Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1Alattin ÜŞENMEZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Alım Şeklinin Tespiti ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1Alattin ÜŞENMEZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Alım Şeklinin Tespiti ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı)"— Sunum transkripti:

1 1Alattin ÜŞENMEZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Alım Şeklinin Tespiti ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı) ausenmez24@gmail.com

2 2Alattin ÜŞENMEZ İhtiyacın Karşılanma Usulleri **İhale **İhale **Doğrudan Temin **Doğrudan Temin **İstisna Kapsamında Alım **İstisna Kapsamında Alım Hangi usulü ne zaman kullanmalıyız Ve Bunu nasıl tespit etmeliyiz?

3 3Alattin ÜŞENMEZ İhale Usulleri İle Diğer Alım Şekillerinin Belirlenmesi İdareler; İdareler; ***Teknik şartnamede belirtilen işin özelliğini, ***Gerçekleştirilme süresini, *** Piyasa sunucularını, değerlendirerek Kanunda belirtilen ihale/alım usullerinden birine karar vermelidir.

4 4Alattin ÜŞENMEZ İhale usulleri Açık ihale usulü, Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. ***Belli istekliler arasında ihale usulü, yaptırılacak olan işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi halinde, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

5 5Alattin ÜŞENMEZ İhale usulleri (Belli istekliler ) *** Belli istekliler arasında ihale usulü, ***Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan (TL) yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir. yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan (31.844.702/2=15.922.351-TL) yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir.

6 6Alattin ÜŞENMEZ İhale usulleri (Pazarlık-1) a) Yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması, a) Yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması, b) İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. b) İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

7 7Alattin ÜŞENMEZ İhale usulleri (Pazarlık İhale Gerekçesi) “b) İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.” “b) İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.” Burada belirtilen gerekçelere göre alım yapılabilmesi için şartların tam olarak oluşup oluşmadığının tespitinin iyi yapılması gerekmektedir. Burada belirtilen gerekçelere göre alım yapılabilmesi için şartların tam olarak oluşup oluşmadığının tespitinin iyi yapılması gerekmektedir. Özellikle “ öngörülemeyen durum” konusu önem arz etmektedir. Özellikle “ öngörülemeyen durum” konusu önem arz etmektedir. İhale işlemlerine zamanında başlanılmaması, İhale işlemlerine zamanında başlanılmaması, Planlamanın yapılmaması Planlamanın yapılmamasınedeniyle, Söz konusu işin ihalesi, ‘Pazarlık İhale Usulü’nün yukarıda yer alan (bendine) göre yapılamaz. Söz konusu işin ihalesi, ‘Pazarlık İhale Usulü’nün yukarıda yer alan (bendine) göre yapılamaz. KİK Karar No: 2006/UH.Z-944 KİK Karar No: 2006/UH.Z-944

8 8Alattin ÜŞENMEZ İhale usulleri (Pazarlık-2) e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin **** özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle ------ teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. f) Yaklaşık maliyeti 157.923-TL’ye kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. (Yapım İşi hariç) f) Yaklaşık maliyeti 157.923-TL’ye kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. (Yapım İşi hariç)

9 9Alattin ÜŞENMEZ İhale usulleri (Çerçeve anlaşma İhalesi) Her yıl alımı yapılan, temini kısa süren ve ihtiyaç gündeme geldikçe uygulanabilen bir ihale usulüdür. Her yıl alımı yapılan, temini kısa süren ve ihtiyaç gündeme geldikçe uygulanabilen bir ihale usulüdür. Çerçeve anlaşma ihalesine konu olabilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine bazı örnekler: Çerçeve anlaşma ihalesine konu olabilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine bazı örnekler: Mal alımı: Her türlü tıbbi sarf malzemesi, ilaç, aşı, her türlü ortez ve protez, büro malzemesi, tıbbi cihazlar, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar ve bilgisayar sarf malzemesi, taşıma araçlarının ve iş makinelerinin yedek parçaları, Mal alımı: Her türlü tıbbi sarf malzemesi, ilaç, aşı, her türlü ortez ve protez, büro malzemesi, tıbbi cihazlar, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar ve bilgisayar sarf malzemesi, taşıma araçlarının ve iş makinelerinin yedek parçaları, Hizmet alımları: Sürekli nitelikte olmayan kargo/yük taşıma hizmetleri, tercüme hizmetleri, sigorta hizmetleri, Hizmet alımları: Sürekli nitelikte olmayan kargo/yük taşıma hizmetleri, tercüme hizmetleri, sigorta hizmetleri, Yapım işleri: Bina bakım ve onarım işleri, Yapım işleri: Bina bakım ve onarım işleri,

10 10Alattin ÜŞENMEZ Doğrudan Temin-1 Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabilir: Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabilir: a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilmesi, a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilmesi, b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin ilk alım yapılan kişiden alınması. c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin ilk alım yapılan kişiden alınması.

11 11Alattin ÜŞENMEZ Doğrudan Temin-2 Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabilir: Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabilir: d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 47.373- TL’yi aşmayan ihtiyaçlar (diğer idarelerin (15.783-) d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 47.373- TL’yi aşmayan ihtiyaçlar (diğer idarelerin (15.783-) ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı *** stoklanması ekonomik olmayan, *** veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleriile ------- ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

12 12Alattin ÜŞENMEZ İhale Dokümanının İçeriği İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; 1. İsteklilere talimatları da içeren idari şartnameler, 2. Sözleşme tasarısı, 3. Teknik şartname (yapım işlerinde proje dahil) 4. Gerekli diğer belge ve bilgiler (standart formlar, birim fiyat tarifleri vs.) bulunur İhale dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz İhale dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz

13 13Alattin ÜŞENMEZ İhalede İstenecek Belgeler (Taahhütname İstenilmesi) Yönetmeliklerin tamamında ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak taahhütname istenemeyeceği hüküm altına alınmıştır Yönetmeliklerin tamamında ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak taahhütname istenemeyeceği hüküm altına alınmıştır Bu kapsamda; Bu kapsamda; - 10 uncu madde taahhütnamesi (bu duruma ilişkin taahhüt teklif mektubuna taşınmıştır.) teklif - Ortaklık hisse beyanı, - İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname, -Yapı araçları taahhütnamesi, yürürlükten kaldırılmıştır. yürürlükten kaldırılmıştır.

14 14Alattin ÜŞENMEZ İdari Şartname (Yeterlilik Belgelerinin Belirlenmesi) İhale dokümanlarının hazırlanmasında idarelerin zorlanmış oldukları konuların başında, İhale dokümanlarının hazırlanmasında idarelerin zorlanmış oldukları konuların başında, ihaleye katılacak olan isteklilerin yeterliliklerini belirlemeye yönelik istenecek zorunlu belgelerin neler olduğudur.

15 15Alattin ÜŞENMEZ İdari Şartname (İstenecek belgeler) Ekonomik ve mali yeterlik Ekonomik ve mali yeterlik ile ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler, mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler, yaklaşık maliyet ile EŞİK DEĞERLER esas alınarak belirlenir. (İhale Uygulama Yönetmelikleri MY:27, HY:29)

16 16Alattin ÜŞENMEZ Eşik Değerler Bu Kanunun “İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan” ve “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” in uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir: Bu Kanunun “İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan” ve “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” in uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir: *** a) Genel bütçeye dahil dairelerin mal ve hizmet alımlarında 868.486-TL, *** a) Genel bütçeye dahil dairelerin mal ve hizmet alımlarında 868.486-TL, Diğer İdarelerin 1.447.479- TL, ****** Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde 31.844.702-TL. ****** Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde 31.844.702-TL. (Kamu İhale Kanunu Md: 8)

17 17Alattin ÜŞENMEZ EKAP’ta İhale Dokümanlarının Hazırlanması (İstenecek Belgelerin Tespiti) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerden Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerden Zorunlu olanlar sistem tarafından getirilmekte, Zorunlu olanlar sistem tarafından getirilmekte, İdarenin takdirinde olanlar ise, o belgenin seçimlik olduğu belirtilmekte, İdarenin takdirinde olanlar ise, o belgenin seçimlik olduğu belirtilmekte, Böylece yeterlilik belgelerinin belirlenmesinde hata yapılması asgariye indirilmiş ve idarelere büyük kolaylık sağlanmıştır. Böylece yeterlilik belgelerinin belirlenmesinde hata yapılması asgariye indirilmiş ve idarelere büyük kolaylık sağlanmıştır.

18 18Alattin ÜŞENMEZ Benzer İşin Tanımlanması Benzer iş tanımlamasında katılımı kısıtlayıcı şekilde bir düzenlemenin yapılması, Benzer iş tanımlamasında katılımı kısıtlayıcı şekilde bir düzenlemenin yapılması, Kamu İhale Kanununun “rekabet ve eşitlik” ilkelerine aykırı bir durumdur. Kamu İhale Kanununun “rekabet ve eşitlik” ilkelerine aykırı bir durumdur. Yapılan ihalenin iptaline sebebiyet verecek bir eksikliktir. Yapılan ihalenin iptaline sebebiyet verecek bir eksikliktir. KİK Karar No: 2006/UH.Z-2749 KİK Karar No: 2006/UH.Z-2749

19 19 İhalede En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, --sadece fiyat esasına göre veya --- fiyat ile birlikte: *** işletme ve bakım maliyeti, ***maliyet etkinliği, verimlilik, *** kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. (Kamu İhale Kanunu Md: 40) Alattin ÜŞENMEZ

20 20 En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi Fiyat Dışı Unsur Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ---ihale dokümanında bu unsurların * parasal değerleri veya *nispi ağırlıkları belirlenir. (Kamu İhale Kanunu Md: 40) Alattin ÜŞENMEZ

21 21Alattin ÜŞENMEZ Avans verilmesi (Oran) Avans verilecek ise, İdarenin tabi olduğu mevzuata göre avans verilme oranı belirlenmelidir. Avans verilecek ise, İdarenin tabi olduğu mevzuata göre avans verilme oranı belirlenmelidir. ** Genel olarak Avans verilmesi öngörülmüş ise, idare avans verme oranını, sözleşme bedelinin 1/3 ünü aşmamak üzere belirleyerek idari şartnamede düzenleme yapmalıdır.

22 22Alattin ÜŞENMEZ Avans verilmesi (Mahsup Oranı) Avans mahsup oranı; %… (İdarece belirlenecektir). Avans mahsup oranı; %… (İdarece belirlenecektir). Avans mahsup oranı, avans verilme oranının % 50 fazlasıdır Avans mahsup oranı, avans verilme oranının % 50 fazlasıdır Avanslar, her bir hakedişin sözleşme bedeline ait tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hakedişlerden kesinti yapılması suretiyle mahsup edilir. Avanslar, her bir hakedişin sözleşme bedeline ait tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hakedişlerden kesinti yapılması suretiyle mahsup edilir. Mahsup edilen miktar kadar avans teminatı iade edilir. Mahsup edilen miktar kadar avans teminatı iade edilir. Eğer varsa avans bakiyesi son geçici hakedişten yüzde oranına bakılmaksızın tamamen kesilir. Eğer varsa avans bakiyesi son geçici hakedişten yüzde oranına bakılmaksızın tamamen kesilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde farkı, yüklenici otuz (30) gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde farkı, yüklenici otuz (30) gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.

23 23Alattin ÜŞENMEZ Tasfiye Halinde Avans İşin tasfiye edilmesi halinde, İşin tasfiye edilmesi halinde, yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren bir ay içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu müddet sonunda ödeme yapılmadığı takdirde avans bakiyesi, Bu müddet sonunda ödeme yapılmadığı takdirde avans bakiyesi, avans teminatından karşılanmak suretiyle mahsup edilir.

24 24Alattin ÜŞENMEZ TEŞEKKÜRLER! (Mali Hizmetler Uzmanı) ausenmez24@gmail.com


"1Alattin ÜŞENMEZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Alım Şeklinin Tespiti ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları