Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

2 3234 sayılı Kanuna göre kurulan Orman Genel Müdürlüğü ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olup, husumete ehil bir kamu kurumudur. Orman Genel Müdürlüğünün danışma ve denetim birimlerinden biri olan Hukuk Müşavirliği 04/06/1937 tarih ve 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanununa ek olarak 31/07/1940 tarihinde yürürlüğe giren 3904 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre kurulmuştur yılından bu yana hizmet vermektedir. 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanununun 18. maddesinde Hukuk Müşavirliğinin görevleri sayılmıştır.

3 Genel Müdürlük merkez teşkilatınca düzenlenen sözleşme ve şartname taslaklarını incelemek ve bunların kanun ve hukuka uygunlukları ile, uygulamadan doğan anlaşmazlıkların sonuçlarını tespit etmek, Genel Müdürlük memurları hakkında düzenlenip gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek mevzuat gereği kovuşturmalarla ilgili işlemleri yapmak, Genel Müdürlük görüşü istenen veya Genel Müdürlükçe hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer iş işlemler hakkında hukuki yönden görüş bildirmek, Genel Müdürlük taşra teşkilatındaki dava ve icra takip işlerini merkezden veya yerinde denetlemek, Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde ilgili merkez teşkilatının görüşlerini de alarak ihtarname, düzenlemek veya bunlara karşı cevap hazırlamak,

4 Adli ve İdari davalarda her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adli, idari davalarla, icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra dairelerinde dava ve icra işleriyle ilgili sair merciiler nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek. Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

5 Hukuk Müşavirliğinin görevleri 3234 sayılı Kanun esaslarına göre hazırlanan gün ve 154 sayılı “Olur” ile yürürlüğe giren “Orman Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Görev Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülmektedir. Genel Müdürlüğümüz merkezinde halen, 1. Hukuk Müşaviri Başkanlığında 3 Hukuk Müşaviri, 19 Avukat, 14 adet idari personel görev yapmaktadır. Taşrada ise 151 kadrolu, 97 sözleşmeli avukat görev yapmaktadır. İş yoğunluğuna göre bazı İşletmelerde birden fazla Avukat bulunmaktadır. Avukatı olmayan İşletme Müdürlüğü sayısı 41’dir.

6 Orman Kanununa muhalefet nedeniyle açılan ceza davaları :
Merkez ve taşra teşkilatı çok geniş olan Orman Genel Müdürlüğünde dava ve icra işleri çok çeşitlilik arz etmektedir. Orman Kanununa muhalefet nedeniyle açılan ceza davaları : 1) Ağaç kesme, boğma 2) Otlatma 3) Yangın 4) Açma 5) İşgal ve faydalanma 6) Kaçakçılık 7) Bulundurma

7 Orman mülkiyeti ile ilgili hukuk davaları ise :
1) Orman Genel Müdürlüğü aleyhine Orman Kanununun birinci madde, ikinci madde uygulanmasına itirazen açılan davalar (orman sınırlaması ve 2/B itiraz davaları) 2) 3402 Sayılı Kadastro Kanununun uygulanması, tespite itiraz davaları (davacı ve davalı olarak) 3) Men’i müdahale, kal (yıkım davaları) 4) Tapu iptal davaları 5) Tescil davaları 6) Mesaha tashihi davalar

8 Orman Kanununa muhalefetten doğan tazminat davaları,
Bunun dışında : Açık artırmalı satışlar nedeniyle meydana gelen idare zararlarının tahsili için açılan, Orman Genel Müdürlüğüne ait araçların karıştıkları trafik kazaları nedeniyle açılan tazminat davaları, Orman Genel Müdürlüğünün özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların imar uygulamaları ve mülkiyet ihtilaflarıyla ilgili davalar, Orman Genel Müdürlüğünce çalıştırılan işçilerin çalışmaları, işten ayrılmaları, iş kazaları nedeniyle açılan kıdem tazminatı, hizmet tesbiti, iş kazası sonucu açılan maddi manevi tazminat davaları, sendika tarafından ücret alacakları,izin ücretleri ve fazla mesai alacakları talebiyle açılan davalar, Orman Kanununa muhalefetten doğan tazminat davaları, İdari eylem ve işlemlerin iptali için Genel Müdürlüğümüz çalışanları veya sair kişiler tarafından açılan iptal davaları ve tam yargı davaları, Genel Müdürlük çalışanları hakkında düzenlenen fezleke, soruşturma raporu, disiplin raporu üzerine açılan ceza ve hukuk davaları

9 3234 sayılı Teşkilat Kanunumuzun 36’ncı maddesinde yer alan dava açılması takibinden veya temyizinden vazgeçilmesi veya ihtilafların sulh yoluyla hallindeki parasal sınırlar her yıl Bütçe Kanunları ile yeniden belirlenmekte olduğundan yıllar itibarıyla mevcut limitlerin yükletilmesi sağlanarak böylece merkezin yetkisine giren konular dışında taşra birimlerimizin yetkilerinin artırılması amaçlanmıştır. 2010 yılı itibarıyla 3234 Sayılı Teşkilat Kanunumuzun 36. maddesindeki parasal sınırlar aşağıda belirtilmiştir. İşletme Müdürlüğü ,000 TL Bölge Müdürlüğü ,000 TL Genel Müdürlük ,000 TL

10 Dahili gelen evrak sayısı : 2231 Harici gelen evrak sayısı : 21231
2009 Yılında Hukuk Müşavirliğine intikal eden evrak sayısı şöyledir : Dahili gelen evrak sayısı : Harici gelen evrak sayısı : 21231 Önemli bir kısmı görüş ve dava açılması hususunda yetki istemine dair olan bu evrakın gereği yerine getirilmekte, TBMM’de kurumumuzu ilgilendiren Kanun tasarılarının Meclisteki komisyon çalışmalarına, Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklardaki toplantılara iştirak edilerek idaremizin hukuki görüşü belirtilmektedir. Ayrıca Daire Başkanlıklarımızın tereddüt ettikleri hususlarda konu hukuki yönden değerlendirilerek mevzuata uygun işlem tesis edilmesi yönünde katkı sağlanmaktadır. Taşradaki takip edilen davaların hukuki denetiminin yanı sıra Hukuk Müşavirliğimizce Ankara Adliyelerinde ve Ankara İdare Mahkemelerinde idaremiz tarafından açılan veya idaremiz aleyhine açılmış hukuk ve idari davalar da, takip edilmekte, Yargıtay’da ve Danıştay’da yapılan temyiz duruşmalarına Hukuk Müşavirliğimiz Avukatları Genel Müdürlüğümüzü temsilen katılmaktadır.

11 Hukuk Müşavirliğimiz tarafından şu an itibariyle 1314 adet dava takip edilmektedir. Bu davaların 1305 adedini İş Davaları oluşturmaktadır. Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanan ücret alacakları, izin ücreti alacakları, fazla mesai ödenmesi talebiyle açılan davalar iş kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat davaları iş davalarının konusunu oluşturmaktadır. Bunun dışında haksız fiilden kaynaklanan tazminat davaları da takip edilmektedir. Ayrıca idaremizin işlem ve eylemlerinden kaynaklanan Ankara İdare Mahkemelerinde ve Danıştayda 256 adet İdari dava takip edilmektedir.

12 2010 yılı itibariyle Türkiye genelinde, Hukuk ve Ceza Davaları sayısı:
Hukuk Müşavirliği Görev Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre Orman Bölge Müdürlükleri kendilerine bağlı birimlere ait ceza, hukuk ve idari davalar istatistik cetvellerini yıl sonu itibariyle bir liste halinde Hukuk Müşavirliğine göndermekle yükümlüdürler. 2010 yılı itibariyle Türkiye genelinde, Hukuk ve Ceza Davaları sayısı:

13 HUKUK DAVALARI İSTATİSTİK CETVELİ
DÖNEMİ : 2009 Yılı BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : ADANA : T.TOPLAMI DAVA DURUMU MAHKEMESİ ORMAN ARAZİ MÜLKİYET TAZMİNT İŞ İCRA İPTAL VE SAİR TOPLAM KADASTROSU (**) TAM YARGI GEÇEN YILDAN ASLİYE HUKUK 4671 26916 5254 2380 489 4138 47 647 44542 DEVREDEN DAVALAR SULH HUKUK 578 3834 1183 2909 5 629 16 295 9449 İdare ve Vergi Mah. 200 276 2 4 1054 35 1592 TOPLAM (1) 5406 31026 6439 5305 498 4772 1117 977 55540 YIL İÇİNDE 1558 7240 2161 714 374 991 70 162 13270 AÇILAN DAVALAR 340 1435 445 2091 76 147 13 272 4819 54 43 7 3 8 323 473 TOPLAM (2) 1952 8718 2606 2812 453 1146 406 469 18562 TOPLAM (1) + (2) 7358 39744 9045 8117 951 5918 1523 1446 74102 YIL İÇİNDE LEHE KARARA 1477 9158 1290 651 138 1016 132 234 14096 ÇIKAN DAVALAR 136 779 971 174 14 212 2761 6 283 10 305 TOPLAM (3) 1613 9937 1763 1628 142 1194 429 456 17162 YIL İÇİNDE ALEYHE 186 1472 286 58 91 80 2188 KARARA ÇIKAN DAVALAR 23 225 85 161 12 11 22 541 84 93 TOPLAM (4) 209 1697 371 223 92 97 40 2822 TOPLAM (3 + 4) 1822 11634 2134 1851 235 1286 526 496 19984 YENİ YILA DEVREDEN 4721 21721 6115 1957 598 3857 116 547 39632 DAVALAR 690 3652 1295 3742 474 21 343 10223 726 3861 1386 1301 153 711 1101 303 9542 TOPLAM (1+2)-(3+4) 5536 28110 6911 6266 716 4632 997 950 54118 (*) 6831 sayılı Orman Kanununun 1.maddesi gereği yapılan orman sınırlamasına itiraz davaları. Aynı kanunun 2.maddesinin A ve B bentleri uyarınca yapılan orman sınırlamasına itiraz davaları ve 6831 sayılı kanunun 4999 sayılı kanunla değişik 9.maddesi gereği yapılan uygulamalara itiraz davaları (**) 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereği yapılan kadastro uygulamalarına itiraz davaları.

14 CEZA DAVALARI İSTATİSTİK CETVELİ
DÖNEMİ : 2009 Yılı BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : : T.TOPLAMI DAVA DURUMU MAHKEMESİ YANGIN YERLEŞME TAŞIMA AÇMA KESME İd.P.Cez.İt SAİR TOPLAM GEÇEN YILDAN AĞIR CEZA 200 35 2 4 89 336 DEVREDEN ASLİYE CEZA 1980 196 248 60 98 5 365 2952 DAVALAR SULH CEZA 915 8498 7215 10297 13719 310 7641 48595 TOPLAM (1) 3095 8729 7465 10361 13819 319 8095 51883 DÖNEM-YIL İÇİNDE 38 3 18 59 AÇILAN 432 115 40 41 111 145 884 493 2289 1736 2510 3429 183 2540 13180 TOPLAM (2) 963 2404 1776 2554 3540 2703 14123 TOPLAM (1) + (2) 4058 11133 9241 12915 17359 502 10798 66006 MAHKUMİYET 559 2120 1815 2162 3382 227 2507 12772 KARARA ÇIKAN BERAAT 158 161 218 438 19 221 1415 ZAMANAŞIMI 30 113 85 87 71 475 TOPLAM (3) 747 2394 2122 2447 3907 246 2799 14662 YENİ DÖNEME-YILA 214 13 6 7 99 341 1771 210 273 82 138 1 411 2886 1036 8332 6541 10134 13198 247 7301 46789 TOPLAM (1+2)-(3) 3311 8739 7119 10468 13452 256 7999 51344


"T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları