Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

2 3234 sayılı Kanuna göre kurulan Orman Genel Müdürlüğü ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olup, husumete ehil bir kamu kurumudur. Orman Genel Müdürlüğünün danışma ve denetim birimlerinden biri olan Hukuk Müşavirliği 04/06/1937 tarih ve 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanununa ek olarak 31/07/1940 tarihinde yürürlüğe giren 3904 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre kurulmuştur yılından bu yana hizmet vermektedir sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanununun 18. maddesinde Hukuk Müşavirliğinin görevleri sayılmıştır.

3 Genel Müdürlük merkez teşkilatınca düzenlenen sözleşme ve şartname taslaklarını incelemek ve bunların kanun ve hukuka uygunlukları ile, uygulamadan doğan anlaşmazlıkların sonuçlarını tespit etmek, Genel Müdürlük memurları hakkında düzenlenip gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek mevzuat gereği kovuşturmalarla ilgili işlemleri yapmak, Genel Müdürlük görüşü istenen veya Genel Müdürlükçe hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer iş işlemler hakkında hukuki yönden görüş bildirmek, Genel Müdürlük taşra teşkilatındaki dava ve icra takip işlerini merkezden veya yerinde denetlemek, Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde ilgili merkez teşkilatının görüşlerini de alarak ihtarname, düzenlemek veya bunlara karşı cevap hazırlamak,

4 Adli ve İdari davalarda her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adli, idari davalarla, icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra dairelerinde dava ve icra işleriyle ilgili sair merciiler nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek. Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

5 Hukuk Müşavirliğinin görevleri 3234 sayılı Kanun esaslarına göre hazırlanan gün ve 154 sayılı “Olur” ile yürürlüğe giren “Orman Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Görev Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülmektedir. Genel Müdürlüğümüz merkezinde halen, 1. Hukuk Müşaviri Başkanlığında 3 Hukuk Müşaviri, 19 Avukat, 14 adet idari personel görev yapmaktadır. Taşrada ise 151 kadrolu, 97 sözleşmeli avukat görev yapmaktadır. İş yoğunluğuna göre bazı İşletmelerde birden fazla Avukat bulunmaktadır. Avukatı olmayan İşletme Müdürlüğü sayısı 41’dir.

6 Merkez ve taşra teşkilatı çok geniş olan Orman Genel Müdürlüğünde dava ve icra işleri çok çeşitlilik arz etmektedir. Orman Kanununa muhalefet nedeniyle açılan ceza davaları : 1) Ağaç kesme, boğma 2) Otlatma 3) Yangın 4) Açma 5) İşgal ve faydalanma 6) Kaçakçılık 7) Bulundurma

7 Orman mülkiyeti ile ilgili hukuk davaları ise : 1) Orman Genel Müdürlüğü aleyhine Orman Kanununun birinci madde, ikinci madde uygulanmasına itirazen açılan davalar (orman sınırlaması ve 2/B itiraz davaları) 2) 3402 Sayılı Kadastro Kanununun uygulanması, tespite itiraz davaları (davacı ve davalı olarak) 3) Men’i müdahale, kal (yıkım davaları) 4) Tapu iptal davaları 5) Tescil davaları 6) Mesaha tashihi davalar

8 Bunun dışında : Açık artırmalı satışlar nedeniyle meydana gelen idare zararlarının tahsili için açılan, Orman Genel Müdürlüğüne ait araçların karıştıkları trafik kazaları nedeniyle açılan tazminat davaları, Orman Genel Müdürlüğünün özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların imar uygulamaları ve mülkiyet ihtilaflarıyla ilgili davalar, Orman Genel Müdürlüğünce çalıştırılan işçilerin çalışmaları, işten ayrılmaları, iş kazaları nedeniyle açılan kıdem tazminatı, hizmet tesbiti, iş kazası sonucu açılan maddi manevi tazminat davaları, sendika tarafından ücret alacakları,izin ücretleri ve fazla mesai alacakları talebiyle açılan davalar, Orman Kanununa muhalefetten doğan tazminat davaları, İdari eylem ve işlemlerin iptali için Genel Müdürlüğümüz çalışanları veya sair kişiler tarafından açılan iptal davaları ve tam yargı davaları, Genel Müdürlük çalışanları hakkında düzenlenen fezleke, soruşturma raporu, disiplin raporu üzerine açılan ceza ve hukuk davaları

9 3234 sayılı Teşkilat Kanunumuzun 36’ncı maddesinde yer alan dava açılması takibinden veya temyizinden vazgeçilmesi veya ihtilafların sulh yoluyla hallindeki parasal sınırlar her yıl Bütçe Kanunları ile yeniden belirlenmekte olduğundan yıllar itibarıyla mevcut limitlerin yükletilmesi sağlanarak böylece merkezin yetkisine giren konular dışında taşra birimlerimizin yetkilerinin artırılması amaçlanmıştır yılı itibarıyla 3234 Sayılı Teşkilat Kanunumuzun 36. maddesindeki parasal sınırlar aşağıda belirtilmiştir. İşletme Müdürlüğü 40,000 TL Bölge Müdürlüğü 200,000 TL Genel Müdürlük 1.600,000 TL

10 2009 Yılında Hukuk Müşavirliğine intikal eden evrak sayısı şöyledir : Dahili gelen evrak sayısı : 2231 Harici gelen evrak sayısı :21231 Önemli bir kısmı görüş ve dava açılması hususunda yetki istemine dair olan bu evrakın gereği yerine getirilmekte, TBMM’de kurumumuzu ilgilendiren Kanun tasarılarının Meclisteki komisyon çalışmalarına, Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklardaki toplantılara iştirak edilerek idaremizin hukuki görüşü belirtilmektedir. Ayrıca Daire Başkanlıklarımızın tereddüt ettikleri hususlarda konu hukuki yönden değerlendirilerek mevzuata uygun işlem tesis edilmesi yönünde katkı sağlanmaktadır. Taşradaki takip edilen davaların hukuki denetiminin yanı sıra Hukuk Müşavirliğimizce Ankara Adliyelerinde ve Ankara İdare Mahkemelerinde idaremiz tarafından açılan veya idaremiz aleyhine açılmış hukuk ve idari davalar da, takip edilmekte, Yargıtay’da ve Danıştay’da yapılan temyiz duruşmalarına Hukuk Müşavirliğimiz Avukatları Genel Müdürlüğümüzü temsilen katılmaktadır.

11 Hukuk Müşavirliğimiz tarafından şu an itibariyle 1314 adet dava takip edilmektedir. Bu davaların 1305 adedini İş Davaları oluşturmaktadır. Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanan ücret alacakları, izin ücreti alacakları, fazla mesai ödenmesi talebiyle açılan davalar iş kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat davaları iş davalarının konusunu oluşturmaktadır. Bunun dışında haksız fiilden kaynaklanan tazminat davaları da takip edilmektedir. Ayrıca idaremizin işlem ve eylemlerinden kaynaklanan Ankara İdare Mahkemelerinde ve Danıştayda 256 adet İdari dava takip edilmektedir. Hukuk Müşavirliğimiz tarafından şu an itibariyle 1314 adet dava takip edilmektedir. Bu davaların 1305 adedini İş Davaları oluşturmaktadır. Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanan ücret alacakları, izin ücreti alacakları, fazla mesai ödenmesi talebiyle açılan davalar iş kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat davaları iş davalarının konusunu oluşturmaktadır. Bunun dışında haksız fiilden kaynaklanan tazminat davaları da takip edilmektedir. Ayrıca idaremizin işlem ve eylemlerinden kaynaklanan Ankara İdare Mahkemelerinde ve Danıştayda 256 adet İdari dava takip edilmektedir.

12 Hukuk Müşavirliği Görev Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre Orman Bölge Müdürlükleri kendilerine bağlı birimlere ait ceza, hukuk ve idari davalar istatistik cetvellerini yıl sonu itibariyle bir liste halinde Hukuk Müşavirliğine göndermekle yükümlüdürler yılı itibariyle Türkiye genelinde, Hukuk ve Ceza Davaları sayısı: Hukuk ve Ceza Davaları sayısı:

13 HUKUK DAVALARI İSTATİSTİK CETVELİ DÖNEMİ: 2009 Yılı BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : ADANA: T.TOPLAMI DAVA DURUMUMAHKEMESİORMANARAZİMÜLKİYETTAZMİNTİŞİCRAİPTAL VESAİRTOPLAM KADASTROSU (**) TAM YARGI GEÇEN YILDANASLİYE HUKUK DEVREDEN DAVALARSULH HUKUK İdare ve Vergi Mah TOPLAM (1) YIL İÇİNDEASLİYE HUKUK AÇILAN DAVALARSULH HUKUK İdare ve Vergi Mah TOPLAM (2) TOPLAM (1) + (2) YIL İÇİNDE LEHE KARARAASLİYE HUKUK ÇIKAN DAVALARSULH HUKUK İdare ve Vergi Mah TOPLAM (3) YIL İÇİNDE ALEYHEASLİYE HUKUK KARARA ÇIKAN DAVALARSULH HUKUK İdare ve Vergi Mah TOPLAM (4) TOPLAM (3 + 4) YENİ YILA DEVREDENASLİYE HUKUK DAVALARSULH HUKUK İdare ve Vergi Mah TOPLAM (1+2)-(3+4) (*) 6831 sayılı Orman Kanununun 1.maddesi gereği yapılan orman sınırlamasına itiraz davaları. Aynı kanunun 2.maddesinin A ve B bentleri uyarınca yapılan orman sınırlamasına itiraz davaları ve 6831 sayılı kanunun 4999 sayılı kanunla değişik 9.maddesi gereği yapılan uygulamalara itiraz davaları (**) 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereği yapılan kadastro uygulamalarına itiraz davaları.

14 CEZA DAVALARI İSTATİSTİK CETVELİ DÖNEMİ : 2009 Yılı BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : : T.TOPLAMI DAVA DURUMUMAHKEMESİYANGINYERLEŞMETAŞIMAAÇMA KESMEİd.P.Cez.İtSAİRTOPLAM GEÇEN YILDANAĞIR CEZA DEVREDENASLİYE CEZA DAVALARSULH CEZA TOPLAM (1) DÖNEM-YIL İÇİNDEAĞIR CEZA AÇILANASLİYE CEZA DAVALARSULH CEZA TOPLAM (2) TOPLAM (1) + (2) DÖNEM-YIL İÇİNDEMAHKUMİYET KARARA ÇIKANBERAAT DAVALARZAMANAŞIMI TOPLAM (3) YENİ DÖNEME-YILAAĞIR CEZA DEVREDENASLİYE CEZA DAVALARSULH CEZA TOPLAM (1+2)-(3)


"T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları