Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİSTEROSKOPİK KOMPLİKASYONLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİSTEROSKOPİK KOMPLİKASYONLAR"— Sunum transkripti:

1 HİSTEROSKOPİK KOMPLİKASYONLAR
DR. ÜMİT GÖKTOLGA ÜTD İSTANBUL ÇALIŞTAYI S.B. ÜMRANİYE EAH 3-5 NİSAN 2009

2 İNSİDANS Retrospektif çalışmalarda; % 2.7- 13.6
Hulka JF at al. J Rep rod Med 1993 – olgu, %3.8 Pasini A at al. Minerva Ginecol 2001 – 697 olgu , %13.6 Propst AM at al. Obstet Gynecol 2000 – 925 olgu, %2.7 Agostini A at al. Presse Med 2003 – 2116 olgu, %3.5 Prospektif çokmerkezli çalışmada ; % 0.95 Jansen FW at al. Obtet Gynecol 2000 – 2515 olgu

3 İNSİDANS Yoğun endoskopik eğitim } ↓ Cerrahi deneyim } ↓
İntrauterin Synechiae } ↑ İntrauterin Myomlar } ↑ Tekrarlayan Endometrial Rezeksiyon } ↑

4 KOMPLİKASYONLAR 1. Distansiyon mediumuna bağlı, 2. Travmatik,
3. Hemorajik, 4. Termal cerrahi hasarlar, 5. İnfeksiyöz, 6. Geç gelişen, 7. Nadir görülenler.

5 Distansiyon Mediumuna Bağlı Komplikasyonlar
Genel insidansı ; %0.14 – 4 A. Karbondioksit ve hava embolisi CO2; Yetersiz/Kontrolsüz Hysteroflator kullanımı Hava embolisi; sıvı medium kullanımında, histeroskopun tekrarlayan apl. hava detektörü olmayan basınç pompası kullanımı servikal travma-lasere venöz yapılar Nachum Z et al., Fertil Steril 1992 Overton C et al.,Gynaecol Endosc 1996

6 CO2/HAVA EMBOLİSİ : TANI
Hasta expirasyon havasında ani CO2 basınç azalması, Klinik Bulgular; hipotansiyon, taşikardi, aritmi, santral venöz basınç artışı.

7 CO2/HAVA EMBOLİSİ:YÖNETİM
%100 O2 ile ventilasyon, Trandelenburg pozisyonunun korunması (pulmoner a. Embolisinin engellenmesi) Normal/Nötr pozisyonda; antitrandelenburg (hava embolisinin sağ atriumda kalması) İnt. Jugular venöz kateter; sağ atriumdan gaz aspirasyonu (transvaginal USG kılavuzluğu)

8 CO2/HAVA EMBOLİSİ:KORUNMA
CO2 için yeterli/kontrollü insuflatör, İnsuflasyon basıncı ≤ 100 mmHg, Yanlış giriş yolu kullanılmaması (submukozal), Servikal travma/laserasyondan kaçınma, Histeroskopun tekrarlayan aplikasyonundan kaçınma.

9 SIVI DİSTANSİYON MEDİUMU
İdeal Medium; isotonik, non-iletken, non-toksik, non-hemolitik, vücuttan hızlı elimine olan, iyi görüş alanı sağlayan özelliklerde olmalıdır.

10 SIVI DİSTANSİYON MEDİUMU
HMWD/Hyskon (Dextran 70) Anaflaktik şok (DİAR); 1/10.000 Geç eliminasyon; asit, intravasküler overload, Reabsorbsiyon; koagülasyon bozukluğu, nonkardiogenik pulmoner ödem. Leake Jf et al. , Obstet Gynecol, 1987 Mc Lucas B et al. , Obstet Gynecol Surv, 1991

11 SIVI DİSTANSİYON MEDİUMU
Düşük Viskoziteli sıvılar ; sorbitol, glycine, dextrose Elektrocerrahide ideal sıvı mediumlardır.

12 SIVI DİSTANSİYON MEDİUMU
Glycine ; vücutta üretilen non-esansiyel aa., plasma seviyesi µmol/l, Kan-beyin barşyerini geçer, Spinal kord,beyin sapı,retinada inhibitör transmitter, Kc-renal deaminasyon ile glycoxylic asit ve amonyak dönüşümü.

13 SIVI DİSTANSİYON MEDİUMU
Glycine aşırı yüklenmesi; hipervolemi, hiponatremi, nörolojik semptomlar, görme bozuklukları, ensefalopati

14 SIVI DİSTANSİYON MEDİUMU:TANI
Klinik Bulgular; Bulantı-kusma, başağrısı, görme bozuklukları, ajitasyon, konfüzyon, letharji, bradikardi, hipertansiyon-hypotansiyon Bayılma, epileptik atak, kardiovasküler kollaps, ölüm.

15 SIVI DİSTANSİYON MEDİUMU:YÖNETİM
Sıvı intake/output takibi, ≥1000 ml. açık varsa→serum elektrolit tayini, ≥1500 ml. açık varsa→işlem durdurulmalı, Na. Normal ve klinik bulgu ф→spontan takip, Hiponatremi ve hemodilüsyon→sıvı alımının kısıtlanması, Diüretik (Furosemid), Nörolojik semptom →Hipertonik saline perfüzyonu

16 SIVI DİSTANSİYON MEDİUMU:KORUNMA
Sıvı intake/output monitorizasyonu, İnfüzyon basıncı ≤150 mmHg., İnkomplet perforasyonlara dikkat edilmesi, Perforasyon/≥1500 ml. Sıvı açığında→işlemin durdurulması.

17 TRAVMATİK KOMPLİKASYONLAR
Genel insidansı; %1-9 Castaing N, et al., Contracept Fertil Sex, 1999 Servikal Laserasyon Uterin perforasyon Hemorajik/nonhemorajik Komplet/inkomplet

18 TRAVMATİK KOMPLİKASYONLAR :TANI
Servikal Laserasyon→ Servikal kanama, Uterin Perforasyon→ Derin- kolay enstrümantasyon, Distansiyon mediumunun çok hızlı akışı, İntrauterin basıncın artmaması, İntraabdominal yapıların görülmesi (bağırsak,omentum).

19 TRAVMATİK KOMPLİKASYONLAR:YÖNETİM
Servikal laserasyon→ takip kanama→koterizasyon, sütürasyon, Uterin Perforasyon→cerrahi öncesi→takip, cerrahi sırasında→L/S

20 TRAVMATİK KOMPLİKASYONLAR:KORUNMA
Dikkatli tenakulum apl., servikal dilatasyon, Histeroskopun görerek ve axa uygun manuplasyon/apl. İşlem öncesi servikal yumuşama sağlanması→ Vaginal Misoprostol, ort.12 saat önce, 1-2 tb. ( µg.) Preutthipan S, et al., Obstet Gynecol, 1999

21 HEMORAJİK KOMPLİKASYONLAR
Genel İnsidansı; % Brooks PG, et.al., Am J Obstet Gynecol, 1991 Donnez J, et. Al., Fertil Steril, 1990 Dilatasyon/Hyst. apl.→yanlış planda ilerleme, Op.prosedürlerde→myometrial penetrasyon (sıklıkla postop. kanama nedeni)

22 HEMORAJİK KOMPLİKASYONLAR:TANI
Cerrahi süresince→ direk gözlem, Cerrahi sonrasında→distansiyon sona erdirildikten sonra gözlem/takip

23 HEMORAJİK KOMPLİKASYONLAR:YÖNETİM
Koagülasyon, İntrauterin Tamponaj; Foley Kateter, 15 cc. 3 saat sonra ½ azaltma Kanama ф→Keteterin alınması Kanama (+)→Yeniden şişirme, 24 saat takip.

24 HEMORAJİK KOMPLİKASYONLAR:KORUNMA
Travmadan kaçınma, Direkt/net görüntü sağlama, İki aşamalı cerrahi; Dense synechiae Geniş submukozal myom İntraservikal Vasopressin, Preop. Medikal tedavi; (Progesteron,Danazol, GnRH agonisti) Donnez J, et al., Fertil Steril, 2001

25 TERMAL ENERJİ KOMPLİKASYONLARI
Nadir görülür ; % 0.07 Overton C, et al., Br J Obstet Gynaecol,1997 Uterin Perforasyon ile birlikte, Tubal Ostium civarinda güçlü elektrik-laser kullanımı neden olmaktadır.

26 TERMAL ENERJİ KOMPLİKASYONLARI:TANI
Sıklıkla intraoperatif tanısı yapılamaz, Postop. dönemde; ateş, karın ağrısı, peritonit bulguları varliğında L/S→L/T

27 TERMAL ENERJİ KOMPLİKASYONLARI:KORUNMA
Perforasyon varlığında→ STOP THE PROCEDURE Enerji kaynağının ; tam-temiz-net görüntü altında kullanılması

28 ENFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLAR
Nadir görülür; %0.25-1 Brooks PG, et al, Clin Obstet Gynecol,1992 McCausland VM, et al, J Reprod Med, 1993 Uzamış op. Prosedür, Tekrarlayan Hys. İnsersiyonu; risk faktörleridir.

29 ENFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLAR
Postop.72 saat içerisinde bulgular ortaya çıkar, Ateş, vaginal akıntı, pelvik ağrı, Geniş spektrumlu antibiotik PO/parenteral, İşlem öncesi proflaktik ab. Kullanımı, Enfeksiyonun geç komplikasyonlarına dikkat! (Synechiae→ İnfertilite)

30 GEÇ KOMPLİKASYONLAR 1. Takip eden gebelikte uterin perforasyon
2. İstenmeyen gebelikler 3. Hematometra 4.Postablasyon tubal sterilizasyon sendromu

31 GEÇ KOMPLİKASYONLAR 1. Takip eden gebelikte uterin perforasyon
Uterin septa, hypoplasia, synchiae,metroplasti olgularında → zayıflamış myometrial yapıya bağlı olarak gelişir. Creinin M, Obstet Gynecol, 1992 Angell NF, Obtet Gynecol, 2002

32 GEÇ KOMPLİKASYONLAR 2. İstenmeyen gebelikler:
Endometrial ablasyon sonrası; % Mints M, Acta Ostet Gynecol Scand,1998 Plasentasyon anormallikleri (acreata,percreata,increata, dekolman) Postpartum kanama ile seyreder. Rogerson L, J Gynecol Surg, 1997

33 GEÇ KOMPLİKASYONLAR 3. Hematometra : Nadir olarak görülür,
Endoservikal rezeksiyon risk faktörüdür, Siklik/kronik pelvik ağrı, Tanı; USG, Tedavi; servikal dilatasyondur.

34 GEÇ KOMPLİKASYONLAR 4.Postablasyon tubal sterilizasyon sendromu
Townsend 1993 yılında tanımlamıştır, Postablatif aylarda beklenen menses tarine denk gelen günlerde siklik ağrı, Kornual bölgedeki residü endometriumdan olan siklik kanama,

35 GEÇ KOMPLİKASYONLAR 4.Postablasyon tubal sterilizasyon sendromu
Tanı: USG, L/S Tedavi: Bilateral salpenjektomi Persiste olgularda; Histerektomi ( derin myometrit, mikroapse) Bae IH, J Am Assoc Gynecol Lparosc, 1996 Korunma: Endometrial ablasyonda kornual bölgede artık endometrial doku bırakılmaması

36 NADİR KOMPLİKASYONLAR
1. Tubal rüptür 2.Diafragma rüptürü 3.Uterin rüptür 4.Pelvik vasküler travma

37 SONUÇ Doğru endikasyon, Kontrendikasyonların iyi analizi,
Kullanılacak sistem ve donanımın tanınması ve denenmesi, Kullanıcının tecrübesi (nereye kadar yapabilirim?/neyi yapamam?), Komplikasyonlardan kaçınmak/korunmak, tanı ve yönetimlerini bilmek.


"HİSTEROSKOPİK KOMPLİKASYONLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları