Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün;"— Sunum transkripti:

1

2 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün;
Sunum Planı Bakanlığımızdaki yeri, görevleri ve önemi Organizasyon şeması Stratejik plandaki yeri ve Yürütülen faaliyetler hakkında bilgi vermek, amaçlanmaktadır. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün;

3 Bakanlığımız Organizasyon Şemasındaki Yeri
Sağlık Bilgi Sistemleri bakanlık organizasyon şemasında 11 Hizmet birimi içinde yer alan bir genel müdürlüktür.

4 Organizasyon Şeması 5 Daire Başkanlığı- 1 koordinatörlük altında
GENEL MÜDÜR Dr. Hakkı ÖZTÜRK e-Sağlık Daire Başkanlığı Dr. Ünal HÜLÜR Daire Başkanı Sağlık-Net AHBYS TSBYS Teletıp E-Reçete Karar Destek Sistemleri ve Veri Madenciliği Uluslararası Projeler Yardım Masası Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı M. Şakir TOPRAK Sistem, Ağ Yönetimi ve Güvenliği Veri Tabanı Yönetimi Felaket Kurtarma Merkezi E-Posta Hizmetleri Standart ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Dr. M. Mahir ÜLGÜ Sağlık Bilişim Standartları Akreditasyon Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sağlık Kodlama Referans Sunucusu Bilgi Güvenliği Paket Lisans Yönetimi Kurumsal İlşkiler Tanıtım ve Dokümantasyon Proje Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılım Geliştirme ve Tedarik Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Kontrat Yönetimi Kimlik Paylaşım Sistemi MHRS Dr. Sait SEVİNÇ Koordinatör Yönetim Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Uzm.Dr. Sinan KORUKLUOĞLU Bütçe Tahakkuk ve Muayene Kabul Hizmetleri Satınalma Hizmetleri İnsan Kaynakları Yönetimi Evrak ve Arşiv Hizmetleri İç Kontrol Hizmetleri Taşınır Kayıt ve Kontrol Büro Hizmetleri Hukuk Müşavirliği Donanım Destek Hizmetleri 5 Daire Başkanlığı- 1 koordinatörlük altında 32 birimde Toplam 60 kişi ile işlemler yürütülmektedir.

5 Görevleri MADDE 11- Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili ülke çapında politika, strateji ve standartları belirlemek. b) Kişisel sağlık verileri ile ülke düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak. c) Sağlık bilgi sistemleri ve teknolojileri alanında uluslararası gelişmeleri izlemek, ülke uygulamalarını ve tecrübelerini paylaşmak, gerektiğinde uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak. ç) Sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin uyacakları kuralları belirlemek, uygulamak, gerektiğinde bunların yazılım ve ürünlerinin uygunluğuna karar vermek ve müelliflerini yetkilendirmek. d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. Kaynak; / KHK- 663 İkisinden biri seçilecek.

6 Görevleri 1.      Sağlık Bakanlığı Politikaları ve Stratejik Plan ile belirlenmiş Sağlık Bilişim Sistemleri ve İletişim Teknolojileri ile ilgili amaç, hedef ve strateji doğrultusunda, plan ve programlar hazırlamak, uygulamalara ilişkin standartlar belirlemek.   2.      Sağlık bilgi sistemlerinin ülke genelinde kullanımını yaygınlaştırmak, bu alanda kullanılacak ürünlerin belirlenen standartlara uygunluğunu sağlamak, standartlara uygunluğu belgelendirme süreçlerini yürütmek.   3.      Sağlık hizmetine erişim ve kullanım hususunda hakkaniyet ve memnuniyetin artırılması amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm imkânlarından faydalanmaya yönelik projeler geliştirmek, uygulamak ve/veya uygulatılmasına liderlik etmek.   4.      Sağlık alanında geliştirilen bilişim projelerini e-Devlet uygulamaları ile bütünleştirmek.   5.      Bakanlık, bağlı kurumlar ve kuruluşların yürütecekleri projelerde koordinasyon sağlamak.   6.      Bilişim teknolojilerinin dünyadaki gelişimini izlemek, sağlık bilişimi alanında ulusal ve uluslar arası ilişkileri yürütmek ve geliştirmek, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını koordine etmek.   7.      Sağlık Bakanlığı’nın bilişim sistemlerini kurmak, işletmek, bakım, teknik destek, güncelleme ve eğitim işlerini yürütmek.   8.      Sağlık Bakanlığı bağlı kurumlar ve taşra teşkilâtının iş ve işlemleri ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulmasına rehberlik etmek. 9.   Sağlık bilişim sektörünün gelişmesine öncülük etmek  için üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezleri, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, tüm bağlı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak Bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyet konularında geliştirilen politikaları uygulamak üzere altyapı oluşturmak Genel Müdürlüğün faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikteki gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri izlemek. Kaynak: www. saglik.gov.tr

7 Türkiye Sağlık Sistemi Stratejik Haritası
Sağlık sistemi alt yapısının kapasite, kalite ve dağılımının iyileştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması Bilgi yönetim sistemlerinin ve bilgi teknolojilerinim geliştirilmesi Sağlık insan kaynaklarının dağılımının, yeterliliklerinin ve motivasyonunun iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması Sağlıklı Hayat Tarzları ve Çevre Uluslar arası ve sektörler arası işbirliğinin geliştirilmesi Bakanlığın planlama, düzenleme koordinasyon ve denetleme kapasitesinin artırılması Bilginin oluşturulması, izlenmesi ve değerlendirilmesi Kalite (Sonumlar) Erişim Yararlanma Etkili ve Kapsamlı Kişisel Sağlık Hizmeti Birinci basamak sağlık hizmetlerinin diğer hizmet düzeyleri ile entegrasyonunun ve koordinasyonunun geliştirilmesi Sağlık hizmet sunumu ile tıbbi cihaz ve ilaç kullanımında kalite ve güvenliğin artırılması Sağlığın teşviki ve hastalıklardan korunmanın güçlendirilmesi Aktif Satın almanın uygulanması Gelir tahsilatının güçlendirilmesi Sağlık sigortasında evrensel kapsayıcılığın sürdürülmesi İyi sağlık düzeyi Human centered approach Mali Katkıda hakkaniyet Dağılımda eşitlik Ortalama düzey verimlilik

8 Stratejik Amaç 2: ihtiyaç duyulan sağlık hizmetinin güvenli ve kaliteli olarak sunulmasını sağlamak. HEDEF 2.7: Karar ve hizmet sunumu sürecinde etkili bilgiye erişim sağlayacak Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi / E-Sağlığı tamamlamak, işletmek ve geliştirmek. Sağlık verilerinin tek bir ana çatı üzerinden yönetilmesi ve planlanması için, Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi’nin en önemli bileşenlerinden biri olan Sağlık-net’i 2014 yılı sonuna kadar geliştirmek ve yaygınlaştırmak. yılı sonuna kadar sağlık sunucularının ve sağlık hizmeti kullananların e-sağlık uygulamalarına erişiminin artırılması ve yaygınlaştırılması için, sağlık bilişim standartlarını yürütmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyetin korunması kapsamında, kişisel ve kurumsal sağlık kayıtlarının gizlilik, güvenlik ve mahremiyet esaslarını 2010 yılı sonuna kadar belirlemek ve uygulamak. Sağlık planlayıcı ve karar vericileri için; Karar Destek Sistemi kapsamında 2011 yılı sonuna kadar veri ambarını kurmak ve veri madenciliği uygulamalarını başlatmak. Görüntüleme (radyoloji, patoloji, EKG, vb.) alanında uzaktan sağlık hizmet sunumunun verilebilmesi ve kronik hastaların da takibi amacıyla, Tele-Tip ve Tele-Sağlık sistemlerini 2014 yılı sonuna kadar devlet hastanelerinin en az %15’ine yaygınlaştırmak.

9 6. BİLGİ TEKNOLOJİSİ, SAĞLIK SİSTEMLERİ ALT YAPISI VE SAĞLIK İÇİN İNSAN KAYNAKLARI İÇİN KAYNAK ÜRETİMİ, DAĞITIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ A.BOYUT İÇİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Sonuç hedef veya karşılaştırıcı ülkelerle aynı veya üzerinde Sonuç hedefe yakın veya karşılaştırıcı ülkelerin erimi dahilinde VEYA değerlendirilemiyor Sonuç hedefin epey altında veya karşılaştırıcı ülkelerin tabanına doğru Trend zaman içinde sürekli olarak iyileşiyor Bilgileri elektronik ortamda rapor eden hastaneler Nüfus başına MRI biriminin sayısı Nitelikli yatakların oranı Nüfus başına yatılı tedavi yatağı sayısı Nüfus başına sağlık çalışanlarının sayısı Mezun olan sağlık çalışanlarının sayısı Sonuçlarda herhangi bir değişiklik olmadı veya sonuçlar zaman içinde değişken *değerlendirilemiyor Sağlık çalışanlarının memnuniyeti* Sonuçlar zaman içinde kötüleşiyor Tablo kitaptaki kendi renkleri ile olduğu için böyle.. Bilgi Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Bilgi Teknolojilerinin Güncellenmesi 2008 yılında (sonuçların rapor edildiği ilk yıl) 797 kamu hastanesinin 773’ü (% 97) bilgilerini ve sonuçlarını Health-Net üzerinden elektronik olarak göndermiştir . Kaynak: HSPA Raporu 38. sayfa 44. gösterge

10 e-Sağlık Daire Başkanlığı

11 Temel E-Sağlık Projeleri
AHBS ( Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ) Sağlık.NET / Sağlık.NET 2 TSBS (Toplum Sağlığı Bilgi Sistemi ) E-reçete Tele-Radyoloji ESK ( Elektronik Sağlık Kayıtları ) Uluslararası Projeler

12 AHBS 2005 :DÜZCE pilot il olarak başladı,
Henüz ilgili mevzuat oluşmamış, sahada aile hekimliği ile ilgili yeterli farkındalık yok,İl Sayısı : 1 (Pilot Uygulama) 2006,2007 AHBS için MSVS geliştirildi ve diğer firmaların da kullanımı için Ocak 2007’de ilan edildi, SKRS 1 oluşturuldu, KDS geliştirildi. : AHBS’ deki tecrübelerle Sağlık-NET geliştirildi. USVS, MSVS, SKRS 2, HL7 geliştirildi. 2010: 46 il eklendi ve yıl sonunda tüm Türkiyede uygulamaya başlandı.

13 Aile Hekimlerde Teknoloji Kullanımı
2005 2011 Hekimlerin %70’ i interneti sadece mail alıp vermede %15 İyi internet kullanacak düzeyde % 14 i kendi bilgisayarını onarabilecek seviyede % 1 yazılım programlama seviyesinde kullanmaktadır. %90 ‘ ı bir otomasyon sistemi kullanacak seviyede, %20 si kendi bilgisayarını onarabilecek düzeyde, %4 yazılım programlama seviyesinde kullanmaktadır.

14 Mevcut Durum

15 Sağlık.NET 2. ve 3. Basamak Sağlık Kurumlarından veri toplanması için kurulmuş bilgi sistemidir. 2006 Analiz çalısmaları tamamlandı. Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS) Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) 1. e-Sağlık Kongresi (İzmir) yapıldı. 2007 Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü 1.0 ve ICD-10 (TR) kitapları yayımlandı. 2008 İl bazında ICD-10 Egitimleri yapıldı. 2009: 15 Ocak : Sağlık-Net veri toplamaya hazır hale geldi. “Sağlık-Net entegrasyonu” Kurumsal performans göstergeleri arasına alındı.

16 Sağlık.NET 2 USVS (Ulusal Sağlık Veri Standartları) 2.0 ile tüm Türkiye den tek standartta veri alınması sağlanacaktır. Ortak Karar Destek Sistemlerinin tanımlanabilecektir. Kural Motorları ile verinin istenilen şekilde ve yapıda alınmasının sağlanması sağlanacaktır. Karar vericiler, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Diğer hizmet vericilere sağlanacak bilgilere daha çok veri sağlanabilecektir.

17 Sağlık.NET 2

18 E -Reçete Tüm Türkiye’de üretilen tüm reçetelerin kayıt altına alınması hedeflenmektedir. ITS ( İlaç Takip Sistemi ) ve ESK ile çapraz kontrollerin yapılması sağlanacaktır. Reçeteler üzerine yapılacak KDS sistemlerine veri sağlayabilecektir.

19

20 TSBS – Toplum Sağlığı Bilgi Sistemi
Toplum Sağlığı Merkezlerinin ihtiyacı olan bilgi sisteminin karşılanması hedeflenmiştir. 2 aşamada tamamlanması planlanmaktadır.

21 1. Aşama TSBS ’ye eklenecek olan modüllerin analizlerinin yapılması. ( Bulaşıcı Hastalıklar Modülü, Erken Uyarı Modülü, Kronik Hastalıklar Modülü vs.) Raporlanan veriler üzerinden gerekli kontrolleri yapacak ara yüzlerin tasarlanması. Form girişleri ekranları ile ihtiyaç duyulan verilerin oluşturulmasının sağlanması.

22 2. Aşama TSBS kendi veri setlerinin sadeleştirilmesi sağlanarak mevcut USVS içinde adaptasyonu sağlanacaktır. USVS 2.0 içinden karşılanamayacak olan verilerin toplanması için sözlük hazırlanması veya USVS 2.0’a eklenmesi sağlanacaktır. Kendi kendine öğrenen sistemler ile ileri KDS sistemlerinin tasarlanarak, halk sağlığının korunmasında yardımcı sistemleri oluşturulacaktır. Çevre faktörleri gibi dış kaynaklardan alınması gereken veriler için entegrasyonların yapılacaktır.

23 TELE-RADYOLOJİ Sağlık hizmeti sunumunda elde edilen radyolojik görüntü ve raporların bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığı ile depolanması, sağlık kurumları ve vatandaş ile paylaşılması ve uzaktan konsültasyonunu kapsamaktadır.

24 Uygulama Adımları Hasta ile ilgili tüm görüntü ve raporların ortak bir platform aracılığı ile paylaşılması Görüntü ve raporların istemi yapan hekimin, kişinin kendi aile hekiminin veya yetki verdiği hekimlerin inceleyebileceği yönde paylaşılması için güvenli ve hızlı bir elektronik ortamın oluşturulması

25 Uygulama Adımları Proje ile sistemin işlerliğinin ve yönetilebilirliğinin sağlanması amacı ile ihtiyaç duyulan görüntüleme, raporlama ve depolama kapasitelerine göre Tele-Radyoloji Veri Merkezlerinin oluşturulması planlanmıştır.

26 Veri Merkezleri Yapısı
Veri Merkezleri bir bölge olabildiği gibi bir hastanede merkez olarak tanımlanabilir. Veri Merkezi Raporlama Merkezi, Görüntüleme Merkezi ve Veri Sistem Merkezi Alanlarından oluşur. Bu alanların hepsi aynı Lokasyonda olabileceği gibi, farklı Lokasyonlardan da hizmet verebilir.

27

28 ESK (Elektronik Sağlık Kayıtları)
Elektronik Sağlık Kayıtları(ESK), kişilerin sağlık hizmeti aldıkları kurum ve kuruluşlarda oluşan tüm sağlık geçmişinin tutulduğu ve belirli kriterlerle SBNet üzerinden paylaşılabilen güvenli bir bilgi sistemidir. ESK demografik bilgilerden muayeneye, kronik hastalıklardan bağışıklamaya kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsayabilmektedir.

29 ESK ( Elektronik Sağlık Kayıtları)

30 Uluslararası Projeler
Sağlıkta bilişim teknolojilerinin dünyadaki gelişimini izlemek ve bu alandaki uluslararası ilişkileri yürütmek ve geliştirmektir Sistemler arası çevrimiçi ve çevrim dışı veri akışı kontrol etmektir. Yürütülen Uluslararası Projeler: epSOS (Sağlık verilerinin paylaşımı) EMPOWER (Tip 2 Diyabet hastalarının online takibi) PALANTE (Ankilozan Spondilit hastalarının online takibi)

31 Uluslararası Projeler
epSOS: Avrupa vatandaşlarının sağlık kayıtlarının, vatandaşlar başka bir Avrupa ülkesindeyken gereken durumunda transfer edilmesi (hasta onamı ile), böylece daha doğru teşhisin konup daha etkin tedavinin sağlanması. Ülke içi hukuksal zemin hazırlıkları tamamlanmıştır. Uluslararası ikili protokollerin hazırlık süreci devam etmektedir. EMPOWER: Tip 2 Diyabet hastalarının hastalık seyirlerini online olarak doktorları ile paylaşması ve hastalık yönetimi konusunda geri bildirim almaları. => Klinik kalite ve kantite iyileşecek. Pilot kitle tarama faaliyetleri tamamlanmış olup gerekli yazılım hazırlanmaktadır. PALANTE: Ankilozan Spondilit hastalarının hastalık seyirlerini online olarak doktorları ile paylaşması ve hastalık yönetimi konusunda geri bildirim almaları. => Klinik kalite ve kantite iyileşecek.

32 Uluslararası Projeler
T.C. Sağlık Bakanlığı’nı Uluslararası platformda en iyi şekilde temsil etmek, Saygınlığını artırmak, AB projeleri vasıtasıyla Avrupa Konseyi çapında temsil gücünü artırmak, AB’ye giriş sürecine katkı sağlamak.

33 Proje Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı

34 Yazılım Geliştirme ve Tedarik Hizmetleri
Bakanlığımızın kurumsal web sayfası yenilenmiştir. Bakanlık birimlerimize şablon web sayfası hazırlanmıştır. Bakanlığımız yazılım envanterinin çıkarılması çerçevesinde ilgili birimlerimizle koordineli olarak çalışmalar yapılmaktadır. Birimlerimizden gelen yazılım talepleri doğrultusunda, teknik destek ve tedarik hizmetleri sağlanmaktadır. Avrupa Birliği Kaza ve Yaralanma Veri Tabanı sistemine uygun yazılım yapılarak pilot çalışmalara başlanmıştır. Yurt dışına gönderilen personelimizin yaptığı işlerle ilgili çalışmaların takip edilmesi amacıyla Dış İlişkiler Takip Sistemi yazılımı uygulamaya geçirilmiştir.

35 Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
Sağlık Bakanlığının tüm personelinin, kurumlarının, bina bilgilerinin, malzemelerinin ve özel sağlık kuruluşlarının izlendiği sistemdir. ÇKYS Kapsamındaki Temel Modüller: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) Yatırım Takip Sistemi (YTS) Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS) Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM)

36 Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi 663 sayılı KHK gereği sistemde yeni teşkilat yapısına göre revizyonlar yapıldı: Bağlı kuruluşlar ve merkez teşkilat tarafından sistemin kullanılması için tüm alt sistemlerde gerekli güncellemeler yapıldı. Sağlık Bakanlığı Devir Komisyonu’nun direktifleri doğrultusunda personel nakil işlemleri otomatik olarak gerçekleştirildi. Bağlı Kuruluşlar Arası Nakil işlemleri için ek uygulamalar geliştirildi.

37 Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi İKYS Java ara yüzleri geliştiriliyor. Toplum Sağlığı Merkezleri ve Bakanlığımızın 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarının kullandığı İKYS modülü için kullanım kolaylığı sağlayan yeni ara yüzler geliştirlmekte olup eylül ayı itibari ile kullanıma açılacaktır. SKYS Java ara yüzleri geliştiriliyor. Özel Sağlık Kuruluşlarının kullandığı SKYS modülü için kullanım kolaylığı sağlayan yeni ara yüzler geliştirlmekte olup kasım ayı itibari ile kullanıma açılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programı (HİTAP) çerçevesinde veri aktarımı için gerekli entegrasyon hazırlıkları ve web servisleri geliştirliyor. Bakanlığımızın tüm personelinin özlük ve hareket bilgilerinin SGK’ye aktarılması ve entegrasyonun sağlanması işlemi Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır. Bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ilgili personel şubelerinin sorumluluğundadır.

38 Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi Personel Bilgi Formu (PBF) projesi; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında kadrolu veya sözleşmeli görev yapan personelin Özlük Memuriyet hareketleri Hizmet puanı Tahsil İzin Yetkinlik bilgilerinin yer aldığı, gerektiğinde tanımlama, sorgulama ve takibinin yapılmasını sağlayan Personel Bilgi Formu projesi hazırlanmıştır.

39 Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi Halk Sağlığı Kurumunun talepleri doğrultusunda Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının maaş hesaplamalarında meydana gelen değişiklikler İKYS yazılımına yansıtılmaktadır. Aile hekimlerinin maaşları her ay İKYS tarafından kurumsal e-posta adreslerine gönderilmektedir. İKYS’de kayıtlı personelimizin kimlik bilgilerinin güncelliği Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) ile kurulan entegrasyon yoluyla sağlanmaktadır.

40 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
Bürokratik işlemlerin azaltılması, resmi yazışmalarda, zaman, yer ve iş gücü tasarrufu sağlanması, iş ve işlemlerde kâğıt kullanımının kaldırılması amacıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) tarihinde işletime alınmıştır. EBYS ile ÇKYS’nin entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. ÇKYS’de oluşturulan atama , terfi vb kararlarının EBYS’ye otomatik aktarılması suretiyle imza sürecine dahil edilmesi çalışmaları devam etmektedir. EBYS’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

41 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
Tüm Bakanlık birimlerimizin ortak EBYS kullandığı yaygınlaştırma modeli:

42 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
Bakanlığımız merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşlarının farklı EBYS’ler kullandığı yaygınlaştırma modeli: SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

43 Elektronik İmza E-imzaya pilot uygulama olarak Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Denetim Hizmetleri Başkanlığı’nda geçilmiştir. E-imza temin çalışmaları merkez teşkilatta tamamlanmış olup bağlı kuruluşlarda devam etmektedir. E-imzada mobilizasyon çalışması devam etmektedir. Uzman hekimlerimize ve aile hekimlerimize e-imza temin alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

44 Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı

45 Sistem, Ağ ve Güvenliği Yönetimi
Aile hekimlerimize kurumsal e-posta adresleri tanımlanmıştır. E-posta kapasitelerinin artırılması çalışmaları tamamlanmıştır. Tüm sağlık personeline e-posta adresi verilmesi çalışmaları devam etmektedir.

46 Standart ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

47 2012 ilk yarı çalışmaları SÜREÇ SONUÇ
663 Sayılı KHK’nın 11. Maddesi gereği ve Değişim Yönetimi Kurulu direktifleri doğrultusunda Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kuruluş çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü organizasyon yapısı ve görevleri hakkında açıklayıcı bilgilere kurumsal web sitemizden ulaşılabilir. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge hazırlandı. Makam Onayını müteakiben yayımlanacak. Taşra teşkilatının ihtiyaçlarını doğru yerden talep etmesine, doğru nokta ile temasına kılavuzluk edecek. 663 sayılı KHK’nın 47. Maddesi çerçevesinde Bakanlığımızın bilgi toplama, işleme ve paylaşımını düzenleyen yönetmelik taslağı hazırlandı. Esası itibariyle veri güvenliği unsurlarının işlendiği bir yönetmelik çalışması Değişim Yönetim Kuruluna sunuldu. Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü(USVS) 2.0 basıma hazır. Sağlık-Net’in kapsamı genişledi, ihtiyaç karşılama kapasitesi arttı. HBYS ve AHBS iş kuralları belirlendi. Yazılım akreditasyonuna giden yolda ilk adım atıldı. Diabtürk projesi veri elemanları ve yazılım ara yüz standartları belirlendi. Diabet hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir veri sağlayan standart bir bilgi sistemi kurulumunun ilk adımı atıldı.

48 2012 ikinci yarı çalışmaları
SÜREÇ SONUÇ Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü(USVS) 2.0 yayımlanacak. HBYS ve AHBS başta olmak üzere sağlık bilgi sistemi yazılımları tüm paydaşların ihtiyacını karşılayabilen verileri toplayan yazılımlar olacak. SKRS 3.0 yayımlanacak. HBYS ve AHBS başta olmak üzere tüm sağlık bilgi sistemi yazılımları üzerinde işlenen veriler standardize edilmiş olacak. Tescil işlemleri tamamlanan firmalar ve yazılımları yayımlanacak. Ülkemizde sağlık hizmeti sunum sürecinde kullanılmakta olan yazılım üreticileri ve yazılım ürünlerine kimlik kazandırılmış olacak. HBYS Alım Kılavuzu 6.0 sürümü yayımlanacak. Yeniden yapılanma gereklerine uygun bir HBYS alım kılavuzu yayımlanmış olacak. PACS Alım Kılavuzu 1.2 sürümü yayımlanacak. Değişen ihtiyaçlara ve ülke genelini kapsayan tele-radyoloji gereklerine uygun bir PACS alım kılavuzu yayımlanmış olacak. Donanım Alım Kılavuzu 7.0 sürümü yayımlanacak. Alınacak donanımların ihtiyaçlara uygun olmasını temin edecek bir kılavuz doküman yayımlanmış olacak. Bilgi Güvenliği Politika Belgeleri güncellenerek yayımlanacak. Merkez, bağlı kuruluşlar ve taşra birimlerinin bilgi sistemleri güvenliğinin sağlanmasında önemli bir adım atılmış olacak. Bakanlık veri merkezi ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bilgi güvenliği sertifikasyonu (ISO-27001) çalışmalarına başlanacak. Bakanlık Veri Merkezinde işlenen veriler, güvenliği daha da artırılmış bir ortamda tutuluyor olacak.

49 2012 ikinci yarı çalışmaları
SÜREÇ SONUÇ Sağlık Bilgi Sistemleri Arayüz Standartları belirleme çalışmaları devam ediyor. Yazılımların değişmesi durumunda kullanıcıya yansıyan zorluklar azaltılmış olacak. TSBS veri setleri oluşturma çalışmaları devam ediyor. Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi’nin önemli bileşenlerinden birini teşkil edecek TSBS standart veriler üzerinden işletilecek. İdari ve mali veri setleri oluşturma çalışmaları devam ediyor. Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına, yönetim süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlanacak. Firma ve yazılımların envanter çalışmalarının tamamlanmasını müteakiben ruhsatlandırma ve akreditasyon kriterleri belirleme çalışmaları devam ediyor. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun yazılımlarla sağlık hizmeti sunumuna ve bilgi yönetimi sistemlerine kavuşulmuş olacak. LOINC çeviri çalışmaları devam ediyor. Laboratuvar hizmetlerinin daha bilimsel ve ayrıntılı olarak sürdürülebilmesine katkı sağlanacak. HBYS mevcut durum tespitine yönelik anket çalışması devam ediyor. HBYS tedarik süreçlerinde yaşanan problemlerin tespit ve çözümüne ışık tutacak olan anket çalışması sonrası tedarik süreçlerini kolaylaştırıcı mevzuat geliştirilecek.

50 MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ (MHRS)

51 Merkezi Hastane Randevu Sistemi
Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine daha kolay erişiminin sağlanması ve hastanelerimizin daha etkin ve verimli şekilde hizmet sunabilmesi için geliştirilmiş bir sistemdir. Vatandaşlarımız Bakanlığımıza bağlı 2. ve 3. Basamak Hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezlerimizden hizmet almak için, 182 MHRS Çağrı Merkezimizi arayarak ya da webden randevu alabilirler. Sistem, vatandaşlarımızın hastanedeki bekleme süresini kısaltırken, bir yandan da bulunduğu lokasyondaki tüm sağlık kurumları ve tüm hekimlerin çalışma planlarını görerek kurum ve hekim seçme olanağı sunmaktadır.

52 MHRS’nin Amaçları Sağlık kurumlarımızda, başta insan kaynağı olmak üzere etkin bir kaynak planlaması yapmak Sağlık kurumlarımızda kaynak kullanımını ve dağılımını doğru olarak ölçmek Vatandaşlarımızın hastanelerdeki bekleme süresini minimize etmek MHRS verileriyle sağlık politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamak Vatandaşlarımıza hastane/hekim bazında tüm alternatifleri görerek, kurum/hekim seçme olanağı sunmak

53 MHRS’nin İşleyişi MHRS’nin nihai hedefi vatandaş memnuniyetidir. Bu hedefe giden yolda ana aktörler: MHRS KOORDİNATÖRLÜĞÜ SAĞLIK KURUMLARI ALO 182 ÇAĞRI MERKEZİ MHRS SİSTEMİ (TEKNİK)

54 MHRS’nin İşleyişi ÇALIŞMA CETVELİ TANIMLAMA
ÇALIŞMA CETVELLERİNİN SİSTME AKTARILMASI VATANDAŞA ÇM/WEB RANDEVUSU OLUŞTURMA RANDEVUNUN HBYS’YE AKTARILMASI VATANDAŞIN RANDEVU TARİH/SAATİNDE MUAYENESİ

55 Yeniden Yapılanma Sonrası Alt Birimler
MHRS KOORDİNATÖRLÜĞÜ TEKNK PROJE BİRİMİ İSTATİSTİK, EĞİTİM VE ŞİKAYET YÖNETİMİ SAĞLIK KURUMLARI KOORDİNASYONU YÜKLENİCİ İLİŞKİLERİ KOORDİNASYONU

56 Mevcut Durum ve İstatistikler
MHRS uygulanan il sayısı 81 MHRS uygulanan 81 il toplam nüfus 74 milyon 81 il MHRS kapsamındaki Toplam Hastane Sayısı 818 Cetveli olan hekim sayısı 23,417 Son 15 gün içindeki günlük Ortalama Verilen Randevu 126,191 Son 15 gün içindeki günlük Ulaşılan En yüksek Randevu 189,003 Toplam Verilen Randevu (iptal ve çakışmalar dahil) 30,985,391

57 MHRS Çağrı Merkezleri Lokasyon ve İnsan Kaynakları
Mevcut yapıda; MHRS 1, MHRS 2 ve MHRS 3 projeleri kapsamında, ASSİSTT ve GLOBAL BİLGİ Çağrı Merkezleri ile Ankara, Erzurum, Adıyaman, Bingöl ve Bitlis Lokasyonlarında Toplamda 3420 Çağrı Merkezi Operatörü ile 81 ilimize 7/24 saat hizmet verilmektedir.

58 ÇAĞRI MERKEZİMİZ ÇAĞRI İSTATİSTİKLERİ (O1 0cak-30 Haziran 2012)
Tarih Gelen Çağrı Cevaplanan Çağrı Kaçan Çağrı SL AR ACHT Ocak 2012 2.255 100% 143 Şubat 2012 20.242 98% 142 Mart 2012 77.337 99% Nisan 2012 87% 95% 133 Mayıs 2012 35.343 92% Haziran 2012 7.520 126

59 Verilen Randevu Sayısı Çakışan Randevu Sayısı
MHRS ÇAĞRI MERKEZİ VE WEB RANDEVU İSTATİSTİKLERİ (O1 0cak-30 Haziran 2012) 01 Ocak-30 Haziran 2012  Verilen Randevu Sayısı İptal Randevu Sayısı Çakışan Randevu Sayısı 182 Çağrı Merkezi 48.353 WEB Randevusu 23.638

60 Teşekkür ederim.


"Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları