülleri Sosyal Güvenlik Kurumları MESLEK KURULUŞLARI Barolar Ticaret, Sanayi Odaları Diğerleri BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER Sermaye Piyasası Kurulu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu vb. 5

6 Merkezi YönetimYerinden Yönetim Toplumun genelini ilgilendiren ortak nitelikteki ihtiyaçları karşılar. Adalet, savunma, güvenlik, sosyal güvenlik, milli eğitim, maliye, hazine vb. Devlet tüzel kişiliği içinde yer alırlar. Kararlar merkezde alınır ve merkeze bağlı birimler tarafından yerine getirilir. Kamu gelirleri merkezi idare tarafından toplanır ve merkeze bağlı birimler ile yerel yönetimlere ihtiyaçları oranında dağıtılır. Merkezi idare üzerine düşen görevleri yerine getirebilmek için merkez (başkent) ve taşra teşkilatı olarak örgütlenmiştir. Yerel düzeyde ortak nitelikteki ihtiyaçları karşılar. Ulaşım, çevre, temizlik, imar, bayındırlık, sağlık, sosyal yardımlar vb. Kendilerine ait kamu tüzel kişilikleri, bütçeleri ve malvarlıkları vardır. İcrai kararlar merkez teşkilatı dışında alınmaktadır, hiyerarşik yönden merkeze bağlılık sözkonusu değildir. Merkezi yönetim tarafından, yasal düzenlemelerle sınırlı olarak denetlenirler. Hizmet kuruluşlarının gördükleri kamu hizmetinin özelliğine uygun özerklikleri vardır. Mahalli idarelerin karar ve yürütme organları ile kendilerine ait öz gelirleri bulunur. Aynı zamanda genel bütçeden de pay alırlar. 6 Genel İdari Yapı

7 7 Merkez -Taşra İlişkisi MERKEZ TEŞKİLATI TAŞRA TEŞKİLATI (81 İL, 892 İLÇE) POLİTİKA KURAL KAYNAK DENETİM SONUÇ RAPOR VATANDAŞ HİZMET Bakan Müsteşar Genel Müdür Atanmışlar (vali, kaymakam) Seçilmişler (Belediye Başkanı ) YÖNETİM

8 Maliye Bakanlığı Teşkilat Şeması 8

9 1.Bütçe Hazırlama, Yönetim ve Mali Kontrol 2.Gelir Politikalarının Geliştirilmesi 3.Gelir-Gider Kayıtlarının Muhasebesi, Raporlama ve Denetimi 4.Kamu Mallarının ve Taşınmazların Yönetimi, Edinimi, Satışı ve Kiralanması 5.Devletin Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Hizmetleri 6.Suç Gelirleri Aklanmasının Önlenmesi Hizmetleri 7.Mali Konular ve Verginin Denetim, Teftiş ve İncelemesi Maliye Bakanlığı Görevleri 9

10 10 Kamu Mali Yönetimi ve Bütçe Süreci

11 Kamu Mali Yönetim Reformu Kamu mali yönetimi reformları üç temel amacı gerçekleştirecek şekilde yapılmaktadır. Bunlar; Bütçe disiplini için gerekli unsurları sisteme yerleştirmek, Stratejik önceliklerin belirlenmesi ve kamu kaynaklarının buna göre tahsisi Kamu sektörünün performansının artırılması Nasıl? Kamu kaynaklarının kontrolü Kaynakların tahsisinin planlanması Kaynakların yönetimi 11

12 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 5018 sayılı Kanun 10 Aralık 2003 tarihinde kabul edilmiş ve 2006 yılında uygulamaya geçmiştir. 12

13 Anahtar Kavramlar Yönetim sorumluluğu modeli Kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanımı Stratejik planlama Performansa dayalı bütçeleme Çok yıllı bütçeleme Hesap verebilirlik Mali saydamlık Tahakkuk esaslı muhasebe İç kontrol İç denetim Geniş kapsamlı dış denetim 13

14 5018 sayılı Kanunun Amacı 5018 sayılı KMYKK ile; Kamu mali yönetim sisteminde disiplini sağlamak, Hesap verilebilirlik ve saydamlığı güçlendirmek, Kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinlik, verimlilik ve ekonomikliği sağlamak Sistemdeki dağınıklığı gidermek Uluslararası standartlara ve AB normlarına uygun bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. 14

15 15 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI GENEL YÖNETİM MERKEZİ YÖNETİM MAHALLİ İDARELER GENEL BÜTÇELİ İDARELER ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR İdareler İtibariyle Kanunun Kapsamı

16 Mali Yönetim ve Bütçe İtibariyle Kanunun Kapsamı Genel ve katma bütçe yerine, genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçelerini kapsayan merkezi yönetim bütçesi hazırlanmaktadır Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri aynı mali yönetim ve kontrol sistemine tabi tutulmaktadır Bütçeler üç yıllık olarak hazırlanacaktır İdarelerin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde yer alacaktır 16

17 Bütçe Kapsamı DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ KURUMLAR ( İlgili Kuruluşlar ) ÖZEL BÜTÇE ( Bağlı Kuruluşlar) GENEL BÜTÇE ( Bakanlıklar ) MAHALLİ İDARELER SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ 17

18 İş ve İşlemler İtibariyle Kanunun Kapsamı Kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi Kamu bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması Tüm mali işlemlerin muhasebesi ve raporlanması Mali kontrol 18

19 Kamu Mali Yönetimi Süreci Üst Politika Metinleri 5 Yıllık Stratejik Plan 1 Yıllık Performans Programı &Bütçe Yılsonu Faaliyet Raporu Politika Geliştirme Uyumlaştırma Bütçe Tavanı ve Önceliklendirme Strateji Uygulama İzleme & Değerlendirme Performans Yönetimi 19

20 Kamu Mali Yönetim Sisteminin İşleyişi Performans Programı Öncelikler Performans hedefleri Faaliyet/projeler Kaynak ihtiyacı Performans Göstergeleri Stratejik Plan Misyon Vizyon Stratejik amaçlar Stratejik hedefler İdare Bütçesi Harcama birimleri Kaynak tahsisi Temel performans göstergeleri Faaliyet Raporu Faaliyet/proje sonuçları Performans hedef ve gerçekleşmeleri Performans göstergeleri hedef ve gerçekleşmeleri Sapma ve nedenleri Öneriler Denetim ve Değerlendirme İç ve Dış Denetim UYGULAMA TBMM/Yerel Meclis Hesapverme sorumluluğu 20

21 Kamu Mali Yönetimi Aktörleri Performans Programı İdareler Maliye Bakanlığı Stratejik Plan Hükümet Kalkınma Bakanlığı İdareler İdare Bütçesi İdareler Maliye Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı Faaliyet Raporu İdare Maliye Bakanlığı Sayıştay Denetim ve Değerlendirme İdare / İç Kontrol İç Denetim UYGULAMA İdare, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı Dış Denetim Sayıştay TBMM 21

22 Mali Yönetim ve İç Kontrol Yapısı ÜST YÖNETİCİ Mali Hizmetler Birimi İç Denetim Birimi Harcama Birimi Ön Mali Kontrol Harcama sonrası Denetim İç Kontrol Harcama Birimi Harcama Birimi Muhasebe Birimi * BAKAN *Genel bütçeli kamu idarelerinde muhasebe hizmetleri MB tarafından gerçekleştirilir.. 22

23 Bütçe Süreci 15 Eylül Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi Teklif Bütçe Kanun Tasarısı Eylül ilk haftası Eylül sonu 15 Eylül- Ekim ilk haftası Ekimin ilk haftası 17 Ekim Yüksek Planlama Kurulu Görüşmeler 23

24 Teşekkür ederim. 24


"Kamu Mali Yönetim Süreci Melek ERCAN DEDE-Maliye Uzmanı 19.11.2013 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları