Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TÜRKİYE’DE PERFORMANS BÜTÇE UYGULAMASI (Yerel Yönetimlerde) Hayrettin GÜNGÖR İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanı (Kamu Yönetimi Uzmanı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TÜRKİYE’DE PERFORMANS BÜTÇE UYGULAMASI (Yerel Yönetimlerde) Hayrettin GÜNGÖR İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanı (Kamu Yönetimi Uzmanı)"— Sunum transkripti:

1 1 TÜRKİYE’DE PERFORMANS BÜTÇE UYGULAMASI (Yerel Yönetimlerde) Hayrettin GÜNGÖR İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanı (Kamu Yönetimi Uzmanı) Email: hayrettin.gungor@icisleri.gov.tr

2 2 SUNU PLANI BÜTÇE SÜRECİNDE TARİHSEL GELİŞİM ABS VE TEMS GEÇİŞ PERFORMANS BÜTÇE UYGULAMASI

3 3 KLASİK BÜTÇE DÖNEMİ Klasik bütçe sitemi; Merkezi yönetimde 1973, Yerel Yönetimlerden: Belediyelerde 1991, İl özel idarelerinde 1996, yılına kadar uygulanmıştır.

4 4 PROĞRAM BÜTÇE SİTEMİNE GEÇİŞ-1 Belediyelerde; İl, büyük şehir, büyük şehir belediyelerine bağlı ilçe belediyeleri ile Tarsus ve İskenderun belediyeleri 1991, ilçe ve kasaba belediyeleri ise 1992 yılından itibaren program bütçe sistemi uygulamasına geçmişlerdir.

5 5 PROĞRAM BÜTÇE SİTEMİNE GEÇİŞ-2 İl özel idarelerinde; 1996 yılından itibaren il özel idareleri program bütçe sistemine geçmişlerdir.

6 6 PROĞRAM BÜTÇE SINIFLANDIRMASINDA YAŞANAN PROBLEMLER ( BİR ÖRNEK ) 111-KODU İçişleri Bakanlığı 111- Mahalli İdareler Hizmetleri Ulaştırma Bakanlığı 111- Ulaştırma Politikasını Düz. Hizmetleri Emniyet Genel Müdürlüğü 111- Güvenliği Sağlama Hizmetleri İl Özel İdaresi 111- Bayındırlık Hizmetleri Belediye 111- Esenlik Hizmetleri

7 7 ANALİTİK BÜTÇE KODLAMASI PEB uygulamasında bütçe kod yapısının da standartlara uygun olması gerekir. GFS Standartları esas alınarak geliştirilen ve merkezi idare tarafından 2004 yılında uygulanmaya başlanan “analitik bütçe sınıflandırması”, mahalli idarelerde 2006 yılında uygulanması hedeflenmektedir.

8 8

9 9

10 10

11 11 TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE PEB Uygulamasının önemli araçlarından biriside muhasebe sisteminin de standartlara uygun olması ve bütçe sonuçlarını ölçecek ve değerlendirecek mali tabloların çıkarılmasıdır. Merkezi idarede 2004 yılında uygulamaya başlanan “Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi” mahalli idarelerde 2006 yılında uygulanması hedeflenmektedir.

12 12 HESAP PLANI Aktifler (Varlıklar) 1.Dönen Varlıklar 2.Duran Varlıklar Pasifler (Kaynaklar) 3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 5. Öz Kaynaklar 6. Faaliyet Hesapları 60. Gelirler 63. Giderler 69.Sonuç Hesapları 8.Bütçe Hesapları 80.Bütçe Gelir Hesapları 83.Bütçe Gider Hesapları 9. Nazım Hesaplar 90. Ödenek Hesapları 91. Nakit Dışı Teminatlar ve Kişilere Ait Menkul Kıymetler 92. Taahhüt Hesapları Bilanço Hesapları Bilanço Hesapları Faaliyet ve Bütçe Hesapları Faaliyet ve Bütçe Hesapları Nazım Hesaplar Nazım Hesaplar

13 13

14 14 PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Kamu idarelerinin ana fonksiyonlarını, bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerini belirleyen, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir.

15 15 Hükümet Politikaları Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan İdare Stratejik Planı İdare Performans Programı İdare Bütçesi İdare Faaliyet Raporu Harcama Birimi B Performans Programı Uygulama (Faaliyet ve Projeler) Harcama Birimi B Faaliyet Raporu Harcama Birimi A Faaliyet Raporu Uygulama (Faaliyet ve Projeler) Harcama Birimi A Performans Programı Performans Değerlendirmesi (Kurum İçi Değerlendirme Kurum Dışı Değerlendirme) Performans Denetimi (İç Denetim ve Sayıştay) Kamu İdaresi Düzeyi Ülke Düzeyi 1 Yıllık Orta ve Uzun Dönemli

16 16 PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME KAYNAKLAR GİRDİLER ÇIKTILAR GETİRİLER EKONOMİKLİK VERİMLİLİK ETKİNLİK DIŞ FAKTÖRLER

17 17

18 18 PEB TEMEL UNSURLAR Stratejik Plan Performans Programı Faaliyet Raporu Misyon Vizyon Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Hedefleri Faaliyet/Projeler

19 19 STRATEJİK PLAN YASAL DAYANAK: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9’uncu maddesi, 5272 sayılı Belediye Kanununun 41’inci maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31’inci maddesi,

20 20 STRATEJİK PLAN 5018 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi; Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

21 21 PERFORMAS PROGRAMI (PLANI) Performans programı, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

22 22 PERFORMAS PROGRAMI (PLANI) YASAL DAYANAK: 5018 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi, 5272 sayılı Kanunun 41’inci maddesi, 5302 sayılı Kanunun 31’inci maddesi,

23 23 PERFORMAS PROGRAMI (PLANI) 5018 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi; Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

24 24 PERFORMAS PROGRAMI (PLANI) 5272 sayılı Kanunun 41’inci maddesi; Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans plânı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans plânı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

25 25 PERFORMAS PROGRAMI (PLANI) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “Stratejik plân ve performans plânı” başlıklı 31.maddesi; Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plân ve programları ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans plânı hazırlayıp il genel meclisine sunar. Stratejik plân ve performans plânı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve il genel meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

26 26 PERFORMANS PROGRAM HAZIRLAMA SÜRECİ Performans programının hazırlanmasında aşağıda yer alan aşamalar takip edilir: 1- Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi, 2- Performans hedeflerinin belirlenmesi, 3- Faaliyet ve projelerin belirlenmesi, 4- Kaynak ihtiyacının belirlenmesi, 5- Performans göstergelerinin belirlenmesi, 6- Performans programının hazırlanması,

27 27 1- Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Kamu idareleri, hükümet politikalarını, orta vadeli program, orta vadeli mali planı, bütçe imkânlarını, ödenek teklif tavanlarını, teknolojik gelişmeleri, günün ekonomik koşullarını, ve benzeri hususları dikkate almak suretiyle stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerinden mali yılda öncelik vereceklerini belirler.

28 28 2- Performans hedeflerinin belirlenmesi Performans hedefleri, stratejik hedeflere ilişkin olarak bir mali yılda ulaşılması gereken performans seviyelerini gösterir. Performans hedefleri çıktı-sonuç odaklı olmalıdır. Esas olarak öncelikli her stratejik hedefin altında bir tane performans hedefi bulunur.

29 29 3- Faaliyet ve projelerin belirlenmesi Kamu idareleri, bu aşamada, önceki aşamada belirlenen performans hedeflerini gerçekleştirmek üzere hangi tür faaliyet ve projeleri yerine getireceklerine karar verirler. Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedefleri, idarenin neyi başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun nasıl başarılacağını ifade eder.

30 4- Kaynak ihtiyacının belirlenmesi Kamu idareleri, kendilerinden beklenen ürün ve hizmetleri sunabilmek üzere faaliyet ve projeler yürütürler, bunun için de çeşitli kamu kaynaklarını kullanırlar. Kamu idarelerinin faaliyet ve projeleri belli bir maliyetle gerçekleştirilir. İdarenin kaynak ihtiyacının belirlenmesi faaliyet ve proje maliyetlerinin tespiti ile başlar. Faaliyet/proje maliyetlerinin tespiti şu açılardan önem arz eder. Bütçenin hazırlanmasına yardımcı olmak Politika seçeneklerinin maliyetini hesaplamak ve değerlendirmek Hesap verebilirliliğin sağlanmasına yönelik maliyet bilgilerini üretmek Kamu ürün ve hizmetlerinin birim maliyetlerini ortaya koymak

31 31 Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi Faaliyet bütçesi, Faaliyet düzeyi, Maliyet unsurları, Birim fiziki kaynak ihtiyacı, Toplam fiziki kaynak ihtiyacı, Birim fiyat ve maliyetler, Toplam maliyetler,

32 32 FAALİYET ESASLI MALİYETLENDİRME Sabit Maliyetler Değişken maliyetler Faaliyet 1 Önce Sonra Maliyet dağıtım anahtarları Faaliyet 2Faaliyet 4 Proje 2 Faaliyet 3 Proje 1

33 33 5- Performans göstergelerinin belirlenmesi Kamu idarelerince stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerine ulaşmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçlardır. İdarelerin stratejik plan ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinden hangilerinin idare bütçesinde yer alacağı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilir.

34 34 GÖSTERGE TÜRLERİ PERFORMANSHEDEFLERİ GİRDİ, ÇIKTI, SONUÇ GÖSTERGELERİ KALİTEGÖSTERGELERİ VERİMLİLİK VE ETKİNLİK ETKİNLİKGÖSTERGELERİ

35 35 6- Performans programının hazırlanması Bir kamu idaresinin bünyesinde bulunan her harcama birimi birim performans programı hazırlar. Birim performans programları, ilgili harcama yetkilileri tarafından üst yöneticiye verilir. Üst yönetici, birim performans programlarını da dikkate alarak idare performans programını oluşturur.

36 36 PERFORMANS PROGRAMI ŞABLONU BAKANIN SUNUŞU ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon B-İdareye İlişkin Bilgiler 1) Tarihçe 2) Mevzuat 3)Teşkilat Yapısı 4)Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5)Bilişim Sistemi C- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar 1)İnsan Kaynakları 2)Fiziki Kaynaklar D- Temel Politikalar ve Öncelikler E- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler F-Diğer Hususlar II-PERFORMANS BİLGİLERİ A-Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler 1)Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler 2)Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmalar B-Performans Tablosu C-Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar D-Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği III-BÜTÇE BİLGİLERİ

37 37 PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİ ANALİZ EDİLMESİ DEĞERLENDİRMERAPORLAMA BİLGİNİN DÜZENLİ OLARAK TOPLANMASI

38 PEB SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ Hükümet politikaları Kalkınma planı ve programlar Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan İdare stratejik planı Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Performans hedeflerinin belirlenmesi Faaliyet/Projelerin belirlenmesi Kaynak İhtiyacının belirlenmesi Performans Göstergelerinin belirlenmesi Birim ve İdare Performans Programının hazırlanması İdare ve birim performans programları İdare Bütçesi İdare ve birim faaliyet raporları Performans değerlendirmesi ve denetimi

39 BÜTÇE SÜRECİNDE PERFORMANS PROGRAMI (Merkezi İdare) Teklif Performans ProgramıTasarı Performans Programı Bütçe Kanun Tasarısı ile birlikte T.B.M.M.’ne sunulur Nihai Performans Programı Bakan tarafından Ocak ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır. Stratejik Plan, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Bütçe görüşmeleri ve Yüksek Planlama Kurulu Kararı T.B.M.M.’nde kabul edilen bütçe büyüklükleri Temmuz ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderilir

40 BÜTÇE SÜRECİNDE PERFORMANS PROGRAMI (BELEDİYELERDE) Maliye Bakanlığının hazırladığı rehberin IV.bölümünde Belediyelerde, teklif performans programı belediye başkanınca hazırlanarak belediye encümenine sunulur. Teklif performans programı, belediye encümeni tarafından belirlenen bütçe teklifine göre düzeltilerek tasarı performans programı haline getirilir. Başkan tarafından bütçe teklifi ile birlikte belediye meclisine sunulur. Belediye meclisi tarafından belirlenen bütçe büyüklüklerine göre hazırlanan nihai performans programı ise belediye başkanı tarafından mali yılın ilk ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır.

41 41 BÜTÇE SÜRECİNDE PERFORMANS PROGRAMI (İL ÖZEL İDARESİ) Maliye Bakanlığının hazırladığı rehberin IV.bölümünde: İl özel idarelerinde ise, teklif performans programı vali tarafından il daimi encümenine sunulur. Teklif performans programı, encümen tarafından belirlenen bütçe büyüklüklerine göre düzeltilerek tasarı performans programı haline getirilir. Tasarı performans programı, vali tarafından bütçe ile birlikte il genel meclisine sunulur. İl genel meclisinde belirlenen bütçeye göre, nihai performans programı hazırlanarak vali tarafından Ocak ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır ve İçişleri Bakanlığına gönderilir.

42 42 5272 ve 5302 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ Stratejik plân ve performans plânı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

43 BÜTÇE SÜRECİNDE PERFORMANS PROGRAMI (BELEDİYE/İL ÖZEL İDARE)) Teklif Performans ProgramıTasarı Performans Programı Bütçe Tasarısından önce Meclise sunulur. Nihai Performans Programı Vali/Belediye Başkanı tarafından Ocak ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır. Stratejik Plan, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Bütçe tasarısıBelediyelerin bütçe büyüklükleri Temmuz ayı sonuna kadar Encümene sunulur.

44 44 FAALİYET RAPORLARI Kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan, idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren rapordur.

45 45 FAALİYET RAPORLARI YASAL DAYANAK: 5018 sayılı Kanunun 41’inci maddesi, 5272 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi, 5302 sayılı Kanunun 39’uncu maddesi, Kamu İdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi İle Bu İşlemlere İlişkin Diğer Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (Taslak)

46 46 FAALİYET RAPORLARI 5018 S.K. MADDE 41- Faaliyet raporları: Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları çerçevesinde her yıl faaliyet raporları düzenlenir. Bu raporlar, stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak şekilde hazırlanır.

47 47 FAALİYET RAPORU ŞABLONU BAKANIN SUNUŞU ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon B-Kanuni Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-İdareye İlişkin Bilgiler 1) Tarihçe 2) Mevzuat 3) Teşkilat Yapısı 4) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5) Bilişim Sistemi D-İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar 1)İnsan Kaynakları 2)Fiziki Kaynaklar E-Temel Politikalar ve Öncelikler F-Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler G-Diğer Hususlar II-PERFORMANS BİLGİLERİ A- Performans Sonuçları Tablosu B-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi C-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi D- Diğer Hususlar III-MALİ BİLGİLER A- Mali Tablolar B- İç ve Dış Mali Denetim Sonuçları C- Diğer Hususlar IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER

48 48 Faaliyet Raporlarının Hazırlanması ve Sunulması İl özel idare ve belediyeler Mart ayı meclislerinde görüşürler.

49 49

50 50 PEB PİLOT ÇALIŞMALAR 2004 ve 2005 yılları Makro Çerçeve Kararlarında 8 kurumda stratejik planlama ve PEB yapılması öngörülmüştür. DPT bu kurumlarda stratejik plan çalışmalarını sürdürmekte olup 2005 yılında tamamlamayı planlamaktadır. 2004 yılında HSSGM’de PEB çalışmalarına başlanmış ve kurumun 2005 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. 2005 yılında diğer 7 kurumda stratejik planlamanın tamamlanmasını takiben PEB çalışmalarına başlanması planlanmaktadır. Maliye Bakanlığınca kurumlara eğitim verilecek ve süreçte danışmanlık yapılacaktır.

51 51 PEB PİLOT KURULUŞLAR Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Devlet İstatistik Enstitüsü Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü Hacettepe Üniversitesi Denizli İl Özel İdaresi İller Bankası Kayseri Büyükşehir Belediyesi

52 52 Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri Misyon Vizyon Misyon Vizyon Stratejik Amaçlar Performans Göstergeleri Stratejik Plan Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Projeler Faaliyetler Performans Programı Faaliyet esaslı maliyetlendirme Stratejik Hedefler Performans hedeflerinin belirlenmesi Performans hedeflerinin belirlenmesi Kurum ve DPT Kurum ve BÜMKO PİLOT UYGULAMA YAPISI

53 53 PEB SORUNLAR Stratejik planlama-PEB uyumunun sağlanması Bütçede yer alacak performans göstergelerinin tespitinin eşgüdümü Bütçe sürecindeki yerinin belirginleştirilmesi Performansa dayalı ödül-yaptırım sisteminin oluşturulması Kamu kurumlarında nitelikli mali personel ihtiyacı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği kurumsal yapının oluşturulması PEB eğitiminin verilmesi ve kurumların performans yönetimine geçmesi Geçiş sürecinin planlanması

54 PEB NEDİR? NE DEĞİLDİR? PEB amaç değil araçtır Mali saydamlığı hedefler Hesap verebilirlik için temel oluşturur Performans yönetimine geçişi sağlar Çalışanların performansını ölçmeye yarar Kamusal ürünlerin maliyetini ortaya koyar Etkin kaynak dağılımını sağlar Performans denetimine imkan tanır Sınırlı kaynakları artırmaz

55 55 TEŞEKKÜR EDERİM.


"1 TÜRKİYE’DE PERFORMANS BÜTÇE UYGULAMASI (Yerel Yönetimlerde) Hayrettin GÜNGÖR İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanı (Kamu Yönetimi Uzmanı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları