Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE VE PROJE TABANLI ÖĞRETİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE VE PROJE TABANLI ÖĞRETİM"— Sunum transkripti:

1 PROJE VE PROJE TABANLI ÖĞRETİM

2 PROJE NEDİR ?

3 BU BİR PROJEMİDİR ?

4 VEYA BUNLAR ?

5 GENEL TANIM Orta ve uzun vadede başarıyı hedefleyen stratejik planlardır . Herhangi bir planın analiz edilebilen ve değerlendirilebilen en küçük bağımsız birimleridir. Mevcut alternatifler arasından seçilen, en uygun şekilde formüle edilmiş planlamalardır. Önceden belirlenmiş spesifik amaçlara belirli bir zaman diliminde optimum bir şekilde ulaşmak üzere kaynakların nasıl ve ne şekilde kullanılacağını gösteren planlamadır.

6 PROJELERİN ÖZELLİKLERİ - 1
Bir ihtiyaçtan doğmalı ve bu ihtiyacı karşılamayı hedeflemelidir. Problemler hedeflere, hedefler faaliyetlere dönüştürülür. PROBLEMLER HEDEFLER FAALİYETLER

7 PROJELERİN ÖZELLİKLERİ - 2
İlgili tarafları net bir şekilde belirlenmiş olmalıdır. İlgili taraflar; Projenin içinde bulunduğu çevre Ürünün/hizmetin sunulduğu kitle Projede görev alanlar Kamu otoritesi Finansman kuruluşları Çevresel koşullar

8 PROJELERİN ÖZELLİKLERİ - 3
Proje mekanı belirli olmalıdır. Belirli bir zaman diliminde gerçekleşmelidir. Belirli kaynakları tüketmeli ve sonucunda belirli çıktıları sağlamalıdır. Unsurları anlamında özgün ve tek olmalıdır. Hedeflere ulaşmak için yapılması gerekli her faaliyet ve bu faaliyetlerin nasıl bir sıralama ile gerçekleştirileceğinin ayrıntıları belirlenmiş olmalıdır. Sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı açıklanmış olmalıdır. Varsayımları net ve kabul edilebilir olmalıdır.

9 Neden proje Tabanlı Öğrenme ?
Fen ve Sosyal derslerinde öğrenci merkezli eğitim yapılmaması öğrencileri ezbere yönlendirmekte ve onların derslere karşı negatif tutum geliştirmelerine neden olmaktadır. Öğrencilerin ezberden uzaklaştırılması, etkili bir öğretim yapılması için öğretmenlerin derslerinde mümkün olduğu kadar çok metot ve teknik kullanması gerekir. Ancak bu şekilde öğrencilerde derslere karşı pozitif tutum geliştirilebilir ve anlamlı bir öğretim yapılabilir.

10 Proje Tabanlı Öğrenme Nedir?
Proje çalışması bir problemin bireysel veya grupla çözülme sürecidir. Proje çalışması sırasında bir ürün ortaya çıkar. Bu ürünün hazırlanması sırasındaki süreç proje tabanlı öğretimdir. Proje yaklaşımı öğrencilerin araştırıcı yanlarını ortaya çıkararak onların problem çözme becerilerini arttırır. Proje çalışması çoklu zekâ kuramına da uygun bir çalışmadır.

11 Clarck(1968)’a göre proje tabanlı öğrenme sürecinde öğrenciler bir problemden yola çıkarak bu problemin çözüm yollarını ararlar. Bu çözüm yollarını arama ve bulma sürecinde ortaya çıkan ürün projedir. Probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenim yaklaşımının ilkeleri ile örtüşür (Kınık, 2004, s:42).

12 Gega’ya (1986) göre proje tabanlı öğrenme yaklaşımı; öğrenmeyi öğrenme ve yaşam boyu öğrenme kavramlarını da beraberinde getirir. Çünkü kendi öğrenmesinde karar verme sürecine katılan, kendi öğrenmesini yönlendiren değerlendirebilen öğrenci, öğrenmeyi okul bittikten sonra da devam ettirir (Kınık, 2004).

13 Proje ile proje tabanlı öğretim arasında ne fark vardır?
Proje Ürün Proje Tabanlı Öğretim Ürünün elde edilme sürecidir

14 PROJE HAZIRLAMADA ÖNEMLİ BOYUTLAR
I. PROJENIN AŞAMALARI Proje konusunun seçimi, Zaman takviminin ve maliyet hesabının yapılması, İlgili kaynakların taranması, Yöntemin belirlenmesi, Elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve tüm bunların ardından bir sonuca ulaşılması II. PROJENIN YAZILMASI Rapor hazırlama

15 Proje konusunun seçimi
problem

16 1-Proje konusunun seçimi:
Proje hazırlama sürecinin en önemli kısmı problem seçimidir. Projenin problemini öğrenci/öğrenciler, öğretmen veya her ikisi birlikte belirlerler. Projenin seçiminde bölgesel problemlerin (Malatya’da kayısı, Trabzon’da fındık, Adana’da pamuk vb. konulardaki problemlerin) çözümüne yönelik olması, ekonomik olması, uygulanabilir olması ve öğrencilerin konuyu sevip benimsemesi gibi faktörler göz önüne alınmalıdır. Aşağıda proje geliştirilebilecek problemlere örnekler verilmiştir. Su, hava, ses ve görüntü kirliliği nasıl giderilebilir? Hayvan ve bitki türlerinin yok olması nasıl önlenebilir? Enerjinin tasarruflu kullanılması nasıl sağlanabilir? Öğrencilerin internet kullanımı nasıl verimli hale getirilebilir? Ekmek nasıl daha iyi yapılabilir? Ekmek israfı nasıl önlenebilir?

17 Kâğıt, tuvalet kâğıdı ve kâğıt mendilin israf edilmeden kullanılması ülke ekonomisini nasıl etkiler?
Atık kâğıt, cam vb. toplanmasının ülke ekonomisine katkısı nedir? Herhangi bir bitki ile yapılacak deneyler, Karınca, sinek, solucan, kelebek vb. bir hayvanın hayat evreleri, bunlarla yapılacak deneyler problem olarak seçilebilir. Bunlardan başka araç-gereç yapımı da problem olarak seçilebilir. Projenin problemine göre amaç ve bu amaç doğrultusunda alt problemler ve/veya hipotezler, sayıtlılar (kabuller), sınırlılıklar, varsa araştırmanın evreni ve örneklemi belirlenmelidir (Gürdal,2004, s:70-75).

18 Zaman takviminin ve maliyet hesabının yapılması

19 2- Zaman takvimi ve maliyet hesabının yapılması:
Projeye başlamadan önce zaman takvimi ve maliyet hesabı mutlaka yapılmalıdır. Bunların takibi öğretmen tarafından titizlikle yapılmalı, belirlenen zaman ve maliyet aşılmamaya çalışılmalıdır Elde olmayan sebeplerle bunların aşılabileceği plan yapılırken göz önüne alınmalıdır.

20 İlgili kaynakların taranması

21 3-Kaynak tarama: Projenin konusu ile ilgili bilgiler; kitaplar, makaleler, bildiriler, tezler, dergiler, ansiklopediler v.b. yazılı kaynaklardan, internetten ve konunun uzmanı kişilerden faydalanılarak toplanır. Kaynaklardan elde edilen bilgiler özetlendikten sonra kaynağın adı, yılı, yazar veya yazarların adı, yayın yeri, sayfası, kullanılan kaynak kitapsa kaçıncı baskı olduğu, dergi ise kaçıncı sayı olduğu (Yalçın, 2004, s:42-49) internetten elde edilen bilgilerde ise internet adresi, bilginin alındığı gün ve saat özet ile birlikte bilgi kartlarına yazılmalıdır.

22 Yöntemin belirlenmesi

23 YÖNTEM VE ARAŞTIRMA MODELİ
NİCEL YÖNTEM ***** ? ***** NİTEL YÖNTEM ***** ? ******

24 EVREN VE ÖRNEKLEM Evren, bütündeki belirli bir özelliğe sahip tüm nesne ya da kişileri ifade eder. Örneklem, evrenden belli tekniklerle seçilen gözlemlerin bir alt grubudur. Örneklem, evreni temsil eder.

25 4- Yöntem: Çalışmanın deneysel bir çalışma mı, tarama modelinde bir çalışma mı, yoksa karşılaştırmalı bir çalışma mı olacağına karar verilip, araştırmanın modeli belirlenmelidir. Ayrıca kullanılacak materyaller, malzemeler seçilmelidir. Yapılacak etkinlikler planlamalıdır. Araştırma anket çalışması ise evren ve örnekleminin ne olacağına karar verilmelidir. Araştırmada kullanılacak ölçü aletleri güvenilir olmalı, ölçülmek istenen şeyi tam olarak ölçebilmelidir. Anket çalışmalarında soruların geçerlilik ve güvenirliğine bakılmalıdır.

26 Elde edilen bulguların değerlendirilmesi

27 5-Bulgular ve yorumlar:
Araştırmadan elde edilen bulgular kaydedilmeli, tablolar, grafikler çizilmeli, yorumlar yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmaların, deneylerin hipotezimizi doğrulayıp doğrulamadığına bakılmalıdır. Doğrulamıyorsa yapılanlar tekrar gözden geçirilir ve yanlış veya eksik yaptığımız yer bulunmaya çalışılmalıdır. Deneyler her zaman hipotezi doğrulamayabilir. Bu da bilim açısından önemli bir sonuçtur (Şahin, 2004, s:34).

28 Sonuçların Değerlendirilmesi

29 6- Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlar maddeler halinde yazılmalı, hipotezlerin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmalı, araştırma sırasında yapılan hatalar varsa neler olduğu kaydedilmeli, nedenleri tartışılmalıdır. Bu konuda daha önce araştırma yapılmışsa bu araştırmalarla arada paralellik olup olmadığına bakılmalıdır. Araştırma konusunda çalışma yapacaklara önerilerde bulunulmalıdır.

30 II. PROJE RAPORU YAZIMI Projenin yapılması kadar, yazımı ve sunumu da önemlidir.

31 PROJE YAZIM KURALLARI BAŞLIK SAYFASI ÖZET KISALTMALAR VE SEMBOLLER
-Tablo listesi -Şekil listesi

32 Başlık Sayfası Ve Özet Başlık sayfasında projenin adı, öğrenci veya öğrencilerin adları, numaraları, sınıf ve okul adı, rehber öğretmenin adı bulunmalıdır Özette problem, amaç, bilimsel yöntem, aşamalar, bulgular yazılmalıdır.

33 I-GİRİŞ Problem Amaç Alt problemler Projenin Önemi Sayıltılar Sınırlılıklar

34 I.BÖLÜM GİRİŞ Rapora girişle başlanmalı, problem cümlesi net bir şekilde ortaya konmalıdır. Aşağıda problem, alt problem ve/veya hipotezlerin yazılmasına, sayıltı ve sınırlılıkların belirlenmesine örnekler verilmiştir:

35 “Derenin kirlenmesinin sebepleri nelerdir ve nasıl önlenebilir
“Derenin kirlenmesinin sebepleri nelerdir ve nasıl önlenebilir?”sorusu araştırmanın problemi ise, amacı; “Derenin kirlenmesinin nedenlerini ve kirlenmenin nasıl önlenebileceğini araştırmaktır”. Bu amaç doğrultusunda belirlenen alt problemler ise: Dereyi kirleten fabrikalar var mıdır? Dereyi kirleten köyler, evler var mıdır?

36 Derenin kirletilmesi önlenebilir mi? şeklinde belirlenmişse,
Araştırmanın hipotezleri: Dereyi kirleten fabrikalar vardır. Dereyi kirleten köyler, evler vardır. Derenin kirletilmesi önlenebilir olarak yazılabilir.

37 Sayıltılar (Kabuller)
Yukarıda belirlenen problem için sayıtlı, “Dereyi kirletenlerin onlara sorulan sorulara samimi cevaplar verdikleri var sayılmıştır.”olabilir. Anket çalışması yapılmışsa; Ankete katılanların anket sorularına samimi cevap verdiği varsayılmıştır. Örneklemin evreni temsil ettiği varsayılmıştır vb.

38 Sınırlılıklar Araştırma ........yılıyla .......konusuyla
……örneklemle sınırlıdır. Veya başka bir problem için Şu sıcaklık dereceleri ile Şu materyallerle Şu ilaçlarla vb. sınırlıdır. Şeklinde sınırlılıklar belirlenir.

39 II-LİTERATÜR BİLGİLERİ

40 II.BÖLÜM: Literatür Bilgileri
Konu ile ilgili bilgiler araştırmalar kitaplar, tezler, makaleler, internetten alınan kaynaklar vb. kaynak gösterilerek özetlenir.

41 Testler (ölçme araçları)
III-YÖNTEM Model Evren-Örneklem Testler (ölçme araçları)

42 III.BÖLÜM: Yöntem Bu kısımda model belirtilmelidir. Çalışmanın deneysel bir çalışma mı, tarama modelinde bir çalışma mı, karşılaştırmalı bir çalışma mı olduğu; örneklemi, evreni belirtilmeli, kullanılan malzemeler ve yapılan etkinlikler maddeler halinde yazılmalıdır. Bir çalışmada örneklem bir özel okulun altıncı sınıfları ise; evren yaklaşık bunun on katı kadar olabilir. Bu durumda evren, çalışmanın yapıldığı okulun bulunduğu ilçedeki özel okulların altıncı sınıf öğrencileridir. Araştırmada kullanılan ölçü aletleri güvenilir olmalıdır ve tam olarak ölçülmek istenen şeyi ölçebilmelidir. Anket çalışmalarında soruların geçerlilik, güvenirliliğinin sağlanması gerekir (Erktin, 2004, s:58).

43 IV-BULGULAR VE YORUM

44 IV.BÖLÜM: Bulgular ve Yorumlar
Araştırmadan elde edilen bulgular tablolar haline getirilmeli, grafik varsa çizilmeli, yorumlar yapılmalıdır.

45 V-SONUÇ ve ÖNERİLER Sonuç Öneriler

46 V.BÖLÜM: Sonuç ve Öneriler
Sonuçlar maddeler halinde yazılmalı, hipotezlerin gerçekleşip gerçekleşmediği belirtilmeli, bu konuda yapılmış araştırma sonuçlarıyla paralellik gösterip göstermediği yazılmalıdır.

47 VI-Kaynaklar .

48 Kaynak Gösterme Proje yazımı içinde kaynak gösterme; numaralandırma, dip not veya aşağıdaki şekilde yapılır(Gürdal,2004, s:73-74):

49 Kaynak gösterme-konu içinde
Aynen alıntı Aynen alıntıda; alınan kısım tırnak içinde gösterilir, parantez içine alıntının yapıldığı yazarın soyadı, yayımlanma yılı ve kaynaktaki sayfa numarası yazılır. “ …….” (soyadı,yılı,s). Örnek: “…”(Gürdal, 2004, s: 73). Alıntı Alıntı kendi cümleleri ile yazılır(soyadı ,yılı,s). - Gürdal’a ( 1998) göre ( s:73).

50 Kaynak gösterme-konu içinde
Alıntıdan alıntı ( Bayram,2002,s;8,alıntı, Gardner,1983). Gardner (1983)’e göre………. …………… ( Bayram,2002,s.8)

51 Kaynak gösterme-konu içinde
İnternetten alıntıda ( …………….(

52 Kaynak göstermeye Örnekler
TEZ den Alıntıda Kurt,I. (2001) “Fen Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Başarısına,Kavram Öğrenmesine ve Hatırlamasına Etkisi”, M.Ü.Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,124,İstanbul.

53 Kaynak göstermeye Örnekler
KİTAP tan Alıntıda Gürdal,A.,Şahin,F.,Çağlar,A.(2003) “Fen Eğitimi 2,Etkinlikler”, Marmara Üniversitesi Yayın No:668,Atatürk Eğitim Fakültesi Yayın No:44, İstanbul.

54 Kaynak göstermeye Örnekler
MAKALE den Alıntıda Gürdal, A., Şahin, F., Bayram, H. (1999). “İlköğretim Öğretmen Adaylarının Enerji Konusunda Bütünlüğü Sağlama ve İlişki Kurma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma” Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

55 Kaynak göstermeye Örnekler
İNTERNET Erişim tarihi: , 20:30

56 PROJE İÇERİĞİ 1 4 Projenin Özeti Zaman Çizelgesi Projenin Amacı Yöntem
Projenin Önemi Literatür Bilgileri Sayıltılar Bulgular ve Yorum Sınırlılıklar Sonuçlar ve Öneriler 4 Maliyet Hesabı Kaynaklar

57 Başlık sayfası Özet Kısaltmalar ve Semboller Tablolar Listesi Şekiller Listesi I.Bölüm: Giriş Problem Amaç Alt problemler ve/veya hipotez Projenin Önemi Sayıltılar (Kabuller) Sınırlılıklar II.Bölüm: Literatür Bilgileri III.Bölüm: Yöntem Model Evren- Örneklem Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi (Testler, Ölçme araçları). IV.Bölüm: Bulgular ve Yorumlar V.Bölüm: Sonuç ve Öneriler Sonuç ve Tartışma Öneriler Kaynaklar (Proje raporu 8-10 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır).

58 Poster Hazırlama Panolar 100 x 70 cm boyutlarında hazırlanmalı.
Bilgisayar sunumu yapılacaksa bu ölçüler yarısı kadar alınabilir Panolar istenilen şekilde hazırlanabilir Mantar panolar Karton panolar Başlık sayfası Özet Giriş Problem Amaç Hipotezler Yöntem Bulgular ve Yorumlar Sonuç ve Tartışma Öneriler Kaynaklar Ekler

59 Poster Hazırlama Projeyi hazırlayan öğrenciler projede geçen her kavramı tam olarak bilmelidir. Proje sunumu sırasında sorulan sorulara doğru cevaplar verilebilmelidir. Proje ekip olarak hazırlandıysa sunum eşit olarak paylaşılmalıdır. Her madde öğrencilerin ifadeleriyle yazılmalıdır. Öğretmenler proje yazımına ve poster hazırlamaya karışmamalı, rehber olmalı, yönlendirmelidir.

60 Poster Hazırlama Poster etkileyici bir başlıkla sunulmalı, renkler ve resimler kullanılarak görsel hale getirilmeli Yazı karakteri ve puntosu uygun olarak seçilmeli Görsel Sunum Okunabilir ve anlaşılır olmalı İçerik ve Tasarım Alana, öğrenci seviyesine uygun olmalı Özgün ve öğrencinin kendi fikri olmalı İçerik ve sonuçlar uyumlu olmalı Bilim etiğine uygun olmalı Konu açıkça tanımlanmalı

61 Poster Hazırlama Sözlü Sunum Öğrenci;
Amacını ve çalışmasını net olarak ortaya koyabilmeli Sunumda kendinden emin olmalı Süreyi etkin kullanabilmeli Dili iyi kullanabilmeli İlgiyi canlı tutabilmeli

62 ÜRÜN ODAKLI PROJE DEĞERLENDİRME
A) GÖRSEL SUNUM Yazılı materyallerin kolayca okunabilir ve anlaşılabilir olması(5p) Görsel materyallerin konuyla bağlantılı ve kolayca anlaşılır olması(5p)

63 B1) İÇERİK VE TASARIM Seçilen konunun Fen Bilimleri/Matematik v.b. alanına Uygunluğu(5P) Konunun/konuların açık bir şekilde tanımlanması (10P) Metod ve materyallerin öğrencinin düzeyine uygunluğu (5p) Proje içeriğinin ve sonuçlarının konuyla uyumlu olması(5p)

64 B2) İÇERİK VE TASARIM Sonuçların bilimsel gerçeklerle uyumlu olması (10P) Projenin Bilim etiğine uygunluğu (5P) Projenin öğrencinin kendi ürünü olması (10P) Projenin fikrinin ve formatının özgünlüğü (10P)

65 C) SÖZLÜ SUNUM Öğrencinin Projede neyi amaçladığını ve neler yaptığını açık bir şekilde ifade edebilmesi(10P) Projeyi anlatırken kendinden emin olması(5p) Proje dilini iyi kullanarak önemli noktaları anlatabilmesi (5p) Konuşurken jürinin ilgisini canlı tutabilmesi(5p) Kendisine tanınan sunum süresini etkili kullanabilmesi(5p)

66 A) GÖRSEL SUNUM p B) İÇERİK VE TASARIM p C) SÖZLÜ SUNUM p TOPLAM p

67 SÜREÇ ODAKLI PROJE DEĞERLENDİRMEDE
Süreç odaklı proje değerlendirmede: Projenin ne ölçüde başarılı planlandığı, Ne kadar başarılı yürütüldüğü, Grubun işbirlikli öğrenme sürecindeki başarısı vb. değerlendirilir.

68 Bu amaçla Proje günlükleri (journals) Plan defterleri (idea books) kullanılabilir (Kaynak erişim: ).

69 Proje Günlüğü (Journals)
Günlükler, Öğrencilerin proje ile ilgili düşüncelerini, Yorumlarını ve sorularını, İşbirlikli çalışma sürecini, Neler öğrendiklerini kaydettikleri yerlerdir.

70 Günlük hazırlama etkinliği,
Öğretmen tarafından ortaya atılan özel sorular, Konu önerileri, Öğrenci düşünceleri, Ya da her üçüne yer verilerek başlatılabilir. (Kaynak erişim:

71 Günlüklerin Kullanımı

72 Günlük Soruları 2. Ne yaptım? 3.Ne öğrendim?
1.Bu konu hakkında önceden ne biliyordum? 2. Ne yaptım? 3.Ne öğrendim? 4.Ne tür güçlüklerle karşılaştım? 5.Ne sonuca ulaştım? 6.Neyi çözemedim? Hatalarım Neler? Bu konuda çalışma yapacaklara ne önerebilirim?

73 Plan Defterleri (Idea Books)
Plan Defterleri her öğrencinin Fikirlerini, Planlarını, Organizasyonlarını, Problem ve çözümleri ile proje hakkındaki soruları kaydedeceği yerlerdir.

74 Rubrikler Rubrikler puanlamayı belirlemeye yardım eden alternatif değerlendirme araçlarıdır. Rubrikler bir değerlendirme türü değil; bir değerlendirmenin yapılmasında rol oynayan kriterlerdir. Değerlendirme hedeflerini ve beklentileri netleştirmeye yardımcı olurlar.

75 Rubrik geliştirmek için
Hangi kavram, beceri ya da performanslar değerlendirilir, Bilişsel ve performansa dayalı unsurları yansıtacak kavramlar listelenir ve cümleler haline getirilir, Her bir görevin amacı dikkate alınarak puanlara karar verilir, Beklenen performansla başlanır, her bir görev ve performansın önemi göz önünde bulundurularak bunların her birinin hangi sayı ya da seviye olarak tanımlanacağına karar verilir.

76 Öğrenci çalışmasıyla rubrik karşılaştırılmalıdır
Öğrenci çalışmasıyla rubrik karşılaştırılmalıdır. Öğrenci çalışmasında olan ancak sizin yer vermediğiniz performans unsurlarını dikkate alarak hazırlanan rubrik revize edilmelidir. Rubrikteki her bir puanlama ölçeğinin, öğrenci çalışmaları arasındaki farklarını göstermek konusunda yeterli olup olmadığı gözden geçirilmelidir (Kaynak erişim:

77 BİLİMSEL METODUN KULLANILMASI Bilimsel yöntemi anlama
Bilimsel yöntemi anlama Veri toplama Sonuçları Yorumlama İleri Bilimsel metot ve basamaklara göre deney tasarlandı. Datalar etraflı bir şekilde toplandı ve değerlendirildi. Datalar doğru bir şekilde yorumlandı. Yetenekli Bütün basamaklar bilimsel metotlara göre kullanıldı ve uygun basamaklara müracaat edildi. Deneyde tanımlandığı şekilde datalar toplandı. Datalar deneyin gerektirdiği şekilde yorulandı. Kısmen yeterli Bilimsel metodun bazı basamaklarına doğru bir şekilde başvuruldu. Datalar deneyde belirtildiği şekliyle tam olarak toplanamadı. Dataların yorumlanması tamamlanmadı. Yetersiz Bilimsel metodun basamakları yerine getirlmedi. Az sayıda data toplandı ya da hiç toplanmadı. Datalar yorumlanmadı.

78 Plan defterleri öğrencilerin
Ne öğrendiğine, Grup çalışma sürecine Proje hakkındaki genel düşüncelere daha çok odaklanır (Kaynak erişim:

79 Proje Hazırlayan Öğrencilerin Kazancı Ne Olacak?
Bilimsel yöntemi kullanma becerisi artacak Konuşma ve yazma becerisi gelişecek Merak ettiği konuda bilgisi artacak Deneyim kazanacak Kendine güveni artacak O alana karşı pozitif tutum kazanacak Kendini küçük bir bilim adamı gibi hissedecek

80 Projenin Avantajları Hamurcu’ya (2000) göre proje çalışması öğrencilere: Yaşamsal beceriler Teknoloji kullanma becerisi Bilişsel beceriler Öz denetim becerileri Tutumlar Eğilimler (Öz denetim, başarı hissi), İnançlar (Öz yeterlik inancı) kazandırır.

81 Projenin Dezavantajları
Çepni (2000) proje çalışmalarının bazı dezavantajlarını şöyle sıralamaktadır; Öğretmenin iş yükünü ve sorumluluklarını arttırır. Öğrenme için ayrılan süre artabilir. Araştırmanın sınırları iyi çizilmezse, konuda aşırı bir sapma ve dağılma gözlenebilir Maliyet sorunu çıkabilir. Grup çalışmalarında sorun çıkabilir. Velilerin yardım etmesinden dolayı öğrencilerin gerçek performansları gözlenemez (s:121).

82 Öğretmenlere Öneriler
Geriye dönük planlama yapılmalıdır. Değerlendirme üç anahtar kavram üzerinde odaklanmalıdır (Kaynak erişim:

83 Öğrencilerimizin neyi bilmelerini ve neyi yapmalarını istiyoruz (kazanımlar/standartlar) ?
Bunu yapabileceklerinden nasıl emin olabiliriz (değerlendirme) ? Öğretmen olarak bunu nasıl yapabilirim (yüksek nitelikli öğretim) ?


"PROJE VE PROJE TABANLI ÖĞRETİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları