Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAZARLIK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAZARLIK."— Sunum transkripti:

1 PAZARLIK

2 Pazarlık Usulü a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. (Artık kullanılmayabilir.) 2

3 d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. f) İdarelerin yaklaşık maliyeti ,00 TL’ye kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. 3

4 “Hastanenin 7. servis tadilat ve onarım işinin hastanelerin zaman içinde kullanımlarından dolayı ortaya çıkan bir durum olması nedeniyle idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ivedi olarak yaptırılmasının zorunlu olduğu hususunun pazarlık usulü ile ihaleye çıkılması için geçerli bir gerekçe olmadığı” Pazarlığa karar verildikten ve işin aciliyeti ortaya konulduktan 73 gün sonra pazarlık ihalesine çıkılması doğru değildir. Hastanenin genel temizlik ihalesinin iptali neticesinde yeni ihale yapılıncaya kadar üç aylık pazarlık ihalesine çıkılması mevzuata aykırı değildir. Ortaya çıkan mevzuat değişiklikleri pazarlık ihalesinin kullanılması için gerekçe olabilir. Bağlı olunan Bakanlıktan gelen talimatlar gerekçe olabilir. Yıl sonu ödenek yanacak diye pazarlık ihalesine çıkılması mevzuata aykırıdır.

5 Pazarlık Usulü İkiye Ayrılmaktadır: İlana dayalı olanlar (a, d ve e)
İlansız yapılanlar (b, c ve f)

6 a, d ve e bendine göre yapılanlar
Bu ihalede aşağıda yapılan işlem sıralaması uygulanır: Yeterlik değerlendirmesi. Fiyat içermeyen ilk tekliflerin alınması. Fiyat içermeyen ilk teklifler üzerinden teknik görüşmenin yapılması. Teknik şartnamenin netleştirilmesi. Teknik şartnameyi karşılayabilecek isteklilerin belirlenmesi. Fiyat tekliflerinin alınması. Son yazılı fiyat tekliflerinin alınması. Tekliflerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması.

7 Yeterlik Kriterleri Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde; bankalardan temin edilecek belgeler, iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyimini gösteren belgelerde aranılacak yeterlik kriterleri parasal tutar olarak belirlenir ve başvuru aşamasında başvuru mektubu ile birlikte istenir.

8 Yeterlik Kriterleri Banka Referans Mektubu
Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde; aday veya isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, yaklaşık maliyetin % 5’i ile % 15’i aralığında idare tarafından belirlenecek parasal tutardan az olamaz.

9 Yeterlik Kriterleri İş Hacmi
Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında, toplam ciro için yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı için ise yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenecek parasal tutar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür.

10 Yeterlik Kriterleri İş Deneyim Belgesi
Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetin %25’i ile % 50’si aralığında, idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması istenir.

11 Fiyat teklifi ve geçici teminat haricinde diğer tüm belgeler yeterlik başvurularıyla birlikte alınmaktadır. BAŞVURU MEKTUBU VE EKLERİ

12

13 4 Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, işin bir kısmına başvuruda bulunan aday/istekli; başvuruda bulunduğu kısım veya kısımları burada belirtecektir. Kısmı teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede bu dipnota yer verilmeyecektir. 5 Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulmasına izin verilmesi halinde, konsorsiyum ortaklarının her biri başvuruda bulunduğu, işin uzmanlık gerektiren kısımlarını burada belirtilecektir. Konsorsiyumların başvuruda bulunmasına izin verilmeyen ihalede bu dipnota yer verilmeyecektir.

14 Madde 20 - Yeterlik başvurularının alınması ve açılması
20.1. İhale komisyonunca, yeterlik başvurularının alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:  İhale komisyonu tarafından ihale (son başvuru) tarih ve saatinde yeterlik değerlendirmesine başlanır. Bu saate kadar yapılan başvurular bir tutanakla tespit edilir ve hazır bulunanlara duyurulur.  İhale komisyonu başvuru zarflarını alınış sırasına göre inceler.  Başvuru zarfları isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.  Bu aşamada hiçbir başvurunun reddine veya kabulüne karar verilmez. İstekliler tarafından sunulan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Başvurular değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

15 21.6. Yapılan değerlendirme sonucunda istenen yeterlik kriterlerini sağlayan istekliler yeterli kabul edilir. Yeterlik kriterlerini taşımadıkları tespit edilen istekliler ise yeterli kabul edilmez. 21.7. Yeterliği tespit edilen isteklilerden ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunmaları istenir.

16 “Tutanağın adı” bölümü, pazarlık usulünde yeterlik başvurusu zarf açma ve belge kontrol tutanağı,
21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde teknik teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağı ve şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak hazırlanan teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağı Pazarlık usulünde son fiyat teklifİ zarfı açma ve belge kontrol tutanağı.

17

18

19

20

21 Madde 22- Fiyatı içermeyen ilk tekliflerin sunulması, teknik görüşmeler ile teknik şartnamenin kesinleştirilmesi 22.1.  İhale komisyonunun belirlediği süre içinde istekliler, ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunarlar. 22.2. Bu aşamada ihale komisyonu tarafından, fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunan her bir istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde görüşme yapılır. 22.3. Yapılan teknik görüşmeler sonucunda, teknik şartnamenin şartları netleştirilir. 22.4. Teknik görüşmeler sonucunda; şartları karşılayabilecek isteklilerden, şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde, ihale komisyonu tarafından belirlenen tarih ve saate kadar tekliflerini vermeleri istenilir. 22.5. Fiyatı içeren ilk tekliflerin verilebileceği son tarih ve saat davet yazısında belirtilir.

22

23 Geçici teminat da bu aşamada verilir.

24 b, c ve f bendine göre yapılanlar
İlan yapılması zorunlu değil; ancak, ilan yapılırsa, bir istekli de gelse sorun yok. İlan yapılmazsa; en az üç istekli davet edilmelidir. Davet edilecek isteklilerin seçiminde idarenin taktir hakkı noktasında KİK zaman içerisinde farklı kararlar vermiştir. - Teklif vermeye davet edilmeyenlerin başvuruda bulunamayacağına dair mevzuatta hüküm bulunmamaktadır (2008/UY.II-4511 VE 2010/UY.I SAYILI KARARLAR) Yeterlik belgeleri ve fiyat teklifleri birlikte alınır. 24

25

26 Madde 32 - Son tekliflerin alınması
32.1. İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği tespit edilen isteklilerden, ilk fiyat tekliflerini aşmamak ve ihale kararına esas olmak üzere son yazılı fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İstekliler, kendilerine bildirilen tarih ve saatte tekliflerini ihale komisyonuna sunar. İhale komisyonu, son teklifleri bir tutanakla isteklilerden teslim alır ve son teklif bedelleri ile işin yaklaşık maliyetini hazır bulunanlara açıklayarak tutanağa bağlar. Son yazılı fiyat teklifini sunmayan (Veya geçersiz teklif sunan) isteklilerin ilk teklifi, son teklifleri olarak kabul edilir ve teklifler değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. 32.2. İlk fiyat teklifi ile son yazılı fiyat teklifinin farklı kişiler tarafından imzalanması halinde, son yazılı fiyat teklifini imzalayan kişinin temsile yetkili olduğuna ilişkin belgelerin de teklif mektubuna eklenmesi zorunludur.

27

28 b, c ve f de malın sözleşme yapma süresi içerisinde teslim edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu olmayacak. Buna ilişkin gerekli düzenlemeler ihale dokümanlarında yapılacaktır. Malın sözleşme yapma süresi içerisinde teslim edilmesi ve kesin kabulünün yapılması durumunda sözleşme imzalanmayacaktır. (İdari şartnamenin 45 inci maddesi) Malın sözleşme yapma süresi içerisinde teslim edilmesi ve kesin kabulünün yapılması durumunda kesin teminat alınmayacaktır. (İdari şartnamenin 41 inci maddesi) 28

29 Şikayet başvuruları; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, Diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. KİK’in itirazen şikayet başvurularına cevap süresi 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde on iş günü olarak uygulanır.


"PAZARLIK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları