Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yazılım Projeleri Yönetimi 4. Bölüm – Projenin Planlanması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yazılım Projeleri Yönetimi 4. Bölüm – Projenin Planlanması"— Sunum transkripti:

1 Yazılım Projeleri Yönetimi 4. Bölüm – Projenin Planlanması 1oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr

2 Özet  Planlamanın önemi  Planlama araçları  Proje Planlama Toplantıları  Proje Tanımlama Belgesinin yazılması  İ ş Alt Bölümleme A ğ acının oluşturulması  Kestirme  Proje a ğ ı şemasının oluşturulması  Proje a ğ ı şemasının çözümlenmesi  Kaynakları seviyelendirmek  İ ş paketlerinin yazılması  Etkin bir proje planının yazılması 2oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr

3 Acı Eğrisi oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr3 İ yi planlama Köt ü Planlama Acı Zaman 18-36%

4 Planlamanın Önemi oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr4  Planlama belirsizli ğ i azaltır  Planlama anlaşılırlı ğ ı arttırır  Planlama etkinli ğ i arttırır

5 Planlama İçin Yazılım Kullanmak oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr5  Kullanılmalı  Büyük projelerde  Takımlar birbirlerinden ayrı çalışıyorlarsa  Hizmet sa ğ layıcılar ve alt yüklenicilerle yo ğ un çalışılıyorsa  Kullanılmamalı: Katma de ğ eri olmayan iş yükünü arttırır  Küçük projelerde  Kısa süreli arttırımlarla ilerleyen projelerde  Kapsam ve gereksinimlerde sık de ğ işim oluyorsa

6 Proje Planlama Araçları oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr6  Yapışkanlı, renkli not ka ğ ıtları  Renkli kalemler  Büyükçe bir yazı tahtası  “...3 yıllık, 5 milyon dolarlık projeyi sadece bu araçları kullanarak başarılı bir şekilde, 9 ay erken ve bütçenin altında tamamladım...” Robert K. Wysocki Effective Project Management, 5th Ed.

7 Yapışkanlı Not Kağıtlarının Kullanımı oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr7  Görev No (id)  Biricik görev adı  Görev süresi  Görev için gerekli iş gücü  Kaynak gereksinimleri  Görev yöneticisi  ES (en erken başlama zamanı), EF (en erken birtirme zamanı), LS (en geç başlama zamanı), and LF (en geç bitirme zamanı) gibi hesaplanan de ğ erler  Kritik yol

8 Yapışkanlı Not Kağıtları oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr8  Renklere anlamlar yüklenebilir  Görevin türü (örn: kritik görev)  İ ş parçasının türü (örn: tasarım, kodlama, test...)  Gerektirdi ğ i yetenekler (örn: herhangi birinin yapabilece ğ i, özel bilgi gerektiren...)

9 Renkli Kalemler oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr9  Görevler arası ba ğ ımlılıkların işaretlenmesi  Kritik yolun belirlenmesi

10 Tahta 10oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr  Proje Tasla ğ ı *  İ ş Alt Bölümleme A ğ acı *  Ba ğ ımlılıklar şeması *  İ lk proje takvimi  Son proje takvimi *  Kaynak planı *  Ele alınması gereken konular listesi *  Güncellenen proje takvimi * * ile işaretlenenlerin sürekli güncellenmeli!

11 Planlama Ne Kadar Sürmeli? oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr11  Çok küçük projeler< ½ gün  Küçük projeler< 1 gün  Orta boy projeler2 gün  Büyük projeler3-4 gün  Çok büyük projeler???

12 Proje Planlama Toplantısı oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr12  Konuyu netleştirmek için Proje Tasla ğ ının üzerinden geçilir  İ ş Alt Bölümleme A ğ acı oluşturulur  Süre ve kaynak kestirimleri yapılır  Proje a ğ ı şeması oluşturulur  Kritik yol belirlenir  Projenin tamamlanma tarihi gözden geçirilir ve onaylanır  Kaynak planlaması son haline getirilir  Proje planı üzerinde uzlaşılır

13 Proje Planlama Toplantısını Planlamak oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr13  Katılımcılar  Sa ğ lanacak Olanaklar  Gerekli araç gereçler  Gündem  Çıktılar  Proje önerisi

14 Katılımcılar oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr14  Toplantıyı düzenleyip yönetecek kişi  Proje yöneticisi  Başka bir proje yöneticisi  Proje yönetimi danışmanı  Planlamaya ilişkin kararları anında kayda geçirecek kişi  Projenin ekibi  Müşteri temsilcisi  Kaynak yöneticileri  Proje şampiyonu ( bir ürün geliştirme planını kendisine amaç edinen ve hedefine ulaşması için şirkette her türlü zorlu ğ a katlanan üst kademe yöneticisi )

15 Sağlanacak Olanaklar ve Araçlar oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr15  Olanaklar  Rahatlık  Kesilmelerden (telefon, ça ğ rı vs..) uzak  Tahtalar ya da ka ğ ıt yapıştırılarak kullanılabilecek boş duvarlar  Araçlar  Masa, sandalye, ka ğ ıt, kalem....  Tahta  Projeksiyon cihazı

16 Gündem oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr16  1. Oturum  Tatmin koşulları belirlenir  Gereksinim Alt Bölümleme A ğ acı oluşturulur  2. Oturum  Proje Tasla ğ ı Belgesi yazılır  3. Oturum  Bütün planlama ekibi birinci seviye İ ş Bölümleme Alt A ğ acını oluşturur  Konular ekipteki uzmanlarca ayrıntılı bir şekilde çözümlenir  Etkinlik süreleri ve kaynak gereksinimleri kestirilir  Proje a ğ ı şeması oluşturulur  Kritik yol belirlenir  Proje tamamlanma tarihi gözden geçirilir ve onaylanır  Kaynak takvimi son haline getirilir  Proje planı üzerinde uzlaşılır

17 Çıktılar oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr17  Proje Tanımlama Belgesi  Proje Tasla ğ ı Belgesindeki ile aynı 5 bölüm  Proje ekibinin gözünden, projenin daha ayrıntılı bir tanımı  Birkaç sayfa uzunlu ğ unda  Amaç proje ekibindeki herkesin proje ile ilgili aynı şeyleri anladı ğ ından emin olmak  İ ş Alt Bölümleme A ğ acı  Görev süreleri kestirimleri  Kaynak Kestirimleri  Proje a ğ ı takvimi  Görev takvimi  Kaynakların belirlenmesi  Proje defteri

18 Proje Önerisi ( Project Proposal ) oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr18  Arka plan bilgisi  Amaç  Benimsenecek yaklaşımın özeti  İ şin ayrıntılı ifadesi  Zaman ve maliyet  Ekler

19 İş Alt Bölümleme Ağacı oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr19 Müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla yapılması gereken bütün işlerin sıradüzensel bir tanımıdır

20 Sıradüzensel gösterim oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr20

21 İş Alt Bölümleme Ağacının Kullanımı oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr21  Fikirleri işleyebilecek bir araç olarak  İ şin nasıl tanımlanabilece ğ ini ve yönetilebilece ğ ini görsel olarak ifade eder  Mimari tasarım aracı olarak  Yapılacak işin ve her elemanının ne oldu ğ unu birbirleri ile olan ilişkisini gösterir  Planlama aracı olarak  Yürütülecek etkinlikleri ve bunların hangi sırada yapılması gerekti ğ ini gösterir  Kestirimler en alt düzeydeki etkinlikler için yapılır  Proje durumunu raporlama aracı olarak  Tamamlanan etkinlikler renklendirildi ğ inde durum görülebilir

22 İş Alt Bölümleme Ağacının Oluşturulması oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr22  Yukarıdan aşa ğ ıya  Bütün takım  Alt takımlar  Aşa ğ ıdan yukarıya

23 İş Alt Bölümleme Ağacının Tamamlanması oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr23 Her bir etkinlik şunları sa ğ lamalı 1. Herhangi bir anda etkinli ğ in durumu ve ne zaman tamamlanaca ğ ı ölçülebilir mi? 2. Etkinlik sınırlı mı? Başlangıç ve bitiş olayları belli mi? 3. Etkinli ğ in bir çıktısı var mı? 4. Zaman ve maliyet kolayca kestirilebiliyor mu? 5. Etkinli ğ in süresi kabul edilebilir sınırlar içinde mi? (örn: 2 haftadan kısa) 6. Etkinlik ba ğ ımsız mı? Herhangi bir kesilme olmadan, bir girdi ya da bilgi beklemeden gerçekleştirilebilir mi?

24 İş Alt Bölümleme Ağacının Tamamlanması oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr24 7. Kriter!  Müşteri İ ş Alt Bölümleme A ğ acı oluşturulurken işin içine pek girmedi!  Rahatsızsınız! Kapsamla ilgili de ğ işiklik endişesi/beklentisi var!  İ ş alt bölümleme a ğ acı (gerçekte) tamam de ğ il!  Uygun bir PYYD seçilmeli

25 Tamamlanma ile İlgili İstisnalar oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr25 6 (7) kriterin sa ğ lanması her zaman gerekmeyebilir:  Tamamlanma kriterleri sa ğ lanmadan durmak  Örn senaryo: 100 birim iş yapılacak. Her birim 1 günlük. Çalışma süresi olarak 10 gün belirlenmiş.  Kriterler sa ğ landıktan sonra da ayrıştırmaya devam etmek  Kısa süreli projeler  Yüksek risk taşıyan etkinlikler  Süre kestirimleri arasında büyük fark olan etkinlikler

26 İş Alt Bölümleme Ağacı Tamamlandığında oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr26 Project goal and solution Requirement 1 Function 1.1 Feature 1.2.1.1 Feature n.3.1 Sub-function 1.2.3 Requirement n Function 1.2 Function 1.3 Function n.1 Function n.2 Function n.3 Sub-function 1.2.2 Sub-function 1.2.1 Feature n.3.2 Feature n.3.3 Feature n.3.4 Feature 1.2.1.2 Feature 1.2.1.3 Feature 1.2.1.4 Activity 1.2.1.1.1 Task 1.2.1.1.3.3 Activity 1.2.1.1.2 Activity 1.2.1.1.3 Task 1.2.1.1.3.2 Task 1.2.1.1.3.1 Activity n.3.4.1 Task n.3.4.3.3 Activity n.3.4.2 Activity n.3.4.3 Task n.3.4.3.2 Task n.3.4.3.1 RBSWBS

27 İş Alt Bölümleme Ağacı Oluşturma oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr27  İ sim Tabanlı Yaklaşımlar  Proje çıktılarını bileşenler olarak düşünür  Fiziksel Bileşenler (örn: bisikletin iskeleti, frenler, dişliler, pedallar..)  İ şlevsel Bileşenler (örn: bisikletin vites sistemi, fren sistemi..)  Gereksinim Alt Bölümleme A ğ acını kullanır  PMI önerisi  Eylem Tabanlı Yaklaşımlar  Çıktıyı üretmek için gerekli eylemleri temel alır  Tasarla, oluştur, sına, gerçekleştir (metodoloji çerçevesinde)  Amaçlar (üst yönetime rapor vermek)  Bir önceki PMBOK’taki PMI önerisi  İ ş alt bölümleme a ğ acının en alt seviyesi her zaman eylemler olarak ifade edilir!  Kurumsal Yaklaşımlar  Co ğ rafi konulara göre  Birim/Bölümlere göre  İ ş süreçlerine göre

28 İş Alt Bölümleme Ağacının İfade Edilmesi oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr28 Şematik Gösterim

29 İş Alt Bölümleme Ağacının İfade Edilmesi oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr29 Yazılı Gösterim 1.SITE PREPARATION 1.1.Layout 1.2.Grading 1.3.Excavation 2.FOUNDATION 2.1.Erect Forms 2.2.Pour Concrete 2.3.Remove Forms 3.FRAMING 3.1.Floor Joists 3.1.1.Install first floor joists 3.1.2.Install second floor joists 3.2.Sub-flooring 3.2.1.Install first floor sub-flooring 3.2.2.Install second floor sub-flooring 3.3.Stud Walls 3.3.1.Erect first floor stud walls 3.3.2.Erect second floor stud walls 3.4.Frame the roof

30 İş Alt Bölümleme Ağacının İfade Edilmesi oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr30  Şelale Modeli ile gösterim

31 Kestirim oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr31 Geçen süre (duration) – Çalışma süresi (labor)

32 Ne Zaman Neyi Kestirmeliyiz? oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr32  Takvimi hazırlamak, projenin ne zaman bitece ğ ini belirlemek için süre (duration) kestirilmeli  Bütçe hesaplanırken iş gücü (labor) kestirilmeli

33 Kaynak – Süre İlişkisi oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr33 1. Sandalyeyi kaldır 2. Kapıya taşı 3. Sandalyeyi yere koy 4. Kapıyı aç 5. Sandalyeyi çıkartmak için kapıyı ayağınla açık tut 6. Sandalyeyi dışarı çıkar 7. Sandalyeyi koridora koy Süre # ekipteki kişi sayısı 12341234

34 Kaynak – Süre İlişkisi oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr34 1. Kırılma noktası: daha fazla kaynak, süreyi uzatır! 2. Kaynak eklenince azalan süre ilişkisi do ğ rusal de ğ ildir! 3. İ ş yapma alışkanlıkları de ğ işken olabilir, birbirlerine engel olmaya, hata yapmaya başlayabilirler! 4. Bazı işler bölümlenebilir ve paralelleştirilebilir. Yazılım projesinde kaynakları koordine etmek gerekir!

35 Kestirilen Sürede Sapma oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr35  Farklı yetenek seviyeleri  Beklenmedik olaylar  Çalışma zamanının etkinli ğ i  Hatalar ve yanlış anlamalar  Genel nedenler

36 Süre Kestirimi oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr36  Benzer etkinliklerin kullanılması  Önceki işlerden edinilen bilgi  Uzman önerisi  Delphi tekni ğ i  3-nokta tekni ğ i  Geniş-Bant Delphi Tekni ğ i

37 Delphi Tekniği oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr37 İ lk Geçiş İ kinci Geçiş Üçüncü Geçiş

38 3 Nokta Tekniği  a = en iyi durum kestirimi  m = en olası kestirim  b = en kötü durum kestirimi  E = kestirim  SD = standart sapma  Proje yöneticisi;  İ ş Alt Bölümleme Yapısını oluşturarak iş parçalarını belirler  Her görev için E g ve SD g ’yi hesaplar  Projenin tamamı için E’yi hesaplar: E p = ∑ E g  Projenin tamamı için SD’yi hesaplar: SD p = √ ∑ (SD g ) 2  Hesaplanan de ğ erlerin güvenilirli ğ i;  E için yaklaşık %50  E + SD için yaklaşık %70  E + 2 * SD için yaklaşık %95  E + 3 * SD için yaklaşık 99.5% E = (a + (4*m) + b) / 6 SD = (b - a)/6 38oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr

39 Geniş-Bant Delphi Tekniği oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr39  Delphi + 3 Nokta  Delphi tekni ğ i ile en iyi, en olası ve en kötü durum kestirimleri bulunur  Bu kestirimler 3 Nokta tekni ğ inde kullanılır

40 Kaynak Kestirimi oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr40  İ nsan: Genellikle en büyük kaynak gereksinimi  Olanaklar: Örn: Toplantı odası, sunum olanakları  Araçlar, donanımlar: Örn: Projektör  Para: Örn: Seyahat, yemek, ekipçe etkinlikler

41 İnsan Kaynağı Kestirimi oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr41  Yetenek / gereksinim matrisleri  Yetenek kategorileri  Kurumdaki yeteneklerin standartlaştırılması  Yetenek seviyeleri  Var/yok yerine derecelendirme etkinlikler yetenekler GEREKS İ N İ M MATR İ S İ yetenekler insanlar YETENEK MATR İ S İ etkinlikler İ Ş ATAMA MATR İ S İ

42 İnsan Kaynağı Kestirimi oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr42  Kaynak Alt Bölümleme A ğ acı

43 Maliyet Kestirimi oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr43  Birim fiyat belli, kaynak ve süre gereksinimleri kestirilmiş  Benzer bir projenin maliyetine bakılabilir  Alan uzmanlarının danışmanlı ğ ı alınabilir  3 tür kestirim sırayla uygulanır:  Büyüklük sırası kestirimi: Proje ile ilgili çok az ayrıntının bilindi ğ i, kestirimin yeni başladı ğ ı aşamadaki kaba kestirimdir. 0.25m < k1 < 1.25m  Bütçe kestirimi: Proje planlaması sırasında, etkinlikler belli oldu ğ unda yapılan kestirimdir. 0.75k2 < k1 < 1.10k2  Tam kestirim: Projenin geri kalan kısmında kullanılan kestirimdir. Projede ilerleyip bilgi arttıkça sık sık tekrarlanır. 0.9k2 < k3 < 1.05k2

44 Maliyet Kestirimi oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr44  Maliyet Bütçesi  İ ş Alt Bölümleme A ğ acındaki görevler için kaynaklar * saat * (saatlik maliyet)  Kestirimdir! Ancak detaylıdır.  Maliyet Denetimi  Haftalık raporlar  Kestirim ile gerçekleşenin karşılaştırılması (%10’luk sapma kabul edilebilir. Ancak artma e ğ ilimi varsa önlem alınmalı!)

45 Proje Ağı Şemasının Oluşturulması oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr45  Proje A ğ ı Şeması projedeki işlerin yapılış sırasını gösteren bir resimdir  Yapılacak işler ve süreleri belli  Hangi sırada yapılacaklarını belirlemek gerekiyor  Proje için şematik bir gösterim hazırlamak  Her görevin en erken ne zaman başlayabilece ğ i  Projenin beklenen en erken tamamlanma zamanı

46 Proje Takviminin Hazırlanması oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr46 1. Gantt Çizgesi  Artılar  Basittir  Basit, kısa süreli projelerde başarılıdır  Eksiler  Basit oldu ğ u için ayrıntı içermez. Sıralama bilgisini gizler  Projenin olası en kısa sürede mi bitti ğ ini, kaynakların olası en etkin şekilde mi kullanıldı ğ ı gibi bilgileri göstermez Tasarla Gerçekleştir Sına Yükle Zaman

47 Proje Takviminin Hazırlanması oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr47 2. A ğ Şeması  Artılar  Projenin akışını sıralı olarak gösterir  Ayrıntılı bilgi içerir.  Proje takvimini hazırlama ve kaynak yönetiminde çözümleme aracı olarak kullanılabilir  Projenin tamamlanabilece ğ i en erken zamanı hesaplamada kullanılabilir  Planlamada, uygulamada ve denetimde kullanılabilir  Eksiler  Karmaşıktır. Hazırlamak zaman alıcı olabilir  Kendi gösterim dili nedeniyle ö ğ renme maliyeti vardır

48 Ağ Şemasının Hazırlanması oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr48 1. Ok Üzerinde Görev (Task On the Arrow – TOA) Gösterimi  Dü ğ ümler sıralı olmalı ve sıra korunmalıdır  Hayalet dü ğ ümler ortaya çıkabilir!  Sadece en basit ba ğ ımlılıklar için kullanılabilir  Artık pek kullanılmamaktadır

49 Ağ Şemasının Hazırlanması oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr49 1. Dü ğ üm Üzerinde Görev (Task On the Node – TON) ya da Öncelik Sırası Çizgesi Gösterimi  Projedeki her görev için bir dü ğ üm olmalıdır  Dü ğ üm üzerine görevin zamanla ilgili nitelikleri yazılır

50 Görev Düğümü oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr50  E: Beklenen süre  ES: En erken başlama  EF: En erken bitme  LS: En geç başlama  LF: En geç bitme  ID: Görev id  Slack: Sonraki görevi ya da Proje bitiş zamanını etkilemeyecek şekilde kullanılabilecek süre, fazladan süre ES EID LS LF EF SLACK

51 Bazı Kurallar oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr51  Şema soldan sa ğ a okunur  Başlangıç ve bitiş görevleri hariç bütün görevlerin en az bir öncülü ve ardılı olmalıdır  Bir görev öncülleri tamamlandı ğ ında başlar

52 Bağımlılıklar oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr52  FS: A bitince B başlayabilir  FF: A bitince B bitebilir  SS: A başlayınca B başlayabilir  SF: A başlayınca B bitebilir AB A B A B BA

53 Bağımlılık Kısıtları oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr53  Görevler arası ba ğ ımlılıklar, bazı kısıtların sonucudur  Teknik kısıtlar  Bir görev di ğ erinin çıktısına gereksinim duyuyordur  Basit oldu ğ u için a ğ şeması ilk oluşturulurken kullanılmasında fayda vardır  Proje FS ba ğ ımlılıklarla zamanında tamamlanabiliyorsa, şemanın daha fazla karmaşıklaştırılmasına (ba ğ ımlılıkların de ğ iştirilmesine) gerek yoktur  Yönetimsel kısıtlar  Proje içi kısıtlar  Tarih kısıtları  Aralık de ğ işkeninin kullanılması

54 İlk Proje Şemasının Oluşturulması oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr54  İ leriye do ğ ru geçiş – Erken Takvim  Soldan sa ğ a (başlangıçtan bitişe)  ES ve EF hesaplanır  ES + süre – 1 = EF  Geriye do ğ ru geçiş – Geç Takvim  Sa ğ dan sola (bitişten başlangıca)  LS ve LF hesaplanır  LF – süre + 1 = LS  İ ki takvimin birleşimi şunları verir:  Projenin takviminde tamamlanması için gerekli zaman aralı ğ ını  Proje tamamlanma zamanını belirleyen görevlerin sırasını (kritik yol)

55 İleriye Doğru Geçiş – Erken Takvim oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr55

56 Geriye Doğru Geçiş – Geç Takvim oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr56

57 Kritik Yol oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr57  Projenin zamanında tamamlanabilmesi için mutlaka takvimine uygun olarak tamamlanması gereken görevlerin oluşturdu ğ u sıradır  En uzun süreli yoldur 4 5 8

58 Fazladan Süre ( Slack ) oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr58  Fazladan süre = LF - EF

59 Fazladan Süre ( Slack ) oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr59  Toplam fazladan süre  Projenin erken takvimini de ğ iştirmeden, görevin gecikebilece ğ i süre  Serbest fazladan süre  Görevin, kendisinden sonraki görevlerin erken takvimini etkilemeden gecikebilece ğ i süre Projeyi kurtarmak için fazladan süreyi kullanmaya kalmayın!

60 İlk Proje Şemasının Gözden Geçirilmesi oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr60  Proje tamamlanma tarihi istenen tarihi karşılıyorsa sorun yok  Proje tamamlanma tarihi istenen tarihi geçiyorsa, projeyi takvime uydurmak gerek!  Proje tamamlanma tarihi  Yeni takvimde kaynakların erişilebilir oluşu

61 Takvimi Sıkıştırma Teknikleri oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr61  Nelere bakmalı?  Kritik yol görevlerine (ama başlangıçtakilere de ğ il)  Bölümlenebilir görevlere  Süresi uzun olan görevlere  FS ba ğ ımlılıkları SS ile de ğ iştirmek  Ekip üyelerini daha yetenekli birileriyle de ğ iştirmek  Kaynak eklemek  Kritik yolda olmayan görevlere ayrılan kaynaklardan almak  Di ğ er projelerden almak  Nereye?  Kritik yoldaki görevlere  Yüksek riskli görevlere  Süre kestirimindeki farklar büyük olan görevlere

62 Takvim Sıkıştırma oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr62

63 Yönetim Rezervi oguz.aslanturk@cs.hacettepe.edu.tr63  Eklinliklere tampon zaman koyulmamalı!  Toplam çalışma saatlerinin %5-%10’u kadar bir süre  Projedeki son etkinlik olarak tanımlanmalı  Beklenmeyen durumlar için ayrılır  Görünür yapılıp yönetilmeli


"Yazılım Projeleri Yönetimi 4. Bölüm – Projenin Planlanması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları