Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

2 3234 sayılı Kanuna göre kurulan Orman Genel Müdürlüğü ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olup, husumete ehil bir kamu kurumudur. Orman Genel Müdürlüğünün danışma ve denetim birimlerinden biri olan Hukuk Müşavirliği 04/06/1937 tarih ve 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanununa ek olarak 31/07/1940 tarihinde yürürlüğe giren 3904 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre kurulmuştur. 1941 yılından bu yana hizmet vermektedir. 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanununun 18. maddesinde Hukuk Müşavirliğinin görevleri sayılmıştır.

3 Genel Müdürlük merkez teşkilatınca düzenlenen sözleşme ve şartname taslaklarını incelemek ve bunların kanun ve hukuka uygunlukları ile, uygulamadan doğan anlaşmazlıkların sonuçlarını tespit etmek, Genel Müdürlük memurları hakkında düzenlenip gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek mevzuat gereği kovuşturmalarla ilgili işlemleri yapmak, Genel Müdürlük görüşü istenen veya Genel Müdürlükçe hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer iş işlemler hakkında hukuki yönden görüş bildirmek, Genel Müdürlük taşra teşkilatındaki dava ve icra takip işlerini merkezden veya yerinde denetlemek, Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde ilgili merkez teşkilatının görüşlerini de alarak ihtarname, düzenlemek veya bunlara karşı cevap hazırlamak,

4 Adli ve İdari davalarda her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adli, idari davalarla, icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra dairelerinde dava ve icra işleriyle ilgili sair merciiler nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek. Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

5 Hukuk Müşavirliğinin görevleri 3234 sayılı Kanun esaslarına göre hazırlanan 25.04.1986 gün ve 154 sayılı “Olur” ile yürürlüğe giren “Orman Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Görev Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülmektedir. Genel Müdürlüğümüz merkezinde halen, 1. Hukuk Müşaviri Başkanlığında 3 Hukuk Müşaviri, 19 Avukat, 14 adet idari personel görev yapmaktadır. Taşrada ise 151 kadrolu, 97 sözleşmeli avukat görev yapmaktadır. İş yoğunluğuna göre bazı İşletmelerde birden fazla Avukat bulunmaktadır. Avukatı olmayan İşletme Müdürlüğü sayısı 41’dir.

6 Merkez ve taşra teşkilatı çok geniş olan Orman Genel Müdürlüğünde dava ve icra işleri çok çeşitlilik arz etmektedir. Orman Kanununa muhalefet nedeniyle açılan ceza davaları : 1) Ağaç kesme, boğma 2) Otlatma 3) Yangın 4) Açma 5) İşgal ve faydalanma 6) Kaçakçılık 7) Bulundurma

7 Orman mülkiyeti ile ilgili hukuk davaları ise : 1) Orman Genel Müdürlüğü aleyhine Orman Kanununun birinci madde, ikinci madde uygulanmasına itirazen açılan davalar (orman sınırlaması ve 2/B itiraz davaları) 2) 3402 Sayılı Kadastro Kanununun uygulanması, tespite itiraz davaları (davacı ve davalı olarak) 3) Men’i müdahale, kal (yıkım davaları) 4) Tapu iptal davaları 5) Tescil davaları 6) Mesaha tashihi davalar

8 Bunun dışında : Açık artırmalı satışlar nedeniyle meydana gelen idare zararlarının tahsili için açılan, Orman Genel Müdürlüğüne ait araçların karıştıkları trafik kazaları nedeniyle açılan tazminat davaları, Orman Genel Müdürlüğünün özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların imar uygulamaları ve mülkiyet ihtilaflarıyla ilgili davalar, Orman Genel Müdürlüğünce çalıştırılan işçilerin çalışmaları, işten ayrılmaları, iş kazaları nedeniyle açılan kıdem tazminatı, hizmet tesbiti, iş kazası sonucu açılan maddi manevi tazminat davaları, sendika tarafından ücret alacakları,izin ücretleri ve fazla mesai alacakları talebiyle açılan davalar, Orman Kanununa muhalefetten doğan tazminat davaları, İdari eylem ve işlemlerin iptali için Genel Müdürlüğümüz çalışanları veya sair kişiler tarafından açılan iptal davaları ve tam yargı davaları, Genel Müdürlük çalışanları hakkında düzenlenen fezleke, soruşturma raporu, disiplin raporu üzerine açılan ceza ve hukuk davaları

9 3234 sayılı Teşkilat Kanunumuzun 36’ncı maddesinde yer alan dava açılması takibinden veya temyizinden vazgeçilmesi veya ihtilafların sulh yoluyla hallindeki parasal sınırlar her yıl Bütçe Kanunları ile yeniden belirlenmekte olduğundan yıllar itibarıyla mevcut limitlerin yükletilmesi sağlanarak böylece merkezin yetkisine giren konular dışında taşra birimlerimizin yetkilerinin artırılması amaçlanmıştır. 2010 yılı itibarıyla 3234 Sayılı Teşkilat Kanunumuzun 36. maddesindeki parasal sınırlar aşağıda belirtilmiştir. İşletme Müdürlüğü 40,000 TL Bölge Müdürlüğü 200,000 TL Genel Müdürlük 1.600,000 TL

10 2009 Yılında Hukuk Müşavirliğine intikal eden evrak sayısı şöyledir : Dahili gelen evrak sayısı : 2231 Harici gelen evrak sayısı :21231 Önemli bir kısmı görüş ve dava açılması hususunda yetki istemine dair olan bu evrakın gereği yerine getirilmekte, TBMM’de kurumumuzu ilgilendiren Kanun tasarılarının Meclisteki komisyon çalışmalarına, Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklardaki toplantılara iştirak edilerek idaremizin hukuki görüşü belirtilmektedir. Ayrıca Daire Başkanlıklarımızın tereddüt ettikleri hususlarda konu hukuki yönden değerlendirilerek mevzuata uygun işlem tesis edilmesi yönünde katkı sağlanmaktadır. Taşradaki takip edilen davaların hukuki denetiminin yanı sıra Hukuk Müşavirliğimizce Ankara Adliyelerinde ve Ankara İdare Mahkemelerinde idaremiz tarafından açılan veya idaremiz aleyhine açılmış hukuk ve idari davalar da, takip edilmekte, Yargıtay’da ve Danıştay’da yapılan temyiz duruşmalarına Hukuk Müşavirliğimiz Avukatları Genel Müdürlüğümüzü temsilen katılmaktadır.

11 Hukuk Müşavirliğimiz tarafından şu an itibariyle 1314 adet dava takip edilmektedir. Bu davaların 1305 adedini İş Davaları oluşturmaktadır. Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanan ücret alacakları, izin ücreti alacakları, fazla mesai ödenmesi talebiyle açılan davalar iş kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat davaları iş davalarının konusunu oluşturmaktadır. Bunun dışında haksız fiilden kaynaklanan tazminat davaları da takip edilmektedir. Ayrıca idaremizin işlem ve eylemlerinden kaynaklanan Ankara İdare Mahkemelerinde ve Danıştayda 256 adet İdari dava takip edilmektedir. Hukuk Müşavirliğimiz tarafından şu an itibariyle 1314 adet dava takip edilmektedir. Bu davaların 1305 adedini İş Davaları oluşturmaktadır. Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanan ücret alacakları, izin ücreti alacakları, fazla mesai ödenmesi talebiyle açılan davalar iş kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat davaları iş davalarının konusunu oluşturmaktadır. Bunun dışında haksız fiilden kaynaklanan tazminat davaları da takip edilmektedir. Ayrıca idaremizin işlem ve eylemlerinden kaynaklanan Ankara İdare Mahkemelerinde ve Danıştayda 256 adet İdari dava takip edilmektedir.

12 Hukuk Müşavirliği Görev Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre Orman Bölge Müdürlükleri kendilerine bağlı birimlere ait ceza, hukuk ve idari davalar istatistik cetvellerini yıl sonu itibariyle bir liste halinde Hukuk Müşavirliğine göndermekle yükümlüdürler. 2010 yılı itibariyle Türkiye genelinde, Hukuk ve Ceza Davaları sayısı: Hukuk ve Ceza Davaları sayısı:

13 HUKUK DAVALARI İSTATİSTİK CETVELİ DÖNEMİ: 2009 Yılı BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : ADANA: T.TOPLAMI DAVA DURUMUMAHKEMESİORMANARAZİMÜLKİYETTAZMİNTİŞİCRAİPTAL VESAİRTOPLAM KADASTROSU (**) TAM YARGI GEÇEN YILDANASLİYE HUKUK4671269165254238048941384764744542 DEVREDEN DAVALARSULH HUKUK5783834118329095629162959449 İdare ve Vergi Mah.200276216451054351592 TOPLAM (1) 5406310266439530549847721117977 55540 YIL İÇİNDEASLİYE HUKUK1558724021617143749917016213270 AÇILAN DAVALARSULH HUKUK3401435445209176147132724819 İdare ve Vergi Mah.5443073832335473 TOPLAM (2) 19528718260628124531146406469 18562 TOPLAM (1) + (2) 73583974490458117951591815231446 74102 YIL İÇİNDE LEHE KARARAASLİYE HUKUK147791581290651138101613223414096 ÇIKAN DAVALARSULH HUKUK1367794739712174142122761 İdare ve Vergi Mah.00062428310305 TOPLAM (3) 16139937176316281421194429456 17162 YIL İÇİNDE ALEYHEASLİYE HUKUK18614722865891802132188 KARARA ÇIKAN DAVALARSULH HUKUK23225851612121122541 İdare ve Vergi Mah.00040084593 TOPLAM (4) 209169737122393929740 2822 TOPLAM (3 + 4) 18221163421341851235128652649619984 YENİ YILA DEVREDENASLİYE HUKUK47212172161151957598385711654739632 DAVALARSULH HUKUK69036521295374264742134310223 İdare ve Vergi Mah.72638611386130115371111013039542 TOPLAM (1+2)-(3+4) 553628110691162667164632997950 54118 (*) 6831 sayılı Orman Kanununun 1.maddesi gereği yapılan orman sınırlamasına itiraz davaları. Aynı kanunun 2.maddesinin A ve B bentleri uyarınca yapılan orman sınırlamasına itiraz davaları ve 6831 sayılı kanunun 4999 sayılı kanunla değişik 9.maddesi gereği yapılan uygulamalara itiraz davaları (**) 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereği yapılan kadastro uygulamalarına itiraz davaları.

14 CEZA DAVALARI İSTATİSTİK CETVELİ DÖNEMİ : 2009 Yılı BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : : T.TOPLAMI DAVA DURUMUMAHKEMESİYANGINYERLEŞMETAŞIMAAÇMA KESMEİd.P.Cez.İtSAİRTOPLAM GEÇEN YILDANAĞIR CEZA20035242489336 DEVREDENASLİYE CEZA1980196248609853652952 DAVALARSULH CEZA915849872151029713719310764148595 TOPLAM (1) 30958729746510361138193198095 51883 DÖNEM-YIL İÇİNDEAĞIR CEZA38003001859 AÇILANASLİYE CEZA43211540411110145884 DAVALARSULH CEZA4932289173625103429183254013180 TOPLAM (2) 96324041776255435401832703 14123 TOPLAM (1) + (2) 4058111339241129151735950210798 66006 DÖNEM-YIL İÇİNDEMAHKUMİYET5592120181521623382227250712772 KARARA ÇIKANBERAAT158161218200438192211415 DAVALARZAMANAŞIMI30113898587071475 TOPLAM (3) 74723942122244739072462799 14662 YENİ DÖNEME-YILAAĞIR CEZA21413267099341 DEVREDENASLİYE CEZA17712102738213814112886 DAVALARSULH CEZA1036833265411013413198247730146789 TOPLAM (1+2)-(3) 33118739711910468134522567999 51344


"T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları