Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslararası Sözleşmeler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslararası Sözleşmeler"— Sunum transkripti:

1 Uluslararası Sözleşmeler
BM Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi

2 12 yy. - İngiltere - Altı Ağaç Kuralı
1962-Rachel Louise Carson - Sessiz Bahar 1968-Roma Kulübü 1972-Büyümenin Sınırları-(Limits to Growth) 1972-Stockholm Konferansı - BM Çevre Konferansı Roma kulübünün 1972 yılının başında duyurduğu ‘’Büyümenin sınırları’’ adlı rapordur. Rapor, nüfus, sanayi üretimi, gıda, yenilenemeyen kaynaklar ve çevre kirliliği gibi beş temel değişken arasındaki etkileşimi açıklamaya yöneliktir. Söz konusu değişkenler, bir taraftan büyümenin nedenini oluştururken, diğer yandan da büyümenin devamında yada sınırlarına ulaşmasında etken olmaktadır. Raporda ulaşılan sonuca göre dünya sistemi kaynak krizi sonucu çökecektir. Büyümeyi durduran temel neden olarak, çevresel taşıma kapasitesinin aşılmasıyla ortaya çıkan çevre kirlenmesindeki hızlı artış gösterilmektedir. Konferans sonucunda ise, gelişmekte olan ülkeleri, kalkınırken çevre sorunlarının ortaya çıkmasını önlemeye yöneltmenin, zengin ve yoksul ülkeler arasındaki ayrımlar giderilmedikçe çevre koşullarının iyileştirilmesinde önemli bir ilerleme kaydedilemeyeceğinin ve kalkınmanın çevreyi korumakla çelişen bir tarafının olmadığının önemine varıldı.

3 STOCKHOLM KONFERANSI BM Çevre Programı (UNEP) Dünya Çevre Günü
Çevre Hakkı

4 BRUNDTLAND RAPORU-1987 Norveç’in ilk kadın Başbakanı Gro Harlem Brundtland Birleşmiş Milletler Kalkınma Komisyonu Brundtland Raporu Ortak Geleceğimiz

5 BRUNDTLAND RAPORU Sürdürülebilir kalkınma, “bugünün gereksinim ve beklentilerini, gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini ve beklentilerini karşılama olanaklarını tehlikeye atmaksızın karşılamaktır.”

6 Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı
1990 Strasbourg Konferansı 1993 Helsinki Konferansı 1997 Lizbon Konferansı 2002 Viyana Konferansı 2007 Varşova Konferansı 2011 Oslo Konferansı

7 RİO ZİRVESİ 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit “Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal edilmesi ile çevrenin korunamayacağı” dır. 1992 BM Rio Konferansı sonucu 5 temel belge ortaya çıkmıştır. Rio Deklarasyonu Gündem 21 Ormancılık Prensipleri Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi İklim Değişikliği Sözleşmesi Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi

8 1972 Stockholm BM Konferansı AVRUPA ORMANLARININ KORUNMASI
Uluslararası Ormancılık Süreci 1972 Stockholm BM Konferansı AVRUPA ORMANLARININ KORUNMASI BAKANLAR KONFERANSI foresteurope 1987 Brutland Komisyonu Ortak Geleceğimiz Raporu 1990 Strasburg Konferansı 1993 Helsinki Konferansı 1997 Lizbon Konferansı 2002 Viyana Konferansı 2007 Varşova Konferansı 2011 Oslo Konferansı 1992 Rio Zirvesi 1995-IPF 1998-IFF 2001-UNFF

9 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELENİN GELİŞİMİ
1972 Stockholm Konferansı 1977 BM Çölleşme Konferansı ve Çölleşme ile Mücadele Eylem Planının Kabul edilmesi (Nairobi) 1992 BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio)‏, 1994 Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin Benimsenmesi‏ 1996 Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin yürürlüğe Girmesi (26 Aralık)‏

10 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELENİN GELİŞİMİ
1998 Türkiye’nin Sözleşmeye Taraf Olması Sözleşmenin IV üncü Eki “Kuzey Akdeniz Bölgesel Uygulama Eki”(Portekiz, İspanya, İtalya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sırbistan Karadağ, Yunanistan ve Türkiye) 2005 Ulusal Çölleşme ile Mücadele Eylem Programı (UÇMEP) Resmi Gazetede Yayımlanması

11 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİNİN AMACI
Etkilenen ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak, uluslararası işbirliği ortaklık düzenlemeleri ile desteklenen her düzeyde etkin eylemler yoluyla, ciddi kuraklık ve/veya çölleşmeye maruz ülkelerde, çölleşmeyle mücadele etmek ve kuraklığın etkilerini hafifletmektir.

12 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİNİN MİSYONU
Kuraklık ve çölleşme ekseninde belli bölgelere yoğunlaşmıştır. Sürdürülebilir arazi yönetimi üzerinde yoğunlaşan tek uluslararası sözleşmedir. Çölleşme ve arazi bozulmasını hem çevresel bir sorun hem de bir kalkınma sorunu olarak ele alınmaktadır

13 SÖZLEŞMENİN KAPSAMI Arazi bozulması, fakirlik ve ekosistem hizmetleri
Bilim, teknoloji ve bilgi Politika uygulaması Kapasite oluşturma Finansman ve teknoloji Bilinç oluşturma ve eğitim Yönetişim ve kurumsal yapı

14 SÖZLEŞMENİN ORGANLARI
COP (Taraflar Konferansı) CRIC ( Sözleşmenin Uygulamalarının Gözden Geçirme Komitesi) CST (Bilim ve Teknoloji Komitesi) Global Mekanizma Sekreterya

15 TARAFLARDAN BEKLENTİLER
Rio sözleşmeleri ile uyum Ulusal Eylem Programların hazırlanması ve uygulanması COP toplantılarında alınan kararların uygulanması Gelişmekte olan ülkelere yardım On yıllık stratejik plan

16 TARAFLARDAN BEKLENTİLER
Sürdürülebilir kalkınma Sinerji oluşturulması Uluslararası işbirliği Bölgesel Eylem Programların hazırlanması Yerelleşme Katılımcılık

17 STRATEJİK HEDEFLER Çölleşmeden etkilenen toplulukların yaşam şartlarını iyileştirmek, Çölleşmeden etkilenen ekosistemlerin şartlarını iyileştirmek, Sözleşmenin etkin şekilde uygulanmasıyla global faydalar elde etmek, Ulusal ve uluslararası aktörler arasında etkin ortaklıklar tesis ederek sözleşmenin uygulanmasının destekleyici kaynakları seferber etmek.

18 OPERASYONEL HEDEFLER Bilinç yaratma, destek sağlama ve eğitim,
Politika çerçevesi, Bilim, teknoloji ve bilgi, Kapasite geliştirme, Finansman ve teknoloji transferi,

19 TÜRKİYE’DEKİ YAPISI UNCCD Ulusal Odak Noktası
Ulusal Koordinasyon Birimi (COB, DPT, TKB, DB,TUBITAK,STK) Bağımsız Uzmanlar Grubu

20 ULUSAL ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE EYLEM PROGRAMI
Ülkemizde ulusal düzeyde yapılmış ve yapılmakta olan tüm çalışmalar ve projeler, ulusal çalışmalarımızı yönlendirecek olan UÇMEP’in öncelikli 63 Eylem önerileri kapsamında yürütülmektedir. Bu eylemlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca hangi yöntemlerle ve ne düzeyde gerçekleştiği etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi ile ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

21 UEP KAPSAMINDA POLİTİK VE YASAL DÜZENLEMELER
Kalkınma planları, Kırsal kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, Sürdürülebilir doğal kaynak yönetimini sağlayacak politikalar geliştirilmesi, Sulak alanlar, dağlar, yaylalar ve kıyıların korunması ve kullanılması, Tarımda doğa ile dost teknolojilerin kullanımı, Arazi kullanımı ve toprak koruma kanunun çıkarılması, Sera gazı salınımını azaltıcı amaçlı bir planlamanın oluşturulması, STK’ların çalışmalarının kolaylaştırılması,

22 UEP KAPSAMINDA DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ
Ülkesel düzeyde toprak koruma ve arazi iyileştirme eylem planlarının yapılması, Erozyon kontrol önlemelerinin ve tekniklerinin, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, Organik tarımın yaygınlaştırılması ve biyoteknolojinin özendirerek geliştirilmesi, Sürdürülebilir orman yönetimi için kriter ve göstergelerin geliştirilmesi ve uygulanması, Ekosistemlerin bozulmaların engellenmesi ve bozulmuş ekosistemlerin rehabilitasyonu, Korunan alanların ve sayıların artırılması, Arazi yetenek sınıfları, Çölleşmenin durumunun ortaya konulması, hassas alanların belirlenmesi ve izlenmesi,

23 UEP KAPSAMINDA ÇEVRE, BÖLGESEL KALKINMA İLGİLİ DÜZENLEMELER
Altyapı yatırımları ile verimli tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı kullanımının ÇED’e konu edilmesi, Bölgesel ve kentsel planlamada doğal kaynakların ve çevrenin korunmasının göz önünde tutulması, Orman köylüsünün kalkındırılması, Küçük ölçekli sulama projeleri yatırımlarının artırılması ve desteklenmesi, Su kalitesi koruma programlarının erozyon kontrolu programları ile birleştirilmesi,

24 UEP KAPSAMINDA KURUMSAL DÜZENLEME, AR-GE, EĞİTİM
Havza bazında ortak çalışmalar yapılması, Araştırma kuruluşlarının parasal ve teknik olarak desteklenmesi ve geliştirilmesi, Biyolojik kaynaklı enerjilerin geliştirilmesi, Kamuoyu bilinci ve baskısının yaratılması, Kırsal kesime götürülecek eğitim ve yayım hizmetlerinde ilgili kurumlar arasında işbirliğinin sağlanması,

25

26 TEŞEKKÜRLER…


"Uluslararası Sözleşmeler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları