Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek"— Sunum transkripti:

1

2 “ Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek
Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın. Ama düşünüyorsan yüzyıl ötesini, Halkı eğit o zaman...” Kuan-Tzu

3 Kalite Kavramı Bir işin ilk defada doğru yapılarak
sıfır hataya ulaşılması, İşlerini iyi yapabilmek için gerekli eğitimden geçme, İhtiyaç duyduğu araç gereç ile desteklenme,

4 Personelin işi kısa sürede ve doğru olarak yapması,
Kalite Kavramı Personelin işi kısa sürede ve doğru olarak yapması, Ürün ve hizmetin iyiliği konusunda son kararın verdiği tatmin Rekabet gücünün yükseltilmesi, Müşteri beklentilerinin sağlıklı olarak belirlenip karşılanması kalite özellikleri olarak sayılabilir.

5 Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen ihtiyaçları karşılama
Bu özellikler ışığında ; Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özellikler toplamıdır. Kalite iyileştirilebilen her şeydir.

6 Toplam Kalite Yönetimindeki TOPLAM kelimesi kalitenin
sadece üründe değil, hizmette, iletişimde fikir alanında yani; insan + iş + ilişki + ürün hizmetin tamamında geçerli bir kavram olduğunu ifade eder.

7 Sonuçlara Odaklanma Müşteri Odaklılık Liderlik ve Amaç Tutarlılığı Süreçlerle ve Verilerle Yönetim

8 5. Çalışanın Gelişimi ve Katılımı
6. Sürekli Öğrenme/ Gelişme/ Yenilikçilik İşbirliklerinin Geliştirilmesi 8. Toplumsal Sorumluluk

9 1.Teftiş bağımlılığına son vermek ( özdenetim)
Deming’in 14 Kalite İlkesinin Eğitime Uygulanması 1.Teftiş bağımlılığına son vermek ( özdenetim) 2. Sürekli gelişim felsefesi benimsemek (Yeni yöntem, davranış) 3. Hedeflerde süreklilik yaratmak (uzun dönem, rekabet)

10 4. İşin yalnızca parayla ödüllendirilmesine son vermek (Teşvik, moral)
Deming’in 14 Kalite İlkesinin Eğitime Uygulanması 4. İşin yalnızca parayla ödüllendirilmesine son vermek (Teşvik, moral) 5. Hizmet ve üretim sistemini sürekli geliştirmek (problemleri çözme) 6. Kurumda mesleki eğitim vermek (HİE) 7. Liderliği tesis etmek (yardım, iletişim)

11 (rehberlik, güven, yol gösterme)
8. Korkuyu yenmek (rehberlik, güven, yol gösterme) 9.Bölümler arası engelleri ortadan kaldırmak (kademe, branş) 10. Sınırlamaları ortadan kaldırmak ( hedeflerde denge) 11. Slogan ve nasihati ortadan kaldırmak ( Ne, Nasıl yapılacak)

12 12. Çalışanların gurur duymalarını sağlamak (iyiye, başarıya destek)
13. Zengin bir eğitim programı kurmak (uzmanlardan yardım) 14. Değişimi sağlayacak tedbirleri almak (iyiyi, yeniliği alma)

13 Klasik Eğitim Toplam Kalite Eğitimi Program Amaç Planlama Moral
Öğretmen-öğrenci etkileşimi Öğrenciye konuşur, İzleyici, bilgi verici, eleştirici, kontrol edici Öğrenciyle konuşur, bilgi paylaşır. Rehber, yardımcı, güçlendirici Program Ders öğretmen merkezli, testler, çok çalışma Öğrenme ÖM sürekli gelişimi izleme, sistemli çalışma Amaç Ders başarısı, not, kısa dönem, yarışma ve okul Yeterlilik, güvenilirlik, uzun dönem, ilgi ve toplum Planlama Birim, dersler, testler, kademeler, süreç / uygunluk, konular Topluma katkıya doğru süreklilik sonuç / katkı, ayarlama, ortak enerji, büyüme Değerlendirme Kızma, suçlama, geçti-kaldı Rehberlik, Yardım, Öğrenme gelişme başarı Moral Dış İç Olumsuzluk Kaçınma Dikkatlice araştırma Çözüm getirme

14 Çalışmalarının Amacı 1- Çalışma ortamında iyileştirme ve verimlilik.
2- Çalışanları motive etmek. 3- Etkili insan ilişkileri. 4- Katılım ve karar verme 5- Düşün ve üretilen fikri kullan 6- Dünya görüşünün genişletilmesi 7- Eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi

15 1-Çalışma ortamında iyileşme ve verimlilik
A-İşi en iyi bilen o işi yapan kişidir. B- İşi en iyi bilen kişilere yaptıkları iş konusunda fikirlerini iletme şansı verilmelidir. C-Takım çalışmaları bunun için gerekli ortamı sağlar. D- Çalışanların yöneticilik nitelikleri geliştirilmelidir.

16 E-Üst ast ilişkilerinde karşılıklı saygı
olmalıdır. F-Tüm çalışanlar arasında iş birliği ekip çalışması ortamı yaratılmalıdır. G-Çalışanların morali yüksek tutulmalıdır. H-İşin kalitesi için uygun kontrol sistemi oluşturulmalıdır.

17 amaçlarımıza ulaşmamızda
2- Çalışanları motive etmek. A- İş yerinde iyi insan ilişkileri ve yüksek moral, amaçlarımıza ulaşmamızda yardımcı olacaktır.

18 iş ortamındaki en kritik unsurlardan biri olarak kabul edilir.
B- Moral, iş ortamındaki en kritik unsurlardan biri olarak kabul edilir. Kalite Geliştirme Ekiplerinin en önemli hedeflerinden biride çalışanların moralini güçlendirmektir.

19 ve yaptıkları çalışmalarının
C- Okul personeli, KGE’ ne katılmaktan ve yaptıkları çalışmalarının başarıya ulaşmasından haz duyacaklardır. Bu başarıya paralel olarak morali yükselecektir.

20 3.Etkili insan ilişkileri
A. Okuldaki her eleman insan ilişkilerinin ne anlama geldiğinin bilincinde olmalıdır. Olaylar karşısında her insanın algılaması, düşünmesi ve davranışı kendine özgüdür. Bazı insanlar sadece kendilerini doğrudan etkileyen konuları önemser, bazıları ise başkalarının sorunlarını da önemser.

21 ekip üyelerinin moralini yükseltir.
B. Aynı sorunu paylaşan ekip üyeleri karşılıklı iletişim yoluyla birbirlerini tanıyıp ona göre davranmalı ve uyumlu ilişkiler geliştirmeyi öğrenmelidir. Bu uyumlu ilişkiler tüm ekip üyelerinin moralini yükseltir.

22 uzun ömürlü olmasında ki başarı, kişilerin baskı altında olmadan,
4. Katılım ve karar verme A. KGE’nin uzun ömürlü olmasında ki başarı, kişilerin baskı altında olmadan, katılım için bağımsız karar vermesinden kaynaklanır.

23 Çalışma ortamının iyileştirilmesi ve üyelerin yeteneklerini
geliştirmeyi hedefleyen KGE’ leri çalışmalarına katılım, tümüyle kişinin istekli olmasına bağlıdır.

24 B. KGE’ leri, yönetim zorlaması ile oluşturulamaz.
Okul içindeki her personel, ekip çalışmasının yararının bilincinde olmalı ve kendi isteğiyle bu faaliyetlere katılmalıdır.

25 bu kendiliğinden oluşan girişimlere saygı duyar, destek verir ve
Yönetim bu kendiliğinden oluşan girişimlere saygı duyar, destek verir ve ne gibi katkılarda bulunacağını gözden geçirir.

26 1. KGE 5. Düşün ve üretilen fikri kullan
çalışanların yeteneklerini ve akıllarını kullanabilecekleri bir çalışma ortamının oluşmasını sağlar. Okul ortamı çalışanların düşünebileceği ve akıllarını kullanılabileceği bir yer olmalıdır.

27 * Çalışanlar düşünmeye yönlendirilmelidir.
Böyle bir çalışma ortamında olması gerekenler; * Çalışanlar düşünmeye yönlendirilmelidir. Önemli olan okul yönetiminin çalışanlarına yeteneklerini kullanabilmesi için gerekli ortamı hazırlamasıdır.

28 Okuldaki her çalışanda belli bir bilgi birikimi ve kullanma
yeteneği vardır. Liderler, bu yeteneğin kapasitesini belirleyebilmeli ve gelişimi için imkan sağlamalıdır.

29 6.Dünya görüşünün genişletilmesi
A-Kalite Geliştirme Ekipleri çalışması kişinin sadece kendi ilgi alanı ile sınırlanmamalıdır. Diğer okullarla, Fakültelerle ve MLO’larla görüş alış verişleri yapmak kişilerin bilgilerini paylaşmasına düşünme ve problem çözme yeteneklerini güçlendirmesini sağlayacaktır.

30 B- Kalite Geliştirme Ekipleri seminerler, genel toplantılar,
çalışma toplantıları ile fikir alış verişi yapmalıdır.

31 7.Eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi
Okul personeli, eğitim öğretim ile ilgili olarak, yaptıkları her çalışmada kaliteyi yakaladıklarından emin olmalıdırlar. 2. Kalite Geliştirme Ekipleri çalışmaları, kalite ve güvenilirlik gelişimine katkıda bulunmayı hedefler.

32 KALİTE GELİŞTİRME EKİPLERİ ANA KURALLARI
1. Kalite Geliştirme Ekipleri, herkesin katılımını amaçlayan bir ekip çalışmasıdır. 2. Ekip üyeleri okul içinde yaptıkları faaliyetler ile ilgili olarak iyileştirme faaliyetlerini sürdürürler. 3. KGE’ leri çalışmaları, belirli bir sorun üzerinde yoğunlaşır.Önceleri küçük, basit sorunları ve giderek daha zor problemleri çözmeye çalışır.

33 karşılaşılan sorunların tekrarını önleyici önlemler almak ,
4. Çalışmalar; karşılaşılan sorunların tekrarını önleyici önlemler almak , problemleri doğmadan önce tahmin etmek ve oluşmasını engellemek, çözüm önerilerini uygulamaya yöneliktir.

34 5. KGE’leri çalışmaları, yalnızca ekip liderinin tekelinde değildir.
Üyelerinin tam ve aktif katılımı gereklidir. 6. Tartışmalar sırasında herkes fikrini açıkça belirtmelidir. Bu başkalarını dinlemek ve karşısındakinin fikirlerini anlamak için bir olanaktır.

35 7. Bir sorunun analizi ve çözümü için görev dağılımı,
her üyenin bilgi ve becerisi göz önünde tutularak yapılır. Önemli olan herkesin katılımının sağlanmasıdır.

36 Ekip üyeleri problem çözme ve analizi tekniklerini kullanarak fikirler ileri sürerler. Daha sonra kabul gören fikir ve görüşler uygulanır.

37 9. Bir problemi çözen kişiler mutluluk, güven ve daha fazlasını
yapma isteği duyarlar.

38 11. Kalite Geliştirme Ekipleri , üyelerin eğitimi için ortam ve
10. Ekip üyeleri birisinin kendilerinden bunu yapmalarını istediği için değil, kendi iradeleri ile katılımda bulunurlar. 11. Kalite Geliştirme Ekipleri , üyelerin eğitimi için ortam ve diğer üyelerle etkili ilişkiler kurmak için imkan sağlar.

39 12. Başarısız olmaktan korkulmamalıdır.
Ekibin deneyerek kazandığı her tecrübe en etkili öğrenme olacaktır. 13. Çözülecek problemle ilgili veriler ve mevcut durum incelenmelidir.

40 14. KGE’lerinin başarıya ulaşması
öncelikle yöneticilerin öncülük edip, gerekli eğitim ve destek vermesine bağlıdır. Böylelikle okulda ki tüm personelde; *Yardımlaşma *Ekip Çalışması Ruhu *Ekibin Kendine Güven Duygusu gelişecektir.

41 15. Kalite Geliştirme Ekiplerinin, hedeflerinden en önemlisi
“Sürekli İyileşme ve Gelişmeyi” sağlamaktır.

42 PUKÖ DÖNGÜSÜ Verilerle yönetim Doğru kararlar almanın, doğru ve etkin işler yapmanın birinci şartı gerçek bilgiye sahip olmaktır. Gerçek bilginin sistematik olarak kullanılması çalışmaların etkinliğini arttırır.

43 Problem Analizi Ve Çözümünde İyileştirme Çalışmaları Basamakları
U K Ö

44 PLANLA ( P ) 1. Mevcut durum analizi 2. Hedefin belirlenmesi 3. Problem nedeninin araştırılması, karşı önlemler için plan yapılması UYGULAMA ( U ) 4. İyileştirme çalışmalarının uygulamaya geçişi.

45 5. İyileştirme sonuçlarının hedeflerle karşılaştırılması
KONTROL ET ( K ) 5. İyileştirme sonuçlarının hedeflerle karşılaştırılması ÖNLEM AL ( Ö ) 6. Standartlaşma 7. PUKO çemberinin tekrarı

46 TKY ‘nin Öğretmen Üzerinde Etkileri
Öğretmen ile öğrenci arasındaki resmi ilişki yerine diyalog kurabilen Öğrenciye rehberlik edebilen, eleştiren değil yol gösterici olan Bilgi vermekten çok bilgiyi paylaşan Öğrenci üzerine odaklaşabilen

47 Bilgiyi sınıf içinde değil dış ortamlarda da arayan
Bilim ve teknolojide ki yenilikleri takip eden Öğrencilerini araştırmaya iten Başarısızlığı yargılamayan nedenini araştırıcı bir öğretmen profili çizilir.

48 TKY’ nin Öğrenci Üzerindeki Etkileri
uygulaması yapılan okulları bitiren gençler İletişim+Ekip çalışması+Problem çözme *Öğrenmeyi öğrenme konularında beceri geliştirirler

49 *Düşüncelerini sınıf ortamında rahatça ifade edebilecek,
Öğrenciler artık derslerde *Sıkılmayacak, *Düşüncelerini sınıf ortamında rahatça ifade edebilecek, *Araştırma ve incelemeye yönelecek,

50 *Teknolojik gelişmeleri takip edecek,
*Bilgi edinme isteğiyle bir üst kuruma gidecektir, *Teknolojik gelişmeleri takip edecek, *Takım çalışmasını sevecek, böylece tüketen değil üreten toplum oluşacaktır.

51 *Okullar bazında çözülemeyen sorunlar azalır.
* Öğretmenlerin okulda ki sorumlulukları paylaşmaları, kendi katkılarının göz ardı edilmediğini fark etmeleri okulda katılımcı yönetimin uygulanmasına katkı sağlar. *Her türlü savurganlığın önüne geçilir.

52 TKY’ nin Okul Örgütünde Uygulanmasının Yararları
Okulların gelişimlerini kendi planları doğrultusunda gerçekleştirmelerini sağlar. Okullar oluşturdukları Kalite Kurulu ve Kalite Geliştirme Ekipleri ile sorunlarını kendileri çözme sürecine giderler.

53 Strateji 1: Toplam kalite yönetimi
Önerilen Stratejiler Strateji 1: Toplam kalite yönetimi temel ilkeler doğrultusunda uygulanır. Strateji 2: Okulda Kalite Kurulu ( KK ) Kurulur. Kalite Kurulu;TKY’ nin uygulanması için süreçleri tasarlar, yürütülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kararları ve önlemleri alır.

54 Strateji 3: Okulda çalışma grupları
Kalite Geliştirme Ekipleri olarak çalışır. Strateji 4: Toplam Kalite Yönetiminin okulda gerçekleştirilmesi için 3 aşamalı süreç uygulanır.

55 Strateji 1: Toplam Kalite Yönetimi Temel İlkeleri 1. Müşteri odaklılık 2. Tam katılım 3. Sürekli gelişme 4. Örgüt kültürü 5. Önce insan anlayışı ve insan kaynakları yönetimi 6. Süreç yönetimi ve sürekli denetimi

56 1. Kalite Kurulu kimlerden oluşur ?
Strateji 2: Kalite Kurulu 1. Kalite Kurulu kimlerden oluşur ? Birim amirinin başkanlığında; kritik sorumlulukları üstlenmiş, planların oluşturulmasında uzmanlık alanları nedeniyle katkıda bulunabilecek, deneyimli 5-7 kişiden oluşur. 2. Kalite Kurulu üyelerinin Seçimi 3. Kalite Yöneticisinin seçimi 4. OGYE ‘nin KK olarak görevleri 5. Kalite Kurulunun Çalışma esasları

57 *Kullanılan araç ve teknikler
Strateji 3: Kalite Geliştirme Ekipleri * Amacı * Organizasyonu * Görevleri * Eğitimi *Kullanılan araç ve teknikler

58 Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Süreci
Strateji 4: Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Süreci I. Aşama HAZIRLIK Eğitim İhtiyacın Belirlenmesi Kalite için yapılanma Müşteri ihtiyacının belirlenmesi Kaliteyi benimseme

59 Okul kültürüne ilişkin uygulama projesinin oluşturulması
Strateji 4:Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Süreci II. AŞAMA UYGULAMA Okul kültürüne ilişkin uygulama projesinin oluşturulması Sürecin Tasarlanması Kalite planlaması Birim düzey kalitesi Farkında olma ve tanıtım Takdir ve kutlama Kalite talep edilmesi

60 Değerlendirme ve uygulamaların sürekliliği
Strateji 4: Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Süreci III. Aşama DEĞERLENDİRME Değerlendirme ve uygulamaların sürekliliği Kalitenin izlenmesi ve ölçülmesi Hizmet Kalite Göstergeleri

61 Değişimin yaşandığı alanlar
İnsan ve toplum yaşantılarında değişim Çalışma hayatında değişim Yönetim anlayışında değişim Ticarette değişim Pazar anlayışında değişim Toplum bilincinde değişim

62 Değişimin sonuçları İlginç ve heyecan vericidir. Bireylere yeni fırsat ve imkanlar getirir. Personelin profesyonel gelişimini hızlandırır. Günlük uygulamaların akademik olarak gözden geçirilmesine imkan verir. Güven ortamı oluşturur. Personele bireysel gelişim imkanı doğurur. İlgi ve dikkat arttırır.

63 Kurum kültürü değişmeden bir kurumda kalitenin geliştirilmesi mümkün
Zihniyet değişikliği Kurum kültürü değişmeden bir kurumda kalitenin geliştirilmesi mümkün değildir.

64 Yönetim anlayışında değişim
Güçlü bir yapı / sistem / teknik üzerine inşa edilen, Önce insan anlayışı ile şekillenen, Müşteri odaklı, Süreçlerle yönetilen, Verilere dayanan, Çağdaş yönetim anlayışını gündeme getirdi.

65 Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek,
EMPATİ Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek, onların istek, beklenti, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek, karşıdaki insanın gözüyle olaylara bakabilmektir.

66 BAŞKASI BEN Bir işi uzun sürede yapıyorsa.................
Bir işi yapmıyorsa, Bir şeyi söylemeden yapıyorsa, Bir görgü kuralını çiğniyorsa, Öne geçerse, bu kuralları BEN Uzun sürede yapıyorsam, Yapmıyorsam Yapmıyorsam bu Çiğniyorsam, Başarırsam,

67 KARŞILAŞTIRMALI YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK ÖZELLİKLERİ

68 YÖNETİCİ Yönetir Mevcut düzeni sürdürür. Otoritesi statüsünden kaynaklanır. Yetkileri kendisinde toplar. İtaati vurgular. Planlara aşırı bağlıdır. Belirlenmiş amaçlara hizmet eder. İşi doğru yapar. Kontrolü vurgular. LİDER YÖNETİCİ Yönlendiricidir. Yenilik peşindedir. Otoritesi kendisindedir. Astlarını yetkilendirir. Katılımı vurgular. Alternatif yaklaşımlara açıktır. Yeni amaçlar ortaya atar. Doğru iş yapar. Güveni esas alır.

69 Başarıları kendine mal eder. Bilgiyi saklar.
YÖNETİCİ Başarıları kendine mal eder. Bilgiyi saklar. Hatasını kabul etmez, hata yapanı affetmez. Kendinden başkasını düşünmez. Herkesin kendisi gibi davranmasını ister. Sorunları karmaşık hale getirir. Sevincinde neşesinden, kederinde gazabından yanına yaklaşılmaz. Personeliyle olmaktan rahatsızlık duyar. LİDER YÖNETİCİ Ekibini başarıya götürür. Bilgiyi yayar. Hatalarını itiraf eder. Ekibini korur. Herkesin potansiyelini ortaya koymasına rehberlik eder. Sorunları basite indirger. Sevincini ve kederini personeli ile paylaşır. Personeliyle olmaktan mutluluk duyar.

70 YÖNETİCİ Konuşmaya bayılır. LİDER YÖNETİCİ Dinlemesini bilir.
Hiç kimseye güveni yoktur. Kriz anında panik yapar ve kontrolü kaybeder. Onunla çalışmak bir eziyettir. Etik değerleri önemsemez. Sözünü tutmaz. Kendisiyle gurur duyar. İlişkilerinde soğuk ve riyakardır. Personeline zaman ayırmaz. Konuşmaya bayılır. LİDER YÖNETİCİ İnsanlara güvenir. Kriz anında soğukkanlı ve rahattır. Onunla çalışmak bir zevktir. Etik değerleri önemser. Sözünün eridir. Ekibiyle gurur duyar. İlişkilerinde sıcak ve samimidir. Personeline zaman ayırır. Dinlemesini bilir.

71 “Ölçmediğiniz şeyi Yönetemezsiniz Geliştiremezsiniz”

72 Çalışanların memnuniyeti Toplum üzerindeki etki İletişimin etkinliği
Neler ölçülür ? Müşteri memnuniyeti Çalışanların memnuniyeti Toplum üzerindeki etki İletişimin etkinliği Sonuçlar, Hedefler Kalite Maliyetleri Liderlerin etkiliği Tüm bu alanları ölçebilecek araç Mükemmellik Modelidir.

73 Süreç Yönetimi Kurumlarda yürütülen işler birbiriyle ilişkili bir çok süreçten meydana gelmektedir. Süreç; kaynakları işleyip onlara bir katma değer kazandırarak ürün ya da hizmet olarak çıktı haline getiren işlemler dizisidir.

74 Süreç konuları aşağıdaki konuları kapsar
Süreçlerin tanımlanması Süreçler arası ilişkilerin çözümlenmesi Süreç sahiplerinin belirlenmesi Süreç performansını ölçmek için kriter ve standartların belirlenmesi.

75 Sınav hazırlama – Değerlendirme Eğitim malzemesi Geliştirme
OKUL SÜREÇLERİ Öğrenci kayıt – kabul Sınav hazırlama – Değerlendirme Eğitim malzemesi Geliştirme Okul – Aile ilişkileri Personel Temini ve Geliştirme Satın Alma

76 Elemanların Eğitimini,
Her lider yönetici: Elemanların Eğitimini, Planlamalı Almalarını sağlamalı Verimliliğini değerlendirmeli Sürekliliğini sağlamalı Tazeleme eğitimlerini de unutmamalıdır.

77 Zaman içinde geliştirebilen
Öğrenen organizasyon Bireylerin öğrenmesine ortam yaratan Bireylerin öğrenmesinden yararlanarak bilgisini anlayışını çevresini Zaman içinde geliştirebilen bir organizasyondur.

78 Yetkilendirilmiş bireyler grubu
Öğrenen organizasyon Yeni bilgi, ürün ve hizmetler yaratan Yenilikçi gruplarla ilişkiler kuran Daha geniş bir dünyanın algılanmasına ve yüksek bir amaca hizmeti öngören Yetkilendirilmiş bireyler grubu olarakta görülebilir.

79 “Şans yalnızca hazır zihinlere güler.”
(Louis Pasteur) “Eğitim tercihe bağlı olamaz.” (Townsend) “...bilinmeye değer olmayan hiçbir şey öğretilemez.” (Oscar Wilde)


"“ Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları