Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiye Örnek Bilirkişi Raporu İncelemesi Av. Ayça ÖZDOĞAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiye Örnek Bilirkişi Raporu İncelemesi Av. Ayça ÖZDOĞAN."— Sunum transkripti:

1 Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiye Örnek Bilirkişi Raporu İncelemesi Av. Ayça ÖZDOĞAN

2 Dosya Bilgileri Tarafların Evlilik Tarihi: 30.01.2000 Boşanma Dava Tarihi: 06.02.2006

3 Taraflara Ait Malvarlıkları Davalı adına kayıtlı taşınmaz (12.04.2004) Ziynetler Menkul eşyalar (2002 sonrası) Davacı adına kayıtlı taşınmaz (21.05.2002) Davacı adına kayıtlı araç (19.11.2004)

4 Talep ve İddialar Davacının Talep ve İddiaları  Davalı adına kayıtlı eve ödemelerin müştereken yapıldığı, ödemelerde borç ve ziynetlerin kullanıldığı  Aile konutu şerhi talebi  Taşınmaza ilişkin diğer talepler ?  Menkul mallar ve ziynet eşyaları

5 Davalı-Karşı Davacının Talepleri Davacıya ait taşınmaza katkı nedeni ile tazminat ? Taşınmaz malların kendisine iadesi veya tazminat ?

6 Taraflara Uygulanacak Mal Rejiminin Tespiti Yürürlük Kanunu m. 10 hükmüne göre taraflar arasında, evlilik tarihinden kanunun yürürlük tarihi olan 01.01.2002 tarihine kadar 743 sayılı eski Medeni Kanun’un yasal mal rejimi olan MAL AYRILIĞI REJİMİ, 01.01.2002 tarihinden, boşanma dava tarihine kadar ise yasal mal rejimi olan EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ uygulanacaktır.

7 Aile Konutu Şerhi Talebi Aile konutu şerhi verilmesi ancak evlilik devam ettiği müddetçe mümkündür. Taraflar arasındaki evlilik akdi sona ermiştir. Mahkemece yapılacak işlem taşınmazın evlilik birliği sırasında eşlerin birlikte yaşadıkları konut olduğunun tespitidir. Evlilik sona erdiğinden taşınmazın tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması usul ve yasaya aykırıdır.

8 Değer Artış Payı Talebi Değer Artış Payı Alacağının Belirlenmesinde Esas Alınacak Formül Katkı Oranı=Yapılan Katkı Değeri/Katkı yapılan malın katkı tarihindeki değeri Değer Artış Payı=Taşınmazın tasfiye tarihindeki sürüm değeri x katkı oranı Bu formüle uygulayacağımız değerlerin tespiti açısından dosyaya baktığımızda, davacının yapılan katkı değeri olarak iddiası, ziynet eşyaları ve borç olarak aldığı 10.000 TL ile davacının annesi tarafından ödendiği iddia edilen 5.000 TL’dir. Bu iddiaların ispatlanıp ispatlanamadığının takdiri Sayın Mahkemede olduğundan hesabımız olasılıklı olarak yapılmıştır.

9 Değer Artış Payı Hesabı Ziynet eşyaları ve borç olarak toplam 10.000 TL’nin evin alımında kullanıldığının kabulü halinde: Katkı Oranı=10.000 /55.000 Katkı Oranı= %18 (yaklaşık) Değer Artış Payı=170.000 x %18 Değer artış Payı=30.600 TL Davacının annesi tarafından evin 5.000 TL’lik ödemesinin yapıldığının kabulü halinde: Katkı Oranı=5.000 /55.000 Katkı Oranı= %9 (yaklaşık) Değer Artış Payı=170.000 x %9 Değer Artış Payı=15.300 TL Her iki katkının da yapıldığı kabul edildiği takdirde, Katkı Payı= 30.600+15.300 Katkı Payı=45.900 TL

10 Davacının Katılma Alacağı Hesabı (EM+DAPA) DAVACININ KATILMA ALACAĞI = ---------------------- 2 Davacının Değer Artış Payı Alacağının 30.600 TL kabul edilmesi halinde, 170.000 + 30.600 Katılma Alacağı = --------------------------------- 2 Katılma Alacağı = 100.300 TL

11 Davalı-Karşı Davacının Değer Artış Payı Hesabı 29.04.2009 tarihli bilirkişi raporunda davalının yaptırdığını beyan ettiği işlerin tespit tarihi itibariyle değeri 12.500 TL olarak tespit edilmiştir. Davalı (karşı davacı)nın, karşı dava konusu taşınmaza katkıda bulunup bulunmadığının takdiri Sayın Mahkemede’dir. Ancak davalı(karşı davacı)nın katkıda bulunduğu kabul edildiği takdirde yapılan katkının, katkı yapıldığı tarih itibariyle katkı miktarının tespit edilmesi gerekmektedir.

12 Taşınmazın Rayiç Değeri ile Tasfiyeye Girmemesi Yönündeki Davalı İddiası Dava konusu taşınmaz edinilmiş maldır ve kanun gereği tasfiye sırasında mevcut edinilmiş mallar, tasfiye anındaki sürüm değeri ile hesapta dikkate alınır.

13 Taşınmaza Ait Ödemelerin Fiili Ayrılık Döneminde Yapıldığı Yönündeki Davalı İddiası Katılma alacağına ilişkin artık değer hesaplamasında edinilmiş mallara ilişkin borçlar pasif arasında yer alacaktır. Ancak önemli olan tarafların fiili ayrılık döneminde ödemelerin yapılıp yapılmadığı değil, taraflar arasında mal rejiminin sona erdiği 06.02.2006 tarihi itibariyle taşınmazın borcunun bulunup bulunmadığıdır.

14 Ziynetler Ziynet alacağı açısından davacı kadın öncelikle dava konusu ziynet eşyalarının varlığını kanıtlamalıdır. Ziynet alacağında davacı kadının ziynet eşyalarının varlığını ispatlamış olması yeterli olmayıp bu altınların kendisinde olmadığını da kanıtlamalıdır. Yargıtayın düzenli içtihatlarında da belirtildiği üzere ziynet eşyalarının götürülmesine engel olunduğu veya zorla elinden alındığını ispat yükü kadındadır.

15 Menkul Eşyalar Aidiyeti belirlenemeyen/kanıtlanamayan mala paylı mülkiyet karinesi uygulanır. T.M.K. md. 222 f.2 hükmüne göre eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır.


"Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiye Örnek Bilirkişi Raporu İncelemesi Av. Ayça ÖZDOĞAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları