Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

POST ASCO 2012 HEAD AND NECK CANCER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "POST ASCO 2012 HEAD AND NECK CANCER"— Sunum transkripti:

1 POST ASCO 2012 HEAD AND NECK CANCER
Prof Dr Ahmet Özet GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD

2 Baş-boyun tümörlerinde orofarengeal kanser insidansı artarken diğer bölge kanser insidansı azalmaktadır. Artışın başlıca nedeni HPV ilişkili orofarengeal kanserlerin artışıdır. HPV ilişkili kanserlerin iyi prognozlu olması nedeniyle bu hastaların tedavisinde daha az morbiditeye neden olacak tedavi modaliteleri planlanmaktadır.

3 Son yıllarda transoral robotik cerrahi ile baş-boyun tümörleri tedavi edilmekte, daha az morbidite ile cerrahi uygulaması mümkün olabilmektedir. Radyoterapide proton veya karbon iyonları ile tedavi yapıldığında tümöral doku üzerine daha yüksek doz RT uygulanabilmektedir. EGFR direncinin aşılabilmesi için erb-b/HER yanında EGFR mitojen aktive protein kinaz (MAPK) yolağı, PI3K, IGF-1R, MET yolakları da araştırılmaktadır.

4 Tiroid Kanserlerine Yaklaşım
Tiroid kanserlerinin tüm tiplerinde cerrahi başlıca tedavi edici yöntemdir. L-tiroksin ile TSH’nın baskılanması ve RAI uygulanması DTC tedavisinde başlıca seçenektir. İleri evre ATC’de cerrahi, RT ve KT’ye rağmen prognoz 6 aydır. Bu tümörlerde TK inhibitörlerine cevap görülmemektedir.

5 Tiroid Kanserlerine Sistemik Yaklaşım
MTC tedavisinde RET inhibitörü vandetanib 2011 yılında FDA tarafından onaylanmıştır. DTC tedavisinde GEM/OX kemoterapisi uygulaması %57 cevap oranına sahiptir ve pek çok TK inhibitörüne göre daha iyi sonuç elde edilmektedir. Metastatik veya progresif MTC ve DTC yavaş seyirli bir hastalıktır. Fokal lezyonların palyatif tedavisinden sonra sistemik yaklaşımlar düşünülmelidir. VEGF-R ve antianjiyojenik etkili TK inhibitörü sunitinib, sorafenib, axitinib, pazopanib, faz II çalışmalarda yüksek RR göstermiştir. Henüz FDA onayı almamıştır.

6 Iwrai Tohnai et al; Yokohama, Japan
Organ preservation with daily concurrent chemoradiotherapy using a new superselective intra-arterial infusion for stage III- IV tongue cancer Iwrai Tohnai et al; Yokohama, Japan CT: Süperselektif intraarteryel uygulama D: Dosetaksel 10 mg/m²/hf, toplam 60 mg/m² C: Sisplatin 5 mg/m²/gün, toplam 150 mg/m² + RT 2 Gy/gün, toplam 60 Gy Tam cevap → Takip PR veya nüks → Salvage cerrahi 72 hastaya bu yöntem uygulanmış ve %90 hastada pCR, %10 hastada pPR görülmüş. 5-yıllık OS % 90.7

7 Prognostic Impact of Extracapsular Extension SCC of Head and Neck
Baumgart M, et al; Yale University yılları arasında SEER kayıtlarında göre yapılan değerlendirmede hastadan, 2237’sinde ekstrakapsüler yayılım görüşmüştür. Ekstrakapsüler yayılım olması kötü prognozla ilişkilidir. Bu hastalarda 3-yıllık sağkalımda belirgin kısalma görülmüştür.

8 Prognositc significance of AJCC staging in patients with squamous cell carcinoma of the oropharynx
Aceveda-Gadea C.R. Et al; Smilow Cancer Hospital, Yale Evre III ve evre IVA orofarengeal kanserlerin toplam yaşam süresi evre I ve evreII olgularla benzerdir. Bu nedenle orofarengeal kanserler yeni bir yaklaşımla tekrar evrelendirilmelidir.

9 Second Primary Tumors in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Patients: A Cross-sectional Study
Landeiro L.G. Et al; Sao Paula, Brazil HNSCC’de ikinci primer tümör görülme oranı %12 olarak bulunmuştur (SEER verileri). En sık oral kavite ve akciğerde görülmektedir. Primer tümörden 5 yıl sonra bile ortayaçıkabilmektedir. Bu tümörlerin ortaya çıkmasını önleme stratejileri geliştirilmelidir.

10 Lokal ileri (HNSCC) tümörlerde radyoterapiye erlotinib ilavesi toksisiteyi artırmamış ancak cevap oranları da değişmemiştir. (Poster 5503) Rekürren/metastatik baş-boyun tümörlerinde panitumumab+KT’nin, HPV (-) grupta OS ve PFS’de yararlı etkisi görülmüş, ancak HPV (+) grupta OS ve PFS yararı gösterilmemiştir. (Poster 5504)

11 Faz 2 GORTEC 2008-03 çalışmasında 1
Faz 2 GORTEC çalışmasında 1. basamak TPEx (Dosetaksel-Sisplatin-Setüksimab) rejimi ile PFEx (Sisplatin-5-FU-Setüksimab) rejimi karşılaştırılmıştır. TPEx rejimi etkili bulunmuş ve PFEx rejimine alternatif olabileceği gösterilmiştir. (Poster 5505) Alman ARO çalışmasında 72 Gy hiperfraksiyone RT (HART) ile haftada bir sisplatin 30 mg/m² + 5-FU ile mitomisin 10 mg/m² + 5-FU uygulamasını karşılaştıran çalışmada her iki grup arasında eşit etkinlik gösterilmiş, MMC/5-FU rejimi oldukça iyi tolere edilmiştir. Platin kullanamayan hastalar için alternatif olarak gösterilmiştir. (Poster 5512)

12 99 evre III, IV oral kanserli hasta;
Rekombinan adenoviral human P53 geni ile kemoterapinin intraarteryel infüzyonun yapıldığı faz 2 bir çalışma; 99 evre III, IV oral kanserli hasta; Grup I rAd-p53 + KT Grup II rAd-p53 Grup III KT rAd-p53; Superfisyel temporal arter yoluyla verilmiş. Kemoterapi - SCC; Oksaliplatin 200 mg/m², d1 Bleomisin 8 mg/m² d2,6,8 Mtx 30 mg/m² d 1,8 Adenoid kistik Ca; Oksaliplatin 200 mg/m², d1 5-FU 200 mg/m², d1-3 Siklofosfamid 400 mg/m², d1-3 CR; - Grup I %48 - Diğer gruplarda %16-17 KT + rAd-p53 uygulaması ileri evre oral kanserlerin tedavisinde standart yaklaşıma alternatif olabilir.

13 Nazofarenks kanserinde RT sonrası rezidüel EBV-DNA gösterilen hastalarda adjuvan Gemsitabin 1000 mg/m², d1,8 + Sisplatin 40 mg/m², d1,8 X 6 kür uygulanmış ve 6 kür kemoterapi kabul edilebilir toksisite ile uygulanabilir bulunmuştur. (Poster 5511) Baş-boyun tümörlerinde p16 (+)’liği tedaviye iyi cevapla ilişkilendirilmiş, ERCC1 (+) olması tedaviye direnci göstermemiştir. EGFR amplifikasyonu oldukça nadir olup prediktif ve prognostik önemi gösterilememiştir. (Poster 5515)

14 Baş-boyun tümörlerinde eş zamanlı kemoradyoterapinin en önemli komplikasyonu mukozittir. Low Level Laser tedavisi (LLLT) ile kontrol grubu karşılaştırıldığında mukozit gelişimi ve iyileşmesi daha hızlı olmuştur. (Poster 5526) Baş-boyun tümörlerinin tedavisinde Sisplatin bolus 1. gün uygulaması ile bölünmüş dozlarda uygulama karşılaştırıldığında bolus uygulamada daha fazla işitme kaybı görülmüştür.Bölünmüş dozlarda uygulanımda daha az işitme kaybı gelişmiştir. (Poster 5525)

15 Baş-boyun tümörlerinde tedavi sonrası gelişen ağız kuruluğunun tedavisinde 8 seans akupunktur uygulaması ile kontrol grubu karşılaştırıldığında belirgin yarar gösterilmiştir. (Poster 5527) Baş-boyun bölgesinin yüksek risk premalign lezyonlarının progresyonunun önlenmesinde setüksimab 8 hafta süreyle uygulandığında hastalarda kalıcı iyileşme ve gerileme gösterilmiştir. (Poster 5528)

16 HIV (+) baş-boyun kaanserli hastalarda KRT ve RT karşılaştırıldığında KRT daha toksik bulunmuş, daha fazla morbidite ve mortaliteye neden olmuştur. (Poster 5531) Faz 2 çalışmada baş-boyun kanserli hastalarda S1 + sisplatin + RT uygulaması etkin ve kabul edilebilir toksisite profiline sahiptir. Standart tedavi ile karşılaştırma için faz 3 çalışma planlanmıştır. (Poster 5542)

17 Anaplastik tiroid kanserlerin tedavisinde pazopanib ile yapılan çalışmada bu tedavi ile etkinlik gösterilmemiştir. (Poster 5544) Baş-boyun kanseri nedeniyle takip edilen hastalara bakım veren aile bireyleri üzerinde yapılan çalışmada belirgin depresyon ve anksiyete gösterilmiş ve bakım veren kişilerin desteklenmesi önerilmiştir. (Poster 5546)

18 Rekürren/metastatik tükrük bezi tümörlerinin tedavisinde sisplatin/vinorelbin 1. basamakta uygulandığında etkin olup, tolere edilebilir toksisite profiline sahiptir. (Poster 5548) Evre IV unrezektabl papiller tiroid kanserinin tedavisinde preop rAd-p53+IMRT uygulaması ile radikal cerrahi yapılması cevap oranı ve uzun süreli etkinlikte artış gösterilmiştir. (Poster 5550)

19 Kemoradyoterapi sonrası belirgin mukozit gelişen baş-boyun tümörlü hastaların tükrük sekresyonunda artmış IL-6, IL-8 ve TNF-α gösterilmiştir. (Poster 5555) Baş-boyun tümörlerinin radyoterapisi sırasında radyosensitizer olarak gemsitabin 50 mg/m² vs sisplatin 30 mg/m² kullanımı karşılaştırıldığında eşit etkinlik ve toksisite profiline sahip olduğu bulunmuştur. (Poster 5557)

20 Unrezektabl maksiller sinüs tümörlerinde indüksiyon kemoterapisi uygulaması klinik olarak yararlı ve kabul edilebilir toksisite profiline sahiptir. (Poster 5595) Lokal ileri baş-boyun SCC’de setüksimab+radyoterapi, konkominan kemoradyoterapi (5-FU+sisplatin) ile karşılaştırıldığında uygulanabilirlik ve grad 3-4 toksisiteler açısından avantajı gösterilmemiştir. (Poster 5513)

21 TEŞEKKÜR EDERİM


"POST ASCO 2012 HEAD AND NECK CANCER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları