Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ ROJESİ. Bu proje, TBMM Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında 13.01.2004 tarihinde imzalanan protokolle uygulamaya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ ROJESİ. Bu proje, TBMM Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında 13.01.2004 tarihinde imzalanan protokolle uygulamaya."— Sunum transkripti:

1 DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ ROJESİ

2 Bu proje, TBMM Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında 13.01.2004 tarihinde imzalanan protokolle uygulamaya konulmuştur.

3 PROJENİN GENEL AMAÇLARI Çocuklarımızda;  Yerle ş ik bir demokrasi kültürü ve bilincinin olu ş turulması,  Büyük Atatürk’ün “fikrî hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yeti ş tirmek ” hedefine odaklanmanın sa ğ lanması,  Ço ğ ulculuk, katılımcılık; farklı din, inanç ve dü ş ünceler ile bireyin hak ve özgürlüklerine saygı; ho ş görü ve diyalo ğ a açıklık gibi demokratik de ğ er, tutum ve becerilerin kazandırılması,

4  Farklılıklara ra ğ men insanların huzur ve barı ş içerisinde bir arada ya ş ayabilece ğ i anlayı ş ının geli ş tirilmesi,  Dü ş ünen, sorgulayan, analiz ve sentez yapma kabiliyeti olan bireyler olarak yeti ş melerinin sa ğ lanması,  Kendi kültürünü özümsemi ş, ayakları kendi ülkesinin topra ğ ına basan ancak dünyaya ve global de ğ erlere açık nesiller yeti ş tirilmesi,  Aday olma, seçme, seçilme, seçim sonuçlarını kabullenme vb. tutumların kazandırılması,

5 PİLOT UYGULAMASININ KAPSAMI Proje, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında pilot olarak uygulanacak olması ve proje uygulama takviminin sıkışık olması nedeniyle 300 okulla sınırlı tutulmuştur. Ancak, 2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm ilköğretim ve orta öğretim okullarımızda yaygınlaştırılacaktır. Pilot uygulama, 81 ilimizden seçilen 200’ü ilköğretim, 100’ü orta öğretim olmak üzere toplam 300 okul da yapılmaktadır.

6 PROJENİN YASAL DAYANAKLARI  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Cumhuriyetin Nitelikleri ba ş lı ğ ı Madde-2. “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanı ş ma ve adalet anlayı ş ı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçili ğ ine ba ğ lı, ba ş langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”  1739 Sayılı Millî E ğ itim Temel Kanunu, Türk Millî E ğ itim Sistemini Düzenleyen Genel Esaslar, Birinci Bölüm, Türk Millî E ğ itiminin Amaçları, I- Genel Amaçlar Madde-2.

7 “Türk Millî E ğ itiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçili ğ ine ba ğ lı; Türk Milletinin millî, ahlâki, insanî, manevî ve kültürel de ğ erlerini benimseyen, koruyan ve geli ş tiren; ailesini, vatanını ve milletini seven ve daima yüceltmeye çalı ş an; insan haklarına ve Anayasanın ba ş langıcındaki temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine kar ş ı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranı ş hâline getirmi ş yurtta ş lar olarak yeti ş tirmek” tir.

8  VIII-Demokrasi e ğ itimi Madde 11’ de ; “ Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekle ş mesi ve devamı için yurtta ş ların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayı ş ve davranı ş larla sorumluluk duygusunun ve manevî de ğ erlere saygının, her türlü e ğ itim çalı ş malarında ö ğ rencilere kazandırılıp geli ş tirilmesine çalı ş ılır; ancak e ğ itim kurumlarında Anayasada ifâdesini bulan Atatürk milliyetçili ğ ine aykırı siyasî ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasî olay ve tartı ş malara karı ş ılmasına hiçbir ş ekilde meydan verilmez.

9  Sekizinci Be ş Yıllık Kalkınma Plânı Madde 675; “ E ğ itim sisteminin temel amacı; Atatürk ilke ve inkılâplarına ba ğ lı, dü ş ünme, algılama ve problem çözme yetene ğ i geli ş mi ş, demokratik de ğ erlere ba ğ lı, yeni fikirlere açık, ki ş isel sorumluluk duygusuna sahip, millî kültürü özümsemi ş, farklı kültürleri yorumlayabilen ve ça ğ da ş uygarlı ğ a katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek bilgi ça ğ ı insanını yeti ş tirmektir.

10 DEMOKRASİ EĞİTİMİ: MEVCUT DURUM Ö Ğ RET İ M PROGRAMLARIMIZDA DEMOKRAS İ E Ğİ T İ M İ NE A Ş A Ğ IDAK İ BA Ş LIKLAR ALTINDA YER VER İ LM İŞ T İ R. İ lkö ğ retim Hayat Bilgisi Dersinde; 1. Sınıf; Oyunda Demokrasi, 2. Sınıf; 1. Okulda Demokrasi, 2. Evde Demokrasi, 3. İ nsan Hak ve Hürriyetleri ile Sorumluluklar, 4. Vatanda ş lık Görevleri (Seçme ve Seçilme Hakkı), 3. Sınıf; 1. Hak ve Sorumluluklarımız, 2. İ nsan Hak ve Hürriyetleri ile Sorumlulukları, 3. Vatanda ş lık görevleri,

11 Sosyal Bilgiler Dersinde; 4.Sınıf; 1.Okulda Demokratik Hayat, 2. Toplumda Demokratik Hayat 6.Sınıf; 1. Demokratik Hayat, a. Demokrasi ve Demokrasinin Türk Toplumu İ çin Önemi, b. Demokrasinin Temel İ lkeleri, c. Demokrasinin Korunmasında Bireylere Dü ş en Görevler, d. Demokraside Kamuoyu ve Demokrasinin Önemi, e. E ğ itim ve Demokrasi İ li ş kisi, f. Vatanda ş lık Hak ve Görevleri, 2. Çocuk Hakları ve Çocukların Korunması,

12 Sosyal Bilgiler Dersinde; 7. Sınıf; 1. İ nsan Hakları Dü ş üncesinin Geli ş imi, 2. Evrensel İ lkeler Olarak İ nsan Hakları, 3. İ nsan Haklarının Etik Kuralları, 4. Temel Haklar, 5. Temel Özgürlükler, 6. İ nsan Haklarının İş levselle ş tirilmesinde Devletin Görevi, 7. İ nsan Hakları Belgelerinde Yer Alan Ba ş ka Bazı Haklar ve Özgürlükler. 8. Sınıf; 1. İ nsan Haklarının Korunmasında Belli Ba ş lı Engeller, 2. İ nsan Haklarını korumanın İş levselle ş tirilmesinde, İ nsan Hakları E ğ itiminin Rolü,

13 Türkiye Cumhuriyeti İ nkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde; 11. Sınıf; 1. Büyük Millet Meclisinin Ankara’da Toplanması, b. Büyük Millet Meclisinin Demokratik Yapısı ve Çalı ş maları, 2. Cumhuriyetin İ lânı, a. Cumhuriyete Geçi ş in Gereklili ğ i, 3. Partiler ve Çok Partili Döneme Geçi ş Denemeleri,

14 Demokrasi ve İ nsan Hakları Dersi (Seçmeli); 11. Sınıf; 1. Temel Kavramlar, a. Hak, Özgürlük ve E ş itlik Kavramları, b. İ nsan Hakları ve Temel Haklar, c. Adalet, Hukuk ve Devlet Kavramları. 2. İ nsan Hakları ve Devlet, b. Lâik Devlet ve İ nsan Hakları, c. Hukuk Devleti ve İ nsan Hakları, ç. Sosyal Devlet ve İ nsan Hakları,

15 3. İ nsan Hakları, Devletin Örgütlenmesi ve İş leyi ş i, a. İ nsan Haklarına Saygılı Devlet, b. İ nsan Haklarına Dayalı Devlet, 4. Demokrasi Dü ş üncesinin Geli ş imi ve Demokrasi Kavramı, 5. Demokrasinin İ lke ve Kurumları, a. Seçimler ve Temsil, b. Siyasal Partiler, c. Ço ğ unluk ve Katılım, ç. Hukukun Üstünlü ğ ü,

16 6. Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri ve İnsan Hakları, 7. Demokratik Yönetimlerde İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar, 8. Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi, 9. İnsan Haklarının Korunması, 10. Günümüzde İnsan Haklarının Korunmasında Demokrasilerde Karşılaşılan Sorunlar, 11. Atatürk İnkılâbı, İnsan Hakları ve Demokrasi.

17 DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR I. GENEL ÇALIŞMALAR  Bakanlığın 200/10 sayılı Genelgesi ve eklerinin illere gönderilmesi.  İlgili Vali Yardımcısının Başkanlığında, İl Millî Eğitim Müdürü, ilgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Millî Eğitim Müdürleri ve uygulama yapılacak okul müdürlerinin katılacağı bir toplantının yapılması.  İl ve ilçelerde yapılacak etkinliklere ait çalışma takviminin hazırlanması.  Uygulamanın yapılacağı okullarda okul seçim kurullarının oluşturulması, asil ve yedek üyelerinin belirlenmesi.

18 II. OKULLARDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR 1)Öğretmenler kurulunun toplanması ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi. 2)Öğretmen kurulunda iki asil, iki yedek üyeden oluşacak “Okul Sandık Kurulları”nın seçilmesi. 3)Okul sandık kurulu üyelerinin ant içerek göreve başlamaları. 4)Okul öğrenci meclisi çalışmalarına ait seçim takviminin hazırlanması ve ilân edilmesi. 5)Öğrencileri bilgilendirmek, rehberlik yapmak ve şube temsilcilerinin seçimini yapmak üzere, bir müdür yardımcısı, bulunmaması halinde; en kıdemli öğretmenin başkanlığında okul rehber öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenlerinden oluşan ekiplerin görevlendirilmesi. 6) Oluşturulan ekipler tarafından öğrencilerin bilgilendirilmesi.

19 III.OKUL ÖĞRENCİ MECLİSİ ÜYELERİNİN SEÇİMİ 1) Seçim takviminin ilânını takip eden on gün içinde okul öğrenci meclisi üyelerini oluşturacak şube temsilcilerinin gizli oyla seçilmesi ve sonuçlarının ilânı. 2) Varsa, seçim sonuçlarına itirazların okul seçim kurulu tarafından iki gün içinde sonuçlandırılması. 3) Okul öğrenci meclisi başkanlık divanının bir başkan, iki başkan vekili ve iki kâtip üyeden oluşturulması. 4) Okul öğrenci meclisinin ilk toplantısının yapılması, meclis üyeleri arasında yapılan oylama ile başkan vekili ve kâtip üyelerin seçimi. 5) Okul öğrenci meclisi üyelerinin ant içmeleri.

20 IV. OKUL ÖĞRENCİ MECLİSİ BAŞKANILIĞI SEÇİMİ 1) Şube temsilcisi seçimi kesin sonuçlarının ilânından beş gün sonra okul öğrenci meclisi başkanı adaylığı için seçim kuruluna başvurulması. 2) Okul öğrenci meclisi başkanı adaylığı süresinin bitimini takip eden iki gün içerisinde okul seçim kurulunca meclis başkanı kesin aday listesinin ilân edilmesi. 3) Kesin aday listelerinin ilânını takip eden on gün içinde okul öğrenci meclisi başkanı seçiminin yapılması.

21 V.PROPOGANDA VE SEÇİM ORTAMININ HAZIRLANMASI 1)Adayların propaganda sürecinin başlatılması. 2)Adayların el ilânları, duvar ilânı, afiş, hoparlör, radyo ve televizyon veya kendilerinin hazırlayacakları materyaller ile propaganda yapmaları. 3)Propaganda ile ilgili yasaklara uymayanların iki kez uyarılmalarına rağmen uymamaya devam etmeleri durumunda, okul seçim kurulu tarafından seçilme hakkından mahrum bırakılmaları. 4)Seçim ortamının hazırlanması. 5)Sandık kurulu tarafından yapılan işlemlerin tutanağa kaydedilmesi, Okul seçim kurulu tarafından oyların evet mührü kullanılarak veya başka bir şekilde kullanılmasına ilişkin karar alınması.

22 VI. SEÇİMİN YAPILMASI Oy Verme Düzeninin Sağlanma ve oyların kullanılması. 1)Sandıkların açılması ve geçerli oyların hesaplanması. 2)Geçerli oyların en fazlasını alan adayın belirlenmesi ve on gün süre ile h erkesin görebileceği bir yerde il ân edilmesi. 3)Oyların eşit çıkması durumunda, herkesin görebileceği bir ortamda kur’a ile okul öğrenci meclisi başkanının belirlenmesi. 4)Varsa seçim sonuçlarına itirazların okul seçim kurulu tarafından üç gün içerisinde sonuçlandırılması. 5)Sonuçların; itiraz olmazsa seçim gününde, itiraz olursa itirazın giderilmesinden itibaren üç gün içerisinde ilân edilmesi. 6)Seçilen okul öğrenci meclisi başkanının isminin Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi.

23 VII. İL ÖĞRENCİ MECLİSİ VE BAŞKANLIĞI 1) Daha önce belirlenen seçim takvimine göre il öğrenci meclisi ile ilgili işlemlerin başlatılması. 2) İl öğrenci meclisinin, ildeki okul öğrenci meclisi başkanlarından oluşturulması. 3) İl öğrenci meclisinin geçici başkan sıfatıyla il millî eğitim müdürü veya görevlendirileceği ilgili müdür yardımcısı başkanlığında ilk toplan tın ın gerçekleştirilmesi. 4) İl öğrenci meclisi başkanlığı için adayların ilân edilmesi. 5) İl Öğrenci Meclisi başkanının seçilmesi.

24 VIII.TÜRKİYE ÖĞRENCİ MECLİSİ 1)Türkiye öğrenci meclisinin, İl öğrenci meclisi başkanlarından oluşturulması. 2)Türkiye Öğrenci Meclisinin, Millî Egemenlik Haftası içinde, TBMM’de toplanması ve başkanlık divanının oluşturulması. 3)En az on üyenin imzasıyla verilen önergelerle gündemin belirlenmesi ve Önergelerin okunarak sırayla oylanması. 4)Gündem dışı konuşmaların onar dakika ile sınırlandırılması. 5)Salt çoğunlukla kabul edilen tavsiye niteliğindeki kararların Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlık divanınca imzalanması ve TBMM’nin internet sitesinde yayınlanması. 6)Türkiye Öğrenci Meclisi albümünün hazırlanması ve üyelere dağıtılması. 7)Toplantının TBMM televizyonundan canlı olarak yayınlanması.

25 PROJE İLE ÖĞRENCİLERE KAZANDIRILMASI HEDEFLENEN: Davranı ş lar: 1) Kendini ifâde etme, 2) Toplumsal sorumluluk ve ba ğ lılık bilinci kazanma, 3) Bir fikri ya da gurubu temsil edebilme, 4) Örgütlenebilme, 5) Haklarını kullanma, 6) Ele ş tirel dü ş ünme, 7) Üretken olma, 8) Problem çözme, 9) Tanıma ve de ğ erlendirme, 10) Bilgi kaynaklarına ba ş vurma ve bilgiyi kullanabilme,

26 11)Ahlâkî sorgulama, 12)Katılımcı olma, 13)Çok yönlü ileti ş im kurabilme, 14) İş birli ğ i ve takım çalı ş ması yapabilme, 15)Tartı ş ma ve uzla ş ma kültürünü kazanma, 16)Çatı ş mayı önleme, 17) Arabuluculuk, kolayla ş tırıcılık, 18)Atılganlık, 19)Demokratik liderli ğ i benimseme, 20)Kamuoyu olu ş turabilme.

27 Tutumlar; 1) İ nsan hak ve özgürlüklerinin bölünmezli ğ i ve bütünlü ğ ünü temel ilke olarak kabul etme, 2) Toplumda ya ş ayan tüm bireylerin de ğ erleri, onurları, inanç ve özgürlüklerine saygı duyma, 3) Farklılıkların bulundu ğ u bir dünyada hukuk kurallarına, adalete, e ş itli ğ e ba ğ lı olma, 4) Toplumsal problemler için yapıcı, ş iddetten uzak, katılımcı ve barı ş içerisinde çözümler üretme, 5) Demokratik ilkelerin, kurumların ve i ş leyi ş lerinin yararlılı ğ ına inanma, 6) Hayattaki ço ğ ulculuk ilkesine ba ğ lı, farklı kültürlere ve onların insanlı ğ a katkısına saygı gösterme ve tahammül etme, 7) Kar ş ılıklı anlayı ş, i ş birli ğ i ve dayanı ş ma de ğ erlerini kabul etme, 8) Irkçılık, ön yargı ve ayrımcılı ğ a kar ş ı mücadele etme, 9) Ki ş isel sorumlulu ğ un önemine inanma, 10) İ nsanın sürekli geli ş imini ana ilke olarak kabul etme.

28 Kazanımlar; 1) Ülkemizdeki demokrasi kültürünün geli ş mesine e ğ itim yoluyla destek sa ğ lanması, 2) Demokrasinin yerle ş mesine ve geli ş mesine yasal, idarî ve kurumsal düzenlemelerin yanında bu de ğ erleri özümsemi ş bireyler yeti ş tirerek destek sa ğ lanması, 3) Demokrasi kültürünün geli ş mesinde TBMM, okul, aile ve di ğ er kurumların arasında i ş birli ğ i ve ortak çalı ş manın sa ğ lanması, 4) Sosyal hayatımızdaki karar alma süreçlerine etkin, sorumlu, katılımcı bireylerin yeti ş tirilmesi, 5) Ö ğ rencilerin proje sayesinde Atatürk’ün Türk gençli ğ ine emanet etti ğ i Cumhuriyet ve demokrasinin di ğ er rejimlerden farkını ö ğ renmesi,

29 6) Demokrasi ilkelerinin hakim oldu ğ u bir atmosfer içinde, ö ğ rencilerin demokrasiyi bizzat ya ş ayan ve uygulayan bireyler olarak yeti ş melerini sa ğ laması. 7) Ö ğ rencilere proje sayesinde, ya ş adıkları toplumda farklı dü ş ünceler ve buna ba ğ lı olarak ‘muhalefet’ olgusunu kavrama ve kabullenme alı ş kanlı ğ ını kazandırması 8) Demokrasi kültürü içinde kendi dü ş ünce ve de ğ erlerini geni ş kitlelere en iyi ş ekilde ifade etme becerisi kazandırması, 9) Okullarımızda bilgi ö ğ retimi yanında, ö ğ rencilerin, demokratik topluma uyumunu sa ğ layacak bu tür etkinliklerle e ğ itim yönünün de ön plâna çıkarılması, 10) Demokratik uygulamaların sa ğ ladı ğ ı imkânlardan yararlanan ö ğ rencilerin; ülkesine, devletine, milletine ve milletinin millî ve manevî de ğ erlerine ba ğ lılı ğ ını kolayla ş tıracak olması.

30 DEMOKRASI EĞITIMI VE OKUL MECLISLERI PROJESINDE KARŞILAŞILMASI MUHTEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI 1. Projenin yürütülmesinden kaynaklanabilecek sorunlar: * Okuldan başlayarak her kademede sorumlu kişilerin projeyi sahiplenmesinin sağlanması, * Okul yönetiminin görevlendireceği kişilerin organizasyon yeteneğinin zayıf olmaması, * İletişim kurma becerisi ve yeteneğinin yüksekolması, * Eleştirilere açık olması, hataları kabullenebilir ve kendini geliştirmeye açık olması,

31 2. Çalışma takviminin aksatılması: Çalışma takviminin aksatılmaması için her kademede etkinliklerin plânlandığı şekilde gerçekleştirilmesi, aksamalara karşı oto kontrol sistemi kurulması, aksamanın meydana geldiği nokta tespit edilerek anında müdahale edilmelidir. 3. Koordinasyon eksikliği: * Bakanlıkta ve illerde koordinasyon birimi kurulması, * Sorunların tek elde toplanması, * Sorunların çözümünün aynı merkezde koordine edilmesi, * Alınması gerekli tedbirler ile ilgili olarak önceden duyuru yapılması.

32 4. Projenin ciddiyetine inancın zayıf olması: * Projenin sağlıklı olarak işletilebilmesi için yürütme ile görevlilerin projenin amacını ve önemini kavraması ve gerekliliğine inanmasını sağlamak üzere kısa süreli bölgesel ve yerel düzeyde hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenlenmesi, * Demokrasi eğitiminin gerekliliğinin, alanda uzman olan kişilerden de yararlanarak düzenlenecek seminerlerde hem ilgililere hem de velilere anlatılması * Uygulama ile ilgili olarak periyodik değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması, * Mahallinde yaşanan sorunlar ve bulunan çözümler Bakanlık merkezinde oluşturulan koordinasyon biriminde de bildirilmesi.


"DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ ROJESİ. Bu proje, TBMM Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında 13.01.2004 tarihinde imzalanan protokolle uygulamaya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları