Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OEG 101-Ortak Eğitime Giriş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OEG 101-Ortak Eğitime Giriş"— Sunum transkripti:

1 OEG 101-Ortak Eğitime Giriş
Teyfİk Demİr Ankara 2009

2 DEVLET Sınırları çizilmiş bir toprak parçası üzerinde bağımsız yaşama hakkı olan bir ulusu ve ülkeyi niteleyen bir hukuk kurumudur. Anayasalar ise devletlerin yükümlülüklerini, yapısını belirleyip bu ilkelerin korunması ve gerçekleşmesi için kurumlar oluşturup işlevlerini düzenleyen, yurttaşların hak ve özgürlüklerini güvenceye alarak, yükümlülüklerini öngören temel hükümlerdir.T.C. Anayasası 1982 yılında kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

3 Anayasal bir cumhuriyet olan Türkiye’nin
devlet yapısı: Yasama Yürütme Yargı ilkelerinden oluşan “kuvvetler ayrılığı” prensibine dayandırılmıştır.

4 Yasama, halkın özgür iradesi ile oluşturduğu TBMM tarafından,
Yürütme, anayasanın esaslarına göre Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Yargı ise bağımsız mahkemeler tarafından kullanılmaktadır.

5 KAMU YÖNETİMİ Türk Devletinin temel yönetim görevi
Cumhurbaşkanlığı ve bağlı anayasal özerk kurumlar Başbakan ve Bakanlar Kurulu Bakanlıklar ve Merkez Örgütleri Taşra (il) örgütleri Yerel yönetim örgütleri İl özel idareleri ve Belediyeler

6 Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Bankalar Özerk tarafsız kuruluş ve üst kurumlar TRT Üst Kurumu, Kamu İhale Kurumu,Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Kamu ve özel sektör tarafından birlikte yönetilen kurum ve kuruluşlar;TSE,MPM,TÜRKAK, KOSGEB Sendikalar-Birlikler İşçi-işveren sendikaları Gönüllü Kuruluşlar, Vakıflar, Dernekler Özel Kuruluşlar Kişi veya ortaklık şeklinde kurulan Sanayi, Ticaret ve Hizmet amaçlı kuruluşlar

7 TOBB ETÜ İLE ……….. ……….. ODASI ARASINDA İMZALAN ORTAK EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
TOBB-ETÜ ile ODALAR arasında imzalanan bu protokol 12 maddeden oluşur. Rektörümüz ile Odaların yönetim kurulu Başkanları arasında imzalanır. AMAÇ: TOBB ETÜ öğrencilerine Ortak Eğitim için işyeri bulunması ve bu işyerlerinde öğrencilerin uygulama ağırlıklı olarak iş disiplini içinde daha iyi yetişmelerini sağlamak üzere verimli bir işbirliği oluşturulması.

8 İki taraf ta, ortak eğitimin faydalarının yaygın kitlelerce anlaşılması için tanıtım etkinlikleri gerçekleştirmek üzere birlikte çalışmayı kabul ederler. Odalar her yıl üyeleri nezdinde TOBB ETÜ öğrencilerine ortak eğitim için işyerinde öğrenci kontenjanını sağlayacak işletmeleri belirleyerek Ortak Eğitim Koordinatörlüğü’ne bildirir.

9 Odalar kendi bünyelerinde kurucusu ve yöneticisi olduğu Organize Sanayi Bölgeleri, serbest bölgeler, teknoloji bölgeleri gibi işletmelerin bünyelerinde Ortak Eğitim için kontenjan verilmesi konusunda TOBB ETÜ öğrencilerine öncelik tanır. Ortak Eğitim amacıyla illerine gelen öğrencilerin işyerine yerleştirilmesi, ulaşım ve barınma sorunlarının çözümü hususunda rehberlik eder ve yerel destek sağlar. TOBB ETÜ öğrencilerine Ortak Eğitim kapsamında işyerini açan işletmeler ile TOBB ETÜ arasında yapılacak Ortak Eğitim Protokolünün sağlıklı bir şekilde işlemesini destekler.Çıkan anlaşmazlıkların çözümüne katkıda bulunur.

10 Odalar ortak eğitim öğrencilerinin işyerlerinde yaptığı çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yararlanırlar.Böylece Odalar, üyesi işyerlerinde yaşanan güncel sorunları tesbit imkanı bulmuş olurlar. Odalar ortak eğitim amacıyla TOBB ETÜ ile kurup sürdürdüğü bu işbirliği sırasında aynı zamanda kendi il ve bölgelerindeki işgücü ihtiyaçlarının karşılanması ve gençlerin daha iyi eğitilmeleri amacıyla TOBB ETÜ’nün sahip olduğu bilimsel ve AR-GE potansiyelini tanırlar ve bu imkandan yararlanmayı sağlarlar.

11 İşbu protokol TOBB ETÜ ile ………. ……… Odası arasında …. /…
İşbu protokol TOBB ETÜ ile ………. ……… Odası arasında …./…./2005 tarihinde imzalanmıştır. Prof. Dr. Tahsin Kesici …….. … TOBB Ekonomi ve Teknoloji .……….. Odası Üniversitesi Yönetim Kurulu Rektör Başkanı

12 ORTAK EĞİTİM PROTOKOLÜ

13 TARAFLAR Bu protokol 12 maddeden oluşur. TOBB-ETÜ adına rektörümüz ile İşyerleri temsilcileri arasında imzalanır. MADDE 1 Bu protokol …………… ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasında .…./…./200. tarihinde imzalanmıştır.

14 KAPSAM MADDE 2 Bu protokol, TOBB ETÜ’ye bağlı Mühendislik, Fen Edebiyat, İkt. ve İdari Bilimler ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin; eğitimlerini belirli sürelerde kamu veya özel sektör işyerlerinde mesleki uygulama imkanı bularak ortak eğitim anlayışıyla daha iyi yetiştirilmeleri için gerekli kuralları ve esasları içerir.

15 YÜRÜRLÜK MADDE 3 Bu protokolün hükümleri protokolün imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir. Taraflar 2 ay öncesinden haber vermek suretiyle programı sona erdirebilir.

16 SÜRE MADDE 4 Ortak eğitim programının süresi, öğrenci başına 1-3 iş başı eğitim dönemi olmak üzere toplam 4-12 aydır.

17 ORTAK EĞİTİM KAPSAMINDA KURUM VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA DÖNEMİ
MADDE 5 Öğrenciler iş başı eğitimlerini, 1. sınıf derslerinin tamamlanmasından sonra Ortak Eğitim Programı çerçevesinde gerçekleştirir. Öğrenciler fakülte ve bölümlerin akademik programı içerisinde ortak eğitim için ayrılan sürelerde en fazla 12 ay olmak üzere iş başı eğitimlerini yerine getirmek zorundadır.

18 ORTAK EĞİTİM İÇİN KONTENJAN VERİLMESİ VE BU KONTENJANLARIN KULLANILMASI
MADDE 6 Kurum veya işyerleri, bu protokolün imzalanması sırasında ortak eğitim için her yıl kaç kontenjan tahsis edeceklerini bildirirler. Bu kontenjan bir yıl içinde üç dönemde farklı öğrencilerin faydalanması için kullanılır. Ancak bu imkan bir öğrenci tarafından da kullanılabilir.

19 PROGRAMIN KOORDİNATÖRLERİ VE PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ
MADDE 7 Kurumlar ve özel işyerlerinde bu programdan sorumlu olacak kişi “kurum eğitim amiridir.” TOBB ETÜ’de bu programdan sorumlu yetkili ise “TOBB ETÜ Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme Koordinatörü (OEKGK)”dür. İki kuruluş arasındaki programla ilgili tüm ilişkiler, bu kişiler aracılığı ile yürütülür. Ortak eğitim uygulamaları bu protokol hükümleri dahilinde hazırlanan ve Koordinatör, öğrenci ve işyeri eğitim amirinin imzaladığı öğrenci sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yürütülür. Bu sözleşme bu protokolün ayrılmaz bir ekidir.

20 ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ VE DENETİMİ
MADDE 8 Ortak eğitim programına dahil öğrencilerin kişisel bilgileri, bölümleri, akademik başarıları ile ilgili bütün bilgileri elektronik ortamda hazırlanır ve öğrenci bilgi bankası şeklinde ilgililerin hizmetine sunulur. Ayrıca TOBB ETÜ OEKGK’nün ortak eğitim için protokol imzaladığı işletmelere ilişkin firma veya kuruluş adı, adresi, üretim veya hizmet konusu, personel ve atölye özellikleri ve kurum kimliğine ait bilgiler elektronik ortamda hazırlanır ve işyeri bilgi bankası şeklinde hizmete sunulur.

21 Öğrencilerin ortak eğitim programı kapsamındaki tüm
Ortak eğitim programına dahil öğrenciler, işyeri bilgi bankasından kendilerine uygun üç işyerini seçerek OEKG’ne bildirirler. Protokol kapsamındaki işyerleri de öğrenci bilgi bankasından 3 öğrenci seçerek OEKGK’ne bildirirler. OEKGK, ortak eğitimin amaçları ışığında işyeri temsilcilerini ve öğrencileri bir mülakatta buluşturur. Koordinatörlük bu mülakat sonuçları ile öğrenci ve işyeri tercihlerini dikkate alarak tarafları eşleştirir. Öğrencilerin ortak eğitim programı kapsamındaki tüm etkinliklerinin planlanması ve denetimi, Kurum ve İşyeri Eğitim Amiri ile öğrencinin bağlı olduğu danışmanın ortak sorumluluğunda yapılır. Bu sorumluluk; TOBB ETÜ OEKGK Yönergesi çerçevesinde yürütülür.

22 ORTAK EĞİTİM SÜRECİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUKLARI
MADDE 9 Öğrenciler, bu program kapsamında kabul edildikleri kurum veya işyerlerinde geçerli çalışma şartlarına ve kurallarına uyarak ve tüm etkinliklere bizzat katılarak çalışmak zorundadırlar. Buna aykırı tutum içinde olan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

23 ORTAK EĞİTİM SÜRECİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN HAKLARI
MADDE 10 Firma veya Kurum en az asgari ücret seviyesinde bir ücret öder. Ulaşım ve işçilere sağlanan diğer sosyal hizmetlerden paralı veya parasız olarak yararlandırılması beklenir. Ancak kanuni bir hakka veya toplu sözleşmeye dayanarak yapılmakta olan yardımlardan öğrenciler istifade edemezler. TOBB – ETÜ Ortak Eğitim yapan öğrencileri; 5510 sayılı kanun gereği İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına karşı sigortalar ve primlerini öder.

24 GİZLİ BİLGİ, TİCARİ SIRLAR VE PATENT HAKLARININ KORUNMASI
MADDE 11 Taraflar, ortak eğitim çalışmaları sırasında ve bu uygulamanın sona ermesinden sonra 5 yıl süreyle yapılan ortak eğitim çalışmalarıyla ilgili tüm ticari sırları ve gizli belgeleri koruyacaklarını kabul ve beyan ederler.

25 Söz konusu koruma kapsamında, ortak eğitim programı sırasında çalışma, araştırma-geliştirme ve endüstriyel uygulamalar süresinde herhangi bir aşamada yer almış olan öğrenciler, danışmanlar ve TOBB ETÜ Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü;

26 Bu çalışmalar kapsamında hiç bir bilgiyi ifşa etmeyeceğini,
Ortak eğitim ile ilgili olarak, kendisi tarafından düşünülmüş olsun olmasın, kurum veya işyeri için ticari sır niteliği taşıyan hiç bir bilgiyi üçüncü şahıslara beyan edemeyeceğini, Ortak eğitim programı sırasında kendisi tarafından kullanılan, üretilen kontrol edilen tüm not, kayıt (bant, disk, disket vb.) ve belgeleri kuruma teslim etmeyi, Ortak eğitim programı sonrasında veya bitiminden önce ortak eğitim programından ayrılmaları durumunda da geçerli olmak üzere, kurum veya işyeri ile rekabet içinde olan kuruluşlarla aynı konularda araştırma-geliştirme ve her türlü haksız rekabet ortamı yaratacak çalışmalarda bulunmamayı, kabul ve beyan ederler.

27 TOBB ETÜ Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü;
GİZLİ BİLGİ, TİCARİ SIRLAR VE PATENT HAKLARININ KORUNMASI KONUSUNDA ORTAK EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞU MADDE 12 TOBB ETÜ Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü; 11. maddenin uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli bildirimleri bu kişilere iletmek ve onlarla bu protokolün bir parçası sayılacak gerekli yazı ve gizlilik anlaşmalarının yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu protokol kapsamındaki ortak eğitim çalışmaları sırasında ve sonrasında elde edilen bilgileri herhangi bir teknik veya akademik bildiri, rapor ve benzeri yayınlarda kullanmak durumunda ilgili kurum veya işyeri yetkililerinden izin almayı, kabul ve beyan eder.

28 …………………………………. firması …
………………………………….. firması …..yılda ( ) kontenjanla TOBB ETÜ ile birlikte işbu protokol hükümleri çerçevesinde ortak eğitim çalışmalarında işbirliğini kabul ve taahhüt eder. İmza (Rektör) imza(işyeri sahibi)

29 EK ORTAK EĞİTİM ESASLARI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

30 A. ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Bu sözleşme; TOBB ETÜ fakültelerinde öğrenim gören bütün öğrenciler her akademik yılda bir dönem olmak üzere mezuniyetten önce toplam 6-12 ay ortak eğitim yapmak zorundadır. Öğrenciler, TOBB ETÜ Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yönergesi ve Ortak Eğitim Protokol esaslarına göre belirlenen işyerinde gerekli uygulama çalışmalarını yapar

31 3. Uygulama dönemi süresince iş ve çalışma mevzuatı ve işyerinin belirlediği tüm kural ve esaslara uyar. 4. Ortak eğitim süresince yaptığı tüm etkinlikleri ve öğrenimle pekiştirilen bilgi ve becerileri özetleyen bir rapor hazırlar.

32 B.KURUM EĞİTİM AMİRİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İşyerindeki ortak eğitim öğrencilerinin bilgi ve becerilerinin uygulama ile gelişmesi ve pekişmesi için gerekli uygun ortamı ve şartları hazırlar. İş disiplinine uygun çalışmasına yardımcı olur. Etkinliklerini izler. Dönem sonunda öğrencinin performansının değerlendirildiği raporu tamamlayarak imzalar ve kapalı zarfla TOBB ETÜ Koordinatörlüğü’ne gönderir.

33 C. AKADEMİK DANIŞMANLARIN SORUMLULUKLARI
Danışmanlar ortak eğitimdeki öğrencileri izleyerek işyerinde geçirilen sürenin amaca uygun şekilde değerlendirilmesini sağlar. Bu konuda işyeri eğitim amiri ile işbirliği yapar, sorunların çözümüne yardımcı olur. Ortak eğitim sonuç raporunun sunulması için gerekli şartları hazırlar. Sunum ve değerlendirmelerde öğrenciye rehberlik eder.

34 İşbu sözleşme TOBB ETÜ Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yönergesi hükümlerine göre ve Ortak Eğitim Protokolü eki olarak düzenlenmiş ve taraflarca okunarak kabul ve imza edilmiştir.

35 Tarih : …./…./…. …… ……. …….. …….. …….. …….
…… …… …….. …… …….. ……. Ortak Eğitim Öğrenci Kurum Eğitim ve Kariyer Geliştirme Amiri Koordinatörü İmza İmza İmza


"OEG 101-Ortak Eğitime Giriş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları