Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirlere Doğru

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirlere Doğru"— Sunum transkripti:

1 Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirlere Doğru

2 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI
HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ ANTALYA SAYILI İSKAN KANUNU UYGULAMALARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Fethi ÇALGIN – Başmüfettiş İbrahim YILMAZ – Müfettiş

3 İSKAN: Bir ailenin sosyal ve ekonomik gereksinimlerini karşılayabilecek büyüklükte konut, işletme binası ve arazi sahibi olmasını sağlamak, canlı – cansız donatımla yaşamını sürdürebilecek gelir imkânlarına kavuşacak şekilde ekonomik bir işletme olarak planlanıp, uygulanmasıdır.

4 Göçmen, göçebe ve yerleri kamulaştırılanlar ile yerlerinin değiştirilmesine karar verilenlerin iskânı; şehir, kasaba ve köylerde, Bakanlıkça hazırlanacak plan ve projesine uygun olarak; a) Öncelikle konut ve arsa, b) Esnaf, sanatkâr ve tüccarlara, geçimlerini sağlayacak işyeri ve arsası ile işletme kredisi,

5 c) Çiftçilere, tarımsal projesinde öngörülen arazi, gerekli tarımsal girdiler, tarımsal  yapılar veya arsası ile aynî ve nakdî işletme ve donatım kredileri, ç) Hak sahiplerinin talepleri halinde, konut, işyeri ve tarım arazisi kendileri  tarafından bulunarak teklif edilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde toplu veya münferit olarak ailelere iskân kredileri verilmek suretiyle, bu Kanun hükümlerine göre borçlandırma yoluyla yapılır.

6 1.GÖÇEBELERİN HAKSAHİPLİĞİ SÜREÇLERİ VE İSKANI
Göçebeler, İçişleri Bakanlığı ile gerektiğinde diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça uygun görülecek yerlere bu Kanun hükümlerine göre iskân edilirler. Ancak, iskân duyurusu tarihinin bitiminden sonra yüz seksen gün içinde müracaat etmeyen aileler iskân edilemezler.

7 1.GÖÇEBELERİN HAKSAHİPLİĞİ SÜREÇLERİ VE İSKANI
Yerleşik tarımsal faaliyetler dışında kalmış, sabit ve daimi bir konuta bağlı olmadan geçimlerini göçer hayvancılıkla sağlayan, tabiat ve iklim şartlarına göre yurt içinde yaylak ve kışlaklar arasında göçen, bu hayat tarzını kadimden beri sürdüren, aralarında hısımlık ilişkileri bulunan ve hayvancılık faaliyetlerini bir grup halinde yürüten aileler hak sahibi yapılırlar.

8 1.GÖÇEBELERİN HAKSAHİPLİĞİ SÜREÇLERİ VE İSKANI
Ancak; -Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendindeki Göçebe tanımına aykırı olanlar, -Ataları ve aile fertleri olarak kendileri Devlet eliyle herhangi bir usûl ile yerleştirilmiş olanlar, topraklandırılmış olanlar ile Kanundaki göçebelik tanımına göre hayvancılık dışında mal varlığına sahip olanlar, aile fertleri adına tespit edilecek bu varlıklarının toplam değeri tespit tarihinde yürürlükte olan aylık asgari ücretin brüt tutarının 18 aylık toplamını geçenler,

9 1.GÖÇEBELERİN HAKSAHİPLİĞİ SÜREÇLERİ VE İSKANI
-Çadır ve benzeri ortamlarda yaşantılarını sürdürmeyenler, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayları dışında kira ile olsa bile herhangi bir konutta oturanlar veya konut sahibi olanlar, -Devlet memurları, sözleşmeli olarak çalışanlar, kadrolu ve kadrosuz işçiler, kısa süreli de olsa mevsimlik ücret karşılığında çalışanlar, göçer hayvancılık ve yerleşik olmayan tarımsal faaliyetler hariç olmak üzere gelir getirici işler sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olanlar veya esnaf, zanaatkâr, tüccar gibi ticaret ve gelir getirici işler ile uğraşanlar veya hayvancılık dışında herhangi bir iş ile uğraşanlar hak sahibi olamazlar.

10 Sözü edilen yasal prosedür içerisinde;
1-Göçebe hayatı yaşayan aileler; dilekçe, göçebelik belgesi, taahhütname, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve beyanname düzenlemek suretiyle ilgili Mahalli İskan Komisyonuna müracaat ederek iskan talebinde bulunur.

11 2-Mahalli İskan Komisyonları tarafından ailenin göçebelik kriterlerini taşıyıp taşımadıkları sorgulanarak, tarımsal veya şehirsel olarak iskan edilmek üzere haksahibi olduklarına veya olmadıklarına karar verilir.

12 3- Haksahipliği kararı verildikten sonra, haksahibi ailelerin ekonomik olarak kendilerini geliştirmeden konut veya tarım arazisi verilmesini beklemeleri mümkün olmadığından, bu aşamadan sonra aile bireyleri SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kaydına tabi işlerde çalışabilir veya gayrimenkul edinebilir. Esas olan haksahibi yapıldıkları sırada göçebe ailesi olmaları, yasada belirtilen haksahipliği vasfını taşımalarıdır.

13 4-İskan suretiyle verilmesi programlanan tarım arazilerinin veya konutların kısa zamanda verilmesi esastır. Ancak uygulamada bu süre uzamaktadır. Verilen taşınmaz mallar, temlik tarihinde yaşayan aile fertleri adına eşit hisselerle temlik ve tapuya tescil ettirilir.

14 5-Temlik ve Tapu verme işlemleri sırasında, haksahibi aileler, verilen taşınmazlar sebebiyle, kamulaştırılan veya satın alınan taşınmazların kamulaştırma veya satın alma bedelleri, yapılar için maliyet bedelleri ve Hazine arazileri için rayiç bedelleri üzerinden borçlandırılırlar ve Mahalli İskan Komisyonları tarafından ailelerin vukuatlı nüfus kayıt örnekleri alınarak güncelleme çalışmaları yapılır. Bu çalışma sırasında ölenler çıkarılıp, doğanlar eklenerek, tüm aile bireylerine eşit hisselerle tapu verilir.

15 6-Haksahiplerine tarım arazisi veya konut verilmiş (Temlik edilmiş) ise, söz konusu gayrimenkullerin tesliminden itibaren 10 yıllık takyit süresi başlamaktadır. -Bu Kanuna göre verilen taşınmaz mallar temlik tarihinden itibaren on yıl süre ile hiçbir suretle satılamaz, bağışlanamaz, terhin edilemez, tapu kütüğüne satış vaadi şerhi konulamaz ve haczolunamaz. Bu taşınmazların tapularına bu yolla kayıt düşülür.

16 -Bu Kanuna göre hak sahiplerine verilen arazi, arsa, işyeri, konut ve tarımsal tesislerin; takyit süresi içinde askerlik, tutukluluk, afet ve belgelendirilmiş uzun hastalık gibi geçerli bir özrü olmaksızın kendileri tarafından işletilmediği, oturulmadığı veya satıldığı, kiraya verildiği, gelir elde etmek maksadıyla üçüncü kişilere kullandırıldığı tespit olunduğunda, Mahalli İskân Komisyonunca hak sahiplilik durumu iptal edilir, iskân amaçlarında kullanılmak üzere tapu kaydının iptali ile Hazine adına tescili mahkemeden istenir.

17 -Bu Kanunun uygulanmasında aile bir bütün olarak kabul edilir ve aşağıda sıralananlar aile sayılır.
a) Karı ile koca, b) Evlenmemiş çocuklar, ana ve baba veya bunlardan sağ olanı ile birlikte, c) Evli çocuklar, evli torunlar ile çocuksuz erkek ve kadın dullar başlı başına, ç) Anasız ve babasız kardeş çocuklar, birlikte ve eşit hisselerle, bir aile olarak iskân edilirler.

18 Göçebelerin İskanına İlişkin Olarak Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar:
1-İskan konutlarının inşası sırasında onaylı imar planına aykırılıklara rastlanmaktadır. Örneğin; Şırnak ili İdil ilçesi 344 ve Cizre 196 iskan konutlarının bulunduğu alanlarda, konutların mevcut halihazır durumu ile onaylı imar planında kaymalar ve plan ihlalleri tespit edilerek, 3194 Sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca imar planı üzerinde gerekli tadilatın yapılması ve onaylanması, oluşacak yeni iskan sınırları ve mevcut kadastral durum göz önüne alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince parselasyon planının hazırlanması ve onaylanmalarının sağlanması önerilmiştir.

19 İskan konutlarının bulunduğu alanlarda, imar planına aykırı olarak ilave inşaatlar yapılmakta, tapuları verilmeden ve plan tadilatı yapılmadan iskan konutları yıkılarak plana aykırı binalar inşa edilmektedir. (Örneğin; İdil 344 iskan konutu uygulaması)

20 Uzun zaman boyunca, haksahipliği kriterlerinde karşılaşılan problemler, parselasyon problemleri ve haksahiplerinin borçlarını ödemekten kaçınmaları nedeniyle tapu verme işlemleri gerçekleştirilememekte, bu süreçte iskan konutları yıkılarak kat karşılığı müteahhitlere verilerek kaçak yapılaşma oluşmaktadır. (örneğin; İdil 196 konut uygulamasında yaklaşık olarak 110 konut yıkılarak 2,3,4,5 ve daha fazla katlı duruma dönüştürmüştür.)

21 Haksahipliği işlemlerinde karşılaşılan problemler nedeniyle zamanında dağıtılmayan iskan konutları işgal edilmektedir. (Örneğin; Cizre 196 iskan konutu uygulamasında haksahipliği iptal edilenler nedeniyle 45 konut boş kalmış ve çeşitli şahıslar tarafından işgal edilmiştir.

22 2- Hatay ve Şırnak illerinde, inceleme yaptığımız 15 göçebe grubunun (yaklaşık 3750 haksahibi aile) yaklaşık olarak üçte birinin (1250 haksahibi aile); Mahalli İskan Komisyonlarınca hak sahibi yapılmadan önce; kendilerinin veya eşlerinin konut, dükkan, arsa ve tarla gibi taşınmaz mal sahibi veya Bağ-Kur’a kayıtlı esnaf, SSK kaydı bulunan işçi veya Emekli Sandığı kaydı bulunan memur oldukları veya ebeveynleri ile birlikte daha önce hak sahibi yapılarak şehirsel veya tarımsal iskana tabii tutuldukları veya İskan Kanununda belirtilen aile tanımına uygun bulunmadıkları veya hak sahibi oldukları sırada göçebe olmadıkları veya yerleşik düzene geçerek göçebelik hüviyetini kaybettikleri, hak sahipliğine müracaatları sırasında mal varlıklarını ve durumlarını doğru beyan etmedikleri,

23 dolayısıyla uygulama sırasında mer’i olan 2510 sayılı İskân Kanununa, uygulama genelgelerine ve halen yürürlükte bulunan 5543 sayılı İskan Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre de hak sahibi sayılmalarının mümkün olmadığı anlaşılarak, Mahalli İskan Komisyonları tarafından hak sahipliklerinin iptal edilmesi, haksız yere verilen iskan konutlarının geri alınması için konu İçişleri Bakanlığına bildirilmiştir.

24 Ayrıca; haksız yere iskan konutunda oturdukları süreler itibarıyla ecrimisil tahakkuk ve tahsil edilmesi için Konunun Maliye Bakanlığına bildirilmesi sağlanmış, haklarında gerekli soruşturmaların yapılması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapılmıştır.

25 Haksahibi yapılan ailelere ilişkin örnekler aşağıdadır.
a) Cizre Mahalli İskan Komisyonunun 14/09/1992 tarihli ve 2 nolu Kararı ile hak sahibi yapılan ancak hak sahibi yapıldıkları sırada aile vasfı bulunmadığı (bekar oldukları) anlaşılan 15 şahıs, ölü durumda iken hak sahibi yapıldığı anlaşılan 9 şahıs, daha önce İdil İlçesinde yaptırılan 344 iskan konutu uygulamasında hak sahibi sayılarak konut aldığı anlaşılan 2 şahıs ve aile vasfının yok olduğu anlaşılan 2 şahıs olmak üzere toplam 28 şahıs hakkında alınmış olan hak sahipliği kararlarının iptal edilmesi sağlanmıştır.

26 b) 18 haksahibi ailenin kimlik bilgilerinin bulunamaması nedeniyle bilgilerinin güncelleştirilemediği ve konut kurası dışında tutulduğu anlaşılmış, bu şahısların kimlik ve adres tespitlerinin yapılması ve Mahalli İskan Komisyonuna müracaatlarının sağlanması için, Cizre Kaymakamlığınca 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince ilanen tebligat yoluna gidilmesi önerilmiştir.

27 c) İdil Mahalli İskan Komisyonunun 01/10/1999 tarihli ve 1999/9 nolu kararı ile hak sahibi yapılarak şehirsel iskanına karar verilen …. TC kimlik nolu Maruf …….’in hak sahibi olmadan önce … SSK sicil numarası ile 1978 yılından itibaren tescil kaydının bulunduğu, hak sahibi ilan edildiği tarihe kadar 221 gün prim ödediği, ayrıca yine hak sahibi olmadan önce 14/10/1989 tarihinde şoför ünvanı ile Genel İdari Hizmetler sınıfında İdil Belediyesinde göreve başladığı,

28 18/03/1992 tarihinde İdil Belediyesinde Tahakkuk Şefi, 22/12/1993 tarihinde Mardin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde memur, 24/11/1997 tarihinde Şırnak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde memur olarak çalıştığı,

29 d) İdil Mahalli İskan Komisyonunun 03/10/1988 tarihli ve 73 nolu kararı ile hak sahibi yapılarak şehirsel iskanına karar verilen ….. TC kimlik nolu Derviş ……’ın hak sahibi olmadan önce, İdil Mahalli İskan Komisyonunun 30/04/1976 tarihli ve 56 sayılı kararı ile İdil Merkez 196 İskan Konutlarında hak sahibi yapılarak şehirsel iskana tabii tutulan babası …… TC kimlik nolu Ahmet ….. ile birlikte iskan edildiği,

30 e) İdil Mahalli İskan Komisyonunun 01/10/1999 tarihli ve 9 nolu kararı ile hak sahibi yapılarak şehirsel iskanına karar verilen ….. TC kimlik nolu Ahmet …..’nın hak sahibi olmadan önce sigorta sicil numarası ile 1993 yılından itibaren tescil kaydının bulunduğu, hak sahibi ilan edildiği tarihe kadar 1475 gün, toplamda 6635 gün prim ödediği,

31 f- İdil Mahalli İskan Komisyonunun 03/10/1988 tarihli ve 299 nolu kararı ile hak sahibi yapılarak şehirsel iskanına karar verilen … TC kimlik nolu Ali …’un hak sahibi yapıldığı sırada bekâr olduğu, aile niteliğini taşımadığı, 07/06/2001 tarihinde evlendiği,

32 g)İdil Mahalli İskan Komisyonunun 01/10/1999 tarihli ve 9 nolu kararı ile hak sahibi yapılarak şehirsel iskanına karar verilen … TC kimlik nolu Fettah …’in hak sahibi olmadan önce … Bağ-Kur numarası ile 02/12/1991 tarihinden itibaren tescil kaydının bulunduğu, toplam olarak 14 yıl 5 ay 24 gün hizmeti olduğu,

33 h) İdil Mahalli İskan Komisyonunun 03/10/1988 tarihli ve 312 nolu kararı ile hak sahibi yapılarak şehirsel iskanına karar verilen … TC kimlik nolu Vesile …’ın hak sahibi olmadan önce eşi … TC kimlik numaralı Tahir …’ın İdil İlçesi, Bozburun Köyü eski muhtarı olarak … Bağ-Kur numarası ile 10/09/1977 tarihinden itibaren tescil kaydının bulunduğu, ayrıca 11/09/1984 Hükmen Tescil Tarihi itibarıyla; Bozburun Köyünde, 1 pafta 13 parsel nolu ,00 m2 yüzölçümlü susuz tarlanın, 1 pafta 14 parsel nolu 4.000,00 m2 yüzölçümlü susuz tarlanın,

34 …2 pafta 267 parsel nolu 9.400,00 m2 yüzölçümlü susuz tarlanın, 2 pafta 502 parsel nolu 7.000,00 m2 yüzölçümlü susuz tarlanın, 3 pafta 285 parsel nolu 8.600,00 m2 yüzölçümlü susuz tarlanın,7 pafta 496 parsel nolu ,00 m2 yüzölçümlü susuz tarlanın Tam Hisse ile 2 pafta 165 parsel nolu 7.600,00 m2 yüzölçümlü Bağın, 2 pafta 174 parsel nolu 5.800,00 m2 yüzölçümlü Bağın, 2 pafta 213 parsel nolu 2.200,00 m2 yüzölçümlü Bağın 1/2 oranında hisseli sahibi olduğu, Vesile …’ın 11/05/1983 tarihi itibarıyla 2 pafta 174 parsel nolu 5.800,00 m2 yüzölçümlü Bağın, 11/09/1984 tarihi itibarıyla 2 pafta 165 parsel nolu 7.600,00 m2 yüzölçümlü Bağın 1/2 oranında hisseli sahibi olduğu,

35 3-Haksahipleri konut bedeli üzerinden borçlandırılmakta, tapuları kısa zamanda verilmediği için arsa borçlandırmaları yapılmamakta, borçların geri dönüşümü Ziraat Bankası tarafından yeterince takip edilmemekte, konut ve arsa borçlarını zamanında ödemeyenlerin haksahipliği iptal edilmemektedir. (Örneğin; Cizre 196 iskan konutu uygulamasında düzenlenen borçlandırma sözleşmeleri aradan geçen yıllara rağmen Ziraat Bankasına intikal ettirilmemiş, dolayısıyla herhangi bir geri dönüşüm sağlanmamıştır.

36 4-Daha önce iskan edilerek yerleşik düzene geçen ailelerin çocukları çeşitli nedenlerle yeniden haksahibi yapılarak iskan edilmektedir. (Örneğin; Hatay’da gerçekleştirilen bir seminerde tutulan notlar gerekçe gösterilerek, ebeveyni ile birlikte topraklandırılan çocuklar yeniden haksahibi yapılarak topraklandırılmıştır.)

37 5-Haksahibi olamayacak durumda bulunan şahıslar aile kabul edilerek haksahibi yapılmaktadır.
(Örneğin; Hatay’da evlenmemiş reşit olmayan bekar çocukların ana ve babası ile birlikte iskan edilmesi gerekirken, tek başlarına haksahibi yapıldıklarına rastlanılmıştır.)

38 6-İskan arazilerinin haksahibi olan veya olmayan şahıslara temlik edilmeden işgal ettirildiği görülmektedir. (Örneğin; Hatay’da iskan uygulamalarında yeri olmayan bir tutanak düzenlenerek, haksahibi niteliği taşımayan şahıslara tarım arazisi verildiğine rastlanılmıştır.)

39 7-İskan uygulamalarının iş ve işlemlerini yerine getiren, yazışmaları yapan il müdürlüklerimizde, işlem dosyalarının bulunmadığı veya eksik olduğu veya Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden sağlıklı bir şekilde devir alınmadığı anlaşılmıştır.

40 2.1.FİZİKSEL YERLEŞİM DÜZENLEMESİ
Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi uygulamasında; a)Yerleşim yerinin elverişsizliği sebebiyle yerinde kalkındırılmasına imkan olmayan köyler ile altyapı hizmetlerinin pahalıya mal olacağı tespit edilen yerleşim birimlerinin daha elverişli bir yerleşim yerine nakledilmesi, b)Birden fazla istekli köy veya bir köy hudutları içinde kalan mahalle, kom, mezra ve benzeri dağınık yerleşim ünitelerinin mevcut yerleşim ünitelerinden birinde veya yeni bir yerleşim yerinde toplulaştırılması,

41 c)Afet nedeniyle parçalanmış köylerde, afete maruz kalmayan ailelerin talepleri halinde yeni yerleşim yerine ekleme yapılması, ç)Nakli, toplulaştırılması ve fiziksel yerleşim iyileştirilmesi yapılacak köylerin imar planlarının yapılması, onaylanması ve bu planlara uyulmasının sağlanması, ayrıca onaylanmış köy imar planlarına göre ayrılan alanlardan istekli hak sahiplerine arsa satılması,

42 d)Nakil, toplulaştırma ve fiziksel yerleşim iyileştirilmesi uygulamaları tamamlanan köylerde, daha sonraki yıllarda rezerv arsalardan satın alan ailelere, kendi evini yapana yardım metodu ile kredi açılması, Hizmetleri, imar mevzuatına uyularak hazırlanacak plan ve projelere göre yapılır veya yaptırılır. Gerektiğinde yönetmelikte belirtilen usuller dahilinde hak sahibi ailelere borçlanmaya tabi olarak konut ve işletme binası için nakdi kredi açılır.

43 2.2.FİZİKSEL YERLEŞİM DÜZENLENMESİ ESASLARI:
Köylerde kalkınmanın sağlanması, toplulaşmanın teşvik edilmesi, uygun yerleşim yerlerine nakli, herhangi bir sebeple parçalanmış köyleri veya yakın köyleri birleştirmek ve fiziksel yerleşimin iyileştirilmesi, köy merkezinin bitişiğinde köy gelişme alanı uygulaması yapılması, planlı merkezi köy yerleşiminin oluşturulması, bölgesel mimari yapıların geliştirilmesi ve modern yapılara kavuşturulması amaçları ile;

44 Eski yerleşim yerindeki yapılarını yıkıp boşaltmayı noter tasdikli belge ile taahhüt edenlerden; muhtarlıkça ikamet belgesi verilen ve köyün bağlı olduğu Valilik veya Kaymakamlıkça yaptırılacak incelemeler sonucu ikamet etme amacıyla en az bir yıldan beri kendisi veya aile fertleri köyde yerleşik olarak yaşayan ve aile olarak kabul edilenlere, planlı yeni yerleşim yerinden bedeli karşılığında arsa satışı yapılır.

45 a)Planlı yerleşim alanından arsa alanlara, konut ve işletme binası yapımını desteklemek üzere Bakanlıkça belirlenecek miktarda kredi desteği sağlanabilir. b)Merkezi yerleşimi geliştirmek amacıyla nakil, toplulaştırma veya kanun kapsamında yapılacak köy geliştirme alanı uygulamalarında, otuz ve daha fazla sayıda ailenin kabul ve taahhüt etmeleri şartıyla, konut, tarım işletme binası, diğer bina ve tesisler ile birlikte Devlet eliyle yaptırılarak borçlandırılabilirler.

46 c)Konut ve tarım işletmesi binasının Devlet eliyle yapılmasının kabul edilmemesi veya otuzdan daha az sayıda ailece kabul edilmesi halinde, en az beş aile olmak şartıyla, konut ve tarım işletmesi binası yapımı için ayrı ayrı olmak üzere, Bakan onayı ile belirlenecek miktarda kredi açılabilir.

47 d)İnşaat seviyesine göre kullandırılacak kredi dilimleri, Bakanlığın talimatı ile belirlenir.
e) Konut, tarım işletmesi bina ve tesisleri kredisi, planına ve projesine uyulacağı taahhüt edilmek ve kontrollü kullandırılmak üzere yapılır.

48 Fiziksel Yerleşim Düzenlenmesi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar:
1-Eski yerleşim yerindeki yapılarını yıkıp boşaltmayı noter tasdikli belge ile taahhüt edenlerden; muhtarlıkça ikamet belgesi verilen ve köyün bağlı olduğu Valilik veya Kaymakamlıkça yaptırılacak incelemeler sonucu ikamet etme amacıyla en az 1 yıldan beri kendisi veya aile fertleri köyde yerleşik olarak yaşayan ve aile olarak kabul edilenler hak sahibi olabilecek iken;

49 -Aynı aileye mensup olup köyde ikamet etmeyen ve ikamet adresleri köyde olmayıp bulundukları yerde olan aile temsilcisi veya aile bireylerinin hak sahibi olmaya çalıştıkları görülmektedir. -Eski yerleşim yerindeki yapılarını yıkıp boşaltmayı noter tasdikli belge ile taahhüt etmelerine rağmen, yıkmayarak oturmaya devam eden ailelere sıklıkla rastlanmaktadır.

50 TEŞEKKÜR EDERİZ. Fethi ÇALGIN – Başmüfettiş İbrahim YILMAZ – Müfettiş


"Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirlere Doğru" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları