Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi Aşama II Rahmi Doğan İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi Aşama II Rahmi Doğan İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı."— Sunum transkripti:

1 İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi Aşama II Rahmi Doğan İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

2 Proje TürüTeknik Destek Proje Maliyeti2.500.000 € (Maliyetin tümü Avrupa Komisyonu tarafından karşılanmaktadır) Süre30 ay (Kasım 2008– Mayıs 2010) Ana Faydalanıcı Kurum T.C İçişleri Bakanlığı-İller İdaresi Genel Müdürlüğü Hedef KitlelerValiler ve Kaymakamlar-Kolluk Kuvvetleri-Sivil Toplum ve Medya

3 Hukuki değerlendirme: Türkiye ile seçilmiş Avrupa Birliği ülkeleri mevzuatlarının karşılaştırılmalı analizi yapılmış ve mevzuat taraması gerçekleştirilmiştir. Vali ve Kaymakamların iç güvenlik birimlerinin gözetimi ve insan haklarının korunması ile ilgili mevcut görev ve yetkilerinin derlendiği “Vali ve Kaymakamlar İçin İç Güvenlik Birimlerinin Sivil Gözetimi El Kitabı” hazırlanmıştır. Çok sayıda yasalara dağılmış olan bu yetkiler bir kitapta toplanmıştır.

4 Kapasite geliştirme: Türkiye, Fransa, İspanya ve İngiltere iç güvenlik mevzuatları, sivil gözetim bağlamında incelenerek “AB İlkeleri ve Standartları Temelinde Yasal Değerlendirme Raporu” hazırlandı. Merkezde ve yerelde İçişleri Bakanlığı’nın kurumsal kapasitesi incelenerek kapasitesinin artırılması için en uygun mekanizma değerlendirildi.

5 İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi: İç güvenlik birimlerinin sivil gözetimi kavramı ve vatandaş odaklı güvenlik anlayışı konularında toplam 80 vali yardımcısı ve kaymakam için eğitim semineri düzenlendi. Vali ve kaymakamların gözetim işlevlerine gerekli desteğin verilmesi için İçişleri Bakanlığı müfettişlerine/hukuk uzmanlarına ve valiliklerdeki ilgili personele eğitim verildi. Pilot il olarak seçilen İstanbul’da soruşturma görevi yürüten polis amirlerine yönelik eğitimler verildi.

6 Pilot Uygulama: Pilot il olarak seçilen Erzurum, Niğde ve İstanbul’da valilik bürolarının ve seçilmiş ilçe kaymakamlıklarının kurumsal incelemesi gerçekleştirildi. İllerde Yerel Güvenlik Komisyonları oluşturuldu. Medya ve Sivil Toplum: Pilot illerde konferanslar ve medya yuvarlak masa toplantıları düzenlendi. Fransa, İspanya ve İtalya olmak üzere 3 AB ülkesine çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

7 Proje TürüTeknik Destek Proje Maliyeti3.519.712 € (Avrupa Komisyonu tarafından karşılanmaktadır) Süre24 ay ( Temmuz 2012 – Temmuz 2014 ) Ana Faydalanıcı Kurum T.C. İçişleri Bakanlığı-İller İdaresi Genel Müdürlüğü Hedef KitlelerValiler ve Kaymakamlar, Polis Teşkilatı, Jandarma Teşkilatı,Sahil Güvenlik, Özel Güvenlik Teşkilatı, Orman Muhafaza, Gümrükler Muhafaza, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya

8 İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye (UNDP)

9  Proje Yönlendirme Komitesi (İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında) -İller İdaresi Genel Müdürlüğü -Avrupa Birliği Bakanlığı -Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı -Jandarma Genel Komutanlığı -Emniyet Genel Müdürlüğü -Sahil Güvenlik Komutanlığı -İçişleri Bakanlığının Diğer Birimleri -Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü -Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu -Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye (UNDP)

10 Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecine destek vermek, Temel hak ve özgürlüklerin daha geniş ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak, Demokratik haklar ile kişi hak ve özgürlüklerinin vatandaşlar tarafından kullanımını teminat altına almak, İçişleri Bakanlığı ile vali ve kaymakamların kolluk birimleri üzerinde var olan denetim ve gözetim yetkilerini etkin bir şekilde kullanmak, Şeffaf, katılımcı, vatandaş odaklı bir sivil gözetim sistemi oluşturmak, I. Aşamada gerçekleştirilen faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak,

11 İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetimi A Bileşeni Yasal Çerçevenin Geliştirilmesi B Bileşeni Kapasite Geliştirme İçişleri Bakanlığının Kurumsal Kapasitesinin Artırılması İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi C Bileşeni Sivil Toplum ve Medya

12 Belirlenen Pilot İller Gaziantep İstanbul (Üsküdar, Fatih, Kadıköy, Eyüp) İzmir Malatya Konya Kayseri Trabzon

13 İçişleri Bakanlığı ve mülki idare amirlerinin (Valiler ve Kaymakamlar), kolluk birimleri üzerinde var olan denetim ve gözetim yetkilerini tam olarak kullanabilmeleri için yasal bir çerçeve geliştirmek, Bu bağlamda; Mevcut yasal çerçevelerin incelenmesi ve kıyaslanması AB’nin örnek uygulamaları çerçevesinde teşkilat şeması da dahil olmak üzere, İçişleri Bakanlığı’nın kurumsal yapısının incelenmesi ve buna yönelik olarak önerilerin ortaya konulması, Türkiye ve AB ülkeleri arasında; valilik ve kaymakamlıklara ilişkin kanunların, teşkilat yapılarının ve görevlerin incelenmesi ve karşılaştırılması, A Bileşeni: Mevzuat Taraması

14 Türkiye’de özel güvenlik sektöründeki mevzuatın incelenmesi, analizi ve özel güvenlik personeline yönelik eğitimlerin verilmesi, AB ülkeleri ile Türkiye’deki önleyici kolluk-adli kolluk görev ayrımının analizinin yapılması ve çeşitli önerilerde bulunulması, Kişi hak ve hürriyetleri açısından AB ülkeleri ile Türkiye’deki (MOBESE) uygulamalarının incelenmesi ve kıyaslanması, A Bileşeni: Mevzuat Taraması

15 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından İç güvenlik birimlerinin eylemleri konusunda verilen kararların analizi, Merkezi ve yerel düzeyde etkin bir sivil gözetim ve denetim için İç Güvenlik Kanun Tasarısı Taslağının hazırlanması, Ülke genelinde Yerel Güvenlik Planlarının oluşturulması ve Yerel Güvenlik Komisyonlarının görev ve yetki alanlarının tanımlanması A Bileşeni: Mevzuat Taraması

16 AB standartları çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’nın ve iç güvenlik birimlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve buna yönelik olarak yapılacak eğitimler; B1: Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi İllerin suç haritalarını oluşturmak için gerekli analizlerin yapılması, İç güvenlik birimleri tarafından sağlanan hizmetlere yönelik pilot illerde anketler yapılması, Güvenlik algısı ve mülki idare başlıklı bir analiz çalışmasının yapılması, B Bileşeni: Kapasite Geliştirme

17 İç güvenlik birimlerinin “vatandaş odaklı” hizmet anlayışı çerçevesinde ihtiyaçlarının belirlenmesi, Türkiye’de ve AB ülkelerinde iç güvenlik birimlerinin üst düzey amirlerinin seçimi ve eğitimi hakkında rapor hazırlanması, İç güvenlik birimlerinin üst düzey amirlerinin birlikte (emniyet - jandarma - sahil güvenlik) eğitim alacağı ortak bir akademinin kurulması için fizibilite çalışması yapılması ve öneri dokümanının hazırlanması, İç güvenlik hizmetlerinin iyileştirilmesi için “etkili önleme taktikleri” hakkında bir kılavuz hazırlanması, B Bileşeni: Kapasite Geliştirme

18 B2: İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi Kişisel verilerin korunması ve kolluk görevlilerine ilişkin halkın algısı konusunda en az 500 iç güvenlik birimi personeline eğitim verilmesi, Özel güvenlik sektöründen üst düzey en az 250 personele eğitim verilmesi, Yerel güvenlik planlarının hazırlanması konusunda, seçilmiş en az 30 personele eğitim verilmesi, B Bileşeni: Kapasite Geliştirme

19 Önleyici kolluk –adli kolluk ayrımı hakkında en az 500 Vali Yardımcısı ve Kaymakama eğitim verilmesi, AB uygulamaları göz önüne alınarak sivil gözetim mekanizmaları konusunda bir seminer düzenlenmesi, Projenin başlıca çıktılarını sunmak ve tartışmak üzere en az üç bölgesel konferans ve seminer düzenlenmesi, AB üyesi olan 5 ülkeye çalışma ziyaretinin düzenlenmesi, B Bileşeni: Kapasite Geliştirme

20 İç güvenlik kuvvetleri üzerinde sivil gözetim ve denetimin geliştirilmesi için medya ve sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerine ne şekilde iştirak edeceklerine yönelik çalışmaların yapılması. Parlamentonun iç güvenlik birimleri üzerindeki gözetim yetkisini geliştirebilmek için AB uygulamalarının incelenmesi, analizi ve bir çalışma ziyaretinin gerçekleştirilmesi, 30 milletvekilinin katılımıyla, sivil gözetim hakkında en az 5 toplantı yapılması, C Bileşeni: Sivil Toplum ve Medya

21 8 pilot ilde yerel güvenlik komisyonu kurulması ve sivil toplum temsilcilerinin de katıldığı en az 20 yerel güvenlik komisyonu toplantısının düzenlenmesi, Vatandaşların iç güvenlik birimlerine ilişkin memnuniyet ve güvenleri hakkında, uluslararası alanda standartlaştırılmış bir anket yapılması, Medya ve sivil toplum kuruluşları ile, bir adet ulusal tartışma forumu ve sekiz adet il yuvarlak masa toplantısı düzenlenmesi, Sivil toplum kuruluşlarının katılımını da sağlayarak 8 pilot ilde toplam 128 adet bilinçlendirme etkinliği düzenlenmesi, C Bileşeni: Sivil Toplum ve Medya

22 İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi 2.Aşama Rahmi Doğan İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Teşekkürler


"İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi Aşama II Rahmi Doğan İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları