Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ş İ KAYET VE İ NCELEME SÜREC İ 2010. İ lgili düzenlemeler İ lgili düzenlemeler  4734 sayılı Kanunun 53, 54, 55 ve 56. madde hükümleri  İ halelere Yönelik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ş İ KAYET VE İ NCELEME SÜREC İ 2010. İ lgili düzenlemeler İ lgili düzenlemeler  4734 sayılı Kanunun 53, 54, 55 ve 56. madde hükümleri  İ halelere Yönelik."— Sunum transkripti:

1 Ş İ KAYET VE İ NCELEME SÜREC İ 2010

2 İ lgili düzenlemeler İ lgili düzenlemeler  4734 sayılı Kanunun 53, 54, 55 ve 56. madde hükümleri  İ halelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik  İ halelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebli ğ

3 Şikayet/itirazen şikayet  4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin olarak, aday, istekli veya istekli olabileceklerin, önce idareye şikayet, daha sonra da Kamu İ hale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri şeklinde iki aşamalı inceleme sistemi öngörülmüştür.  Şikayet ve itirazen şikayet, dava açılması öncesi kullanılması gereken zorunlu bir başvuru yoludur.

4 İ hale süreci (Yön 3.md)  İ hale yetkilisince ihale onayı verildi ğ i tarihten itibaren başlayan; sözleşmenin ihale yetkilisi ve yüklenici taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tesciliyle, notere onay ve tescil gerekmeyen hallerde taraflarca sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreci ifade eder. (çerçeve anlaşmalarda anlaşmanın)  Bu sürecin dışında kalan işlemlere yönelik veya sözleşme imzalandıktan sonra yapılan başvurular, idarece veya Kamu İ hale Kurumu tarafından incelenemez.

5 İ dari başvuru yolları (Yön 3.md) İ dari başvuru yolları (Yön 3.md)  İ halelere yönelik başvuru yolları Şikayet ve itirazen şikayettir.  Şikayet İ hale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılı ğ ı iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurulardır.

6 İ dari Başvuru Yolları (Yön 3.md)  İ tirazen şikayet ise;  a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması halinde,  b) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından herhangi bir nedenle alınan ihalenin iptali kararına karşı,  c) İ tirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından verilen ihalenin iptali kararına karşı,  Kuruma yapılan başvurudur.

7 Başvuru Ehliyeti (Kanun 4. md )  İ hale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara u ğ radı ğ ını veya zarara u ğ ramasının muhtemel oldu ğ unu iddia eden;  Aday : Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimler,  İ stekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler,  İ stekli olabilecekler, İ hale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimler

8 Başvuru Ehliyeti (Yön 5.md) Başvuru Ehliyeti (Yön 5.md)  İ stekli olabilecekler;  1- Ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi,  2- Ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler  3-Bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında başvuruda bulunabilir.  İ lana yönelik başvuruda bulunabilmek için de istekli olabilecek sıfatını kazanmak zorunlu oldu ğ undan, bu kapsamda dokümanın satın alınması gerekti ğ i hususuna dikkat edilmelidir.

9 Başvuru Ehliyeti (Yön 5.md)  Adaylar;  1- Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, de ğ erlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler;  2- Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise ayrıca kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında başvuruda bulunabilir.

10 Başvuru Ehliyeti (Yön 5.md) Başvuru Ehliyeti (Yön 5.md)  İ stekliler; Y eterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, de ğ erlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir.  Dernek, sendika, meslek kuruluşları gibi sivil toplum kuruluşları üyelerinin çıkarlarını korumak için ihale sürecine ilişkin işlem veya eylemlerle ilgili olarak şikayet yoluna başvuramazlar.

11 Başvuru Süreleri (Yön 6.md) Başvuru Süreleri (Yön 6.md) İ dareye şikayet süresi;  İ dareye şikayet süresi 5812 SK de ğ işiklikten önce 15 gündü.  İ dareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldı ğ ı veya farkına varılmış olması gerekti ğ i tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda 5 gün,  Di ğ er hallerde 10 gündür.

12 Başvuru Süreleri (Yön 6.md)  İ lan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının başvuru veya teklif sunulmadan önce ihale veya son başvuru tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur. ( Ör; ihale tarihi Pazartesi ise bir önceki Salı günü)  İ lana veya dokümana karşı şikayet başvurusunda bulunulduktan sonra ihaleye teklif verilmiş olması Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasını engellemez.  Kuruma itirazen şikayet süresi;  Şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda 5 gün,  di ğ er hallerde 10 gündür.

13 Sürelerle ilgili genel esaslar  Süreler;  ilana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini, düzeltme ilanı yapılan hallerde düzeltme ilanının yayımlandı ğ ı tarihi, gazetelerde veya bültende birden fazla yayımlanan ilanlar arasında çelişki olması halinde son ilan tarihini,  Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındı ğ ı tarihi,  Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındı ğ ı tarihi,  Zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildi ğ i tarihi,

14 Sürelerle ilgili genel esaslar  İ darenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldı ğ ı yahut farkına varılmış olması gerekti ğ i tarihi, (Örne ğ in kesinleşen ihale kararının tebli ğ inden itibaren)  Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildi ğ i veya bildirilmiş sayıldı ğ ı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,  İ halenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildi ğ i veya bildirilmiş sayıldı ğ ı tarihi, İ zleyen günden itibaren başlar.

15 Sürelerle ilgili genel esaslar (Yön 18.md) Sürelerle ilgili genel esaslar (Yön 18.md)  İ hale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda 5 gün,  Di ğ er hallerde 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamayaca ğ ından,  bu sürelere uyulmadan sözleşmenin imzalanmış olması,  şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasına engel teşkil etmez.

16 Başvuruların Şekil Unsurları Başvuruların Şekil Unsurları  5812 S.K de ğ işiklikten önce Yönetmelikte yer verilen bu kurallar Kanuna taşınmıştır.  Şikayet başvurularının taşıması gereken şekil unsurları Kanunun 54 üncü maddesi ile Yönetmeli ğ in 8 inci maddesinde sayılmıştır.

17 Başvuruların Şekil Unsurları (Yön 8.md) İ dareye başvuru dilekçesinde; 1-Başvuru sahibinin ve varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı, adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarası ile imzası, 2- İ haleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası, 3-Başvuru konusunun farkına varıldı ğ ı veya bildirildi ğ i tarih, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandı ğ ı deliller belirtilmelidir. ( İ lana yönelik başvurularda ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun farkına varıldı ğ ı veya bildirildi ğ i tarih olarak belirtilir)

18 Başvuruların Şekil Unsurları (Yön 8.md; Tebli ğ 5.md)  İ dareye başvuru dilekçesinde;  Ayrıca dilekçeye başvuruda bulunmaya yetkili olundu ğ una dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerekmektedir.  Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler sunulmamış olsa da başvurunun usulüne uygun oldu ğ u kabul edilir.

19 Başvuruların Şekil Unsurları (Yön 8.md; Tebli ğ 5.md)  Ortak girişim adına yapılacak şikayet veya itirazen şikayet başvurularının, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılması zorunludur.  Bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel orta ğ a temsil yetkisi verildi ğ ine ilişkin belgenin eklenmesi gerekir.

20 Başvuruların Şekil Unsurları (Yön 8.md; Tebli ğ 5.md)  Temsil yetkisine sahip olmayan özel ortak tarafından şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru süresinin sonuna kadar pilot/koordinatör orta ğ ın şikayete katılması veya özel orta ğ a temsil yetkisi vermesi gerekmektedir.

21 Başvuruların Şekil Unsurları (Yön 8/9 md; Tebli ğ 6/5 md.)  Dilekçe ekinde sunulması zorunlu belgelerin hiç sunulmaması veya eksiklik bulunması halinde, başvuru sahibine bildirim yapılmaz, ancak başvuru sahibi sürenin sonuna kadar eksiklikleri giderebilir.  Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye ve birden fazla ihaleye tek dilekçeyle şikayet başvurusunda bulunulamaz.

22 Başvuruların Yapılaca ğ ı Yerler (Yön 9.md)  Şikayet başvuruları ihaleyi yapan idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma elden veya posta yoluyla yapılmalıdır.  Başvuru dilekçesine eklenen bütün belgeler; belgelerin adları, sayfa sayıları, asıl/tasdikli/fotokopi vb. olduklarını gösteren iki nüsha dizi pusulası ile birlikte sunulur.  İ dare dizi pusulası ekindeki bilgi ve belgelerin dizi pusulasında belirtilen şekilde olup olmadı ğ ını kontrol eder.

23 Başvuruların Yapılaca ğ ı Yerler (Yön 9.md) Başvuruların Yapılaca ğ ı Yerler (Yön 9.md)  Belgelerin dizi pusulasında belirtilen şekilde olması halinde dizi pusulalarına; “ekler dizi pusulasında belirtilen şekildedir” şerhi düşülerek teslim alan idare görevlisi tarafından imzalanır ve bir nüshası başvuru sahibine geri verilir.  Posta yoluyla yapılan başvurularda dizi pusulasına eklerin dizi pusulasında belirtilen şekilde olup olmadı ğ ına ilişkin şerh düşülür.  Elden yapılan başvurularda başvuru sahibine kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı bir alındı belgesi verilir.

24 Başvuruların Yapılaca ğ ı Yerler (Yön 9.md) Başvuruların Yapılaca ğ ı Yerler (Yön 9.md)  Başvuruların idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre ihaleyi yapan idareye veya Kuruma gönderilmesi halinde, bu dilekçelerin ilgisine göre ihaleyi yapan idare veya Kurum kayıtlarına girdi ğ i tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.  Bu başvurularda, başvuru süresinin henüz dolmadı ğ ı hallerde dilekçedeki eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar giderilebilir.

25 İ dare tarafından inceleme (Yön 10.md)  İ dare tarafından yapılan inceleme sonucunda 10 gün içerisinde karar alınarak başvuru sonuçlandırılır.  Bu süre içinde idarece bir karar alınmaması durumunda başvuru zımnen reddedilmiş sayılır.  İ lan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.

26 İ dare tarafından inceleme İ dare tarafından inceleme (Yön 10.md; Tebli ğ 7.md)  İ dareye yapılan şikayet başvurusu üzerine inceleme 1- İ hale yetkilisince bizzat yapılabilir 2- İ hale yetkilisinin görevlendirece ğ i bir veya birden fazla raportör tarafından da yapılabilir. İ hale komisyonu üyeleri de raportör olarak görevlendirilebilir.

27 İ dare tarafından inceleme (Yön 11.md; Tebli ğ 7md.)  Şikayet üzerine alınacak kararlar;  1- İ hale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılı ğ ın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,  2- Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye u ğ ratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,  3- Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşmenin imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılı ğ ın tespit edilememesi hallerinde başvurunun reddine, karar verilir.

28 İ dare tarafından inceleme (Tebli ğ 7/6. md)  Şikayet üzerine dokümanda de ğ işiklik yapılması;  Dokümana yönelik şikayet başvurularında ihale veya son başvuru tarihine on günden daha fazla süre olan hallerde;  Dokümanda tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin bulundu ğ una karar verilmesi durumunda, zeyilname yapmak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanında gerekli de ğ işiklikler yapılır.  Bu durumda düzenlenen zeyilname ihale veya son başvuru gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını sa ğ layacak şekilde doküman satın alanların tamamına gönderilerek ihale sürecine devam edilir.

29 İ dare tarafından inceleme (Tebli ğ 7/6 md.)  Dokümana yönelik şikayet başvurularında ihale veya son başvuru tarihine on günden daha az süre kalan hallerde zeyilname yapılması durumunda;  Önce ihale tarihi ayrı bir zeyilname ile ertelenebilece ğ i gibi, dokümanda de ğ işiklik yapan zeyilname ile de ertelenebilir.  Birden fazla zeyilname yapılan hallerde, her zeyilname ihale veya son başvuru tarihinden on gün öncesinde doküman satın alanların tamamına bildirilir.

30 İ dare tarafından inceleme (Genel Tebli ğ 16.4.4.md;Yön 12.md)  Kısmi teklife açık olan ihalelere yönelik şikayet veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz.  Bu durumda, başvuruya konu edilmeyen di ğ er kısım/kalem veya gruplara ilişkin sözleşmeler imzalanabilecektir.  Kararlarda bulunacak hususlar yönetmeli ğ in 12 nci maddesinde belirtilmiştir.

31 Kararın tebli ğ i ve yapılacak işlemler (Yön 13.md; Tebli ğ 7/10. md)  Şikayet üzerine verilen nihai kararlar, karar tarihini izleyen 3 gün içinde, bütün aday ve istekli ve istekli olabileceklere bildirilir.  Başvuruların veya tekliflerin sunulması, de ğ erlendirilmesi ve ön yeterlik de ğ erlendirmesi veya ihalenin sonuçlandırılması işlemlerine karşı yapılacak şikayet başvurusu üzerine alınan karar istekli olabileceklere bildirilmez.

32 Kararın tebli ğ i ve yapılacak işlemler  İ lan veya dokümanda yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara karşı yapılan başvurularda isteklilerin yanında istekli olabileceklere de bildirim yapılır.  Son bildirim tarihinden itibaren 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

33 Kararın tebli ğ i ve yapılacak işlemler (Yön 13.md)  Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren süresi içinde (10 gün) Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise idare tarafından kararın gerektirdi ğ i işlemler yerine getirilir.  Sözleşme imzalanmadan önce K İ K’in web sayfasından itirazen şikayet başvurusu olup olmadı ğ ı ö ğ renilmelidir.  Şikayet başvurusu üzerine alınan kararın ihale komisyonunun yeniden karar vermesini gerektirmesi halinde, yeniden bir de ğ erlendirme yapılmak suretiyle bir karar alınır.

34 Kuruma itirazen şikayet başvurusu (Yön 14.md; Tebli ğ 8.md)  1- İ hale sürecinde yapılan şikayet başvuruları üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması,  2- Süresi içinde karar alınmaması halinde veya  3- Şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı do ğ rudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

35 Kuruma itirazen şikayet başvurusu (Yön 14 md.)  Aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini yeniden başlatmaz.  Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara u ğ radı ğ ını ya da zarara u ğ ramasının muhtemel oldu ğ unu iddia edenler idareye şikayet başvurusunda bulunmadan do ğ rudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

36 İ tirazen şikayet süresi (Tebli ğ 10.md) İ tirazen şikayet başvurusu;  1- İ hale sürecinde idareye yapılan şikayet başvuruları üzerine verilen kararların bildirimini izleyen tarihten  2- 10 günlük cevap verme süresi içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda bu sürenin bitiminden itibaren  10 gün içinde içinde  3- Şikayet veya itirazen şikayet üzerine ihalenin iptaline ilişkin olarak idare tarafından alınan kararlara karşı yapılacak başvurularda  5 gün içinde yapılmalıdır.

37 Şekle ilişkin koşullar (Yön 8md.)  Yönetmeli ğ in 8 maddesinde belirtilen kurallara uygun olarak Kuruma hitaben yazılmış dilekçe olmalı,  Başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldı ğ ına dair belge,  Başvuruda bulunmaya yetkili olundu ğ una dair belgelerin (imza beyannamesi/ imza sirküsü, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi v.b.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örne ğ i, (ihale dosyasında sunmuş olmak yeterli de ğ il)  İ dare tarafından karar verilmişse bu kararın bir örne ğ i, eklenmelidir.

38 Şekle ilişkin koşullar- Başvuru Bedeli  Mal ve hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyeti;  500 bin Liraya kadar olanlarda 1.059 Lira  500 bin ile 1 milyon Lira arasında olanlarda 2.118 Lira,  1 milyon Lira ve üzerinde olanlarda 3.177 Lira

39 Şekle ilişkin koşullar- Başvuru Bedeli  Yapım işi ihalelerinde yaklaşık maliyeti  1 milyon Liraya kadar olanlarda 1.059 Lira,  1 milyon ile 10 milyon Liraya kadar olanlarda 2.118 Lira,  10 milyon ile 20 milyon Lira arasında olanlarda 3.177 Lira,  20 milyon Lira ve üzerinde olanlarda 4.237 Lira

40 Şekle ilişkin koşullar- Başvuru Bedeli  İ tirazen şikayet başvuru bedeli ilanda veya dokümanda belirtilecektir.  Belirtilmemesi halinde Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (2) numaralı bendine göre hesaplanacak başvuru bedeli, www.ihale.gov.tr adresinin Kamu Satın Alma Platformu bölümünde İ hale Kayıt Numarası üzerinden yapılacak sorgulama yoluyla ö ğ renilebilir.

41 Şekle ilişkin koşullar (Yön 8md.) Şekle ilişkin koşullar (Yön 8md.)  Ortak girişim adına yapılacak şikayet veya itirazen şikayet başvurularının, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılması zorunludur.  Bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel orta ğ a temsil yetkisi verildi ğ ine ilişkin belgenin eklenmesi gerekir.  Başvurunun avukat aracılı ğ ı ile yapılması durumunda vekaletnamelere baro pulu yapıştırılmalıdır.  Başvuru do ğ rudan Kuruma elden veya posta yoluyla yapılabilir. Posta yoluyla yapılan başvurularda başvurunun Kurum kayıtlarına alındı ğ ı gün başvuru tarihi kabul edilir.

42 Kurumca yapılacak işlemler (Yön 15/2 md; Tebli ğ 12/2)  Kuruma yapılan başvurulardan;  İ dareye şikayet başvurusunda bulunulmadan do ğ rudan Kuruma yapılan,  İ dareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan Kuruma yapılan,  İ darenin 10 günlük karar verme süresi beklenilmeden Kuruma yapılan,  İ dareye yapılan şikayet başvurusundan tamamen farklı bir konu ile Kuruma yapılan, başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.

43 Kurumca yapılacak işlemler (Tebli ğ 12/2) Kurumca yapılacak işlemler (Tebli ğ 12/2)  İ dareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmayacaktır.  Ör: İ dareye 3 iddia ile başvurdu. Kuruma yaptı ğ ı başvuruda 5 iddiası var.  Kurum farklı olan 2 iddiayı dikkate almayacaktır.

44 Kurumca yapılacak işlemler (Tebli ğ 13.md)  Şekil eksiklileri içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki şekil eksikliklerin Kurum tarafından bildirimi zorunlulu ğ u bulunmamaktadır.  Henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularında hangi hususların eksik oldu ğ u Kurumun www.ihale.gov.tr adresinden takip edilebilir ve başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

45 Kurumca yapılacak işlemler (Yön 16 md.;Tebli ğ 13/3. md)  İ tirazen şikayet başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda başvurunun şekil unsurlarına aykırı olmadı ğ ının tespit edilmesi durumunda, şikayetin esasının incelenmesine geçilerek idareden gerekli görülen bilgi ve belgeler veya ihale işlem dosyası daire başkanlı ğ ı tarafından istenir.  İ tirazen şikayet başvurusu üzerine Kurumca başvuru sonuçlandırılıp nihai karar bildirilinceye kadar, idareler sözleşme imzalayamaz.

46 Kurumca yapılacak işlemler (Tebli ğ 6/8)  Kısmi teklife açık olan ihalelerde itirazen şikayet halinde, Kurum tarafından başvuru sonuçlandırılmadan başvuruya konu kısım/kalem veya grubun sözleşmesi imzalanamaz.  Başvuruya konu edilmeyen di ğ er kısım/kalem veya gruplara ilişkin sözleşmeler imzalanabilecektir. (Genel Tebli ğ 16.4.4)

47 Kurum tarafından yapılan esas inceleme  İ tirazen şikayet başvuruları Yönetmeli ğ in 18. maddesinde belirtildi ğ i şekilde incelenir.  İ ncelemenin kapsamı;  İ lan veya ön yeterlik/ihale dokümanına yapılan başvurular, başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldı ğ ı kararda belirtilen hususlarla sınırlı incelenir.  İ halenin iptali kararlarına karşı yapılan başvurular, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir.

48 Kurum tarafından yapılan esas inceleme (Yön 18.md)  İ hale veya ön yeterlik dokümanının verilmesi, başvuruların veya tekliflerin sunulması, de ğ erlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasıyla ilgili olarak ise, başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikayet üzerine aldı ğ ı kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmedi ğ i yönünden incelenir.

49 Kurum tarafından yapılan esas inceleme (Yön 18.md)  Eşit muamele; Dayana ğ ı bakımından, itiraz edilen işlemin di ğ er aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmedi ğ ine bakılır.  Sözleşmenin Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan imzalanmış olması veya itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi, Kurum tarafından itirazen şikayet başvurusunun incelenip sonuçlandırılmasına engel teşkil etmez.

50 Kurumun İ nceleme Süresi (Yön 18.md)  21 (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile ihalenin iptal edilmesi kararına karşı yapılacak itirazen şikayet başvurularında; ihale işlem dosyası ile ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin Kurum kayıtlarına alındı ğ ı tarihten itibaren 10 iş günü içinde,  Di ğ er itirazen şikayet başvurularında 20 gün içinde  Nihai kararını verir.  Kurul tarafından gerekli görülen durumlarda tarafların ve ilgililerin dinlenmesine karar verilebilir.

51 Kurum tarafından alınacak kararla (Yön 21 md.) 1) İ hale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılı ğ ın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline, 2) İ dare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye u ğ ratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine, (iptalin iptali) 3) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılı ğ ın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine, Karar verilir.

52 Kurum tarafından alınacak kararlar (Yön 21.md) 4- Kurul tarafından gerekli görülen hallerde, tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gere ğ i yapılmak üzere konunun ilgili idarelere bildirilmesine ve/veya yetkili Cumhuriyet Başsavcılı ğ ına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilir. 5- Ayrıca, başvuru teminatı yatırılan hallerde başvuruya konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hali hariç, itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi halinde, başvuru teminatının gelir kaydedilmesine de karar verilir.

53 Kurul kararlarının sonuçları ve uygulanması (Yön 23m.d)  İ dare, hukuki durumda de ğ işiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdi ğ i işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.  Kurul tarafından alınan kararların eksik ya da yanlış uygulandı ğ ı iddiasıyla, yeniden itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.  Kurul tarafından alınan kararların hiç uygulanmaması halinde ilgililer do ğ rudan Cumhuriyet Başsavcılı ğ ına suç duyurusunda bulunabilir.

54 Bildirim ve Tebligat Esasları  Kurul tarafından başvurular üzerine verilen bütün nihai kararlar, karar tarihini izleyen 5 iş günü içinde taraflara bildirime çıkarılır ve bu tarihi izleyen 5 gün içinde Kurumun internet sayfasında yayımlanır.  Kurumun internet sayfasında yayımlanan Kurul kararlarına erişim ücretsizdir.

55 Bildirim ve Tebligat Esasları (Yön 24.md)  Tebligatlar idare veya Kurum tarafından; a) İ mza karşılı ğ ı elden, b) İ adeli taahhütlü mektupla, c) Elektronik posta yoluyla, ç) Faksla, yapılabilir.

56 Bildirim ve Tebligat Esasları  Şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan kararlara ilişkin olarak iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebli ğ tarihi sayılır.  Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebli ğ tarihi esas alınır.

57 Bildirim ve Tebligat Esasları  Başvuru sahibi tarafından ön yeterlik veya ihale dokümanının satın alındı ğ ına ilişkin formda veya başvuru dilekçesinde elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılacak bildirimlerin kabul edilece ğ inin taahhüt edilmesi halinde, elektronik posta adresinin veya faks numarasının başvuru dilekçesinde belirtilmesi kaydıyla, başvuru sahibine elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim yapılabilir.

58 Bildirim ve Tebligat Esasları  Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebli ğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare veya Kurum tarafından teyit edilmesi zorunludur.  Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır.  Teyit işlemi: tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olmasını ifade eder.  Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeri ğ ini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

59 Yargısal inceleme (Tebli ğ 17.md)  Kamu İ hale Kurulunun bireysel nitelikli kararlarına karşı ilk derece mahkemesi olarak Ankara İ dare Mahkemesinde, düzenleyici nitelikteki işlemlerine karşı ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da dava açılabilir.  Kurul kararları idare yargı mercilerinde dava konusu edilebilece ğ inden, hak kaybına u ğ ranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.

60 Çerçeve Anlaşma İ halelerinde Şikayet Süreci  Çerçeve anlaşmanın imzalanmasına kadar geçen süre içerisindeki idari işlem ve eylemler (tekliflerin sunulması, de ğ erlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması) ile On iki ayda bir yapılacak yeterlik de ğ erlendirmesine ilişkin idari işlem ve eylemler hakkında önce idareye şikayet ve sonrasında Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılacaktır. (şikayet ve itirazen şikayet süresi 10 gündür) Kurumun inceleme süresi 20 gündür.

61 Çerçeve Anlaşma İ halelerinde Şikayet Süreci  Münferit sözleşme süreci içerisindeki idari işlem ve eylemlere (münferit sözleşmeye davet, tekliflerin de ğ erlendirilmesi ve münferit sözleşmenin imzalanması) karşı ise do ğ rudan Kuruma itirazen şikayet başvuru yapılabilecektir. İ tirazen şikayet süresi: İ dari işlem ve eylemin farkına varıldı ğ ı veya farkına varılmış olması gerekti ğ i izleyen günden itibaren 3 iş günüdür. Kurumun inceleme süresi 10 iş günüdür.

62  TEŞEKKÜRLER


"Ş İ KAYET VE İ NCELEME SÜREC İ 2010. İ lgili düzenlemeler İ lgili düzenlemeler  4734 sayılı Kanunun 53, 54, 55 ve 56. madde hükümleri  İ halelere Yönelik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları