Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslararası Sözleşmeler BM Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslararası Sözleşmeler BM Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi."— Sunum transkripti:

1 Uluslararası Sözleşmeler BM Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi

2  12 yy. - İngiltere - Altı Ağaç Kuralı  1962-Rachel Louise Carson - Sessiz Bahar  1968-Roma Kulübü  1972-Büyümenin Sınırları-(Limits to Growth)  1972-Stockholm Konferansı - BM Çevre Konferansı

3 STOCKHOLM KONFERANSI  BM Çevre Programı (UNEP)  Dünya Çevre Günü  Çevre Hakkı

4 BRUNDTLAND RAPORU-1987  Norveç’in ilk kadın Başbakanı Gro Harlem Brundtland  Birleşmiş Milletler Kalkınma Komisyonu  Brundtland Raporu Ortak Geleceğimiz

5 BRUNDTLAND RAPORU  Sürdürülebilir kalkınma, “bugünün gereksinim ve beklentilerini, gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini ve beklentilerini karşılama olanaklarını tehlikeye atmaksızın karşılamaktır.”

6 Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı  1990 Strasbourg Konferansı  1993 Helsinki Konferansı  1997 Lizbon Konferansı  2002 Viyana Konferansı  2007 Varşova Konferansı  2011 Oslo Konferansı

7 RİO ZİRVESİ - 1992  1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit “Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal edilmesi ile çevrenin korunamayacağı” dır.  1992 BM Rio Konferansı sonucu 5 temel belge ortaya çıkmıştır. Rio Deklarasyonu Gündem 21 Ormancılık Prensipleri Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi İklim Değişikliği Sözleşmesi Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi

8 Uluslararası Ormancılık Süreci 1972 Stockholm BM Konferansı 1987 Brutland Komisyonu Ortak Geleceğimiz Raporu 1987 Brutland Komisyonu Ortak Geleceğimiz Raporu 1992 Rio Zirve si 1995- IPF 1998- IFF 2001-UNFF 1990 Strasburg Konferansı 1993 Helsinki Konferansı 1997 Lizbon Konferansı 2002 Viyana Konferansı 2007 Varşova Konferansı 2011 Oslo Konferansı AVRUPA ORMANLARININ KORUNMASI BAKANLAR KONFERANSI foresteurope

9 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELENİN GELİŞİMİ  1972 Stockholm Konferansı  1977 BM Çölleşme Konferansı ve Çölleşme ile Mücadele Eylem Planının Kabul edilmesi (Nairobi)  1992 BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio) ‏,  1994 Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin Benimsenmesi ‏  1996 Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin yürürlüğe Girmesi (26 Aralık) ‏

10 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELENİN GELİŞİMİ  1998 Türkiye’nin Sözleşmeye Taraf Olması  Sözleşmenin IV üncü Eki “Kuzey Akdeniz Bölgesel Uygulama Eki”(Portekiz, İspanya, İtalya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sırbistan Karadağ, Yunanistan ve Türkiye)  2005 Ulusal Çölleşme ile Mücadele Eylem Programı (UÇMEP) Resmi Gazetede Yayımlanması

11 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİNİN AMACI  Etkilenen ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak, uluslararası işbirliği ortaklık düzenlemeleri ile desteklenen her düzeyde etkin eylemler yoluyla, ciddi kuraklık ve/veya çölleşmeye maruz ülkelerde, çölleşmeyle mücadele etmek ve kuraklığın etkilerini hafifletmektir.

12 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİNİN MİSYONU  Kuraklık ve çölleşme ekseninde belli bölgelere yoğunlaşmıştır.  Sürdürülebilir arazi yönetimi üzerinde yoğunlaşan tek uluslararası sözleşmedir.  Çölleşme ve arazi bozulmasını hem çevresel bir sorun hem de bir kalkınma sorunu olarak ele alınmaktadır

13 SÖZLEŞMENİN KAPSAMI  Arazi bozulması, fakirlik ve ekosistem hizmetleri  Bilim, teknoloji ve bilgi  Politika uygulaması  Kapasite oluşturma  Finansman ve teknoloji  Bilinç oluşturma ve eğitim  Yönetişim ve kurumsal yapı

14 SÖZLEŞMENİN ORGANLARI  COP (Taraflar Konferansı)  CRIC ( Sözleşmenin Uygulamalarının Gözden Geçirme Komitesi)  CST (Bilim ve Teknoloji Komitesi)  Global Mekanizma  Sekreterya

15 TARAFLARDAN BEKLENTİLER  Rio sözleşmeleri ile uyum  Ulusal Eylem Programların hazırlanması ve uygulanması  COP toplantılarında alınan kararların uygulanması  Gelişmekte olan ülkelere yardım  On yıllık stratejik plan

16 TARAFLARDAN BEKLENTİLER  Sürdürülebilir kalkınma  Sinerji oluşturulması  Uluslararası işbirliği  Bölgesel Eylem Programların hazırlanması  Yerelleşme  Katılımcılık

17 STRATEJİK HEDEFLER  Çölleşmeden etkilenen toplulukların yaşam şartlarını iyileştirmek,  Çölleşmeden etkilenen ekosistemlerin şartlarını iyileştirmek,  Sözleşmenin etkin şekilde uygulanmasıyla global faydalar elde etmek,  Ulusal ve uluslararası aktörler arasında etkin ortaklıklar tesis ederek sözleşmenin uygulanmasının destekleyici kaynakları seferber etmek.

18 OPERASYONEL HEDEFLER  Bilinç yaratma, destek sağlama ve eğitim,  Politika çerçevesi,  Bilim, teknoloji ve bilgi,  Kapasite geliştirme,  Finansman ve teknoloji transferi,

19 TÜRKİYE’DEKİ YAPISI  UNCCD Ulusal Odak Noktası  Ulusal Koordinasyon Birimi (COB, DPT, TKB, DB,TUBITAK,STK)  Bağımsız Uzmanlar Grubu

20 ULUSAL ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE EYLEM PROGRAMI  Ülkemizde ulusal düzeyde yapılmış ve yapılmakta olan tüm çalışmalar ve projeler, ulusal çalışmalarımızı yönlendirecek olan UÇMEP’in öncelikli 63 Eylem önerileri kapsamında yürütülmektedir.  Bu eylemlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca hangi yöntemlerle ve ne düzeyde gerçekleştiği etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi ile ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

21 UEP KAPSAMINDA POLİTİK VE YASAL DÜZENLEMELER  Kalkınma planları,  Kırsal kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,  Sürdürülebilir doğal kaynak yönetimini sağlayacak politikalar geliştirilmesi,  Sulak alanlar, dağlar, yaylalar ve kıyıların korunması ve kullanılması,  Tarımda doğa ile dost teknolojilerin kullanımı,  Arazi kullanımı ve toprak koruma kanunun çıkarılması,  Sera gazı salınımını azaltıcı amaçlı bir planlamanın oluşturulması,  STK’ların çalışmalarının kolaylaştırılması,

22 UEP KAPSAMINDA DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ  Ülkesel düzeyde toprak koruma ve arazi iyileştirme eylem planlarının yapılması,  Erozyon kontrol önlemelerinin ve tekniklerinin, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,  Organik tarımın yaygınlaştırılması ve biyoteknolojinin özendirerek geliştirilmesi,  Sürdürülebilir orman yönetimi için kriter ve göstergelerin geliştirilmesi ve uygulanması,  Ekosistemlerin bozulmaların engellenmesi ve bozulmuş ekosistemlerin rehabilitasyonu,  Korunan alanların ve sayıların artırılması,  Arazi yetenek sınıfları,  Çölleşmenin durumunun ortaya konulması, hassas alanların belirlenmesi ve izlenmesi,

23 UEP KAPSAMINDA ÇEVRE, BÖLGESEL KALKINMA İLGİLİ DÜZENLEMELER  Altyapı yatırımları ile verimli tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı kullanımının ÇED’e konu edilmesi,  Bölgesel ve kentsel planlamada doğal kaynakların ve çevrenin korunmasının göz önünde tutulması,  Orman köylüsünün kalkındırılması,  Küçük ölçekli sulama projeleri yatırımlarının artırılması ve desteklenmesi,  Su kalitesi koruma programlarının erozyon kontrolu programları ile birleştirilmesi,

24 UEP KAPSAMINDA KURUMSAL DÜZENLEME, AR-GE, EĞİTİM  Havza bazında ortak çalışmalar yapılması,  Araştırma kuruluşlarının parasal ve teknik olarak desteklenmesi ve geliştirilmesi,  Biyolojik kaynaklı enerjilerin geliştirilmesi,  Kamuoyu bilinci ve baskısının yaratılması,  Kırsal kesime götürülecek eğitim ve yayım hizmetlerinde ilgili kurumlar arasında işbirliğinin sağlanması,

25

26 TEŞEKKÜRLER…


"Uluslararası Sözleşmeler BM Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları