Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenci Bilgilendirme Semineri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenci Bilgilendirme Semineri"— Sunum transkripti:

1 Öğrenci Bilgilendirme Semineri 27.02.2007
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi SANAYİ DENEYİM SERTİFİKASI PROGRAMI Yönergesi Öğrenci Bilgilendirme Semineri

2 AMAÇ SDS programının amacı, Mühendislik Fakültesi lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin kendi dallarının uygulama alanlarından birinde deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

3 Sanayi Desteği Sertifika Programı Yönetimi
SDSP’ı İlgili Bölümün ve Fakülte Kurulunun önerisi ve üniversite senatosunun onayı ile kesinleşir ve EBSO- E.Ü. Sanayi Desteği Sertifika Programı Koordinatörlüğünce yürütülür.

4 Koordinatörlük; EBSO-E.Ü. Sanayi Desteği Sertifika Programı Koordinatörlüğü, EBSO-E.Ü Sanayi Desteği Sertifika Yönetim Kurulu SDSP Danışmanları organlarından oluşur.

5 Koordinatörlğün Görevleri,
E.Ü.Müh Fak. Öğrencilerinin alanlarıyla ilgili işyerlerinde fiilen çalışmalarına imkan vererek, öğrencilere üniversitede öğrenilen teorik bilgileri uygulama deneyimi kazandırmak Öğrencileri ve işyerlerini kariyer geliştirme ile insan kaynakları yönetimi konusunda bilinçlendirmek Öğrencilerin değişik etkinliklerden faydalanarak mevcut yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmelerini sağlamak Mezunların kendi yetenek ve mesleklerine uygun işlere yönelmelerine rehberlik etmek, iş arama becerilerini geliştirmek

6 Koordinatörlüğün Görevleri (devam)
Mezunların iş hayatındaki başarı ve başarısızlıklarını izlemek Mezunların iş ortamında karşılaştıkları eğitim eksikliklerini kendileri ve iş verenler ile temasa geçerek belirlemek ve bunların giderilmesi için Üniversite yönetiminde önerilerde bulunmak İşyerinin eğitilmiş iş gücü ihtiyaçları ile mezunların iş taleplerinin buluşturulmasını sağlamak Öğrenciler kanalığıyla, iş yerlerinin karşılaştıkları problemleri Üniversite’ye aktarmak, böylece problemlere çözüm bulunmasını sağlamak ve üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek

7 Koordinatörlüğün Etkinlikleri,
Öğrenci bilgi bankası oluşturur, İşyeri bilgi bankası oluşturur, İşyerleri ile protokol imzalar, İşyerinin programa gönüllü katılımı için işyerlerinde tanıtım amaçlı görüşmeler yapar, Öğrencileri iş yerlerine yerleştirir, Uygulamadaki güçlüklerin çözümü için uğraşır, Mezunların iş bulmalarına yardımcı olur, Çalışma hayatı ve kariyer geliştirme seminerleri düzenler, Programın başarısı için toplantılar yapar, Sanayi Deneyimi Eğitimi uygulamasının başarısı için Üniversite içi ve dışı mevzuatın hazırlanması ve uygulamaya konulması için gerekli faaliyetleri yürütür.

8 SDSP Danışmanları Sanayi deneyimi programına katılan her lisans programındaki öğrenciler için o programın öğretim üyelerinden en az bir kişi danışman olarak ilgili Bölüm tarafından görevlendirilir. Danışmanlar koordinatörlük ile işbirliği içinde çalışır, işyeri ziyaretlerinden sorumludurlar ve öğrencilerin eğitim uygulamaları ve sorunları konusunda danışmanlık yaparlar. İşyeri ziyaretlerinden SDSP danışmanları birinci dereceden sorumludur.

9 SDSP Başvuru ve Kabul Koşulları
Koordinatörlük, her yarı yıl başında kontenjanları belirterek SDSP duyurur. Öğrenci bu programa anadal lisans programının en erken 2. ve en geç 8. yarıyılının başında başvurabilir. Başvurular, Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile EBSO-E.Ü. SDSP koordinatörlüğüne yapılır. Başvurularda öğrenci genel not ortalamasının en az 70 bağıl sistem için 2,5 veya eşdeğeri olması gerekmektedir. Başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekmektedir. Başvuru bölümün bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

10 SDSP Yürütülüşü SDSP, eğitim dönemi içerisinde, yaz tatillerinde lisans prg.na paralel kesikli bir şekilde yürütülür ve lisans eğ,t,m, süresince eğitime ara verilerek ya da mezuniyet sonrasında kesintisiz 12 ay olarak yapılabilir. Öğrencilere ek ayrı bir sertifika verilir, anadal lisans programında başarı ve mezuniyeti etkilemez. Zorunlu staj yerine kabul edilebilir. Bölüm Başkanlığınca bir danışman atanır. Bu anadal lisans danışmanı ve koordinatörlük ile iletişim içinde görev yapar. Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir SDSP’na kayıt yaptırabilir.

11 Başarı ve SDS Öğrenci programı kendi isteğiyle bırakabilir.
Anadal lisans prg’dan izinli sayılan öğrenciler kendi isteği ile SDSP’ye devam edebilir. SDSP’den izin almadan iki yarıyıl üst üste gerekleri yerine getirmeyen öğrencilerin SDSP’dan kaydı silinir. Anadal lisans programında genel not ortalaması 65’in veya bunun eşdeğeri notun altına düşen öğrenci, izleyen dönemde SDSP katılamaz. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz SDSP bitiremeyn öğrencilere bu programı tamamlamak için en fazla 12 ay ek süre tanınır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. SDSP için öğrencilerden ek bir öğrenci katkı payı alınmaz.

12 SDS Eğitiminin Süresi ve Mezuniyet Şartı
Sertifikaya hak kazanabilmek için, öğrenciler eğitimleri süresice toplam 12 ay ve bu süre içerisinde en az 2000 saat SDS Eğitimine katılmak ve başarılı olmak zorundadırlar. Öğrenciler eğitimlerini sonbahar, ilkbahar veya yaz dönemlerinde yapabilirler. Üniversitenin ilgili birimleri ve/veya SDSP Yönetim Kurulunun önerisiyle Senato o birimdeki SDS Eğitimi süresini değiştirebilir.

13 SDS eğitimine hazırlık
SDS Eğitimi öncesinde, öğrenciler bilgilendirme ve yönlendirme seminerini almak ve başarmak zorundadır.

14 Kontenjanların Belirlenmesi
EBSO- EÜ Müh. Fak. SDSP Koordinatörlüğü; odalar ve işyerleri ile SDS Eğitimi konusunda işbirliği protokolleri imzalar. Rektör ve işyeri yetkilisi tarafından imzalanan SDS Eğitim protokolünde kontenjanlar ve diğer özel şartlar belirtilir. Değişik dönemde aynı öğrenciler bu kontenjanları kullanabilirler.

15 Öğrenciden istenecek belgeler;
Koordinatörlüğün takdim yazısı, Nüfus cüzdanı sureti 3 adet fotoğraf İşyeri ile yapılan Ortak Eğitim Sözleşmesinin kopyası SDS Eğitimi uygulama ve değerlendirme evrakları (kapalı zarf içinde götürür ve işyeri yetkililerine teslim eder).

16 Öğrencilere sağlanacak imkanlar,
İŞYERİ: Asgari ücret öder ve sigortasını yaptırır. Ulaşım ve işçilere sağlanan diğer sosyal hizmetlerden paralı veya parasız olarak yararlandırılması beklenir. Ancak kanuni bir hakka ve toplu sözleşmeye dayanarak yapılan yardımlardan öğrenciler yararlanamazlar.

17 Disiplin işleri Yükseköğretim Kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Ancak işyerine ait disiplin ve iş emniyeti ilgili hükümlere de uymak zorundadır. Mazeretsiz 3 günden fazla veya SDS Eğitim döneminde 7 günden fazla devamsızlık yapan öğrencinin eğitimine işyeri tarafından derhal son verilir ve Koordinatörlüğe bildirilir.

18 İşyerinde eğitim amirinin görevleri,
Öğrencinin, eğitim programı ve konusuyla ilgili işlerle meşgul olmasını, SDS amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunmasını, Öğrencinin işyerinde disiplin ve iş güvenliğine uygun biçimde çalışmasını sağlar, Dönem sonunda öğrencinin performansını değerlendirir ve yazılı bir rapor ile Koordinatörlüğe bildirir.

19 Hastalık ve kaza halleri,
SDS Eğitimi sırasında hastalanan ve hastalığı 7 günden fazla süren veya herhangi bir kazaya uğrayan öğrencinin adı, soyadı, hastalığın ve kazanın mahiyeti işyeri tarafından koordinatörlüğe bildirilir. Bu durumda SSK hüküm ve uygulamaları geçerlidir. Telafi konusunu ilgili yönetim kurulu belirler.

20 SDS Eğitim Sonu Raporu Öğrenci, SDS Eğitimi sırasında yaptığı işleri de kapsayacak şekilde günlük tutar. Dönem sonunda bir rapor hazırlayarak amire onaylatır ve koordinatörlüğe verir. Bölümce belirlenen tarihte bir jüri önünde raporunu sözlü olarak sunar ve savunur. İşyeri amiri, öğrencinin davranışlarını, işyerinin işleyiş mekanizmasını gözleme yeteneğini, çalışmalara katılımını ve performansını, üretime ve diğer hizmetlere katkılarını izleyerek görüşlerini değerlendirme raporuna işler ve kapalı zarfla Koordinatörlüğe gönderir.

21 Yürütme; Bu Yönetmeliği EGE Üniversitesi Rektörü yürütür.
Program “Mühendislik Fakültesi” öğrencilerine yönelik pilot çapta uygulamaya alınacaktır.

22 SANAYİ DENEYİM SERTİFİKASI ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU
Gıda Mühendisliği Bölümü Web sayfasından sayfasından temin edilebilir. SDSP Yönergesine aynı sayfadan ulaşılabilir.


"Öğrenci Bilgilendirme Semineri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları