Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 2010."— Sunum transkripti:

1 ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 2010

2 NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU  İdarelerin bazı ihtiyaçlarını daha hızlı şekilde ve daha az maliyetle temin edebilmesi (İdareler bazı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini her defasında ihale yapmak yerine çerçeve anlaşmaya taraf olan isteklilerden temin edebilecektir.)  Arz güvenliğinin sağlanması  Stok maliyetlerinin azaltılması  AB Kamu Alımları Müktesebatına uyum düzeyinin yükseltilmesi

3 İLGİLİ DÜZENLEMELER  4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Ek-2 nci maddesi [Kanundaki düzenleme AB’nin Klasik Kamu Alımları Direktifinde (2004/EC-18 sayılı Direktif) yer alan hükümlere uygun olarak hazırlanmıştır.]  Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve ekleri (idari şartname, standart formlar, Tip Çerçeve Anlaşma, Tip Münferit Sözleşmeler)

4 TANIM  Çerçeve anlaşma : Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı (AB direktifinde yer alan tanımın aynısıdır)  Münferit sözleşme: Çerçeve anlaşma kapsamında yapılan alımlarda istekliler ile idare arasında imzalanan yazılı sözleşmeyi ifade eder.

5 KAPSAM  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin tamamı çerçeve anlaşma ihalesi yapabilecektir.  5812 ile yapılan değişiklikten önce sadece sağlık hizmeti sunan idareler sürekli biçimde ihtiyaç duydukları mal veya hizmet teminine için çerçeve sözleşme yapabiliyorlardı.

6 KAPSAM  Çerçeve anlaşma ihalesine konu olabilecek alımlar Yönetmelikte sınırlı olarak belirlenmiştir.  İdarelerin belli aralıklarla sürekli olarak ihtiyaç duyduğu ve karmaşık nitelik arz etmeyen bazı mal ve hizmetler ile yapım işleri kapsama alınmıştır.  Kapsam belirlenirken tüm Bakanlıklardan, Büyükşehir Belediyelerinden ve Üniversitelerden görüş alınmıştır.

7 Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yapılabilecek Mal Alımları •Her türlü tıbbi sarf malzemesi, •ilaç, serum, anti serum, aşı, her türlü ortez ve protez, (Kanun 22/f)(Kanun 22/f) •büro malzemesi, •tıbbi cihazlar, •kırtasiye malzemeleri, •bilgisayar ve bilgisayar sarf malzemesi, •akaryakıt, •her türlü katı yakıt, (kömür, odun vs.)

8 Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yapılabilecek Mal Alımları •her türlü gıda ve temizlik sarf malzemesi, •muhtelif tip ray, muhtelif tip beton ve ahşap travers, •her türlü boya malzemesi, •tekstil ve giyim malzemeleri, •taşıma araçlarının ve iş makinelerinin yedek parçaları, •agrega ve balast, kilitli parke, bordür, karo ve her türlü kum, çakıl ve çimento, •oy sandıgı seçim torbası, seçimlerde kullanılacak paravan, filigranlı oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı, (Kanun 22/i)(Kanun 22/i)

9 Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yapılabilecek Hizmet Alımları •Taşıma araçlarının ve makinelerin mutat bakım ve onarım hizmetleri, •oy pusulası basım hizmetleri, •sürekli nitelikte olmayan kargo/yük taşıma hizmetleri, •tercüme hizmetleri, •sigorta hizmetleri, •kalibrasyon hizmetleri, piyasa denetim ve gözetim hizmetleri. •Teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları (test- tetkik, tahlil, görüntüleme raporlama vb)

10 Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yapılabilecek Yapım İşleri •Bina bakım ve onarım işleri, •karayolu mutat bakım ve onarım işleri, •içme suyu ve kanalizasyon şebekesi bakım ve onarım işleri, •enerji nakil hatları bakım ve onarım işleri, •doğalgaz ve petrol boru hatları bakım ve onarım işleri •Not: 5812 sayılı Kanunun iptali için Anaya Mahkemesine başvuru yapılmıştır. Yapım işlerinin çerçeve anlaşma kapsamında yapılmasının Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülmüştür.(rekabet ilkesi)

11 Uygulanacak İhale Usulü (md 8)  Kanunda çerçeve anlaşma ihalelerinin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapabileceği belirtilmiştir.  Yönetmeliğe göre ise açık ihale usulü ile yapılacaktır.  Kurumun yetkisi: Çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak alımların usul ve esasları ile nitelik ve kapsamını belirlemeye ve sınırlar koymaya, sözleşme düzenlenmesine gerek görülen durumlarda sözleşmelerin şeklini ve kapsamını belirlemeye Kurum yetkilidir. (Ek madde 2)

12 Temel İlkeler ve Genel Esaslar (md 5 ve 6)  Rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanılamaz.  Çerçeve anlaşma en az üç istekli ile yapılabilecektir.  Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının herhangi bir nedenle üçün altına inmesi halinde çerçeve anlaşma sona erecektir. (Ör: ölüm, iflas vs.)

13 Temel İlkeler ve Genel Esaslar (md 5 ve 6)  Çerçeve anlaşmaların süresi 48 ayı geçemeyecektir. (çerçeve anlaşma gelecek yıllara yaygın bir yüklenme değildir)  Münferit sözleşmeler ile yapılacak olan alımların toplam miktarı, yasal iş artışları dahil, çerçeve anlaşma kapsamında alımı planlanan tahmini ihtiyaç miktarını aşamaz.

14 Temel İlkeler ve Genel Esaslar  Münferit sözleşmenin ifası çerçeve anlaşma süresi içerisinde yapılmak zorundadır. Ör: 24 aylık bir çerçeve anlaşma var. İdare 22 nci ayda münferit sözleşme yaparsa sözleşmenin ifa süresi 2 aydan fazla olamaz.  İdareye alım yapma yükümlülüğü getirmez.  İdare Kanunda yer alan diğer usulleri kullanmak suretiyle de ihtiyacını temin edebilir.

15 Temel İlkeler ve Genel Esaslar  Çerçeve anlaşma ihalesine çıkılabilmesi için ödeneğin bulunması şartı aranmaz. Ancak münferit sözleşme aşamasında ödeneğin bulunması zorunludur.  Ödenek, münferit sözleşme aşamasında ihtiyaç konusu mal veya hizmet veya yapım işi için çerçeve anlaşma ihalesinde teklif edilen bedeller dikkate alınarak belirlenecektir.

16 Temel İlkeler ve Genel Esaslar  Çerçeve anlaşma bakanlık veya il düzeyinde de yapılabilir. (Ör: İl Sağlık Müdürlüğünün ildeki hastanelerin ihtiyacı için çerçeve anlaşma yapması.)  Bu durumda çerçeve anlaşmadan yararlanacak olan her bir idare tarafından ayrı münferit sözleşmeler yapılabilecektir.  İdari şartnamede çerçeve anlaşmadan yararlanacak olan idareler belirtilecektir. (idari şartname)(idari şartname)

17 Temel İlkeler ve Genel Esaslar  Bakanlık veya il düzeyinde yapılan çerçeve anlaşmalarda;, 1- Münferit sözleşmenin imzalanmasına ve uygulanmasına ilişkin hususlar münferit alımı gerçekleştirecek idare tarafından belirlenecektir. 2- Muayene ve kabul komisyonu da aynı idare tarafından oluşturulacaktır.

18 Temel İlkeler ve Genel Esaslar  İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler, EAEA tekliften başlanmak suretiyle listeye alınacaktır.  Listeye alınacak istekli sayısı şartnamede belirtilecektir. (idari şartname md 31)(idari şartname md 31)

19 Temel İlkeler ve Genel Esaslar  Kısmi teklife açık ise her bir kısma ilişkin imzalanan çerçeve anlaşma ayrı bir çerçeve anlaşma olarak kabul edilecektir.  Çerçeve anlaşma imzalanabilmesi için her bir kısım için çerçeve anlaşma imzalayacak en az üç isteklinin bulunması şarttır.  Bu sayının üçün altına düştüğü durumlarda çerçeve anlaşma imzalanmayarak bu kısma ilişkin çerçeve anlaşma ihalesi iptal edilecektir.

20 Temel İlkeler ve Genel Esaslar  Konsorsiyumlar çerçeve anlaşma ihalelerine teklif veremezler.  Çerçeve anlaşma ihaleleri birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.birim fiyat  Münferit sözleşme aşamasında teklif edilen birim fiyat teklif bedeli çerçeve anlaşmada yazılı birim fiyat teklif bedelini aşamaz.

21 Temel İlkeler ve Genel Esaslar  İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini on iki ayda bir belgelendireceklerdir.  Oniki ayda bir istenecek olan belgeler ve yeterlik kriterleri idari şartnamede belirtilecektir.idari şartnamede  İş deneyimini gösteren belgeler tekrar istenemez.  Diğer belgelerin istenilmesi idarenin takdirindedir.

22 Temel İlkeler ve Genel Esaslar  Çerçeve anlaşma metninde isteklilerin belgelerini sunacağı ay belirtilecektir. İstekliler bu ay içinde belgelerini sunacaktır. (Ay ve yıl olarak) (Ay ve yıl olarak  Yeterliği devam etmeyenler ile çerçeve anlaşma kapsamında teklif vermeye davet edildiği halde iki kez teklif vermeyen veya iki kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anlaşmaları feshedilecektir. (yasaklama yok)

23 Temel İlkeler ve Genel Esaslar  Çerçeve anlaşma bakanlık veya il düzeyinde yapılmışsa Teklif vermeye davet edildiği halde teklif vermeyen veya geçerli teklif vermeyen istekliler, münferit sözleşmeyi imzalayacak idare tarafından çerçeve anlaşma ihalesini yapan idareye bildirilecektir.

24 Yaklaşık Maliyet Çerçeve anlaşma ihalesinin yaklaşık maliyeti;  İhale konusunun mal veya hizmet alımı ya da yapım işi olmasına göre ilgili Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen esas ve usullere göre belirlenecektir.  Yaklaşık maliyet, anlaşma kapsamında alımı planlanan tahmini ihtiyaç miktarının tamamı üzerinden hesaplanır.  Ör: 24 ay içerisinde 10 bin şişe serum alınması planlanıyorsa bu miktarın tamamı esas alınacaktır.

25 Yaklaşık Maliyet Münferit sözleşme aşamasında;  İhtiyaç miktarı göz önüne alınarak hesaplanır.  Bu hesaplama çerçeve anlaşma yapılması aşamasında tespit edilen bedel üzerinden yapılabilir.  Bu bedelin güncellenmesine ihtiyaç duyulması halinde, ilgili Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen esas ve usullere göre güncelleme yapılacaktır

26 İhale Dokümanının İçeriği İhale dokümanında;  İdari şartname, standart formlar, mal ve hizmet alımlarında teknik şartname, yapım işlerinde işin projesini de kapsayan teknik şartname, çerçeve anlaşma ve münferit sözleşme tasarısı ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.  Dokümanda yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.

27 İhale Dokümanının Hazırlanması  İhale dokümanı, münferit sözleşme tasarısı hariç, ilk ilan tarihine kadar kesinleştirilir.  Münferit sözleşme tasarısı ise münferit sözleşme için teklif vermeye davet aşamasında kesinleştirilir ve teklif vermeye davet yazısının ekinde isteklilere gönderilir.

28 İhale Onayının Alınması  YK hesap cetveli, şartnameler, St. formlar, çerçeve anlaşma tasarısı, münferit sözleşme tasarısı ve diğer doküman ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin onayına sunulur.  Çerçeve anlaşmaya ilişkin ihale ilanı yayımlanmadan önce Kurumdan ihale kayıt numarası alınır.  Münferit sözleşme onay belgesi hazırlanmadan önce de Kurumdan münferit alım için ihale kayıt numarası alınır.

29 İhale Onayının Alınması- Ön İlan  Mal veya hizmet alımı veya yapım işi ihalelerine ilişkin yapılan ön ilanlarda çerçeve anlaşma yapılacağının belirtilmesi durumunda;  Çerçeve anlaşma ihalesinin ihale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra yayımlanması kaydıyla yeniden ihale kayıt numarası alınmaz.

30 İhale Komisyonu  İhale yetkilisi ihale ilk ilanını izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.  İhale komisyonu en az beş kişiden oluşur  Üyelerden en az 2’si ihale konusu işin uzmanı olacaktır  Bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur  Asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

31 İhale Komisyonu  İdarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde, Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.  Eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Üyeler kararlarda çekimser kalamaz.  Teklif ekinde yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir.

32 İhale Komisyonu- Münferit Aşama  Münferit sözleşme yapmak için verilen teklifler idarece, tek sayıda olmak üzere en az 3 kişiden oluşturulacak bir ihale komisyonu tarafından değerlendirilir. İşin uzmanı olma şartı aranmaz.  Münferit sözleşme yapılmasına ilişkin onay belgesinde asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilir  Her bir münferit sözleşme yapmak için komisyon kurulabileceği gibi, aynı komisyon birden fazla münferit sözleşme yapmak için de görevlendirilebilir.

33 İhale Komisyonu  Çerçeve anlaşma ihalesini yapmak amacıyla kurulan ihale komisyonunun görevi çerçeve anlaşmanın imzalanması ile sona erecektir.  Çerçeve anlaşma imzalanan isteklilerin on iki ayda bir yeterliklerinin devam ettiğine dair belgelerin değerlendirilmesi, aynı komisyonun yeniden görevlendirilmesiyle yapılabileceği gibi, yeni bir ihale komisyonu kurularak da yapılabilecektir.

34 Çerçeve Anlaşma İşlem Dosyası  İdare, her bir çerçeve anlaşma ihalesi için bir çerçeve anlaşma işlem dosyası düzenler.  Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla çerçeve anlaşma işlem dosyasının birer örneği, ihale ilanını izleyen üç gün içinde idare tarafından ihale komisyonu üyelerine verilir.  Çerçeve anlaşmanın bakanlık veya il düzeyinde yapıldığı durumlarda, çerçeve anlaşma işlem dosyasının bir örneği, bu anlaşma kapsamında münferit sözleşme yapabilecek idarelere gönderilir.

35 Münferit Sözleşme İşlem Dosyası  İdare, çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak her bir alım için ayrı bir münferit sözleşme işlem dosyası düzenler.  Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla münferit sözleşme işlem dosyasının birer örneği, teklif vermeye davet yazısının isteklilere gönderildiği tarihte idare tarafından ihale komisyonu üyelerine verilir.  Münferit sözleşme işlem dosyası çerçeve anlaşma işlem dosyası içinde muhafaza edilir.

36 Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler  Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, istekliler her kısım/kalem için ayrı teklif vermek zorundadır.  Birden fazla kısma/kaleme teklif veren isteklilerin yeterlik değerlendirilmesi teklif verilen her bir kısım/kalem itibarıyla yapılacaktır.

37 İstenecek Belgeler  Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriterler ve belgeler ilgili Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen esaslara uygun olarak belirlenecektir.  Çerçeve anlaşma aşamasında geçici teminat ve kesin teminat istenilmemektedir. Kesin teminat münferit sözleşme aşamasında istenilmektedir.  Mal alımlarında alımın garanti süresi öngörülmeyen mal alımı olması ve bir defada teslim edilmesi halinde kesin teminat alınmayabilir.

38 İstenecek Belgeler  Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan çerçeve anlaşma ihalelerinde; 1- İsteklinin ekonomik ve mali durumunu gösteren belgelerden bankalardan temin edilecek belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler 2- Mesleki ve teknik yeterliğini gösteren belgelerden iş deneyimini gösteren belgeler ilgili Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen oranlara göre istenilir.

39 İstenecek Belgeler •Bu belgeler için ilgili Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen oranlar; yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve eşik değerin iki katına kadar olan ihalelerde 4/5’i oranında, •Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katına eşit ve eşik değerin üç katına kadar olan ihalelerde 3/5’i oranında, •Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve eşik değerin dört katına kadar olan ihalelerde 2/5’i oranında, •Yaklaşık maliyeti eşik değerin dört katına eşit ve eşik değerin beş katına kadar olan ihalelerde 1/5’i oranında, •Yaklaşık maliyeti eşik değerin beş katına eşit ve üzerinde olan ihalelerde ise 1/10’u oranında belirlenir.

40 Örnek 1 •Mal alımlarında iş deneyim belgesi teklif edilen bedelin % 10’undan az ve % 40’ından fazla olmamak üzere idarece belirlenmektedir •Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katına kadar olan mal alımına ilişkin çerçeve anlaşma ihalesinde iş deneyim belgesi oranı belirlenirken %10 ve %40 ın 4/5 i esas alınacaktır •Bu durumda idare iş deneyim belgesini teklif edilen bedelin %8 den az ve %32 den fazla olmamak üzere belirleyecektir

41 Örnek 2 •Hizmet alımlarında toplam cironun teklif edilen bedelin %25 den az olmaması gerekmektedir (1 Mayıs 2010 a kadar %15) •Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve eşik değerin dört katına kadar olan hizmet alımına ilişkin çerçeve anlaşma ihalesinde toplam ciro oranı %25 in 2/5 i oranında belirlenecektir •Bu durumda isteklilerin toplam cirosunun teklif ettikleri bedelin % 10 undan az olmaması gerekecektir

42 İş deneyiminin gösteren belgeler  İş deneyim belgeleri, ilgili Uygulama Yönetmeliğindeki hükümlere uygun olarak çerçeve anlaşma kapsamında yapılan her bir münferit sözleşme için ayrı ayrı düzenlenecektir.  İş deneyimini gösteren belgelerin güncellenmesi ise ilgili Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir.

43 İhalenin Karar Bağlanması ve Listenin Oluşturulması  İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yeterli bulunan istekliler EAEA tekliften başlanmak suretiyle sıralanarak listeye alınacaktır.  Listeye alınacak istekliler sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

44 İhalenin Karar Bağlanması ve Listenin Oluşturulması  Tekliflerin eşit olması nedeniyle listeye alınacak istekli sayısının ihale dokümanında öngörülen sayıyı aşması halinde, aynı teklifi veren isteklilerin tamamı listeye alınacaktır.  İhale komisyonu tarafından alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.  İhale kararı onaylanmadan önce listeye alınan isteklilerin tamamının ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit ettirilecektir.

45 İhalenin Karar Bağlanması ve Listenin Oluşturulması  Yasaklı olduğu anlaşılan istekli listeden çıkarılacaktır.  Ancak çerçeve anlaşma imzalanacak istekli sayısının üçün altına düşmesi halinde, ihale yetkilisince ihale kararı onaylanmaz ve ihale iptal edilir.  İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

46 Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi  İhale sonucu, ihale kararının onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, listeye alınan istekliler dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir.  İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe isteklilerle çerçeve anlaşma imzalanmayacaktır.

47 Çerçeve anlaşmaya davet:  İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün bekledikten sonra bu sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, listeye alınan istekliler anlaşmaya davet edilir.  Davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle anlaşmayı imzalaması hususu isteklilere bildirilir.  Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

48 Çerçeve anlaşmaya davet edilen isteklilerin görev ve sorumluluğu  Listeye alınan istekliler ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadıklarına ilişkin belgeleri, anlaşmaya davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde vererek anlaşmayı imzalamak zorundadır.  İsteklinin iş ortaklığı olması halinde bu belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.

49 Çerçeve anlaşmaya davet edilen isteklilerin görev ve sorumluluğu  Listeye alındığı halde, mücbir sebep halleri dışında, süresi içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek anlaşma imzalamayan istekliler, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.  Ancak, diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

50 Çerçeve Anlaşmanın İmzalanması  Anlaşma ihale yetkilisi ve istekliler tarafından imzalanır ve anlaşmanın idarece onaylı bir örneği isteklilere verilir.  Anlaşmanın imzalanacağı tarihte, anlaşma imzalanmadan önce, kendisiyle çerçeve anlaşma imzalanacak olan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilecektir.  Yasaklı olduğu anlaşılan istekli ile çerçeve anlaşma imzalanamaz.  Ancak, çerçeve anlaşma imzalayabilecek istekli sayısının üçün altına düşmesi halinde ihale iptal edilecektir.

51 Aşırı düşük teklifler  Çerçeve anlaşma aşamasında aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanması ilgili Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre gerçekleştirilecektir.  Münferit sözleşme aşamasında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacaktır.

52 Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması  Çerçeve anlaşma ihalesinde yerli istekliler/yerli malını teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmaması durumunda, münferit sözleşme aşamasında da fiyat avantajı uygulaması yapılmayacaktır.  Çerçeve anlaşma ihalesinde yerli istekliler/yerli malını teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması durumunda ise münferit sözleşme aşamasında da fiyat avantajı uygulaması yapılması zorunludur.

53 Münferit Sözleşme Yapılmasına İlişkin Kurallar  Çerçeve anlaşma kapsamında alım yapılmasına karar verilmesi halinde, idare listede yer alan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ettirir.  Listede yer alan isteklilerden yasaklı olmadığı anlaşılanlar münferit alıma teklif vermeye davet edilir.  Yasaklı olduğu anlaşılanlar ise teklif vermeye davet edilmez.

54 Münferit Sözleşme Yapılmasına İlişkin Kurallar  Teklif vermeye davet yazısında, alım konusu mal veya hizmetin veya yapım işinin miktarı, son teklif verme tarih ve saati, tekliflerin geçerlilik süresi ve itirazen şikayet başvuru bedeli belirtilir.  Bu davete ilişkin standart form bulunmaktadır.standart form  Teklif vermeye davet yazısı, son teklif verme tarihinden en az üç gün öncesinde ulaşacak şekilde isteklilere bildirilir.

55 Münferit Sözleşme Yapılmasına İlişkin Kurallar  İstekliler son teklif verme saatinden önce tekliflerini idareye sunacaktır. tekliflerini  Teklifler ve yaklaşık maliyet ihale komisyonu tarafından isteklilere açıklanır.  Bu duruma ilişkin standart formun bir sureti imza karşılığı isteyenlere verilecektir.bir sureti

56 Münferit Sözleşme Yapılmasına İlişkin Kurallar  Teklifler ihale komisyonu tarafından değerlendirilir ve EAEA tekliften başlamak üzere sıralanır.  İhale komisyonu tarafından alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur  İhale yetkilisi en geç 3 gün içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirterek iptal eder.  İhale kararının onaylanmaması çerçeve anlaşmanın feshedildiği anlamına gelmez.

57 Münferit Sözleşme Yapılmasına İlişkin Kurallar  Kesinleşen ihale kararı teklif veren tüm isteklilere, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen iki iş günü içinde bildirilir.  Kesinleşen ihale kararının bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmeden sözleşme imzalanamayacaktır.

58 Münferit Sözleşme Yapılmasına İlişkin Kurallar  Kesinleşen ihale kararının bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçtikten,  Ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren,  iki gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşme imzalamaya davet edilir.  Ancak sözleşmeye davet yazısı gönderilmeden önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığına ilişkin Kurumun internet sayfasından sorgulama yapılması da zorunludur.

59 Münferit Sözleşme Yapılmasına İlişkin Kurallar  Münferit sözleşmeye davet yazısında; isteklinin davet yazısının tebliğini izleyen üç iş günü içinde son teklif verme tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını gösteren belgeler ile kesin teminatı ve diğer yasal yükümlüklerini (sözleşme pulu, karar pulu, KİK payı) de yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

60 Münferit Sözleşme Yapılmasına İlişkin Kurallar  Mücbir sebep halleri dışında, münferit sözleşmeye davet edilen istekli yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.  Bu zorunluluğa uyulmaması halinde istekli hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilerek kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilecektir.

61 Münferit Sözleşme Yapılmasına İlişkin Kurallar  Ancak, diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde, Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmayacaktır.

62 Münferit Sözleşme Yapılmasına İlişkin Kurallar  İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından süresi içinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilerek münferit sözleşmenin imzalanmaması durumunda, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, A) listede yer alan diğer istekliler sırayla sözleşme imzalamaya davet edilebilir. B) listede yer alan diğer istekliler yeniden teklif vermeye de davet edilebilir.

63 Münferit Sözleşme Yapılmasına İlişkin Kurallar  Münferit sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce, isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının Kurumdan teyit edilmesi zorunludur.  İsteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun anlaşılması halinde münferit sözleşme imzalanmayarak kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir.  Bu durumda da yukarıdaki usul uygulanacaktır.

64 Tekliflerin Reddedilerek Münferit Alımdan Vazgeçilmesi •İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek, münferit sözleşme aşamasında alım yapmaktan vazgeçebilir. •Alımdan vazgeçilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

65 Kurum payı •Münferit sözleşme bedelinin Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı (220.520 TL) aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar münferit sözleşmeyi imzalamaya davet edilen istekli tarafından Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılacaktır. •Çerçeve anlaşmalara ilişkin ihale kararlarından damga vergisi alınamamaktadır. (488 sayılı Damga Vergisi Kanunu)

66 Çerçeve Anlaşmanın Sona Erme Halleri  İdarenin çerçeve anlaşmayı feshetmesi; 1- Çerçeve anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren her oniki ayda bir yapılacak olan yeterlik değerlendirmesinde, isteklinin yeterliğinin devam etmediğinin anlaşılması durumunda, kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir. 2- İsteklinin münferit sözleşmeye teklif vermeye davet edildiği halde iki kez teklif vermemesi veya iki kez geçerli teklif vermemesi durumunda, kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir.

67 Çerçeve Anlaşmanın Sona Erme Halleri  İdarenin çerçeve anlaşmayı feshetmesi; 3- Anlaşmaya taraf olan istekli sayısının herhangi bir nedenle üçün altına inmesi halinde çerçeve anlaşma feshedilir. (bütün çerçeve anlaşma) 4- Münferit sözleşmeye davet edilen isteklinin mücbir sebep halleri dışında süresi içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamaması veya kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda, kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir.

68 Çerçeve Anlaşmanın Sona Erme Halleri  Yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih; 1- İsteklinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun anlaşma yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir. 2- İsteklinin, çerçeve anlaşma süresi içerisinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir.

69 Çerçeve Anlaşmanın Sona Erme Halleri  İsteklinin iflası, gerçek kişi olması halinde ölümü, tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin sona ermesi nedeniyle fesih •İsteklinin iflası, •Gerçek kişi olması halinde ölümü, •Tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin sona ermesi halinde, (ticaret sicilinden terkin) •kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir.

70 Çerçeve Anlaşmanın Sona Erme Halleri  İsteklinin ağır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet hali nedeniyle fesih  İsteklinin ağır hasta olması, tutuklanması veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması sebebiyle anlaşma hükümlerini yerine getiremeyecek durumda olması halinde, bu hallerin oluşundan başlamak üzere 10 (on) gün içinde İdarenin kabul edeceği birini temsilci tayin etmek şartı ile istekli anlaşmaya taraf olmaya devam edebilir.

71 Çerçeve Anlaşmanın Sona Erme Halleri  İsteklinin ağır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet hali nedeniyle fesih  Eğer, istekli kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, onun yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir.  Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir.

72 Çerçeve Anlaşmanın Sona Erme Halleri  İsteklinin iş ortaklığı olması halinde fesih İş ortaklığının sona ermesi halinde, kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir.  Anlaşmanın feshinin bildirilmesi İdare, çerçeve anlaşmanın feshedildiğini makul bir süre içerisinde istekliye bildirir.

73 Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Şikayet Süreci  Çerçeve anlaşmanın imzalanmasına kadar geçen süre içerisindeki idari işlem ve eylemler (tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması) ile On iki ayda bir yapılacak yeterlik değerlendirmesine ilişkin idari işlem ve eylemler hakkında önce idareye şikayet ve sonrasında Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılacaktır. (şikayet ve itirazen şikayet süresi 10 gündür) Kurumun inceleme süresi 20 gündür.

74 Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Şikayet Süreci  Münferit sözleşme süreci içerisindeki idari işlem ve eylemlere (münferit sözleşmeye davet, tekliflerin değerlendirilmesi ve münferit sözleşmenin imzalanması) karşı ise doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvuru yapılabilecektir. İtirazen şikayet süresi: İdari işlem ve eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği izleyen günden itibaren 3 iş günüdür. Kurumun inceleme süresi 10 iş günüdür.

75 •TEŞEKKÜRLER.


"ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları