Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15-17 Şubat 2013 Kızılcahamam/Ankara

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15-17 Şubat 2013 Kızılcahamam/Ankara"— Sunum transkripti:

1 15-17 Şubat 2013 Kızılcahamam/Ankara
İl Düzeyinde Kurumlararası İlişkiler Prof.Dr. Metin KARAKÖK Gaziantep İl Sağlık Müdürü 15-17 Şubat 2013 Kızılcahamam/Ankara

2 Sunum İçeriği 1.Bölüm: İl Düzeyinde Kurumlararası İlişkiler 2.Bölüm: İhtilaflı Konular 3.Bölüm: Talepler

3 İl Sağlık Müdürlüklerinin Yeni Rolü
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Bağlı kuruluşların il teşkilatının koordinasyonunu yapar ve uyumlu çalışmasını gözetir. Sağlık hizmetleri yönünden ilin durumunu Bakanlığa rapor eder. Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkilidir. Yetki devri çerçevesinde Bakanlıkça yürütülen görevleri il ve ilçe düzeyinde yerine getirir, yapılan düzenlemelere uyumu denetler ve gerekli müeyyideleri uygular.

4 İl Sağlık Müdürlüklerinin Yeni Rolü
Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Kalite ve Akreditasyon Veri Transferi Planlama İzleme ve Değerlendirme Düzenleme Raporlama Ruhsatlandırma Denetleme Müeyyide uygulama

5 İl Düzeyinde Kurumlararası İlişkilerin Yönetimi
V A L İ L İ K İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Hastane Yöneticiliği

6 HSM ve KHB Genel Sekreterleri, Valilikle İl Sağlık Müdürlüğü üzerinden mi iletişim kuracak?
Tanıml anmış rutin görevle rini yapaca klar ve Valilikl e doğrud an iletişim kurabil ecektir. İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunu gerektiren konularda, Bakanlık ve kurumlarının merkez teşkilatlarıyla yapacakları yazışmaları, il sağlık müdürlüğü üzerinden valilik kanalıyla yaparlar.

7 HSM ve KHB Genel Sekreterliği, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmalarını İl Sağlık Müdürlüğü veya Valilik üzerinden mi doğrudan mı yapacak? İl Sağlık Müdür lüğü üzerin den yapma yacakl ar; ancak Valilik üzerin den yapıp yapma yacakl arı Valilik tarafın dan düzenl enece ktir.

8 İl Sağlık Müdürlükleri Koordinasyon Görevleri-I
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sağlık kuruluşlarının planlama ve yatırımları, Kadro talepleri, Başkanlığı vali veya yardımcısı tarafından yürütülen kurul kararları, Önemli ve stratejik görüş ve teklif içeren konular, Bakanlık ve kurumlarının merkez teşkilatlarıyla yapacakları yazışmaları, il sağlık müdürü üzerinden valilik kanalıyla yaparlar. Bağlı kuruluşların taşra teşkilatında çalışan personelin, geçici olarak görevlendirilme işlemlerinin yapılması.

9 İl Düzeyinde (Bağlı Kuruluşlar Dahil) Sağlık Yatırımları Planlama İş ve İşlemlerinin Süreci ?
- Bağlı kuruluşların sağlık yatırımları planlama görevi il sağlık müdürlüğünde mi? - İl sağlık müdürlüğünün görevi ise bağlı kuruluş sağlık tesislerine atanan Mühendis ve Teknikerlerin ihtiyaç nedeniyle il sağlık müdürlüğüne devri yapılabilir mi? - Uygulamada bağlı kuruluşlar kendi kurum başkanlıklarından aldıkları yazılı talimatlarla Sağlık Müdürlüğü bilgisi dışında bağımsız hareket etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü Yatırımlar Şube Müdürlüğü bağlı kuruluşların yatırımlarını denetleyememekte ve sürece katılamamaktadır.

10 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan “Kadro Talepleri” ve “Önemli ve Stratejik Görüş ve Teklif İçeren Konular” ibaresinin detaylandırılması gerekmektedir.

11 KH Birliği Genel Sekreterliği İle İlişkiler
Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Bildirim Nereye Yapılacak? -TKHK? -SHGM? -SPK? Koordinasyon Rapor Etmek Veri Transferi İzleme Değerlendirme Kalite ve Akreditasyon 2.Basamak Sağlık Kuruluşu 3.Basamak Sağlık Kuruluşu ADSM

12 Halk Sağlığı Müdürlüğü İle İlişkiler Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi
Koordinasyon Rapor Etmek Veri Transferi İzleme Değerlendirme Bildirim Nereye Yapılacak? -THSK? -SPK? 1.Basamak Sağlık Kuruluşu TSM ASM

13 İl Sağlık Müdürlüklerinin denetim ve gözetim yetkisinin sınırı ne olacak? Hangi konularda denetim yapacak? İl Sağlık Müdürl ükleri, Halk Sağlığı Müdürl üğü ve Kamu Hastan e Birliği Genel Sekrete rliği’ni n ihale, alım satım, person el atama gibi yöneti msel ve iç işlerine ilişkin deneti m, perfor mans deneti mi ve mali deneti m yapma yacakl ar. İl Sağlık Müdürlükleri, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyum, sağlık hizmeti kalitesi, hasta hakları, hasta memnuniyeti ve hizmet seviyesini denetleyeceklerdir.

14 İl Sağlık Müdürlüğü; HSM ve KHB Genel Sekreterliği tarafından yürütülen iş ve işlemlerde karar verici konumda mıdır? İl Sağlık Müdürl üğü; koordi nasyon yetkisi çerçev esinde kuruml ar arası görevle ndirme ler ile iki kurum arasınd a oluşan görüş ve karar ayrılıkl arında hakem pozisy onunda dır. Olağanüstü durumlarda ise ildeki tüm sağlık hizmet ve kuruluşlarının sevk ve idaresini yürütecektir.

15 İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürü ve Kamu Hastane Birliği Genel Sekreteri arasında ast üst ilişkisi / hiyerarşik bir düzen var mıdır? Eşit statüde midirler? İl Sağlık Müdür ü, Halk Sağlığı Müdür ü ve Kamu Hastan e Birliği Genel Sekret eri arasın da hiyera rşik açıdan bir ast– üst ilişkisi bulun mama ktadır. Bununla beraber İl Sağlık Müdürü koordinasyon ve denetim yetkisi bulunmasından dolayı daha üst pozisyondadır.

16 İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürü ve Genel Sekreter arasında sistematik bir iletişim ve eşgüdümün kurulması için bir mekanizma oluşturulacak mı? Koordi nasyon görevi İl Sağlık Müdür ünde bulun makta dır. Kurum yönetic ileri bu toplant ılara icabet etmek zorund adır. İl koordinasyon toplantıları periyodik, gündemli olmalı ve gündem katılımcılara makul bir süre önceden bildirilmelidir. Toplantıların sekretaryası İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

17 Halk Sağlığı Müdürleri ve Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterleri personel hareketlerini nasıl gerçekleştirebilecekler? HSM; il içerisin deki person el hareket lerini Valilik üzerind en gerçekl eştirec ektir. Bu işlemle ri aylık olarak İl Sağlık Müdür ü ve Valiye raporla yacaktı r. KHBGS; kamu hastane birliği bünyesindeki personel hareketlerini doğrudan gerçekleştirecek, bu işlemleri aylık olarak İl Sağlık Müdürü ve Valiye raporlayacaktır.

18 Taşra Teşkilatı ve Mülki İdare Arasındaki İlişkiler
Bakanlığın ildeki temsilcisi Vali’dir. İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürü ve Kamu Hastane Birliği Genel Sekreteri’nin ildeki disiplin amiri Vali’dir. Genel Sekreter ve Halk Sağlığı Müdürü 1.Disiplin Amiri «Vali», Üst Disiplin Amirinin «Kurum Başkanları» olması uygun değil, üst disiplin amiri «Müsteşar» olmalıdır Sn Erdal ATA Gaziantep Valisi

19 İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterinin protokol açısından yeri nedir? Protokolde İl Sağlık Müdürü önde gelmektedir. Halk Sağlığı Müdürü ve Kamu Hastane Birliği Genel Sekreteri eşit konumdadır.

20 2.Bölüm:İhtilaflı Konular-I
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Halk Sağlığı alanında yapılan düzenlemelerin il düzeyinde uygulanıp uygulanmadığını kontrol edebilmesi için; -Anne Ölümleri Komisyonu -Bebek Ölümleri Komisyonu -Çevre Sağlığı Komisyonu -Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Komisyonu vb halk sağlığını ilgilendiren durumlarda İl Sağlık Müdürlüğü üyelerinin üye veya gözlemci olarak bulundurması gerekir mi?

21 İhtilaflı Konular-II Olağan üstü durumlarda Halk Sağlığı Müdürlüğünün İl Sağlık Müdürlüğüne karşı sorumluluğu nedir? Örneğin olası domuz gribi salgını, kızamık salgını vb. Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetlerinin sevk ve idaresi ile acil sağlık hizmetleri gibi birden fazla sağlık kuruluşunu ilgilendiren hususlarda Vali adına yetkili ve sorumludur.

22 İhtilaflı Konular-III
İl Kurullarında (idari ve disiplin) ; Mevcut durumda temsil yetkisi il sağlık müdüründedir. - KHBGS ve HSM ile ilgili konularda temsil yetkisi devam edecek mi ? İl sağlık müdürlüğünün, KHBGS ve HSM’den her türlü bilgi ve veri talebinde bulunduğu halde bilgi ve veri verilmez ise sağlık müdürlüğünün bu kuruluşlar üzerinde yaptırım uygulama yetkisi var mı?

23 İhtilaflı Konular-IV Bağlı kuruluşların taşra teşkilatında çalışan personelin, diğer kamu kurum ve kuruluşlara geçici olarak görevlendirilme işlemlerinin yapılması: - Sağlık müdürlüğü kanalıyla mı yapılacak? - Her kurum kendisi mi yapacak?

24 İhtilaflı Konular-V TKHK Disiplin Yönetmeliği ile ilçe düzeyinde sağlık tesisi personeline yönelik Kaymakamın disiplin amirliği yetkisi bulunmamaktadır. Ancak; sayılı İl İdaresi Kanunu, sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, 3- Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, kapsamında iş ve işlemlerin (soruşturma izni, ön inceleme izni, görevden uzaklaştırma …) ilçe düzeyinde uygulanması Kaymakamlık kanalıyla yapılmaktadır. Kaymakam disiplin amiri olmadığı halde uygulayıcı amir durumunda olduğundan pratikte sorunlar yaşanmaktadır. Sn Erdal ATA Gaziantep Valisi

25 İhtilaflı Konular-VI İlçe Sağlık Müdürlükleri Yazışma(ma) Kanalları-I
-İlçe Sağlık Müdürlükleri aynı ilçedeki “Toplum Sağlığı Merkezleri” ve “Hastaneler” ile doğrudan yazışabilir mi? -İlçe Sağlık Müdürlükleri, aynı ilçedeki diğer kamu kurum ve kuruluşları ile doğrudan yazışabilir mi?

26 İhtilaflı Konular-VII
İlçe Sağlık Müdürlükleri Yazışma(ma) Kanalları-II İlçe Sağlık Müdürlükleri; Bürokratik işlemleri kısaltarak hizmetlerin daha etkin ve süratli yürütülmesini temin etmek maksadıyla aynı ilçede (mücavir alan içerisinde) bütün kamu kurum ve kuruluşları (Hastaneler-Toplum Sağlığı Merkezleri Dahil) ile Kaymakamlık kanalıyla yazışabilmelidirler. Kurumların işleyişini bozmayacak şekilde. Örnek: İlçede kaçak yakalanan ilaçlar ile ilgili olarak savcılık ilaçların durumu hakkında ilçe sağlık müdürlüğünden eczacı talep etmektedir. Bu durumda ilçe sağlık müdürlüğü bünyesinde eczacı bulunmadığından aynı ilçe devlet hastanesinden eczacı talep etmek üzere kaymakamlık kanalıyla doğrudan yazışabilmelidir.

27 İhtilaflı Konular-VIII
İl Sağlık Müdürleri diğer iki kurumun istatistiki verilerini görebilmelidir. Kurumlar arası veri paylaşım ve süreçlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

28 İhtilaflı Konular-IX Ortak sorumluluk alanları ile ilgili süreç yönetiminin çerçevesinin net belirlenmesi ve mevzuatlarla düzenlenmesi gerekir.

29 İhtilaflı Konular-X Kurumlar arası geçici görevlendirmelerin çok fazla olması nedeniyle bir an önce gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

30 3.Bölüm: Talepler-I 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname; «Koordinasyon» tanımının yapılması ve çerçevesinin anlaşılır bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Sağlık Müdürlüğünün «Temsilcilik görevinin» yasal dayanağı olmalıdır.

31 Talepler-II Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği; Aynı il içerisinde farklı kurumlar arasında karşılıklı yer değişikliği getirilmelidir. (İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü) 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu; Savaş, deprem gibi olağanüstü hallere maruz kalan yerlerde Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, il içerisinde / mücavir alan içerisinde ihtiyaç duyulduğu sürece farklı kurumlar arasında Valilik onayı ile geçici olarak görevlendirilmelidir.

32 Talepler-III KHK gereğince tüm sağlık mevzuatlarının KHK’ya göre güncellenmesi. Ayrıca diğer Bakanlık ve kurumların mevzuatında kurumumuzun ismi geçtiğinden bu kurumlarda KHK’ya göre yeni görev dağılımı ve yetkileri kapsamında diğer kurum mevzuatlarında da güncellemeler yapılması. Bakanlık adına il sağlık müdürlükleri tarafından yürütülen iş ve işlemlerden, ilçe sağlık müdürlüklerine devrine yönelik mevzuat çıkacak mı?

33 Sağlıkta yeniden yapılanma; hem zihinlerimizi yoracak hem de sabrımızı zorlayacaktır.
Ben demekten vazgeçip biz demeye alıştığımızda, kişisel amaçların yerine Bakanlığın hedeflerini koyduğumuzda, kurumlarımız gelişecektir. Tüm enerjimizi, yaratıcılıklarımızı ve bağlılık duygularımızı birleştirerek hizmetin yürütülmesini amaç edindiğimizde başarı kendiliğinden gelecektir.

34 TEŞEKKÜRLER


"15-17 Şubat 2013 Kızılcahamam/Ankara" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları