Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TTB-UDEK STE/SMG ÇALIŞMA GRUBU EYLEM PLANI. Tıp Uzmanlık Dernekleri ve STE  İlgili uzmanlık alanında çalışan hekimlerin bilgi, beceri, mesleki yetenekleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TTB-UDEK STE/SMG ÇALIŞMA GRUBU EYLEM PLANI. Tıp Uzmanlık Dernekleri ve STE  İlgili uzmanlık alanında çalışan hekimlerin bilgi, beceri, mesleki yetenekleri."— Sunum transkripti:

1 TTB-UDEK STE/SMG ÇALIŞMA GRUBU EYLEM PLANI

2 Tıp Uzmanlık Dernekleri ve STE  İlgili uzmanlık alanında çalışan hekimlerin bilgi, beceri, mesleki yetenekleri ve ilişkilerini geliştirmek ve sonuçta hastalara ve topluma daha etkin bir sağlık hizmeti vermelerini sağlamak amacıyla yapılan tüm eğitim etkinliklerini kapsamaktadır.

3 TTB-UDEK STE/SMG Çalışma Grubu  Uzmanlık derneklerince yürütülen STE/SMG etkinliklerinin izlenmesi, iyileştirilmesi, yönlendirilmesi ve bu etkinliklerin eşgüdümünden sorumludur.  Konu ile ilgili dernek temsilcilerinden oluşan bu kurul, kendi içinden iki yıl için seçilen beş kişilik yürütme kurulu tarafından yönetilir.

4 Yürütme Kurulu  Dr. Ali Kocabaş (Başkan) (Türk Toraks Derneği)  Dr. Ferit Demirkan (Sekreter) (Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Der)  Dr. Murat Civaner (Üye) (Türkiye Bioetik, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği)  Dr. Nuri Çakır (Üye) (Türk Endokrinoloji Derneği)  Dr. Bülent Tandoğan (Üye) (Kadın Doğum Derneği)

5 Eylem Planı Amaçlar 1. TB-UDEK’in ve Uzmanlık derneklerinin STE/SMG ile ilgili politikalarını belirlemek (misyon, vizyon, amaç ve hedefler), 2. Bu politikaların uzmanlık derneklerince hayata geçirilmesini sağlamak, 3. STE/SMG politikalarının uygulanımı izlemek, eşgüdümünü yapmak ve geliştirmek

6

7 Amaç 1: TB-UDEK’in STE/SMG ile ilgili ulusal politikalarını ve standartlarını belirlemek Stratejiler  Amaç ve hedeflerin tanımlanması  Örgütsel alt yapı ve kapasitenin oluşturulması  Durum analizinin yapılması  Gereksinimler ve engellerin tanımlanması  Standartların ve eylem planının oluşturulması  Bir çalıştay düzenleyerek taslağın tartışılması  Ulusal politikalara ve standartlara son şeklinin verilmesi  TTB-UDEK Yönetim Kurulu ve Genel Kurulda onaylanması  Standartların yayınlanması Çalışma grubu, dernekler, konu ile ilgili uzmanlar, 1 yıl

8 Amaç 2: Bu politikaların uzmanlık derneklerince hayata geçirilmesini sağlamak Stratejiler  STE/SMG Standartları el kitabının yayınlanması  Konu ile ilgili tantım/eğitim toplantılarının yapılması  Her dernekte STE/SMG birimleri/Çalışma Gruplarının kurulmasının temini  Derneklerin kendi yazılı STE/SMG amaç, hedeflerini belirlemelerinin teşvik edilmesi  TTB Kredilendirme sisteminin oluşturulan politikalar doğrultusunda değiştirilmesi  Sadece STE politikasına sahip derneklerin etkinliklerinin kredilendirilmesi Çalışma grubu, Kredilendirme Kurulu, 1 yıl

9 Amaç 3: STE/SMG politikalarının uygulanımı izlemek, eşgüdümünü yapmak ve geliştirmek Stratejiler  İzlem komitesi oluşturulması ve izlem ilkelerinin tanımlanması  Uzmanlık derneklerinin STE/SMG standartlarını uygulamadaki eksiklikleri gidermeleri konusunda teşvik etmek, sorunlarını gidermelerine yardımcı olmak,  Çalışma grubunun dernek STE/SMG kurul başkanlarından oluşmasını sağlamak  Standartları karşılamayan uzmanlık derneklerinin STE/SMG etkinliklerini kredilendirmemek  Ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeleri ve sağlık ortamı ile ilgili gelişmelerin yakından izlemek,yorumlamak ve yaymak  Gelişmeler doğrultusunda standart ve politikalarda gerekli güncellemelerin yapmak Çalışma grubu, Kredilendirme Kurulu, Yıllar

10 TTB-UDEK STE/SMG ÇALIŞMA GRUBU Standartlar Komitesi Uygulama Komitesi İzlem Komitesi Planlama Komitesi

11 Başarabiliriz, ancak……….  Çalışma gruplarının yapısındaki hızlı değişimin getirdiği sorunların, katılımcılık ve üretim arasında sağlıklı bir denge kurularak aşılması  Uzmanlık derneklerinin konuya sahiplenmelerinin sağlanması  TTB-UDEK’in süreci iyi yönetecek stratejiler ve yönetsel yapılar oluşturması  Eylem planlarının hayata geçirilmesini sağlayacak finansal, kapasite ve yönetim sorunlarının aşılması

12


"TTB-UDEK STE/SMG ÇALIŞMA GRUBU EYLEM PLANI. Tıp Uzmanlık Dernekleri ve STE  İlgili uzmanlık alanında çalışan hekimlerin bilgi, beceri, mesleki yetenekleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları