Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T.C. Orman Genel Müdürlüğü -1839 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yüksel ERDOĞAN SGD Başkanı 6-8 Ekim 2009 ANTALYA

2 T.C.Orman Genel Müdürlüğü-1839
Ormancılığa Tarihsel Bakış Türkiye Ormancılığının Gelişimi İÇERİK 5018 Süreci ve OGM OGM Stratejik Planlama Süreci Stratejik Amaçlar ve Hedefler

3 Ormancılığın Tanımı ve Çerçevesi Sürdürülebilir Orman Yönetimi
1) Dar kapsamlı klasik ormancılık: Ormancılık sadece biyolojik ve teknik yönlü bir etkinlik olup, ekonomik ve sosyal boyutları önemli değildir. 2) Geniş kapsamlı çağdaş ormancılık: Orman kaynaklarından bir sistem anlayışı içinde topluma sürekli ve optimal olarak mal ve hizmet sunmak amacıyla yapılan biyolojik, teknik, ekonomik ve sosyal çalışmaların tümünü kapsayan çok yönlü ve sürdürülebilir bir etkinlik” şeklinde tanımlanabilmektedir. Biyolojik esaslıdır, Ekolojik dengeyi ve doğayı taklit eder. Hedef en yüksek ürün elde etmektir. Ekosistem tabanlıdır. Çok yönlü yaralanma Sürdürülebilirlik Bilinçli müdahale Toplum Talepleri ekolojik ekonomik Sosyal 21.yüzyıl ormancılığı Sürdürülebilir Orman Yönetimi

4 Ormancılığın Tarihsel Gelişimi
Sürdürülebilir Hedef: Ormancılık 21.Yüzyılda, ormanların ekolojik, ekonomik ve sosyal işlevlerini dengeleyici bir ormancılık hedeflenmektedir. 21. YÜZYIL Sürdürülebilir Orman Yönetimi Hedef: Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çağdaş Ormancılık Sürdürülebilir Odun 20. YÜZYIL Hasılası 17. Yüzyıl, özellikle Avrupa’da hızlı nüfus artışı ve ekonomik gelişime Ormanlardan faydalanma prensibi değişmemiştir ama artık ormanlardan dengeli ve sürdürülebilir faydalanma zorunluluk haline gelmiştir.. 17. YÜZYIL İlk Ormancılık Düzenlemeleri Gelişigüzel ve aşırı faydalanma Demir dökümü için yakacak odun Donanma ve inşaatlar için tomruk ihtiyacı orman tahribatını arttırmıştır. Klasik Ormancılık İLK MEDENİYETLER Asurlar, Babiller, Mısırlılar Yunanlılar, Romalılar Barınma, ziraat pişirme, ısınma, eritme, seramik yapımı, ev inşaatı ve gemi yapımı 0-1800 Bugün Gelecek

5 DÜNYAYA EKOLOJİK DEĞİL EKONOMİK BAKIYORUZ
Ormanların gördüğü hizmetler Ormanların 3 temel fonksiyonu : Ekolojik Ekonomik Sosyal Ormanın bu çerçevede gördüğü hizmetler: Tedarik : Gıda, tatlı su, kereste ve yakacak. Ayarlama : İklim, sel baskınları, hastalıklar, su arıtma Toplum kültürü: Moral değerler, estetik, rekreasyon, eğitim. Destek : Besin döngüsü, bitkisel üretim, toprak oluşumu. İklim değişikliğini azaltmakta, Biyolojik çeşitliliği muhafaza etmekte, Güvenilir ve temiz su kaynaklarını korumakta, Erozyonu önlemekte, Tarım yapılabilen toprakları korumakta, Arazi verimliliğini iyileştirmekte, Ucuz ve yenilenebilen enerji sunmakta ve Kent alanlarının iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesini sağlamaktadır. DÜNYAYA EKOLOJİK DEĞİL EKONOMİK BAKIYORUZ

6 Ormanların Gördüğü Hizmetler
Erozyonu önleme İklimi düzenleme Kereste Gıda Ormanların Gördüğü Hizmetler Temiz SU Geçim Seven thematic studies will provide additional information on selected topics. The purpose of these Thematic Studies is to complement the main report on global statistics and the analyses derived from country reports. The topics have been selected to cover topics for which information is already collected by FAO using our existing networks of specialists (e.g. planted forests), topics which may only be relevant to some countries (e.g. mangroves), where quantitative information is notoriously difficult to obtain (fires and pests), or where this is an emerging topic and the study acts as a testing of additional variables for possible inclusion in FRA 2010 (e.g. forests and water and ownership of forests and trees). Biyolojik Çeşitlilik Ucuz enerji Çevresel Fonksiyonu Halk Sağlığı

7 Dünya Ormanlarının Durumu
Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte daha çok çevresel fonksiyonları ile gündeme gelen ormanlar gördükleri hizmetler itibariyle ‘Dünya Değerleri’ olarak kabul edilmektedir. 1) Son Rakamlara göre Dünya ormanları 3,9 milyar ha.dır.Bu ormanlar yeryüzünün %30'unu,39 milyon km2’lik kısmını kaplar. 2) Ormanlar 350 milyon insana ev sahipliği yapmakta ve yaklaşık 1.6 milyar insanın geçimini sağlamaktadır. 3) Ormanlar biyoçeşitliliğin yüzde 80'ini içinde barındırmaktadır. 4) Dünya ormanlarının % 5'i plantasyon ormanlarıdır, Odun üretiminin % 35'i bu plantasyonlardan karşılanır. 5) Dünyada kullanılan enerjinin % 7-9'u ormanlardan karşılanmaktadır. 6) Orman ürünlerinin yıllık küresel ticareti 270 milyar $’dır 7) İzinsiz ağaç kesimleriyle ortaya çıkan kayıplar yıllık 10 milyar dolardır. 8) 2 milyardan fazla insan ısınma ve mutfak işleri için ağaç kullanmaktadır. Tropik ormanlar, dünyadaki toplam ormanların yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Ormansızlaşma ve nüfus artışının birleşik etkisi sonucu kişi başına düşen orman örtüsünün 2025'e kadar %25 oranında Düşmesi (0.60 hektardan 0.45'e ha.düşmesi) beklenmektedir.

8 Ormancılığın Küresel Boyutu
Özellikle son yılda ormancılık küresel bir faaliyet haline gelmiştir. Bu süreçte ormancılığın öne çıkan özellikleri şöyle sıralanabilir: Ormancılığın kapsamı genişlemiştir. Orman kaynaklarına dönük talepler çeşitlenmiş ve artmıştır. Ormancılıkta üst düzey karar verme büyük önem kazanmıştır. Dolayısıyla uluslararası işbirliği zorunlu hale gelmiştir. 2000 yılında yayınlanan Milenyum Deklarasyonunda ormanların sürdürülebilir kalkınmaya doğrudan katkısı üzerinde durulmaktadır. Ormanlar bütün bilinen faydalarının yanı sıra ve hatta ötesinde 1- Karbon depolayarak iklim değişikliğini önlemede rol oynamakta 2- Biyolojik çeşitliliği korumaktadır. Bütün bu faktörler ülkemiz ormanları için de geçerlidir.

9 Ülkemiz Ormanları Ülkemizde 21.2 milyon hektar orman olup bu ormanların çok büyük bir kısmı doğaldır. Anayasal olarak ta korunan ormanlarımız 1972 yılından bu yana yaklaşık 1 milyon hektar artmıştır. Dolayısıyla Dünya’da baş gösteren ormansızlaşma şu an ülkemiz için söz konusu değildir. Ancak ormanların ülkemizin en yoksul kesimini teşkil eden 7 milyon orman köylüsüne ev sahipliği yapması, son çeyrek yüzyıldaki hızlı nüfus artışı ve şehirleşme sonucu orman alanlarının önemli bir rant oluşturması, ormanlarımıza yönelmiş olan tehditlerin temel nedenlerini teşkil etmektedir. Bu tehditler orman yangınları, aşırı otlatma, usulsüz kesim, açma, işgal ve benzeri şekillerde tezahür etmektedir. Ormanların kadastrosunun tamamlanmamış olması ve buna bağlı olarak mülkiyet ihtilafları en önemli sorunu teşkil etmektedir.

10 Türkiye Ormancılığının Gelişimi
Tarihsel süreç içerisinde yapılan yasal ve kurumsal düzenlemelere paralel olarak ormancılık uygulamaları da değişiklik göstermiştir. Cibali Mubaha : Cibali Mubaha geleneğinden Devlet ormancılığına geçiş dönemi Ormancılıkta imparatorluk ve ve cumhuriyet döneminin izlerine rastlanır. Aşırı kullanım ve tahripler Ormancılıkla ilgili yeterli belgeler yok veya çok az Ormancılık yasalarının yeni yeni oluşması, Ormanlar sadece ekonomik bir kaynaktır, Ormanlar hakkında yeterli istatistikler ve bilgiler yoktur (10 milyon ha.) Düzenli Envanter : 1960’lı yıllar, Ormancılığın Gelişim Yılları Ormancılık ilk kez Anayasa’da yer almış, (1961) İlk kez tüm ormanların envanteri yapılmışı ve Amenajman planları tamamlanmış, ) Hızlı teşkilatlanmaya gidilmiş, Ormancılık çalışmalarına hız verilmiştir. 2000’li yıllar: Modern ormancılığa doğru… SOY Sertifikasyon , Fonksiyonel planlama, Ekosistem yaklaşımı, Çok amaçlı yararlanma, Uluslar arası Ormancılık Prensipleri ve Küresel ormancılık süreci Ormanlar tüm dünyanın ortak değerleri olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Uluslararası müzakereleri hızlanmıştır. ‘Uluslararası Ormancılık Sözleşmesi’ne doğru…! 2000’den Bugüne… 21.yy Ormancılığı

11 Türkiye Ormancılığının Genel özellikleri
Ormanların mülkiyeti Devlete aittir ve Devlet eliyle işletilmektedir. Ülkemizde güçlü bir ormancılık mevzuatı vardır. Ülkede yaşanan reform süreci hem idari hem de mali açıdan ormancılığı da etkilemektedir. Teşkilat yapısı merkezidir, Adem-i merkezi yapıya ihtiyaç vardır. Ormancılık geleneksel sistemlerden doğaya yakın ormancılığa yönelmiştir. Ulusal ormancılık gündeminde odun dışı ürün ve hizmetler yer almaktadır. Odun işleyen sektörler hızla gelişmekte ve ormanlarımız bu talebe yetersiz kalmaktadır. Türkiye’de büyük boyutlarda bir ormansızlaşma problemi olmamakla birlikte erozyon önemli bir problem olarak görülmektedir. 7 milyon kırsal nüfus ormana bağımlı olarak yaşamaktadır. Kentlerde yaşayan nüfus hızla artmakta ve ormanlardan beklentiler çeşitlenmektedir. 12 Milyon hektar orman alanı yüksek yangın riski altında bulunmaktadır. Ağrılıklı olarak odun hasılasına dayanan bir işletmecilik yapılmaktadır.

12 Türkiye Ormancılığının Genel özellikleri
Türkiye’de arazi edinme baskısı büyük boyutlara ulaşmış durumdadır. Toplumun ormanlara olan ilgisi ve duyarlılığı hayli artmıştır. Tarım yapmak amacıyla orman açma dönemi ise kapanmaktadır. Bu yavaşlama; Tarımdan ekonomik beklentinin azalışına, Ekolojik sınırlara esasen gelinmiş olmasına, Orman köylerinde demografik baskının hafiflemesine bağlanabilir.

13 Ormancılığın Karşı karşıya olduğu sorunlar
Orman kaynaklarından yasa dışı faydalanmanın yeterince önlenemeyişi, Ormanların muhafazası, orman yangınları, zararlı böcek ve hastalıklar, Gençleştirmedeki başarısızlıklar, Fonksiyonel planlama ve yetişme muhiti haritalarının olmayışı, Erozyon kontrolü ve bozuk orman alanlarının ıslahında yaşanan sorunlar, Gençleştirme ve ağaçlandırma sahalarının korunmasındaki sıkıntılar, Orman amenajman planlamanın istenilen ölçüde olmayışı, Üretim maliyetlerinin yüksek olması, Odun dışı orman ürünlerinden faydalanmanın yetersizliği, Orman kadastrosu, tescili ve mülkiyet ihtilafları, Orman yolları, yangın emniyet yolları bakım ve ikmalinde yaşanan aksaklıklar, Sektörün finansal ve kurumsal yapısı, Personel sorunları, eğitim ve tanıtım hizmetlerindeki yetersizlikler.

14 Ormancılığın Karşı Karşıya Olduğu Sorunlar
Ormancılığın Genel Sorunları... Ağırlıklı sorunlar Kadastro-mülkiyet Verimsiz ormanların ıslahı Genç ormanların bakımı Orman yangınları Böcek zararları Açmacılık, kaçakçılık, otlatma Rasyonel olmayan işletmecilik Gençleştirme problemleri Odun dışı orman ürünleri Kırsal fakirlik, Nüfus artışı, Sosyo-ekonomik bozukluk, Kadastro ve mülkiyet sorunları Yoğun arazi edinme baskısı. OGM’nin Sorunları.. Aşırı merkezi hantal yapı, Eski ve karmaşık mevzuat, Yüksek harcama çıtası, İstikrarsız personel politikası, Diğer sektörlerle ilişkiler.

15 Orman Kaynakları Son 30 yılda orman alanımız 1 milyon ha., orman serveti ise 350 milyon m3 artmıştır. ORMAN KAYNAKLARI İlk Envanter Dönem Başı Son Envanter Artış Birim 1972 2002 2005 2008 72’ye göre % Orman Alanı Ha 6 Koru 47 Baltalık -43 Verimli 23 Bozuk -7 Odun Serveti BinM³ 46 Odun Artımı 28.063 35.435 36.538 37.414 9.351 33 1972 yılına göre gerçekleşen orman alanı artışı üç temel nedenden kaynaklanmıştır, bunlar : 1- Hazine arazilerine ve diğer ağaçsız alanlara OGM ve AGM tarafından yapılan ağaçlandırmalar 2- Önceleri ormandan açılmış olan ve sonra terk edilen tarım arazilerinin doğal olarak ormanlaşması yılları arasında yapılan envantere bazı ormanlık alanların dahil edilmemiş olması.

16 Ormancılığın Yasal Yapısı
OGM’nin Kuruluş ve Misyonu Ormancılığın Yasal Yapısı T.C. Anayasası Madde 169 Madde 170 6831 Orman Yasası 3234 OGM Kuruluş Kanunu Temel Yasa ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNE HAİZ ÖZEL BÜTÇELİ BİR KURULUŞTUR. ORMANLARIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE TOPLUMA ÇOK YÖNLÜ FAYDALAR SUNMAK ÜZERE İŞLETİLMESİNDEN SORUMLUDUR.

17 OGM’nin Kuruluş ve Misyonu
OGM, 1839 yılında kurulmuştur, dolayısı ile 170 yıllık bir geçmişe sahiptir. Hizmet özelliği nedeniyle ‘Yerinden Yönetim Prensibi’ne göre kurulmuş, Kamu Tüzel haiz ve Özel bütçeli bir kuruluştur. Uzun yıllar ormancılıktan sorumlu tek resmi kuruluş olmuştur. 1985 yılında 3234 sayılı yasa ile bugünkü son şeklini almıştır. 1938 yılından beri DSB tecrübesine sahiptir.

18 OGM Bütçe Sistemi OGM Bütçe Sistemi Orman Genel Müdürlüğü ‘Katma Bütçeli’ bir idare olarak kurulmuş ancak 2003 yılında çıkan 5018 sayılı Kanunla ‘Özel Bütçeli’ bir kurum haline gelmiştir. Bütçe sistemimize göre Özel Bütçeli kuruluşlar giderlerini kendi öz gelirlerinden karşılayan kuruluşlardır. Ayrıca orman işletmeciliği ile ilgili görevlerin yapılabilmesi için 1938 yılında Döner Sermaye Bütçesi kurulmuştur yılından itibaren ormancılık faaliyetlerinin büyük bir kısmı DSB’den karşılanmaktadır.

19 OGM Bütçe Sistemi Bütçenin Yıllara Göre Gelişimi OGM, DSB’sinin geçmiş yıllara ait büyüklükleri incelendiğinde ortalama 750 milyon $ civarında olduğu görülmektedir.

20 OGM Bütçe Sistemi OGM Bütçesi Bütçe içinde personel ve cari harcamaların payı 2003 yılından itibaren azalmaya başlamış, 2008 yılında yatırım ve ormancılık faaliyetlerinin payı % 50’ye yaklaşmıştır. Dolaysı ile ormancılığa bütçeden daha fazla pay ayrılmaya başlanmıştır.

21 OGM Bütçe Sistemi OGM 2009 Yılı Bütçesi OGM, DSB bütçesi toplam bütçenin yaklaşık 2/3 büyüklüğündedir. 2009 Yılı Bütçeleri Döner Sermaye TL Özel Bütçe TL TOPLAM TL %36 %64 Buna göre OGM faaliyetlerinin yaklaşık 2/3’si DSB ile yürütmektedir.

22 Personel Personel sayıları azalmaktadır.
1990’lı yıllarda ’leri aşan personel sayımız son yıllarda ’lere kadar gerilemiştir. Bu dönemde Genel Müdürlüğümüz personel yönünden hızlı bir küçülme sürecine girmiştir. Bu çerçevede Norm Kadro çalışmaları Stratejik Planla birlikte uygulamaya konacaktır. Mevsimlik işçi Daimi işçi MEMUR İŞÇİ

23 T.C.Orman Genel Müdürlüğü-1839 Orman Genel Müdürlüğü’nde
5018 Uygulama Süreci

24 5018 Sayılı Kanun Kamu Mali Yönetiminin Temelini teşkil eden 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu 80 yıl gibi uzun bir süre uygulanmıştır. Söz konusu Kanununun yerini alan ve kamu mali yönetimi ve kontrol sistemimizin uluslararası standartlara uyumunu sağlamayı amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2003 yılında yasalaşmış, 5436 sayılı Kanun ile çok sayıda maddesi değiştirildikten sonra, tarihi itibariyle tamamen yürürlüğe girmiştir. 5018 sayılı yasada, Bütçe türleri uluslararası standartlarda benimsenen biçimde yeniden tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır. Bu çerçevede katma bütçe kaldırılmış, kamu idareleri, idari ve mali statülerine göre genel bütçeli veya özel bütçeli hale getirilmiştir.

25 5018 Sayılı Kanun Orman Genel Müdürlüğü, özel bütçeli idareler kapsamında yer almaktadır. OGM’nin özel bütçe kapsamına alınması, kurumun mali açıdan özerk statüye kavuşturulması yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. 5018 sayılı Kanun, mali yönetim ve kontrol sistemimizin yapısını ve işleyişini yeni bir anlayışla ele alarak bu hususların temel esaslarını düzenlemekte, kamu bütçelerinin hazırlanma, uygulanma ve kontrol işlemlerinin nasıl yapılacağını, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını belirlemektedir.

26 KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM
Kamu Yönetiminde Değişim Kamu yönetiminde Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de hızlı bir değişim süreci başlamıştır. Ülkemizde Genel Kamu Yönetimi hem idari hem de mali açıdan köklü bir şekilde değişmektedir. Bu değişim sürecinden bütün kamu kuruluşları ciddi ölçülerde etkilenmektedir. Bu dönemde alınacak kararlar ve yapılacak değişiklikler ormancılığımızı önemli derecede etkileyecektir. Bu yeni dönemde: Sivil örgütlerin ve yerel yönetimlerin etkinliğinin daha da artması, İdarelerin küçülmesi ve daha etkin hale getirilmesi, Bürokrasinin azaltılması, Mevzuatın sadeleştirilmesi, Yasaların etkinleştirilmesi, Stratejik yönetimin geliştirilmesi, öne çıkan başlıca konulardır.

27 KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM
Reform Yasaları Halen tartışılan Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Yerel Yönetimler Yasası ve daha önce yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası ve sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gibi yasalar birbirini tamamlayan bir dizi reform yasasıdır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu yönetiminde 3 temel anlayışı amaçlamaktadır. 1) Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim 2) Performans Esaslı ve çok yıllık Bütçeleme 3) İç kontrol ve İç Denetim

28 KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM
MALİ YÖNETİM SİSTEM ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM: Eski Durum Mali yönetim ve bütçe kapsamı dar Bütçe dışı harcamalar fazla Kalkınma planı ile bütçe arası bağ yok Kamu kaynakları etkin kullanılmıyor Harcama süreci katı ön kontrole tabi Yetki sorumluluk dengesi iyi değil Bütçede idarelerin yeterli insiyatifi yok Eski Anlayış Merkezi planlamaya dayalı merkezi yönetim ve merkezi kontrol hakim Girdi odaklı Hata aramaya odaklı denetim Yeni Anlayış Katılımcı paylaşımcı Şeffaf ve hesap verebilir Stratejik planlama ve performansa dayalı Gelecek yönelimli Sonuç ve hedef odaklı Yerel ve yerinden yönetim ağırlıklı Yatay organizasyon yapısı Yetki devri

29 Stratejik Plan / Yönetim Yeni Yönetim Anlayışı/Yönetişim
MYK Sisteminin Amacı..! Düzey Araç Amaç Bireysel Dönüşüm Stratejik Düşünce Birey Kurumsal Dönüşüm Stratejik Plan / Yönetim Kurum Yeni Yönetim Anlayışı/Yönetişim Toplumsal Gelişme Toplum

30 Ulusal Ormancılık Programı (2004-2023)
Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! Ulusal Ormancılık Programı : Dünyadaki gelişmelere ülkemiz ormancılığının entegrasyonunu sağlamak üzere ‘Ulusal Ormancılık Programı’ hazırlanmıştır. UOP hazırlanmasına 2001 yılında başlanmış ve 2004 yılında tamamlanarak uygulamaya konmuştur yılları arasındaki 20 yıllık dönemi kapsayan UOP, Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde hazırlanmış ve genel olarak 30 politika, 56 strateji ve 146 eylemi içermektedir. Türkiye Ormancılığının Temel Amacı: Orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ile, toplum refahına ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına optimum katkıların sağlanmasıdır. Ulusal Ormancılık Programı; a) Türkiye ormancılığının içinde bulunduğu fiziki ve sosyal şartların genel değerlendirmesi, b) ulusal ormancılık ilkeleri, amaçları, politikaları ve izlenecek stratejiler c) kısa, orta ve uzun vadede yapılacak faaliyetlerin iş programını/eylem planını içermektedir

31 Stratejik Planlama Süreci
OGM Stratejik Planı Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Planlama Süreci

32 Stratejik Planlama Süreci . 2008 Değerlendirme toplantısı
Stratejik Planlama Aşamaları 5018 sayılı Kanunun 9. maddesi, tüm kamu kuruluşlarının stratejik planlarını yapmayı zorunlu kılmıştır. Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planı hazırlık çalışmaları da tarihinde yapılan bir duyuru ile başlamıştır. Analiz Raporlarının Hazırlanması 1-Tarihi Gelişim, 2-Kuruluş ve mevzuat, 3- Ürün ve hizmetler, 4- İç yapı analizi, 5-Dış çevre analizi Paydaş analizi, Anket sonuçlarını değerlendirme raporu Raporların yayınlanması Raporların internette yayınlanması Ve Resmi yazı ile herkese duyurulması Çalıştay Organizesi 1.Gün sabah : Sunumlar, tanıtım, açıklamalar öğlen : GZFT Analizi 2.Gün sabah : Misyon, vizyon, temel değerler öğlen : Stratejik amaçlar Çalışma Gruplarının Kurulması Stratejik hedefler belirlenmesi, Performans göstergelerinin belirlenmesi veya performans programının yapılmaya başlanarak performans göstergelerinin bu aşamada belirlenmesi Proje ve faaliyetlerin belirlenmesi Değerlendirme Toplantısı (../2008 Afyon) Dokümanların toplanması derlenmesi Resmi Duyuru Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Çalışma Programının Hazırlanması Hazırlık Dönemi 1 Uzman Çalışma Gruplarının Oluşturulması İç Yapı ve Dış Çevreye İlişkin 6 Raporun Hazırlanması İç ve Dış Paydaş Anketi Durum Analizi 2 30-31 Ekim 2007 Çalıştay Analizlerin plana yansıtılması Stratejik planın çatısı (Misyon, Vizyon Temel Değerler) Stratejik Amaçlar, Ölçülebilir somut hedefler Faaliyet ve Projeler Maliyetlendirme 2008 ilk 10 ay Geleceğe Bakış 3 Değerlendirme toplantısı İzleme ve değerlendirme komisyonu oluşturma 3 ayda bir toplantı,görüşme tutanakları ve Makama raporlama H&F gerçekleşme durumları, gecikme nedenleri, Bütçe kullanım oranları 6 ayda bir genel değerlendirme Yıllık performans değerlendirmesi ve raporlama Ocak 2009 Planın yazılması ve Onaylanması Planın DPT’ye teslim edilmesi 01 Ocak 2010 Uygulamaya girmesi Ölçme Değerlenme 4

33 Metodoloji GZFT Analizi
Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! Metodoloji İç ve dış paydaşlar ile yararlanıcıların görüşleri doğrultusunda; ülkemiz ormancılığının mevcut durumu ve geleceğe yönelik eğilimler ve beklentiler dikkate alınarak GZFT analizi yapılmıştır. Stratejik plan çalışmaları esnasında yapılan anketler, calıştay, yüz yüze ve yazılı görüşmeler, ormancılıkla ilgili daha önce yapılan, araştırma, inceleme, rapor ve çalışmalar incelenerek kurumun güçlü ve zayıf yönleriyle fırsat ve tehditler belirlenmeye çalışılmıştır.

34 Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler
Güçlü Yönler Ormanların % 99’unun Devlete ait olması ve işletilmesi, Başta Anayasa olmak üzere güçlü bir hukuksal altyapının varlığı, Bir buçuk asrı aşan kurum kültürü, bilgi ve deneyime sahip olma, Bütün yurt sathına yayılmış geniş bir teşkilat yapısının varlığı, Planlama bilinci ve deneyiminin gelişmiş olması, Güçlü bir organizasyon yapısına sahip olması, Büyük bir Döner Sermaye Bütçesine olması, Yeterli işgücünün varlığı Zayıf Yönler  Kadastro ve mülkiyet sorunlarının çözülememiş olması, Üretim süresinin uzun, verimliliğin düşük olması, Değeri para ile ölçülemeyen hizmet ve faydaların varlığı, Mevzuatın sık sık değiştirilmesi, Merkezi ve talimat odaklı yönetim, ODOÜ ve hizmetlerinin yeterince değerlendirilememesi, Koruma ve yangınla mücadele harcamalarının yüksekliği, İdare ve ilgi grupları arasında işbirliğinin yetersizliği, GIS ve orman bilgi sisteminin kurulamamış olması, AR-GE çalışmalarının yetersizliği ve uygulamaya dönük olmaması, Kurumsal yapılanmada stabilitenin sağlanamamış olması, İstikrarsız personel politikaları, uzman personel eksikliği, Çalışanların ücret yetersizliği, Ücra ve mahrumiyet bölgelerde çalışma zorunluluğu, Politik ve sosyal baskıların yoğunluğu, Liyakat ve kıdeme dayalı atama mekanizmalarının gelişmemiş olması, İlgi grupları arasında ortak bir paradigmanın oluşturulamamış olması, Tanıtım eksikliği,

35 Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler
Dünyada ve ülkemizde bilinçlenmenin artması, Ormanların sunduğu ürün ve hizmetlerin zenginliği Ormancılığın ileri bağlantı oranının yüksek olması, Zengin biyolojik çeşitlilik ve yeterli doğal karışık ormanların varlığı, Ormanların temiz ve kaliteli suyun kaynağını oluşturması, Orman köyleri, kooperatifler ve diğer ilgi gruplarının yönetime katılma isteği, AB standartları, uluslararası sözleşme ve kararlara taraf olunması, Bilgi teknolojilerinin gelişimi ve kullanımının yaygınlaşması, Ormanlar tarafından üretilen mal ve hizmetlere talebin olması, Orman ürünlerinin alternatiflerinin gelişmesi, Gittikçe güçlenen sivil toplum kuruluşlarının varlığı, Ulusal Ormancılık Programı ve Stratejisinin tamamlanmış olması, Kamu yönetimi çalışmaları ve artan çevre politikalarının Kurum lehine olması, Tehditler Hızlı nüfus artışı ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, İklim değişikliği, kuraklık, hava kirliliği ve giderek artan orman yangınları, Ormanların her türlü risk faktörüne açık olması, Bozuk ormanların rehabilitasyonunda yaşanan güçlükler, Ücret politikalarının dengesizliği, çalışanların düşük morale sahip olması, Tarımsal, endüstriyel ve turizm gibi ormanlar üzerinde artan sosyal baskılar, Kırsal fakirlik, orman köylülerinde gelir ve eğitim düzeyi düşük olması, Kontrolsüz ve aşırı otlatma, artan usulsüz insan müdahaleleri ve kaçak uygulamalar, Kamu yararı adı altında ormanlardan yapılan yasal tahsislerin artması, Arazi kullanımındaki yasal belirsizlikler, İş gücü ve üretim maliyetlerinin artması, Genetik kirlilik ve yerli türler dışındaki exotik bitkilerin yaygınlaşması, Zaman zaman gündeme gelen ormanları özelleştirme girişimleri, Özel ağaçlandırmalara yeterli destek ve teşvikin verilememesi,

36 OGM Temel Değerleri Sürdürülebilirlik Biyolojik çeşitliliğin korunması
Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! Sürdürülebilirlik Biyolojik çeşitliliğin korunması Çok fonksiyonlu yönetim Katılımcılık Toplum yararı-faydaların adilce paylaşımı Koruma-kullanma dengesi Yerel halkın haklarına saygı, kültür ve geleneklerinin korunması ve geliştirilmesi Ekosistem yaklaşımı, Doğayla uyumluluk Şeffaflık Sektör içi ve sektörler arası eşgüdüm, işbirliği, entegrasyon Çalışan ve müşteri memnuniyeti Verimlilik/maliyet etkenliği Küresel sorumluluk Bilgi teknolojilerini kullanımı Stratejik yönetim ve etkin denetim 36

37 OGM Misyon ve Vizyonu OGM Misyonu: Kuruluşun var oluş nedeni..!
Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! OGM Vizyonu: Arzu edilen gelecek..! ‘‘ Doğaya, çevreye ve insana duyarlı, sürdürülebilir orman yönetimini sağlayan şeffaf ve saygın bir kurum olmaktır’’ OGM Misyonu: Kuruluşun var oluş nedeni..! ‘‘Orman ve orman kaynaklarını her türlü tehlikelere karşı korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde,topluma çok yönlü sürdürülebilir ve optimum faydalar sağlayacak şekilde yönetmektir’’

38 Stratejik Planlama Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! 5018 Sayılı Yasa Gereği Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Planını hazırlama çalışmaları tamamlanmış olup, 2010 yılında uygulamaya konulacaktır. Planda; Genel Müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri ortaya konulmuş, misyon, vizyon, temel değerleri ve 4 Stratejik Amaç ile 33 stratejik hedef belirlenmiştir. 2010 yılından itibaren bütün harcamalarımız belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda yapılacaktır. Orman Genel Müdürlüğü Eylem Planları

39 OGM Stratejik Amaçları
Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! Orman Koruma Amacı Ormanları ve içinde barındırdıkları biyolojik çeşitliliği her türlü biyotik ve abiyotik zararlara karşı korumak. 1 Orman Geliştirme Amacı Mevcut ormanları geliştirmek, verimliliğini arttırmak ve alanlarını genişletmek. 2 Faydalanma Amacı Ormanların ürettiği mal ve hizmetlerden toplumun gelişen ve değişen beklentilerini en üst düzeyde karşılamak, çok yönlü, sürdürülebilir şekilde ve optimum düzeyde faydalanmak. 3 Kurumsal Gelişim Amacı Orman Genel Müdürlüğünün kapasitesini sürekli iyileştirmek, kurumsal etkinliğini arttırmak. 4

40 1.KORUMA AMACI: ‘Ormanları, orman sayılan yerleri ve bu yerlerdeki
biyolojik çeşitliliği, her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı korumak’ Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! Stratejik Hedefler Hedef.1.1) Orman yangınlarıyla hızlı ve etkin mücadele yapılacak Orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirlere ağırlık verilecek, yangınla mücadele organizasyonu güçlendirilecek ve bu kapsamda yangına birinci derecede hassas bölgelerde ilk müdahale süresi 20 dakikaya indirilecektir. Bu çerçevede 5 yılda; Toplam 2500 km YEY, YEŞ, yangın müdahale cephesi ve koruma bandı yapılacak, km. YEY ve YEŞ’in bakımları yapılacak, 250 adet gölet, havuz, su toplama çukuru tesis edilecek, Yangına hassas mıntıkalarda her yıl ha. alanda silvikültürel bakım çalışmaları yapılacak, Tüm kule, kulübeler ile, ilk müdahale ekip binalarının tamir, bakımı ve altyapı eksiklikleri tamamlanacak, Toplam 120 adet arazöz 25 adet dozer, 175 adet tanker arazöz, 20 adet treyler, 320 adet karavan, 245 adet ilk müdahale arazözü alınacak, Her yıl 20 adet helikopter ve 20 adet uçak kiralalanacak, Her yıl 5000 adet yangından kaçış maskesi, 1000 adet yangın elbisesi, 2500 adet yarım yüz maskesi, 1000 adet eldiven ve benzer teçhizat alınacaktır.

41 1.KORUMA AMACI: ‘Ormanları, orman sayılan yerleri ve bu yerlerdeki
biyolojik çeşitliliği, her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı korumak’ Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! Stratejik Hedefler Hedef.1.2) Orman zararlıları ve hastalıklarının zararlı etkileri azaltılacak ‘‘Orman zararlılarıyla mücadele kapasitesi artırılacak; bu kapsamda mekanik, biyolojik ve biyoteknik mücadele oranı % 90’a çıkarılacaktır. Bu çerçevede 5 yıllık dönemde alt hedefler; -

42 1.KORUMA AMACI: ‘Ormanları, orman sayılan yerleri ve bu yerlerdeki
biyolojik çeşitliliği, her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı korumak’ Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! OGM Stratejik Hedefler Hedef 1.3) Orman suçlarıyla etkin mücadele edilecek. ‘‘ Ormanlara yönelik olumsuz insan müdahalelerine karşı alınacak önleme tedbirleri arttırılacak ve bu kapsamda işlenen orman suçlarının sayısı her yıl % 2 oranında azaltılacaktır. Bu çerçevede 5 yıllık dönemde alt hedefler; -

43 1.KORUMA AMACI: ‘Ormanları, orman sayılan yerleri ve bu yerlerdeki
biyolojik çeşitliliği, her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı korumak’ Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! OGM Stratejik Hedefler Hedef 1.4) Orman kadastrosu bitirilecek ‘2014 yılı sonuna kadar bütün ormanların sınırlandırma ve kadastro işlemleri bitirilecektir. Kadastrosu bitirilen ve kesinleşen ormanların tapuya tescil işlemleri tamamlanacaktır. Bu çerçevede 5 yıllık dönemde; -

44 1.KORUMA AMACI: ‘Ormanları, orman sayılan yerleri ve bu yerlerdeki
biyolojik çeşitliliği, her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı korumak’ Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! OGM Stratejik Hedefler Hedef 1.5) Orman alanlarındaki biyoçeşitliliğin korunmasına öncelik verilecek. Orman alanlarındaki biyoçeşitlilik tespitleri yapılacak, biyoçeşitlilik bir fonksiyon olarak amenajman planlarına entegre edilecek ve bu amaçla hektar alan planlanacaktır. Bu alanlar düzenli olarak izlenecek ve korunması gerekenler koruma altına alınacaktır. Bu çerçevede 5 yıllık dönemde;

45 1.KORUMA AMACI: ‘Ormanları, orman sayılan yerleri ve bu yerlerdeki
biyolojik çeşitliliği, her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı korumak’ Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! OGM Stratejik Hedefler Hedef 1.6) İklim değişikliği ve hava kirliliğinin ormanlara etkileri izlenecek. Orman ekosistemlerinin sağlığı izlenecek, 2014 yılı sonuna kadar atmosferik kirlilik, iklim değişikliği ve diğer etkenlerin ormanlar üzerindeki etkileri ölçülerek elde edilen bulgular değerlendirilecektir. Bu çerçevede 5 yıllık dönemde;

46 1.KORUMA AMACI: ‘Ormanları, orman sayılan yerleri ve bu yerlerdeki
biyolojik çeşitliliği, her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı korumak’ Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! OGM Stratejik Hedefler Hedef 1.7) Ormanlarımızın yol ihtiyacı %95 oranında bitirilecek. 2014 yılı sonuna kadar toplam 7500 km yeni orman yolu yapılacak, ayrıca, geçmiş yıllarda yapılan mevcut yolların iyileştirilmesi için her yıl % 3 oranında orman yolu standart hale getirilecektir. Bu çerçevede 5 yıllık dönemde; 7.500 km. yeni orman yolu, 5.000 km. büyük onarım, km. üst yapı, 500 m. köprü, km. sanat yapısı, km. yol aplikasyonu, km. orman yolu bakımı, km. traktör yolu, 300 km. depo dahili yol ile 150 adet orman yol ağı planı yapılacaktır.

47 2.GELİŞTİRME AMACI: ‘Mevcut ormanları geliştirmek, verimliliğini
arttırmak ve alanlarını genişletmek’ Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! OGM Stratejik Hedefler Hedef 2.1) Verimli orman alanlarında silvikültür bakım tedbirleri %10 artırılacak. Verimli ormanların iyileştirilmesine ve verimliliğinin artırılmasına yönelik silvikültürel bakım tedbirlerine ağırlık verilecek ve bu kapsamda birim alandaki ortalama artım miktarı 3,5 m³/hektar’a çıkarılacaktır. Bu çerçevede 5 yılda; Silvikültürel bakımlar arttırılacak Toplam ha. alanda gençlik-kültür bakımı, Toplam ha. alanda sıklık bakımı yapılacak Toplam ton tohum üretimi ve adet fidan üretilecektir. Her yıl 100 bin hektar koruya tahvil çalışması yapılacak. Hedef 2.2) Bozuk ormanların rehabilitasyonuna öncelik verilecek. Her yıl hektar bozuk orman alanında rehabilitasyon çalışması yapılacak, verimli orman alanı hektara çıkarılacaktır. Hedef 2.3) Ormanların gençleştirilmesi hızlandırılacak. 2014 yılı sonuna kadar hektar alanda doğal gençleştirme, hektar alanda da yapay gençleştirme çalışması yapılacaktır.

48 2.GELİŞTİRME AMACI: ‘Mevcut ormanları geliştirmek, verimliliğini
arttırmak ve alanlarını genişletmek’ Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! OGM Stratejik Hedefler Hedef 2.4) Verimliliğe ve kaliteye yönelik budamalar artırılacak. Piyasa taleplerine uygun ürün elde etmek üzere hektar alanda kalite, tohum ve meyve verimliliğine yönelik budama yapılacaktır. Hedef 2.5) Endüstriyel plantasyonlar kurulacak. 2014 yılı sonuna kadar hektar alanda öncelikle hızlı gelişen yerli türlerle olmak üzere endüstriyel plantasyonlar kurulacaktır. Hedef 2.6) Silvikültür plan sayıları artırılacak. Gençleştirmeye ayrılan alanlarda her yıl 100 adet silvikültür planı yapılacaktır. Hedef 2.7) Orman varlığımız arttırılacak Orman varlığımız ülke toplam alanının %30'una çıkarılacak

49 Hedef 3.2) Ulusal orman envanteri hazırlanacak.
3:FAYDALANMA AMACI: ‘Ormanların Ürettiği Mal ve Hizmetlerden Toplumun Gelişen ve Değişen Beklentilerini En Üst Düzeyde Karşılamak,Ormanlardan Çok Yönlü ve Sürdürülebilir Şekilde Faydalanmak’ Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! OGM Stratejik Hedefler Hedef 3.1) Planlamada çok yönlü faydalar, ekosistem yaklaşımı ve biyoçeşitlilik dikkate alınacak. 2014 yılı sonuna kadar; hektar orman alanının çok amaçlı faydalanmaya uygun olarak envanteri çıkarılacak ve amenajman planları yapılacaktır. Hedef 3.2) Ulusal orman envanteri hazırlanacak. Türkiye ulusal orman envanterinin hazırlanması amacıyla en az 1 orman bölge müdürlüğünde model çalışması yapılacaktır. Hedef 3.3) SOY K&G’nin tüm uygulama birimlerinde uygulanmasına geçilecek. Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SOY) Kriter ve Göstergelerinin uygulanmasına 2014 yılı sonuna kadar tüm orman işletme müdürlükleri bazında geçilecektir.

50 3:FAYDALANMA AMACI: ‘Ormanların Ürettiği Mal ve Hizmetlerden Toplumun
Gelişen ve Değişen Beklentilerini En Üst Düzeyde Karşılamak,Ormanlardan Çok Yönlü ve Sürdürülebilir Şekilde Faydalanmak’ Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! OGM Stratejik Hedefler Hedef 3.4) Piyasa talebine uygun kalitede ve miktarda üretim yapılacak. Ormanların üretim gücü dikkate alınarak, piyasanın endüstriyel ve yakacak odun taleplerinin en yüksek seviyede ve kalitede karşılanması amacıyla 2014 yılı sonuna kadar m³ odun hammaddesi üretimi yapılacaktır. Endüstriyel odun üretiminde verimlilik % 85’e çıkarılacak, kaliteli tomruk üretimi ise m³ artırılacaktır. Hedef 3.5) Üretim maliyetleri azaltılacak, Dikli satış yaygınlaştırılacak. Hedef 4.2: Ormancılıkta verimliliğin artırılması ve rasyonelliğin sağlanması amacıyla dikili satış sistemi yaygınlaştırılacak ve bu kapsamda 2014 yılı sonuna kadar toplam üretim içerisindeki dikili satış payı % 50’ ye çıkarılacaktır. Hedef 3.6) ODOÜ’lerine öncelik verilecek, bu ürünlerin gelirler içindeki payı arttırılacak. Odun dışı orman ürünlerinin (ODOÜ) potansiyeli tespit edilerek, faydalanma düzenlenecek ve plan döneminde ekonomik öneme sahip (ODOÜ) ürün çeşit ve miktarı % 25 oranında artırılacaktır.

51 Hedef 3.7) Pazar ve piyasaların çok sıkı takibi yapılacak.
3:FAYDALANMA AMACI: ‘Ormanların Ürettiği Mal ve Hizmetlerden Toplumun Gelişen ve Değişen Beklentilerini En Üst Düzeyde Karşılamak,Ormanlardan Çok Yönlü ve Sürdürülebilir Şekilde Faydalanmak’ Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! OGM Stratejik Hedefler Hedef 3.7) Pazar ve piyasaların çok sıkı takibi yapılacak. Talebe uygun üretim-pazarlama yapabilmek için piyasaların takibine yönelik yılda en az 2 defa piyasa analizleri yapılacaktır. Hedef 3.8) Sertifikasyon uygulamasına başlanacak. 2014 yılı sonuna kadar en az 3 orman işletme müdürlüğünde; standardizasyon, sertifikalandırma/yeşil etiket model çalışmaları başlatılacak ve uygulamaya geçilecektir. Hedef 3.9) Ormanların koruyucu ve çevresel hizmetlerinden yararlanılacak. Başta iklim değişikliği olmak üzere ormanların artan ekolojik, koruyucu ve çevresel hizmetlerinden daha fazla faydalanılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Hedef 3.10) Halkın ormanlardan olan rekreatif talepleri azami oranda karşılanacaktır. Hedef 4.7: Ormanların sosyal, kültürel, bilimsel, sportif ve estetik hizmetlerinden toplumun daha fazla faydalanmasını sağlamak amacıyla toplam 250 adet kent ormanı ve mesire yeri kurulacak ve 5 adet arboretumun altyapısı tamamlanacaktır.

52 Hedef 4.1) Kurumun örgüt yapısı ve iş süreçleri yeniden ele alınacak.
KURUMSAL GELİŞİM: ‘Sürdürülebilir Orman Yönetimini Sağlamaya, Daha Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmaya ve Belirlenen Stratejik Amaçlara Ulaşmaya Yönelik Kurumsal Gelişimi Sağlamak. Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! OGM Stratejik Hedefler Hedef 4.1) Kurumun örgüt yapısı ve iş süreçleri yeniden ele alınacak. Stratejik Yönetim anlayışı çerçevesinde Genel Müdürlüğün organizasyon yapısı, iş süreçleri ve norm kadro çalışmaları gözden geçirilecek, uzmanlaşma ve liyakate dayalı atama ve terfi mekanizmaları geliştirilecektir. Hede 4.2) Çalışan ve müşteri memnuniyeti artırılacak Müşteri ve çalışanların memnuniyet oranı her yıl % 2 oranında artırılacaktır. Hedef 4.3) İnsan kaynakları nitelik ve nicelik bakımdan geliştirilecek Genel Müdürlüğün sahip olduğu insan kaynakları nitelik ve nicelik bakımından sürekli geliştirilecektir. Hedef 4.4) Genel Müdürlüğün finansman yapısı güçlendirilecektir.

53 Hedef 4.5) Hukuk sistemimiz iyileştirilecek.
KURUMSAL GELİŞİM: ‘Sürdürülebilir Orman Yönetimini Sağlamaya, Daha Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmaya ve Belirlenen Stratejik Amaçlara Ulaşmaya Yönelik Kurumsal Gelişimi Sağlamak. Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! OGM Stratejik Hedefler Hedef 4.5) Hukuk sistemimiz iyileştirilecek. Daha hızlı ve etkin bir hukuk hizmeti sağlamaya yönelik mekanizmalar oluşturulacaktır. Hedef 4.6) Genel Müdürlüğün BİT altyapısı güçlendirilecek. 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) alt yapısı tamamlanacak, bu kapsamda Genel Müdürlüğün Kurumsal Bilgi Sistemi (OTOMASYON) ve Konumsal Orman Bilgi Sistemi (KORBİS) kurularak uygulamaya geçilecektir. Hedef 4.7) Toplum ormanlar ve ormancılık konusunda sürekli bilgilendirilecek. Genel Müdürlüğün faaliyetleri tanıtılacak ve Kurumun kamuoyu bilinirliliği artırılacak, bu kapsamda toplumun ormanlar ve ormancılıkla ilgili konularda sürekli bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Hedef 4.8) Kurumun görev alanına giren konularda uluslararası ilişkileri güçlendirilecek Uluslararası ormancılık süreçleri izlenecek ve bu kapsamda düzenlenecek etkinliklere aktif katılım sağlanacaktır.

54 Maliyetler + 1 2 3 4 + Koruma Amacı: 7 Hedef : 2.127. 117 TL
Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! 1 Koruma Amacı: 7 Hedef : TL 2 Ormanların Geliştirilmesi : 7 Hedef : TL 3 Faydalanma Amacı : 10 Hedef : TL 4 Kurumsal Gelişim: 9 Hedef : TL + Stratejik Plan Maliyeti (sadece 33 hedefin toplamı) : TL +

55 Maliyetler Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! Plan döneminde gerçekleştirilecek maliyetlerin belirlenmesinde; 2010 ve 2011 yılları için Orta Vadeli Mali Plandaki tahmini bütçe artış oranları, 2012, 2013 ve 2014 yılları için ise Genel Müdürlüğün son üç yıllık benzer nitelikteki faaliyetlere ilişkin gerçekleşmeler esas alınarak hesaplanmıştır. Hedeflere ait maliyetler, OGM Döner Sermaye ve Özel Bütçesinden karşılanacak olup, maliyetlere; personel giderleri, idari nitelikli cari giderler, ile yasal ödemeler yansıtılmamıştır.

56 Maliyetler Planın Finans Kaynağı
Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! Planın Finans Kaynağı Bütün harcamaların finansmanını, Hazine Yardımı, Öz Gelirler ve Orman Ürünlerinin Satış Gelirleri oluşturmaktadır. GİDERLER 2010 2011 2012 2013 2014 TOPLAM Bin TL. ÖZEL BÜTÇE Hazine Yardımı Öz Gelirler DÖNER SERMAYE Orman Ürünleri Satış Gelirleri Diğer Gelirler GENEL GİDERLER TOPLAM STRATEJİK AMAÇLAR TOPLAM STRATEJİK PLAN MALİYETİ

57 T.C.Orman Genel Müdürlüğü-1839
Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! Sonuç: Ormancılık özelliğinden dolayı zor yönetilen bir kaynaktır. Ayrıca orman kaynaklarının yönetimini standardize etmek neredeyse imkansızdır. Ancak, uluslararası süreçte ormanların yönetimi ile ilgili çeşitli temel ilkeler ve kriterler üzerinde durulmuş, ülkelerden, bu ilkelere uygun olarak orman kaynaklarını planlamaları ve yönetmeleri beklenmektedir. Burada esas olan, ülkelerin bu kriterleri de göz önüne alarak kendi sosyo-kültürel, coğrafi, iklimsel özelliklerini de dikkate alan, gerçekçi bir orman yönetim sistemini oluşturmalarıdır. Orman Genel Müdürlüğü ülkemizde ormancılık faaliyetlerinden sorumlu tek birim değildir. Kaynak yönetimi ve planlama konuları başta olmak üzere ormancılık birimleri arasında eşgüdüm sorunları yaşanmaktadır. Ancak OGM kendi yönetim sorumluluğunda üzerine düşen görevleri kararlılıkla ve sabırla yerine getirme çabası içerisindedir.

58 Sonsöz Teşekkür Ederim T.C Orman Genel Müdürlüğü
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Montaigne Teşekkür Ederim

59 PLANLAMA BİRİM YÖNETİCİLERİ İÇİN STRATEJİK YÖNETİM VE KONTROL STRATEJİLERİ…
www. ogm.gov.tr

60 Stratejiler… Biriminizin fonksiyonlarını önemseyin. ‘Stratejik Plan’la ilgili üstlendiğiniz fonksiyonların her birinin yönetime önemli katkılar sağladığını kanıtlayın. Her fonksiyon önemlidir. Ancak stratejik planın uygulanmasında iyi bir performans göstermek için zamana ihtiyacımız var. Çok cazip de görünse Stratejik Plan kapsamına ve kendi görev alanınıza girmeyen görevlere talip olmayın. Üst yönetimin güvenilir bir danışmanı olun. Ancak yönetim ve karar sorumluluğunu yöneticilerde bırakın. Amacınızın idarenizin hedefleriyle ilgili olduğunu ve Stratejik plan’a dayandığını her fırsatta gösterin.

61 Stratejiler… “Engel” olmayın, “çözüm” olun.
İdarenizin kurumsal kültürüne sahip çıkın. İdarenizin bütün faaliyetlerini çok yakından izleyin, “haberdar” olun. Görevlerinizi çalışanlarınızla başaracaksınız. Çalışanlarınızın niteliklerinin artırılmasını ve sürekliliğini sağlayan bir programınız olsun.

62 Stratejiler… Üst yöneticiniz ile iletişiminiz, güç kaynağınızdır. Üst yöneticiniz ile periyodik bilgilendirme toplantıları belirleyin, bu toplantıların yararlı geçmesini sağlayın. Görevlerinizle ilgili gelişmeleri ilk duyan ve ilk duyuran siz olun. Biriminizde görev beklemeyin. Fonksiyonlarınızla idarenize katkı sağlamaya dönük sağlam fikirler oluşturun, sunun, yetki alın, zamanında sonuçlandırın.

63 Stratejiler… Genel Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Başkanlığı ile ilişkilerinizi güçlü tutun. Diğer bölge müdürlükleri ve Merkez planlama birimi yetkilileri ile güçlü bir iletişim ağı kurun, deneyimlerinizi ve çözümlerinizi paylaşın. Olayların arkasında kalıp gelişmelere ayak uydurma çabası yerine bu gelişmelere öncülük etmek hedefimiz olmalı.

64 Stratejiler… Daire olarak takip ettiğimiz yatırım-cari il gerçekleşme raporlarının zamanında ve doğru olarak web sayfamızda yer alan bölüme girilmesi ve 3 aylık dönem sonlarında yazılı olarak gönderilmesine devam edilmektedir. Ancak dairelerden alınan sonuçlarla bölgelerden alınan sonuçların tutmaması bizi hep zor durumda bırakmaktadır. Bu konuda bölge müdürlüklerinde yapılan veri girişlerinin düzenli, sağlıklı ve sorumlu şube tarafından yapılmasına ihtiyaç vardır.

65 Sabrınız için teşekkürler…
Yüksel Erdoğan SGD Başkanı


"ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları