Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. İskender Sayek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı TTB Eğitim Kolu Xlll. Tıpa Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 2.12.2007 İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. İskender Sayek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı TTB Eğitim Kolu Xlll. Tıpa Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 2.12.2007 İstanbul."— Sunum transkripti:

1 Dr. İskender Sayek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı TTB Eğitim Kolu Xlll. Tıpa Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 2.12.2007 İstanbul

2 TIP EĞİMİ TIP FAKÜLTESİNE GİRİŞLE BAŞLAYAN VE YAŞAM BOYU SÜREN BİR EĞİTİMDİR.

3 Tıp Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi : Temel Tıp Eğitimi Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi : Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sürekli Tıp Eğitimi/ Sürekli Mesleki Gelişim “Trioloji”

4 STE / SMG VERİLEN SAĞLIK HİZMETİNİN KALİTESİNİ ARTTIRAN DİNAMİK BİR SÜREÇTİR.

5 SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM Mesleğin kendisinin önemli bir sorumluluğudur. BİLGİ BECERİ TUTUM SÜREKLİLİK GÜNCELLEŞTİRME GELİŞTİRME

6 SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM Sürekli tıp eğitiminden daha geniş bir kavram Profesyoneleşmenin daha geniş kapsayıcısı Etik,Tıbbi, İdari (iş organizasyonu, yönetimsel yaklaşım), Sosyal ve kişisel konuları kapsamalı Toplumsal ve kişisel gereksinimler bilim ve sağlık hizmetlerindeki değişimi karşılamalı Kendi kendine öğrenmeyi sağlamalı Kapsamı sağlık hizmetleri ile ilgili konuları içermeli

7 SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM: SUNUCULAR Tıp Fakülteleri / Üniversiteler Meslek Odaları / Birlikleri Dernekler Hastaneler Endüstri ( İlaç / Alet) Bilişim teknolojisi kurumları Ticari Sürekli Mesleki Gelişim Kurumları

8 Eğitim etkinliklerinin niteliğini artırmak Eğitim etkinliklerine katılımı teşvik etmek Eğitim etkinliklerine katılımı belgelendirmek KREDİLENDİRME NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ

9 STE/SMG Kredilendirmesi bireysel ve kurumsal eşyetkilendirme sürecidir.

10 STE/SMG Kredilendirmesi Kullanımı Eğitimin Belgelendirilmesi Yeniden Belgelendirme “Lisans’ın” Yenilenmesi Çoğu ülkede gönüllü olarak yapılmaktadır. Ancak bazı ülkelerde belli kredilerin alınması zorunludur.

11 Türkiye’de STE/SMG Kredilendirmesi 19 Ocak 1991 TTB Sürekli Tıp Eğitimi Çalıştayı Kredilendirme ile ilgili çalışmaların başlaması 1994 TTB-STE Kredilendirme Yönergesi ve Kurulun çalışmaya başlaması 1994 Sonbaharı TTB-STE Kredilendirme işlemlerinin başlaması 2006 TTB-STE kredilendirme yönergesinin güncellenmesi 2006 EACCME ile protokol yapılması

12 TTB-STE KREDİLENDİRME KURULU BİLİMSEL ÇALIŞMALARI ETKİNLİKLERİN BİLİMSEL AÇIDAN YETERLİ OLMASINI DENETLENMESİ TABİP ODALARININ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ ARTTIRMA HEKİMLERİN BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMININ ÖZENDİRİLMESİ KREDİLENDİRİLMİŞ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMIN ÖZLÜK HAKLARINA YANSIMASI

13 TTB-STE KREDİLENDİRME KURULU BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TIP ALANINDA BİLİMSEL ETKİNLİKLER İÇİN TANIMLARIN OLUŞTURULMASI ÖNCELİKLİ GRUPLAR İÇİN EĞİTİM KURUMLARININ YÖNLENDİRİLMESİ ETİK KURALLARIN UYGULANMASI KALİTE KONTROLU

14 KREDİLENDİRME İLE İLGİLİ İLKELER

15 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ KREDİLENDİRME YÖNERGESİ 2006 www.ttb.org.tr

16 Madde 1- Sürekli Tıp Eğitimi (STE) / Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) Kredilendirme Sisteminin amacı, ülkede yürütülen STE/SMG etkinliklerinin nitelik ve nicelik olarak gelişmesini ve bu etkinliklerin uygun standartlarda yürütülmesini sağlamak, denetlemek, hekimlerin bu etkinliklere katılmasını özendirmek ve desteklemektir.

17 Madde 2- STE/SMG Kredilendirme Sistemi örgütlenmesini oluşturmak, sürdürmek, denetlemek, kurumlar arası eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) görevidir. Madde 3- TTB, bu görevini Sağlık Bakanlığı, tıp fakülteleri, ilgili diğer kamu kuruluşları, uzmanlık dernekleri ve yeterlik kurulları ile işbirliği yaparak yerine getirir.

18 TTB-STE/SMG Kredi Puanı: Kredilendirme için kullanılan değerlendirme birimidir. İki tür kredi puanı vardır: I ve II. Gruptaki süreli etkinliklerde kredi puanı, her saat başına bir (1) kredi birimidir. Diğer etkinliklerin puanları ise başvuruda kredilendirme kurulunca değerlendirilerek belirlenir.

19 I. GRUP 1. Devama dayalı eğitsel etkinlikler: konferans, sempozyum, ‘workshop', seminer, yuvarlak masa toplantısı, vb. 2. Eğitim Kursları: Yeni girişimlerle ilgili ya da mesleki yeteneği geliştirmeye yönelik kurslar vb. 3. Kredilendirilmiş dergilerle yapılan STE/SMG etkinlikler: 4. Görsel-işitsel kayıta dayalı materyaller ile yapılan eğitsel etkinlikler:

20 5. Yukarda belirtilenler dışında kalan ve kredi almak isteyen hekimin STE/SMG Kredilendirme Kurulu'na başvurması gereken diğer etkinlikler: i. Kredilendirilmiş ulusal dergilerde ve uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde yapılmış olan yayınlar ii. Kitap ya da kitap bölümü yazarlığı iii. Grup I'deki etkinliklerde konuşmacı/eğiticiliği iv. Yeterlik sertifikası almak v. Master ya da doktora derecesi almak vi. Ulusal/uluslararası akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş kurumlarda eğiten ya da eğitilen olmak vii. Uluslararası kredilendirilmiş toplantılara katılım Bireysel Kredi Alınması

21 II. GRUP 1. Eğiticilerin kendi alanlarında tanımlanan görevleri dışında katıldıkları ya da yönlendirdikleri ve I. Grup'ta yer almayan eğitim etkinlikleri (makale saatleri,”audit" ve mortalite toplantıları vb.) 2. Uzaktan eğitim yöntemleri ile verilen (on-line, internet vb.) eğitim etkinlikleri 3. Grup I'de tanımlanmayan STE/SMG etkinlikleri

22 KREDİLENDİRME İLE İLGİLİ İLKELER 1- I ve II. gruptaki süreli etkinliklerde her 40 dakikalık eğitime 1 (bir) saat / TTB-STE/SMG kredisi verilir. (Serbest Bildiri oturumları da 1 saatten az olmamak kaydıyla 1 TTB-STE/SMG kredi puanı ile kredilendirilir). 2- Kredi alınabilmesi için eğitim fonksiyonu süresince eğitimin verildiği mekanda bulunma zorunluluğu gerekir. 3- Devama dayalı etkinliklerde kredilendirme formları tercihen toplantı sonunda ilgili oturum salonunda ya da ilgili gün sonunda Kongre Sekreterliği'nce toplanmalıdır. 4- 20 (yirmi) dakikadan daha kısa süreli, tek konuşmacılı oturum veya konferanslar kredilendirilmez.

23 Bir Eğitim Etkinliğinin Kredilendirilmesi İçin Ön Koşullar 1- Etkinliğin Bilimsel Kurulu olmalı ve kredilendirme başvurusu bu kurulca yapılmalıdır. 2- Etkinlikle ile ilgili kısa bir genel bilgi vermelidirler. 3- Düzenleme amacı belirtilmelidir. 4- Etkinliğin hedef kitlesi tanımlanmalıdır. 5- Konuşmacıların listesi verilmelidir. 6- Etkinlikte yer alacak konuların ve konuşmacıların listesi, veriliş şekilleri ve süreleri sunulmalıdır. 7- Etkinliğin yapılacağı yer, zaman ve kullanılacak eğitim yöntemi belirtilmelidir. 8- STE etkinliklerinde uyulması gereken ilke ve etik kurallara uyulmalıdır.

24 Bilimsel Toplantılara Aktif Katılım Kongrelerde bildiri ya da poster sunma : 1/2 TTB-STE/SMG kredisi Konferans verme : 1 TTB-STE/SMG kredisi Sempozyuma konuşmacı olarak katılım : Süresi kadar TTB-STE/SMG kredisi Panele konuşmacı olarak katılım : Süresi kadar TTB-STE/SMG kredisi Seminere konuşmacı olarak katılım : Süresi kadar TTB-STE/SMG kredisi Workshop (çalıştay) konuşmacısı :Süresi kadar TTB-STE/SMG kredisi Sempozyum, seminer, panel yöneticiliği : Süresi kadar TTB-STE/SMG kredisi

25 Yazılı Aktiviteler Kitap ya da Bölüm yazarlığı : Her bir bölüm için 1 TTB-STE/SMG kredisi, tüm kitap için en fazla 20 TTB-STE/SMG kredisi verilir. Kitap Editörlüğü : Yazdığı her bir bölüm için 1 TTB-STE/SMG kredisi + geriye kalan bölümlerin 1/3'ü kadar olmak üzere en fazla 20 TTB-STE/SMG kredisi. Çeviri kitaplarda her bölüm için ½ TTB-STE/SMG kredisi ve tüm kitap için en fazla 10 TTB-STE/SMG kredisi verilir. Çeviri kitap editörü çevirdiği her bölüm için ½ puan + geriye kalan bölümlerin 1/3'ü kadar olmak üzere en fazla 10 TTB-STE/SMG kredi puanı alır. Makale : 1 TTB-STE/SMG kredisi Olgu sunumu, editöre mektup, kısa not : ½ TTB-STE/SMG kredisi

26 SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ / SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİKLERİNDE UYULMASI GEREKEN İLKE VE ETİK KURALLAR 1. Endüstri-hekim ilişkilerinde saydamlık, kurumsal ilişki ve eğitim etkinliğinin amacı dışında bir destekte bulunulmaması ilkeleri geçerli olmalıdır. 2. Bilimsel toplantıları gerçekleştiren düzenleme kurulları, her etkinlik sonrasında bütçe gelir ve giderlerini kendi yayın organında yayınlar ya da dernek genel kurulu toplantısında açıklar. 3. Bu bütçe içerisinde Düzenleme Kurulu'na yapılan kurumsal destekler, katılımcılara verilen burslar, katılımcıların ve refakatçilerinin ne kadarının endüstriden bireysel destekle katıldıkları açıkça belirtilir.

27 4. Düzenleme Kurulu, etkinliğin uygun yer, biçim ve düzeyde olmasını sağlar. Sosyal program toplantıya ilgiyi yoğunlaştırma amacıyla çekiliş, lüks eğlence ya da abartılı dinlenceye yönelik düzenlemeleri içeremez. 5. Bilimsel toplantıların yapıldığı salon ve mekanlarda endüstri tanıtımına yönelik herhangi bir araç ya da işaret bulunamaz. 6. Etkinliklerde endüstri desteğinin "koşulsuz eğitim" amacıyla toplantı genel bütçesine aktarılması uygundur. 7. Endüstri tarafından düzenlenen satellit toplantılar kredilendirilmez. 8. Doğrudan endüstri desteği alan konuşmacıların bu durumu sunumlarında açıkça belirtmeleri gerekir.

28 Türkiye’de STE/SMG Kredilendirmesi Toplam EtkinlikSayısı: 7, 560 CME/CPD Accreditation in Turkey: Total no of accredited act ivities : 7,560

29 Türkiye’de STE/SMG Kredilendirmesi Verilen Kredi : 81,088 Total CME/CPD Credits awarded : 81,088

30 T Türkiye’de STE/SMG Kredilendirmesi: Etkinlik Türleri Types of CME/CPD activities accredited in Turkey

31 1994-2000 STE/SMG Sunucuları CME/CPD Providers in Turkey : 1994-2000

32 2003-2007 STE/SMG Sunucuları CME/CPD Providers in Turkey : 2003-2007

33 2003-2007 STE/SMG Sunucuları Toplam Kredi Dağılım Oranı Profes. societies Universities Medical Pharma Hospital Others Chamber Industry Rate of credits awarded in relation to CME/CPD Providers

34 42 48 32 26 7 4 19 22 Kredilendirilen etkinliklerin alanlara dağılımı Surgical Medical Basic Primary Sciences Siences Sciences Care

35 Tükiye’de STE/SMG Kredilendirmesi Ulusal 7410 National Uluslararası 120 International 2007 yılında EACCME Kredilendirmesi 27 Joint Accreditation with EACCME (2007) 27

36 Türkiye’de STE/SMG Kredilendirmesi : İllere göre dağılım Toplam 74 ilde STE etkinlikleri yapılmış Ençok etkinlik yapılan iller: – İstanbul160018,098 – Ankara 136716,186 – İzmir8138,727 – Antalya62710,672 – Bursa2912,675 – Adana2432,425 – Tekirdağ139670 – Eskişehir136783 – Aydın1341,313 – Samsun1331,065

37 KREDİLENDİRİLEN TOPLAM ETKİNLİK SAYISI 2000: 2220 2007: 7560 KREDİ VERİLEN HEKİM SAYISI 2000: 130.000 2007: 285.000 No of activities awarded No of physicians awarded with credits

38 STE/SMG Kredilendirmesinde Hedefler YAYGINLAŞTIRILMASI KATILIMIN ÖZENDİRİLMESİ HEKİMİN STE’NİN ÖNEMİNİN BİLİNCİNDE OLMASI –MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ –MEZUNİYET SONRASI TIP EĞİTİMİ

39 NELER YAPILMALI? : 2000 ÖZLÜK HAKLARINA YANSIMASI SAĞLIK BAKANLIĞI VE YÖK İLE YAPTIRIMIN SAĞLANMASI UEMS İLE AKREDİTASYON DEĞİŞİMİ “YETERLİLİK (BOARD) ÇALIŞMALARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ BÜTÜN ÜLKEYE YAYILMASI KOLAY ULAŞILIR OLMASI

40 NELER YAPILMALI? : 2007 ÖZLÜK HAKLARINA YANSIMASI SAĞLIK BAKANLIĞI VE YÖK İLE YAPTIRIMIN SAĞLANMASI UEMS İLE AKREDİTASYON DEĞİŞİMİ “YETERLİLİK (BOARD) ÇALIŞMALARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ BÜTÜN ÜLKEYE YAYILMASI KOLAY ULAŞILIR OLMASI

41 Hedefler Yeni başvuru formlarını kullanma “Ağ” tabanlı başvuru olanağı sağlama Akıllı kart uygulamasına geçme Belirli bir sürede en az kredi alınmasını sağlamak

42 HER HEKİMİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME SORUMLULUĞU OLMALIDIR.

43 SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ / SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM AKTİF PRATİSYEN HEKİMDEN AKADEMİSYENE KADAR HEKİMLİK YAPAN TÜM HEKİMLERİ HEDEFLEMELİDİR.

44 Teşekkür ederim.


"Dr. İskender Sayek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı TTB Eğitim Kolu Xlll. Tıpa Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 2.12.2007 İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları