Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Genel İdari Yapı Ferhan ERGÜN –Maliye Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Genel İdari Yapı Ferhan ERGÜN –Maliye Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 Genel İdari Yapı Ferhan ERGÜN –Maliye Uzmanı
T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Genel İdari Yapı Ferhan ERGÜN –Maliye Uzmanı Kamu Mali Yönetim Süreci Melek ERCAN DEDE-Maliye Uzmanı

2 Sunum Planı Türkiye’nin İdari Yapısı Merkez-Taşra Teşkilatı
Maliye Bakanlığı Teşkilat Yapısı ve Görevleri Kamu Mali Yönetim Reformu ve 5018 Sayılı Kanun Kamu Mali Yönetim Süreci ve Aktörleri Bütçe Süreci

3 Devlet Teşkilatı

4 UYUŞMAZLIK MAEHKEMESİ
ANAYASA CUMHURBAŞKANI YÜRÜTME YARGI YASAMA TBMM SEÇMEN ANAYASA MAHKEMESİ HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DANIŞTAY Askeri Yüksek İdare Mahkemesi UYUŞMAZLIK MAEHKEMESİ YÜKSEK SEÇİM ASKERİ YARGITAY SAYIŞTAY YARGITAY BAKANLAR KURULU BAŞBAKAN BAKANLAR MİLLİ GÜVENLİK DEVLET DENETLEME MERKEZİ YÖNETİM KURULUŞLARI İL, İLÇE, BUCAK, BÖLGE YEREL YÖNETİMLER BELEDİYELER İL ÖZEL İDARELERİ KÖYLER

5 YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI
T.C İDARİ YAPISI MERKEZİ YÖNETİM YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI MERKEZ TEŞKİLATI TAŞRA TEŞKİLATI MAHALLİ İDARELER İl Özel İdareler Belediyeler Köyler Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu Bakanlıklar Yardımcı Kuruluşlar İller İlçeler Bucaklar Bölge Kuruluşları HİZMET KURULUŞLARI -Danıştay -Sayıştay -Milli Güvenlik Kurulu Üniversiteler Kamu İktisadi Teşekkülleri Sosyal Güvenlik Kurumları MESLEK KURULUŞLARI Barolar Ticaret, Sanayi Odaları Diğerleri BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER Sermaye Piyasası Kurulu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu vb.

6 Genel İdari Yapı Merkezi Yönetim Yerinden Yönetim
Toplumun genelini ilgilendiren ortak nitelikteki ihtiyaçları karşılar. Adalet, savunma, güvenlik, sosyal güvenlik, milli eğitim, maliye, hazine vb. Devlet tüzel kişiliği içinde yer alırlar. Kararlar merkezde alınır ve merkeze bağlı birimler tarafından yerine getirilir. Kamu gelirleri merkezi idare tarafından toplanır ve merkeze bağlı birimler ile yerel yönetimlere ihtiyaçları oranında dağıtılır. Merkezi idare üzerine düşen görevleri yerine getirebilmek için merkez (başkent) ve taşra teşkilatı olarak örgütlenmiştir. Yerel düzeyde ortak nitelikteki ihtiyaçları karşılar. Ulaşım, çevre, temizlik, imar, bayındırlık, sağlık, sosyal yardımlar vb. Kendilerine ait kamu tüzel kişilikleri, bütçeleri ve malvarlıkları vardır. İcrai kararlar merkez teşkilatı dışında alınmaktadır, hiyerarşik yönden merkeze bağlılık sözkonusu değildir. Merkezi yönetim tarafından, yasal düzenlemelerle sınırlı olarak denetlenirler. Hizmet kuruluşlarının gördükleri kamu hizmetinin özelliğine uygun özerklikleri vardır. Mahalli idarelerin karar ve yürütme organları ile kendilerine ait öz gelirleri bulunur. Aynı zamanda genel bütçeden de pay alırlar.

7 Merkez -Taşra İlişkisi
YÖNETİM MERKEZ TEŞKİLATI Bakan Müsteşar Genel Müdür POLİTİKA KURAL KAYNAK DENETİM SONUÇ RAPOR TAŞRA TEŞKİLATI (81 İL, 892 İLÇE) Atanmışlar (vali, kaymakam) Seçilmişler (Belediye Başkanı) HİZMET VATANDAŞ

8 Maliye Bakanlığı Teşkilat Şeması

9 Maliye Bakanlığı Görevleri
Bütçe Hazırlama, Yönetim ve Mali Kontrol Gelir Politikalarının Geliştirilmesi Gelir-Gider Kayıtlarının Muhasebesi, Raporlama ve Denetimi Kamu Mallarının ve Taşınmazların Yönetimi, Edinimi , Satışı ve Kiralanması Devletin Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Hizmetleri Suç Gelirleri Aklanmasının Önlenmesi Hizmetleri Mali Konular ve Verginin Denetim, Teftiş ve İncelemesi

10 Kamu Mali Yönetimi ve Bütçe Süreci

11 Kamu Mali Yönetim Reformu
Kamu mali yönetimi reformları üç temel amacı gerçekleştirecek şekilde yapılmaktadır. Bunlar; Bütçe disiplini için gerekli unsurları sisteme yerleştirmek, Stratejik önceliklerin belirlenmesi ve kamu kaynaklarının buna göre tahsisi Kamu sektörünün performansının artırılması Nasıl? Kamu kaynaklarının kontrolü Kaynakların tahsisinin planlanması Kaynakların yönetimi Dünyada siyasi, iktisadi ve sosyal alanda yaþanan deðiþim, ekonomik krizler ve bunun mali sistem üzerinde yarattýðý etkiler, artan bütçe açýklarý, kaynak kullanýmýnda etkinlik saðlama arayýþlarý vs. kamu mali yönetimi alanýnda reformlarý gündeme getirmiþtir. Yeni kamu mali yönetim anlayışı Katılımcı ve paylaşımcı Şeffaf ve hesap verebilir Stratejik planlama ve performans yönetimine dayalı Gelecek yönelimli (Kısa vadeden orta vadeye-OVP/ OVMP/3 yıllık bütçe) Sonuç ve hedef odaklı Yerel ve yerinden yönetim ağırlıklı Kamu idarelerine daha fazla yetki ve sorumluluk Yatay organizasyon yapısı ve yetki devri Yönetime değer katan sistem odaklı denetim

12 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
5018 sayılı Kanun 10 Aralık 2003 tarihinde kabul edilmiş ve 2006 yılında uygulamaya geçmiştir. 5018’e Neden İhtiyaç Duyuldu? Kalkınma planı ile bütçeler arasındaki bağın kopmuş olması Mali yönetim sisteminin ve bütçe kapsamının dar olması Bütçe dışı harcamaların artması Harcama sürecinin katı ön kontrole tabi olması Harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin iyi kurulamamış olması

13 Anahtar Kavramlar Yönetim sorumluluğu modeli
Kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanımı Stratejik planlama Performansa dayalı bütçeleme Çok yıllı bütçeleme Hesap verebilirlik Mali saydamlık Tahakkuk esaslı muhasebe İç kontrol İç denetim Geniş kapsamlı dış denetim Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Anahtar Kavramları

14 5018 sayılı Kanunun Amacı 5018 sayılı KMYKK ile;
Kamu mali yönetim sisteminde disiplini sağlamak, Hesap verilebilirlik ve saydamlığı güçlendirmek, Kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinlik, verimlilik ve ekonomikliği sağlamak Sistemdeki dağınıklığı gidermek Uluslararası standartlara ve AB normlarına uygun bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. Böylece 5018 sayılı KMYKK, kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda, kamu mali yönetiminde saydamlık ve hesap verebilirliğin artırılması, kamu harcama sisteminin yeniden düzenlenerek hızlı ve sağlam esaslara bağlanması, kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik ilkelerinin ön plana çıkarılması amacıyla yürürlüğe konulmuş olup, kamu mali yönetimi reformunun temel çerçevesini oluşturmaktadır. 5018 sayılı Kanun’da mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ile iç kontrol ve iç denetim konuları yeni mali yönetim ve kontrol sistemini oluşturan temel unsurlar olarak düzenlenmiş, kapsamın genişlemesi ile de bütçe hakkı daha fazla anlam kazanmıştır.

15 İdareler İtibariyle Kanunun Kapsamı
GENEL YÖNETİM SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MERKEZİ YÖNETİM MAHALLİ İDARELER GENEL BÜTÇELİ İDARELER ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

16 Mali Yönetim ve Bütçe İtibariyle Kanunun Kapsamı
Genel ve katma bütçe yerine, genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçelerini kapsayan merkezi yönetim bütçesi hazırlanmaktadır Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri aynı mali yönetim ve kontrol sistemine tabi tutulmaktadır Bütçeler üç yıllık olarak hazırlanacaktır İdarelerin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde yer alacaktır MALİ YÖNETİM VE BÜTÇEnin kAPSAMI genişletilmiştir.

17 Bütçe Kapsamı GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAHALLİ İDARELER GENEL BÜTÇE (Bakanlıklar) ÖZEL BÜTÇE (Bağlı Kuruluşlar) Budget: It refers to the document which indicates the revenue and expenditure estimations of a certain period and issues related to their realization, and which is put into force as required by the relevant procedures. General Budget: It refers to the budgets of public agencies which are under the legal entity of the government. Special Budget: It refers to the budget of each public agency which was established as affiliated or related to a ministry for the performance of a defined public service, to which revenues are allocated, and which is authorized to spend from such revenues, with the establishment and operation principles arranged through special law. Analytical Budget Classification: It refers to a budget codification which aims at keeping public financial statistics in a more regular, consistent, analyzable and measurable way, and which has been used since 2004 and is prepared in accordance with international principles of GFS (Government Finance Statistics). In this codification in which expenditures and borrowing and revenues and financing are limited, there are four sub-codes which are institutional, functional, financing type and economic. Item: It refers to the program, sub-program, appropriation type, activity-project and spending item in Program Based Budget Classification and to the institutional, functional and financing type classifications and the first two levels of the economic classification in Analytical Budget Classification. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI : SGK ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdrülüğü DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ KURUMLAR (İlgili Kuruluşlar)

18 İş ve İşlemler İtibariyle Kanunun Kapsamı
Kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi Kamu bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması Tüm mali işlemlerin muhasebesi ve raporlanması Mali kontrol

19 Kamu Mali Yönetimi Süreci
Üst Politika Metinleri 5 Yıllık Stratejik Plan 1 Yıllık Performans Programı &Bütçe Yılsonu Faaliyet Raporu Politika Geliştirme Uyumlaştırma Bütçe Tavanı ve Önceliklendirme Strateji Uygulama İzleme & Değerlendirme Performans Yönetimi

20 Kamu Mali Yönetim Sisteminin İşleyişi
Stratejik Plan Misyon Vizyon Stratejik amaçlar Stratejik hedefler Performans Programı Öncelikler Performans hedefleri Faaliyet/projeler Kaynak ihtiyacı Performans Göstergeleri İdare Bütçesi Harcama birimleri Kaynak tahsisi Temel performans göstergeleri UYGULAMA Faaliyet Raporu Faaliyet/proje sonuçları Performans hedef ve gerçekleşmeleri Performans göstergeleri hedef ve gerçekleşmeleri Sapma ve nedenleri Öneriler Denetim ve Değerlendirme İç ve Dış Denetim TBMM/Yerel Meclis Hesapverme sorumluluğu

21 Kamu Mali Yönetimi Aktörleri
Stratejik Plan Hükümet Kalkınma Bakanlığı İdareler Performans Programı İdareler Maliye Bakanlığı İdare Bütçesi İdareler Maliye Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı UYGULAMA İdare, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı Faaliyet Raporu İdare Maliye Bakanlığı Sayıştay Denetim ve Değerlendirme İdare / İç Kontrol İç Denetim Dış Denetim Sayıştay TBMM

22 Mali Yönetim ve İç Kontrol Yapısı
BAKAN ÜST YÖNETİCİ Mali Hizmetler Birimi İç Denetim Birimi Muhasebe Birimi * Harcama Birimi Harcama Birimi Harcama Birimi Kitaptan alınacak. Sayfa Harcama sonrası Denetim Ön Mali Kontrol İç Kontrol *Genel bütçeli kamu idarelerinde muhasebe hizmetleri MB tarafından gerçekleştirilir..

23 15 Eylül- Ekim ilk haftası
Bütçe Süreci Bütçe Kanun Tasarısı Orta Vadeli Program 17 Ekim Eylül ilk haftası Yüksek Planlama Kurulu 15 Eylül Ekimin ilk haftası Eylül sonu 15 Eylül Orta Vadeli Mali Plan Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi Görüşme tarihini netleştir!! 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu devlet bütçesinin esas ve şekle ait hükümlerini, hazırlama esaslarını ve bütçenin uygulanmasını esaslı bir şekilde saptamış ve yasal ilkeleri belirlemiştir. Maliye Bakanlığı, merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. Teklif Görüşmeler Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 15 Eylül- Ekim ilk haftası

24 Teşekkür ederim.


"Genel İdari Yapı Ferhan ERGÜN –Maliye Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları