Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KASIM-2009 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI ( )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KASIM-2009 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI ( )"— Sunum transkripti:

1 KASIM-2009 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI ( 2010-2014)
KAPSAMINDA İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VARLIĞININ EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL PLANLAMA ÇALIŞTAYI KASIM-2009

2 REFORM YASALARI Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Yerel Yönetimler Yasası ve daha önce yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası ve sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gibi yasalar birbirini tamamlayan bir dizi reform yasasıdır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu yönetiminde 3 temel anlayışı amaçlamaktadır. 1) Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim 2) Performans Esaslı ve çok yıllık Bütçeleme 3) İç kontrol ve İç Denetim

3 Hazırlanmış olup, 2010 yılı itibariyle uygulamaya geçecektir.
OGM Stratejik Planı Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Planını ( ) Hazırlanmış olup, 2010 yılı itibariyle uygulamaya geçecektir. Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…!

4 Stratejik Plan İçeriği
Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! Planda; Genel Müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri ortaya konulmuş, misyon, vizyon, temel değerleri ve 4 Stratejik Amaç ile 33 stratejik hedef belirlenmiştir.

5 Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler
Güçlü Yönler Ormanların % 99’unun Devlete ait olması ve işletilmesi, Başta Anayasa olmak üzere güçlü bir hukuksal altyapının varlığı, Bir buçuk asrı aşan kurum kültürü, bilgi ve deneyime sahip olma, Bütün yurt sathına yayılmış geniş bir teşkilat yapısının varlığı, Planlama bilinci ve deneyiminin gelişmiş olması, Güçlü bir organizasyon yapısına sahip olması, Büyük bir Döner Sermaye Bütçesine olması, Yeterli işgücünün varlığı Zayıf Yönler  Kadastro ve mülkiyet sorunlarının çözülememiş olması, Üretim süresinin uzun, verimliliğin düşük olması, Değeri para ile ölçülemeyen hizmet ve faydaların varlığı, Mevzuatın sık sık değiştirilmesi, Merkezi ve talimat odaklı yönetim, ODOÜ ve hizmetlerinin yeterince değerlendirilememesi, Koruma ve yangınla mücadele harcamalarının yüksekliği, İdare ve ilgi grupları arasında işbirliğinin yetersizliği, GIS ve orman bilgi sisteminin kurulamamış olması, AR-GE çalışmalarının yetersizliği ve uygulamaya dönük olmaması, Kurumsal yapılanmada stabilitenin sağlanamamış olması, İstikrarsız personel politikaları, uzman personel eksikliği, Çalışanların ücret yetersizliği, Ücra ve mahrumiyet bölgelerde çalışma zorunluluğu, Politik ve sosyal baskıların yoğunluğu, Liyakat ve kıdeme dayalı atama mekanizmalarının gelişmemiş olması, İlgi grupları arasında ortak bir paradigmanın oluşturulamamış olması, Tanıtım eksikliği,

6 Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler
Dünyada ve ülkemizde bilinçlenmenin artması, Ormanların sunduğu ürün ve hizmetlerin zenginliği Ormancılığın ileri bağlantı oranının yüksek olması, Zengin biyolojik çeşitlilik ve yeterli doğal karışık ormanların varlığı, Ormanların temiz ve kaliteli suyun kaynağını oluşturması, Orman köyleri, kooperatifler ve diğer ilgi gruplarının yönetime katılma isteği, AB standartları, uluslararası sözleşme ve kararlara taraf olunması, Bilgi teknolojilerinin gelişimi ve kullanımının yaygınlaşması, Ormanlar tarafından üretilen mal ve hizmetlere talebin olması, Orman ürünlerinin alternatiflerinin gelişmesi, Gittikçe güçlenen sivil toplum kuruluşlarının varlığı, Ulusal Ormancılık Programı ve Stratejisinin tamamlanmış olması, Kamu yönetimi çalışmaları ve artan çevre politikalarının Kurum lehine olması, Tehditler Hızlı nüfus artışı ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, İklim değişikliği, kuraklık, hava kirliliği ve giderek artan orman yangınları, Ormanların her türlü risk faktörüne açık olması, Bozuk ormanların rehabilitasyonunda yaşanan güçlükler, Ücret politikalarının dengesizliği, çalışanların düşük morale sahip olması, Tarımsal, endüstriyel ve turizm gibi ormanlar üzerinde artan sosyal baskılar, Kırsal fakirlik, orman köylülerinde gelir ve eğitim düzeyi düşük olması, Kontrolsüz ve aşırı otlatma, artan usulsüz insan müdahaleleri ve kaçak uygulamalar, Kamu yararı adı altında ormanlardan yapılan yasal tahsislerin artması, Arazi kullanımındaki yasal belirsizlikler, İş gücü ve üretim maliyetlerinin artması, Genetik kirlilik ve yerli türler dışındaki exotik bitkilerin yaygınlaşması, Zaman zaman gündeme gelen ormanları özelleştirme girişimleri, Özel ağaçlandırmalara yeterli destek ve teşvikin verilememesi,

7 OGM Misyon ve Vizyonu Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! OGM Vizyonu: Arzu edilen gelecek..! ‘‘ Doğaya, çevreye ve insana duyarlı, sürdürülebilir orman yönetimini sağlayan şeffaf ve saygın bir kurum olmaktır’’ OGM Misyonu: Kuruluşun var oluş nedeni..! ‘‘Orman ve orman kaynaklarını her türlü tehlikelere karşı korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde,topluma çok yönlü sürdürülebilir ve optimum faydalar sağlayacak şekilde yönetmektir’’

8 OGM Temel Değerleri Katılımcılık Erozyonu önleme Temiz SU
Sürdürülebilirlik Katılımcılık Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Güvenilirlik Yerellik Verimlilik ve Maliyet Etkenliği Küresel Sorumluluk Doğaya, Çevreye ve İnsana Duyarlılık Doğal Peyzaja Saygı, Doğaya Uyumluluk Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kırsal Halkın İstekleri ile Kültür ve Geleneklerine Saygı Ekosistem Tabanlı Çok Fonksiyonlu Planlama Toplum Yararına Hakça Paylaşım Koruma- Kullanma Dengesi Stratejik Yönetim, Etkin Denetim Çalışan ve Müşteri Memnuniyeti Takım Çalışması Sektör İçi ve Sektörler Arası Eşgüdüm Korumada Önleyici Tedbirlere Ağırlık Vermek Bilgi Teknolojileri Kullanımı Halkla İlişkiler ve Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Erozyonu önleme Temiz SU Çevresel Fonksiyonu Biyolojik Çeşitlilik

9 OGM Stratejik Amaçları
Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! Orman Koruma Amacı Ormanları ve içinde barındırdıkları biyolojik çeşitliliği her türlü biyotik ve abiyotik zararlara karşı korumak. 1 Orman Geliştirme Amacı Mevcut ormanları geliştirmek, verimliliğini arttırmak ve alanlarını genişletmek. 2 Faydalanma Amacı Ormanların ürettiği mal ve hizmetlerden toplumun gelişen ve değişen beklentilerini en üst düzeyde karşılamak, çok yönlü, sürdürülebilir şekilde ve optimum düzeyde faydalanmak. 3 Kurumsal Gelişim Amacı Orman Genel Müdürlüğünün kapasitesini sürekli iyileştirmek, kurumsal etkinliğini arttırmak. 4

10 OGM Stratejik Hedefleri
Hedef : Sürdürülebilir Ormancılık…! 1 Koruma Amacı : 7 Hedef 2 Ormanların Geliştirilmesi : 7 Hedef 3 Faydalanma Amacı : 10 Hedef 4 Kurumsal Gelişim : 9 Hedef TOPLAM : 33 Hedef

11 EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL PLALAMA ÇALIŞMALARININ
OGM STRATEJİK PLANA DAYANAĞI Faydalanma Amacı Ormanların ürettiği mal ve hizmetlerden toplumun gelişen ve değişen beklentilerini en üst düzeyde karşılamak, çok yönlü, sürdürülebilir şekilde ve optimum düzeyde faydalanmak. OGM Stratejik Hedefler Hedef 3.1) Planlamada çok yönlü faydalar, ekosistem yaklaşımı ve biyoçeşitliliğin dikkate alınması 2014 yılı sonuna kadar; hektar orman alanının çok amaçlı faydalanmaya uygun olarak envanteri çıkarılacak ve amenajman planları yapılacaktır. İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ,0 HA ORMAN ALANININ EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYOEL PLANLAMA ÇALIŞMALARINI YAPACAKTIR.

12 ORMAN AMENAJMAN YÖNETMELİĞİ
YASAL DAYANAĞI ORMAN AMENAJMAN YÖNETMELİĞİ MADDE 11 (2) FONKSİYON HARİTALARI, KATILIMCI YAKLAŞIMLA, PLANLARIN YAPILMASINDAN EN AZ BİR YIL ÖNCE TASLAK HALİNDE UYGULAYICI TARAFINDAN YAPILIR. ORMAN FONKSİYONLARININ BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ ALINACAK KARARLARDA TARAF OLAN İLGİ GRUPLARININ İSABETLİ SEÇİLMESİ VE YETERİ KADAR BİLGİLENDİRİLMESİ GEREKİR. DAHA SONRA FONKSİYONLARA BAĞLI İŞLETME AMAÇLARI TESPİT EDİLİR.       

13 EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL PLANLAMA ÜÇ BOYUTLU HAVZA ÇALIŞMASI
ORMAN KADASTRO SINIRLARI VE ÜÇ BOYUTLU ÇALIŞMA ORMAN İDARESİ PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA ÇALIŞMALARI YÜRÜTMEK ÜZERE BİR KOMİSYON KURULARAK MAYIS-2009 TARİHİ İTİBARİYLE ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞTIR. ÜÇ BOYUTLU HAVZA ÇALIŞMASI ÇALIŞMALAR;İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNDE MEMLEKET PAFTALARI, ORMAN KADASTRO HARİTALARI, UYDU GÖRÜNTÜLERİ, MEŞCERE HARİTALARI ÜÇ BOYUTLU MEMLEKET HARİTALARI ORMAN KADASTRO SINIRLARI BAZ ALINIP, AKTÜEL VE UYGULANABİLİR ANA VE GENEL FONKSİYONLAR HAVZA BAZINDA TASLAK OLARAK BELİRLENMİŞTİR

14 ANKETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BU ARADA, DIŞ PAYDAŞLARLA ANKET YAPILMIŞ VE BU ANKETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE ORTAYA ÇIKAN DİKKAT ÇEKİCİ SONUÇ, İSTANBUL ORMANLARI İÇİN KAMU KURUMLARI VE ÜNİVERSİTERLERİN ÖNGÖRDÜĞÜ FONKSİYONUN, DOĞAYI KORUMA VE HİDROLOJİK FONKSİYON, ÖZEL SEKTÖR İÇİN HİDROLOJİK, İKLİM KORUMA VE EROZYON ÖNLEME, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN DOĞAYI KORUMA, HİDROLOJİK VE İKLİM KORUMA FONKSİYONLARININ ÖN PLANA ÇIKTIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR.

15 EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL PLANLAMA
ÇALIŞTAYDA SİZ KATILIMCILARDAN İSTEĞİMİZ, DAHA ÖNCE GÖNDERDİĞİMİZ ANKET FORMLARI, ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUSU, VE TEKNİK EKİBİMİZİN YAPACAĞI TEKNİK BİLGİLENDİRME SUNUSU IŞIĞINDA, SİZLERİN KURUMLARINIZLA İLGİLİ ÖNERİ, KATKI, KISITLAMA VE EĞER VAR İSE PROJELERİNİZİ BİZİM YAPTIĞIMIZ BU ÇALIŞMALARA YÖN VERMESİ İÇİN PAYLAŞMANIZDIR.

16 Geçim Erozyonu önleme Temiz SU Biyolojik Çeşitlilik Ucuz enerji Gıda
İklimi düzenleme Kereste Gıda SONUÇ OLARAK ÖZETLEMEK GEREKİRSE; ÇALIŞMALARIMIZDAKİ STRATEJİMİZ, TÜM İLGİ GRUPLARININ KATILIMI İLE TÜM ETKENLERİN GÖZ ARDI EDİLMEDEN DEĞERLENDİRİLEREK PLANLAMA ÇALIŞMALARIMIZIN TAMAMLANMASIDIR. Geçim Temiz SU Seven thematic studies will provide additional information on selected topics. The purpose of these Thematic Studies is to complement the main report on global statistics and the analyses derived from country reports. The topics have been selected to cover topics for which information is already collected by FAO using our existing networks of specialists (e.g. planted forests), topics which may only be relevant to some countries (e.g. mangroves), where quantitative information is notoriously difficult to obtain (fires and pests), or where this is an emerging topic and the study acts as a testing of additional variables for possible inclusion in FRA 2010 (e.g. forests and water and ownership of forests and trees). Biyolojik Çeşitlilik Ucuz enerji Çevresel Fonksiyonu Halk Sağlığı

17 PLANLAMA VE PROJELER ŞUBE MÜDÜRÜ
ARZ EDERİM HİLMİ ÖZDEMİR PLANLAMA VE PROJELER ŞUBE MÜDÜRÜ


"KASIM-2009 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI ( )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları